Інформація про новину
  • Переглядів: 1015
  • Дата: 24-10-2021, 10:11
24-10-2021, 10:11

1.4. ІКТ у системі навчальних дисциплін початкової школи

Категорія: Методичні матеріали

Попередня сторінка:  1.3. Розвиток пізнавального інтересу мо...
Наступна сторінка:   1.5. Особливості застосування ІКТ у дія...

Інформатизація суспільства пов’язана з народженням нового світу, з новими індивідуальними, соціальними та науковими технологіями, з новими алгоритмами розвитку цивілізації. Без засвоєння ІКТ людина не зможе відчувати себе комфортно в інформаційному суспільстві. На сучасному етапі розвитку освіти, зокрема початкової, ІКТ займають важливе місце та органічно вписуються в навчальний процес. Концепція НУШ передбачає: «Наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі має стати інструментом забезпечення успіху Нової української школи. ІКТ суттєво розширять можливості педагога, формуючи в учня важливі для нашого сторіччя технологічні компетентності» [3].

ІКТ виконують такі основні дидактичні функції:

• наочність, що забезпечує усвідомленість і осмисленість навчальної інформації, формування уявлень і понять;

• інформативність, оскільки засоби навчання є безпосередніми джерелами знання, тобто носіями визначеної інформації;

• компенсаторність, що полегшує процес навчання, сприяє досягненню цілі з найменшими витратами сил і часу;

• адаптивність, яка орієнтована на підтримку сприятливих умов перебігу процесу навчання, організацію демонстрацій і самостійних робіт, збереження наступності знань;

• інтегрованість, що дає змогу' розглядати об’єкт або явище як частину' і як ціле. У дослідженнях А.М. Гуржія, Ю.О. Дорошенка, Г.В. Івшина, М.І. Жалдака,

Ю.С. Рамського, В.В. Сєрікова та ін., що стосуються використання ІКТ у навчальному' процесі, можна виділити два основних підходи: педагогічний та інформаційний. Педагогічний підхід засновано на необхідності реалізації в навчальному процесі різноманітних дидактичних цілей. Інформаційний підхід спрямований на створення своєрідного навчального середовища, у якому відбувається процес пізнання та інтелектуального розвитку.

Інформаційна підтримка навчального процесу комп’ютерними технологіями в початковій школі допомагає розв’язати такі дидактичні проблеми:

• інтенсифікація та оптимізація навчального процесу;

• індивідуалізація та диференціація навчальної діяльності учнів;

• активізація пізнавальної та творчої діяльності;

• розвиток самостійності в розв’язуванні навчальних вправ і завдань;

• організація поетапного та підсумкового контролю результатів навчання;

• діагностування рівнів інтелектуальної активності учнів та їхніх особистісних якостей.

Методи навчання з використанням ІКТ включають у себе методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності, методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності, методи контролю і самоконтролю навчання.

Метод навчання - це спосіб упорядкованої взаємопов’язаної діяльності вчителів та учнів, спрямованої на вирішення завдань освіти, виховання і розвитку в процесі навчання.

Прийом - складова частина методу, яка спрямовує учнів на розв’язування дидактичних завдань.

Серед засобів навчання (слово вчителя, підручники та посібники, обладнання) особливе місце у вік інформаційних технологій посідають засоби ІКТ.

Особливо доречним буде використання ІКТ для підвищення наочності (метод ілюстрування і метод демонстрування) - використання програм для створення презентацій і навчальних відео.

Методи організації навчально-пізнавальної діяльності класифікують за:

• джерелом передачі та сприймання навчальної інформації (словесні, наочні, практичні);

• логікою передачі та сприймання навчальної інформації (індуктивні, дедуктивні);

• ступенем самостійності мислення (репродуктивні, продуктивні);

• ступенем керування навчальною діяльністю (під керівництвом учителя, самостійна робота).

У кожному з методів організації навчально-пізнавальної діяльності можуть бути застосовані ІКТ як інструмент для розвитку вміння учнів орієнтуватися в інформаційних потоках навколишнього світу, уміння обмінюватись інформацією за допомогою сучасних цифрових пристроїв і мережі, розвитку пізнавальної діяльності учнів, опанування практичних способів роботи з інформацією.

Під час навчання учнів початкової школи можна використовувати нижченаве-дені методи навчання з використанням ІКТ.

Пояснювально-ілюстративний метод передбачає, що вчитель викладає навчальний матеріал за допомогою підручника, електронного підручника, наочних посібників і комп’ютерної техніки. Використання [КТ суттєво поліпшує наочність і якість навчання.

Репродуктивний метод передбачає, що учень засвоює навчальний матеріал і використовує отримані знання в аналогічних ситуаціях. Іірограми-тренажери і програми електронного тестування відіграють роль «перевіряючого». Учні початкової школи здебільшого знайомі з такими програмами, спокійно виконують завдання, менше хвилюються.

Проблемний метод навчання використовує можливості ІКТ для організації процесу пошуку шляхів розв’язування певної проблеми або певної дослідницької задачі. Головне - максимально сприяти активізації пізнавальної діяльності учнів. Під час розв’язування проблемних завдань розглядають різні шляхи досягнення мети. Використання відомостей з різних електронних джерел має спонукати дітей до самостійного вирішення проблемних питань. Учень/учениця отримує додаткові знання, при цьому розвиває навички пошуку, упорядкування, аналізу та передачі інформації.

Дослідницький метод забезпечує самостійну творчу діяльність учнів, дає змогу перевести учня-слухача в активного учасника процесу навчання. Для дітей молодшого шкільного віку цей метод зазвичай є найуспішнішим і найцікавішим. Дослідження - одне з найважливіших джерел отримання дитиною уявлень про світ. Дослідити, відкрити, вивчити - значить зробити крок у незвідане і непізнане. Діти за своєю природою дослідники і з великим інтересом беруть участь у різних дослідницьких справах. Успіх дослідження багато в чому залежить від його організації. Дуже важливо навчити дітей молодшого шкільного віку спостерігати, порівнювати, ставити запитання, а також виробити бажання знайти відповіді. Відтак, потрібно читати додаткову літературу, учитися ставити експерименти, обговорювати результати, прислухатися до чужої думки. Використання цього методу передбачає наявність навчальних комп’ютерних середовищ для проведення дослідів, моделювання об’єктів і явищ тощо.

За посиланням

https://plus1s.com/uk/

можна знайти комп’ютерні навчальні інтерактивні ігри - математику для школярів, англійську, українську мову для початкової школи тощо. Важливо, щоб учні початкової школи в рамках цього методу набули перших навичок моделювання, які в подальшому навчанні будуть корисними під час вивчення багатьох предметів, зокрема інформатики.

Діяльнісний метод навчання - це метод навчання, за якого дитина не отримує знання в готовому вигляді, а здобуває їх сама у процесі власної навчально-пізнавальної діяльності. Цей метод навчання є одним з провідних у сучасній початковій школі. Його застосування забезпечує можливості щодо вироблення в учнів необхідних пізнавальних умінь, компетенцій саморозвитку та самовиховання. Діяльнісний підхід дає змогу дітям глибоко поринути в таємниці навчального предмета, оволодіти методами його пізнання та різними способами розв’язування завдань.

Л. Андерсон і Д. Кратволь створили систему, у якій визначили, що дитина навчається як на рівні знань: фактичних, концептуальних, процедурних і метаког-

нітивних, так і на рівні процесів: запам’ятовування, розуміння, застосування, аналізу, оцінювання та створення [37].

Принципи технології діяльнісного підходу до навчання:

• принцип діяльності (відкриття нового знання самою дитиною);

• принцип безперервності (узгодженість усіх компонентів системи навчання: мети, завдань, змісту, методів, форм);

• принцип цілісного уявлення про світ (якщо знання не потрібні, то для чого вони?);

• принцип мінімаксу (забезпечує різнорівневе навчання);

• принцип психологічної комфортності (віра в сили та можливості дитини);

• принцип варіативності (формування вміння добирати різні варіанти розв’язування завдань);

• принцип творчості (максимальна орієнтація на творчу основу в діяльності).

Таким чином, основою педагогічного процесу є інтегратнвно-діяльнісний підхід, який розвиває особистість у процесі навчання та виховання і який своїм результатом формує пошукову активність учнів. Відомо, що притаманна людині форма пошукової активності - це її духовність. Отже, саме формування духовності людини - основна мета сучасної освіти.

ІКТ можна розглядати як засіб доступу до навчальної інформації, забезпечення пошуку, отримання й опрацювання інформації, у том}' числі з мережі Інтернет. При цьому потрібно навчити дитину працювати з різними джерелами інформації, ознайомити з можливостями отримання та збереження інформації на електронних носіях. Саме тому в програму інтегрованого курсу «Я досліджую світ», інформа-тична освітня галузь, до:

• Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом О.Я. Савченко (2018 р.);

• Типової освітньої програми початкової освіти, розробленої під керівництвом Р.Б. Шияна (2018 р.)

включено такі теми: «Інформація та інформаційні процеси», «Пошук інформації в мережі Інтернет», «Алгоритмізація», «Об’єкти», «Графічний редактор» тощо.

Одним з результатів навчання та виховання у школі І ступеня повинна стати готовність дитини до володіння сучасними комп’ютерними технологіями і здатність актуалізувати отриману за їхньої допомоги інформацію для подальшої самоосвіти. Якщо оволодіння сучасними цифровими пристроями відбувається найчастіше за межами школи, ще до того, як дитина до неї потрапляє, то навчити працювати з інформацією - це задача вчителів. На це й має бути спрямовано використання ІКТ як на різних уроках у початковій школі, так і в позаурочний час.

Під час використання ІКТ в початковій школі потрібно враховувати таке:

• у початковій школі закладаються основи майбутньої трудової діяльності дитини. Використання ІКТ (ігрових і навчальних програм з логічним і дидактичним навантаженням) допомагає формуванню критичного мислення, умінню аналізувати, порівнювати, синтезувати, оцінювати інформацію з будь-яких джерел; бачити проблеми, ставити запитання; висувати гіпотези та оцінювати альтернативи; робити свідомий вибір, приймати рішення та обгрунтовувати його;

• більшу частину знань, умінь і навичок, отриманих на уроках, діти ще не використовують у повсякденному житті, тобто їхня практична цінність втрачається. Якщо дитина застосовує ці надбання в ігрових комп’ютерних середовищах, вони стають більш актуальними й мотивують дітей до їх використання;

• молодші школярі більш емоційні, тому заняття за комп’ютером дає змогу' частково зняти високу емоційну напругу й оживити навчальний процес.

Під час підготовки і проведення уроків варто використовувати новітні технології. У мережі багато готових презентацій, відео, але зазвичай усі вони потребують переосмислення і додаткових авторських доробок. Ці матеріали можна використовувати для пояснення нового навчального матеріалу, закріплення пройденого, на підсумкових уроках для перевірки знань учнів з тієї чи іншої теми тощо. ІКТ широко застосовується в позакласній роботі, під час проведення різних конкурсів, інтелектуальних змагань тощо. За запитом «фізкультхвилинки на уроках у початкових класах» у мережі Інтернет можна знайти різні відео для проведення фізкультхвилинок.

Якщо вчителі початкових класів активно використовують ІКТ під час проведення уроків, то це активізує увагу' у'чнів, у'рок стає яскравим і більш динамічним. Розглянемо конкретні приклади.

1. Я досліджую світ. На у'роках інтегрованого ку'рсу «Я досліджую світ» формуються природознавчі компетентності у'чня шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу', способів навчально-пізнавальної діяльності, розвитку

ціннісних орієнтацій у різних сферах життєдіяльності та природоохоронної практики.

Для формування природознавчих компетентностей передбачається виконання таких завдань:

• виховання соціально активної особистості, яка усвідомлює свою належність до різних елементів природного середовища та здатна мислити, бережливо ставиться до природи, людей і самого себе;

• формування на доступному рівні цілісної природничо-наукової картини світу, що охоплює систему знань, яка відображає закони і закономірності природи та місце людини в ній;

• розвиток розумових здібностей учнів, їх емоційно-вольової сфери, пізнавальної активності та самостійності, здатності до творчості, самовираження й спілкування;

• забезпечення єдності інтелектуального та емоційного сприйняття природи з практичною природоохоронною діяльністю;

• засвоєння традицій українського народу у відносинах людини з природою;

• оволодіння доступними способами пізнання предметів і явищ природи та суспільства.

Для уроків із цього курсу ІКТ - просто «знахідка». Картини навколишнього світу, тварини, моря та океани, природні заповідники, історичні малюнки на камінні, старовинні обряди й одяг і багато чого іншого можна знайти на відповідних сайтах мережі. Наприклад, на сайті

https://vsimpptx.com/urokpoch1kl/jds

можна знайти готові презентації до деяких тем курсу «Я досліджую світ».

«Географія-Малятко» - темою нових уроків у Лісовій школі став один з найулюбленіших і захоплюючих предмегів - географія! Тітонька Сова та її маленькі помічники - пустуни-коти Яша, Кеся та Сіма, а також їх друг пес Буля - відкривають малятам безкраї простори морів та океанів, відвідають разом з дітьми Північний полюс і тундру, піски Єгипту й австралійську пустелю. Яскравий калейдоскоп мультиплікаційних фільмів і веселих віршиків традиційно доповнює цікаві оповідання тітоньки Сови.

«Мої домашні вихованці з тітонькою Совою» - тітонька Сова та її помічники розповідають і показують дітям мультики про домашніх улюбленців: кішок, собачок, пташок, рибок. Велика увага приділяється і проблемі попередження дитячої жорстокості відносно тварин.

«Пори року» - в яскравій і веселій формі розповідає дітям про місяці та пори року. Тітонька Сова та її помічник домовичок Непослуха показують дітям яскраві веселі мультиплікаційні історії, читають віршики про кожний місяць року та співають пісеньку.

«Уроки живої природи» - тітонька Сова розповідає дітям про найрізноманітніших тварин. Кожна із серій циклу присвячена одному з представників тваринного світу, його місцю проживання, звичкам, родичам і т.д.

інтерактивні ігри компанії Bristar, наприклад Юніленд, - це освітня ММО РПГ (ігрова платформа), яку розроблено для супроводу курсу початкової школи. Вони пропонують молодому гравцеві досліджувати світ, де можна знайти не тільки нові знання, а й захоплюючі способи їхнього використання.

2. Навчання грамоти. Перші дні дитини у школі є найскладнішими. Гра потрібна для збереження спадкоємності між дитячим садочком і школою, для зниження

психічної та фізичної перевтоми. Відео, презентації та мультфільми відкривають можливості для залучення елементів гри і зацікавлення на уроках навчання грамоти. Наочність у вигляді малюнків, особливо анімаційних, дає поштовх дитячій фантазії та спонукає до творчої уяви. Наприклад, мультфільм «Мишеняткова абетка»

або «Музична абетка».

«Українська абетка» - вивчення української абетки, слів, віршів, скоромовок, розширення світогляду, розвиток пам’яті, збільшення словникового запасу (від 4 до 7 років).

«Абетка-Малятко» із циклу «Уроки тітоньки Сови» - це розважально-навчальна програма-мультфільм для дітей 2-7 років. Увагу малюка привернуть захоплюючі уроки тітоньки Сови. Розважаючись з героями мультфільмів, дитина одночасно отримає корисні знання та вивчить літери абетки.

«Абетка імен» - книжка нового формату. Це відеокнижка на DVD, де озвучено вірші молодої української поетеси - Наталі Гуркіної. Новизною є анімація до віршів, що допомагає краще зрозуміти їх зміст і вивчити літери української абетки.

«Букварик з Тигриком та Війні» - усе почалось із того, що Тигрик подарував Війні на день народження буквар. Друзі почали вивчати літери та вчитися читати. Згодом до цікавого заняття приєдналися Віслюк, Поросятко та Слоник. Герої мультсеріалу відгадують загадки, розказують віршики, скоромовки, чистомовки, смішинки, розгадують кросворди, а також грають в ігри, під час яких вони вивчають літери, навчаються читати слова і прості речення. Мультсеріал поділено на 8 коротких серій, кожна з яких триває 12-16 хв.

«Букварик Котигорошка» - навчальна гра для дітей віком від 3 років. Гра проходить з допитливим Котигорошком і тітонькою Совою в чарівному лісі, де можна в ігри погратися, послухати веселі віршики, вивчити скоромовки та чистомовки, відгадати загадки. Так, в ігровій формі дитина навчиться розрізняти голосні та приголосні звуки, утворювати і читати склади, слова, прості речення.

«Школа Панди» - це інтерактивна гра, яку можна використати для уроків літературного і позакласного читання.

3. Українська мова. Багато вчителів, які працюють у початковій школі, стикаються з проблемами запам’ятовування деяких слів і правил правопису. Мульти-медіа дає можливість пояснити учням правила правопису з використанням анімацій і цікавих картинок. Наприклад, у мережі Інтернет можна знайти цікаву розповідь про апостроф.

«Грамотійка допомагає звірятам» - цікава та захоплююча гра з граматики складена відповідно до програми з української мови для 2 класу. Завдання охоплюють такі теми: «Велика буква», «Слово», «Правопис слів з подовженими приголосними, з апострофом, буквосполученнями йо, ьо, дж, дз», «Слова з буквами я, ю, є, ї, ь», «Правопис слів з прийменниками», «Дзвінкі і глухі приголосні». Гра допоможе другокласникам закріпити вивчений на уроках матеріал, збагатить активний словниковий запас і сприятиме формуванню інтересу до вивчення української мови.

«Аліса вивчає українську мову» - це захоплююча, пізнавальна, зручна в користуванні комп’ютерна програма з яскравими малюнками, цікавими текстами, яка допоможе значно підвищити рівень знань з української мови.

Комп’ютерна програма допоможе закріпити знання, набуті на уроках з таких тем: «Текст», «Слова ввічливості», «Алфавіт», «Частини мови», «Перенос слів з рядка в рядок». Різноманітні завдання сприятимуть формуванню орфографічної пильності та збагаченню словникового запасу.

«Дитячий тренажер грамотності» - це цікава навчальна гра для школярів початкових класів. Текстові, словникові та малюнкові тренажери допоможуть значно підвищити рівень знань дитини з української граматики.

Комп’ютерна гра спрямована не лише на ознайомлення і навчання, а й на перевірку правильності виконаних вправ і завдань з української граматики.

Пізнавальні тренажери розширять кругозір, закріплять знання українського алфавіт}', а також покращать граматичні навички дитини.

4. Читання. Особливо цікавими за допомогою ІКТ можна зробити уроки читання. Портрети письменників, місця, де вони жили й писали твори, аудіотвори у виконанні артистів, уривки з вистав, які створено на основі цих творів, словникова робота тощо - усе це приваблює дитину та заохочує до читання. Використання аудіокнижок дає змог}' отримати доступ до тієї літератури, яку складно придбати за тих чи інших умов. Наприклад, у мережі інтернет можна знайти «Слуханку для української малечі».

Під час навчання читанню в 1 класі можна використати електронний навчально-методичний комплекс «Веселий букварик», автор-укладач А.О. Комбарова. Посібник містить багато навчальних, розвивальних та ігрових завдань, які спрямовані на закріплення знань і розвиток мовних здібностей учнів. Яскраві малюнки, цікаві завдання, які включено в електронний посібник, сприяють підвищенню інтересу до рідної мови в молодших школярів, дають змогу в ігровій формі ознайомитися з навчальним матеріалом, надають широкі можливості для самоконтролю та навчальної рефлексії.

«Мої улюблені вірші» - книжка нового формат}'. Це відеокнижка на DVD, де зібрано та озвучено популярні вірші українських поетів. Новизна полягає в анімації до віршів, що допомагає краще зрозуміти їх зміст.

5. Математика. Для вивчення математики в початковій школі в мережі Інтернет можна знайти презентації і відео.

Розвивальні та логіко-математичні ігри для першокласників

Дитячий портал «Пустунчик» у розділі «Математика» пропонує цікаві розповіді про цифри і числа, математичні загадки тощо.

Мультимедійні підручники «Математика, 1 кчас», «Математика, 2 кчас» розроблено відповідно до програми з математики для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти (серія «Нова Школа»),

«Бджілка Жу-Жу. Зачаровані числа» - захоплююча гра для дітей 3-8 років. Разом з відважною бджілкою Жу-Жу дитина подорожує Чарівним Лісом і «знімає чари» із чисел. У такій грі дитина легко і невимушено ознайомиться із цифрами та числами. А також засвоїть прості математичні дії: додавання, віднімання, множення і ділення.

«Арифметика-Малятко» містить багато чудових дитячих віршів і лічилок, які легко запам’ятовуються, тітонька Сова знайомить дітей із цифрами, простими арифметичними діями і поняттями. Творці програми прагнули розповісти про кожну цифру так, як цього заслуговує дитина, тобто цікаво, щоб це могло її здивувати, і, в той самий час, доступно.

«Петрик. Лісові пригоди» - комп’ютерна навчальна гра для дітей віком 3-7 років. Подорожуючи з Петриком, молодший школяр в ігровій формі познайомиться з математикою. Навчання проходить у процесі подорожі головного героя Петри-ка, якому потрібно пройти через ліс, щоб знайти дорогу додому. При цьому він потрапляє в різні ситуації, де потрібно застосовувати математику. Навчальна комп’ютерна гра «Петрик. Лісові пригоди» навчить дітей розпізнавати кольори та фігури, співставляти розміри, висот}', відстань, виконувати прості логічні задачі й, звичайно ж, рахувати.

«Петрик. Канікули в бабусі» - захоплююча математична гра для дітей віком від 7 до 9 років. Петрик приїжджає на канікули до бабусі, де його чекає багато цікавих пригод. Допомагаючи Петрику виконувати завдання бабусі, дитина легко і невимушено навчиться додавати, віднімати, множити, ділити та засвоїть таблицю множення, а також розвине логічне мислення. За правильно виконані завдання дитина отримує бали. А якщо завдання виконано успішно й вчасно, то ще й бонус -50 балів. Завдання можна проходити і повторювати в будь-якому порядку, що дає змог}' закріпити засвоєний матеріал.

У мережі Інтернет можна знайти інтерактивну гру «Герої Матемагії».

6. Мистецтво.

Уроки з мистецтва важко уявити без новітніх технологій. Портрети художників, репродукції картин, аудіо та відео про секрети малювання - це неповний перелік можливостей для вчителя образотворчого мистецтва. Наприклад, програма «Мистецтво».

Мультимедійні посібники «Музичне мистецтво,

1 клас», «Музичне мистецтво, 2 кчас», «Видатні композитори світу» допоможуть вивчити історію музики, нотну грамоту, дізнатися біографію видатних композиторів і розвинути музичний слух (повторити мелодію, упізнати музичний інструмент за його звучанням, створити музичний фрагмент тощо).

«Видатні художники світу» - мультимедійний посібник для вивчення історії образотворчого мистецтва (Італійський Ренесанс, Північне Відродження, імпресіонізм і постімпресіонізм), ознайомлення з живописом художників Нового час}', XIX ст., XX ст., розвитку уваги, творчих та естетичних здібностей, художнього смаку.

За допомогою інтерактивної програми «Піаніссімо» можна ознайомитися з музичними інструментами та вивчити ноти.

7. Технології. Схеми, послідовність виготовлення виробу, основи проектної діяльності та багато чого іншого зроблять уроки технологій сучасними та доступними для дітей.

Наприклад, у мережі Інтернет ви зможете знайти «Дитячу майстерню».

8. Інформатика. З інформатики є достатньо програм, які діти із задоволенням опановують: «Сходинки до інформатики», «Скарбниця знань», «Інформатика, І рік навчання», «Інформатика, II рік навчання».

Програми містять завдання на розвиток логічного мислення, вправи на алгоритмізацію, тренажери клавіатури тощо.

Варто звернути увагу на серію уроків про нові технології з мережі Інтернет, які можна знайти за адресою

http://thefuture.news

. На сайті розміщено відео, конспекти уроків тощо. Зокрема, можна використати для ознайомлення такі відео: «Як працює штучний інтелект», «Розумне місто», «Окуляри віртуальної реальності» та ін.

9. Позакласна та позаурочна робота. Прикрасою будь-якого супроводу свята, ранку, класної години або батьківських зборів може бути мультимедійна презентація або відеоролик про шкільні події. Під час проведення батьківських зборів на екран можна вивести умови завдань на канікули, схеми, таблиці та діаграми відвідування та успішності.

Заслуговує на увагу міжнародний конкурс комп’ютерної вправності «Бобер».

На сайті

https://tehnot.com/ua/arkit-free-apps-and-games-11/

розміщено цікаві безкоштовні ігри та програми в доповненій реальності для iOS 11.

Заслуговують на увагу програми:

• «Моя країна», яка дає змогу побачити місто з висоти повітряної кулі;

• Thomas and Friends: Minis - дитяча гра, у якій потрібно побудувати залізницю. Вона радує приємною анімацією. Справжня сила гри в том}', що після створення залізниці її можна розмістити в реальному світі;

• Orb - пісочниця, у якій користувач створює з простих фігур складні об’ємні об’єкти у просторі.

Варто також переглянути і використовувати у своїй роботі ігри компанії Nravo (

https://nravokids.com

): «Хто у горах?», «Світ добра» та ін. Ігри - якісні, професійно написані, намальовані та озвучені; розвивальні - насамперед, покликані навчити чомусь новому; українські - тематично та ментально близькі нашим дітям.

На сайті «Сучасні рішення для освіти» (

http://www.rozumniki.com

) можна ознайомитися зі SMART CASE - програмно-методичним комплексом для вчителя початкової школи. Його апробовано з 2014 року у Всеукраїнському педагогічному експерименті «Розумники» (Smart Kids) (Накази Міністерства освіти і науки України № 564 від 08.05.2014 та № 1234 від 30.08.2017).

Смарткейс учителя - справжня знахідка для вчителів і молодших школярів.

У концепції НУШ зазначається: збільшується цифровий розрив між учителем і учнем. Багато педагогів ще не вміють досліджувати проблеми за допомогою сучасних засобів, працювати з великими масивами даних, робити і презентувати висновки, спільно працювати онлайн у навчальних, соціальних і наукових проектах тощо. Спробуємо визначити особливості застосування ІКТ вчителями початкової школи.

 

 

Це матеріал з підручника Використання інформаційно-комунікаційних технологій у 1-2 класах" Антонова

 
Попередня сторінка:  1.3. Розвиток пізнавального інтересу мо...
Наступна сторінка:   1.5. Особливості застосування ІКТ у дія...^