Інформація про новину
  • Переглядів: 645
  • Дата: 24-10-2021, 10:12
24-10-2021, 10:12

1.5. Особливості застосування ІКТ у діяльності вчителя початкової школи

Категорія: Методичні матеріали

Попередня сторінка:  1.4. ІКТ у системі навчальних дисциплін ...
Наступна сторінка:   2.1. Методичні рекомендації щодо роботи...

Застосування ІКТ змінює весь процес навчання. Це стимулює вчителя до самоосвіти, а учня до оволодіння та активного засвоєння нових знань. Учитель мотивує, допомагає, підтримує та керує процесом навчання.

Основні напрями використання ІКТ:

• підвищення професійного рівня вчителя через самоосвіту, дистанційну освіту та заочні курси підвищення кваліфікації;

• отримання найсучаснішої інформації для проектування та проведення уроків, оновлення навчальних матеріалів;

• отримання доступу до методичних матеріалів на педагогічних сайтах;

• участь і можливість спілкуватися з колегами на різних професійних форумах і вебінарах, у педагогічних спільнотах;

• можливість публікувати власні розробки, отримувати свідоцтва про публікацію, брати участь в обговоренні опублікованих матеріалів;

• отримання порад і кваліфікованої консультації від експертів і науковців;

• можливість залучати учнів до і нтернег-конкурсі в, інтернет-олімпіад;

• створення власного сайту або блогу для обміну думками і досвідом з колегами з інших регіонів і країн;

• створення власних і використання готових мультимедійних продуктів;

• використання електронної пошти для листування, спілкування з колегами;

• використання комп’ютера для електронної обробки шкільної документації;

• використання комп’ютерних технологій під час підготовки та виступів на педрадах і методоб’єднаннях;

• використання комп’ютерних технологій під час підготовки до батьківських зборів. Розглянемо детальніше програмні продукти, які можна використати під час

підготовки та проведення уроків.

З розвитком сучасних технологій у педагога з’являється все більше можливостей для створення дидактичних матеріалів, які враховують власні потреби, для викладення навчального матеріалу.

До дидактичних матеріалів, які може створювати будь-який учитель, слід віднести:

• картки-пам’ятки до уроків (робота з підручником, картами, довідниками, словниками, електронними ресурсами тощо);

• пам’ятки-інструкції, які дають змогу формувати логічні операції мислення: порівняння, узагальнення, класифікація, аналіз, синтез;

• диференційовані картки-завдання для учнів з різними освітніми потребами;

• інструктивні картки, що відображають логічну схему вивчення нового матеріалу і потрібні способи навчальної діяльності;

• картки-консультації (картка-підказка);

• інструкції до дослідів;

• довідкові матеріали, які не відображено в підручнику;

• тестові завдання до уроку або ж до теми.

Дидактичні матеріали до уроків у початковій школі мають розроблятися з урахуванням основних дидактичних принципів:

• принципу доступності (матеріали підбирають згідно з досягнутим рівнем знань учнів);

• принцип}' самостійної діяльності (робота з матеріалами має виконуватися самостійно);

• принцип}' індивідуальної спрямованості (робота з матеріалами здійснюється в індивідуальному темпі, вид матеріалів також підбирають для кожної дитини індивідуально);

• принципів наочності та моделювання (використання наочно-образних компонентів мислення в навчанні є надзвичайно ефективним);

• принцип}' міцності (пам’ять людини має вибірковий характер: чим цікавіший і різноманітніший матеріал, тим міцніше він закріплюється і довше зберігається,

тому практичне використання одержаних знань і вмінь в умовах ігрового комп’ютерного середовища сприяє їх кращому закріпленню);

• принципу пізнавальної мотивації (учень має зацікавитися завданням - «що з цього вийде»?);

• принципу проблемності (у процесі роботи учень повинен розв’язати конкретну проблему, використовуючи для цього свої знання, уміння й навички та знаходячись у ситуації, відмінній від ситуації на уроці) [6|.

Різноманітні навчальні засоби та багато дидактичних матеріалів можна розробляти самостійно засобами програм пакету Microsoft Office, графічних редакторів та ін.

Пропоную коротку характеристику програмних продуктів, які заслуговують на увагу вчителів початкової школи.

1. Пакет офісних програм Microsoft Office Microsoft Word призначено для створення, перегляду та редагування текстових документів. Має широкі можливості редагування, запису приміток, а також порівняння текстів, що дає змогу швидко збирати та опрацьовувати документи. Створені документи можна роздрукувати, передати у вигляді електронного файла або перетворити на веб-сторінку.

Існує багато літератури та електронних джерел для оволодіння навичками роботи з офісними програмами. Наприклад,

http://office.microsoft.eom/uk-ua/training/RZ010066490.aspx

,

http://office.microsoft.com/uk-ua/training/RZ010227511.aspx

,

http://office.microsoft.com/uk-ua/training/RZ010227692.aspx

.

Текстовий процесор Word використовують учителі для створення роздаткового і дидактичного матеріалу, карток контролю, текстів для читання, класної документації тощо.

Приклади дидактичних матеріалів, які можуть бути створені засобами Word:

• інструкції для виконання завдань;

• картки з вправами для розв’язування завдань;

• картки з описом понять та явищ;

• списки контрольних запитань і тести, засоби самооцінки тощо. Наприклад, анкета для батьків (див. п. 1.1, с. 8);

• правила поведінки. Наприклад, правила поведінки в мережі інтернет (див. додаток, с. 91);

• довідкові матеріали;

• таблиці, схеми, графіки і діаграми даних;

• доміно, кросворди, ребуси, чайнворди тощо.

Microsoft PowerPoint (англ. PowerPoint - переконлива доповідь) - програма для підготовки та перегляду комп’ютерних презентацій. Презентації призначено для відображення слайдів на екрані через проектор або телеекран великого розміру. Презентації можна використовувати на всіх етапах уроку, а також у позакласній роботі. Більш детально створення презентацій розглянуто в п. 2.3, розділ 2, с. 59.

Microsoft Excel - програма для роботи з електронними таблицями; можна використовувати для розрахунків різного рівня складності, розрахунків з допомогою вбудованих функцій і формул, побудови графіків, діаграм на основі табличних даних; створення кросвордів, ребусів і чайнвордів. Можна також побудувати шкалу часу для представлення змінення інформації в певній галузі, упродовж певного періоду тощо.

Коротко про використання Excel у роботі вчителя початкових класів можна дізнатися за матеріалами офіційного сайту Microsoft Office (http'.//office.microsoft. com/uk-ua/training/RZ010076674.aspx?section=1 чи

http://office.microsoft.com/uk-ua/

training/RZ010074593.aspx?section=1).

Книга, яка відкривається під час запуску програми, має назву Китаї. Кожна нова книга містить три аркуші, подібні до сторінок у документі. На цих аркушах можна вводити дані. Корінці аркушів доцільно перейменувати, щоб інформацію на кожному аркуші було легше розпізнати. Наприклад, можна назвати аркуші Вересень, Жовтень, Листопад і розмістити на цих аркушах відомості про діяльність учнів у перші місяці навчального року. Якщо наявних трьох аркушів недостатньо, можна додати нові аркуші.

Аркуш складається з рядків (1), стовпців (2) і клітинок (3). Заголовки стовпців позначаються літерами, заголовки рядків - цифрами. Алфавітні заголовки стовпців і числові заголовки рядків показують місцезнаходження певної клітинки на аркуші. Разом ці заголовки утворюють адресу клітинки (на вищенаведеному малюнку, виділено клітинку А1). Клітинки - це місце розміщення даних. Клітинка, на якій у даний момент розміщено курсор, є активною (її виділено чорною рамкою). Рух між клітинками відбувається за допомогою клавіш Tab (праворуч) і Enter (вниз).

Розглянемо побудову діаграми, яка відображає участь учнів 2-А класу в конкурсі комп’ютерної вправності «Бобер».

Алгоритм створення таблиці та діаграми в середовищі Microsoft Excel:

1. Запускаємо програму Microsoft Excel.

2. Записуємо заголовок таблиці.

3. Створюємо таблицю, уводимо потрібну інформацію у клітинки таблиці.

4. Заголовок розміщуємо посередині. Для цього використовуємо команду Об’єднати і розмістити по центру (спочатку виділити заголовок).

5. Виділяємо дані таблиці, для яких потрібно побудувати діаграму.

6. Вибираємо з меню команду Вставка, Кругова діаграма (Гістограма, графік, точкова тощо).

7. Розміщуємо побудовану діаграму на Робочому аркуші або на іншому аркуші. Для цього вибираємо команду Перемістити діаграму (на окремому аркуші).

8. Робимо за потреби відповідні підписи або створюємо легенду.

За допомогою табличного процесора можна створювати кросворди для перевірки знань учнів з тієї чи іншої теми.

Алгоритм створення кросвордів:

1. Будуємо прямокутну таблицю (сітку кросворда) певного розміру.

2. Записуємо у клітинках таблиці слова-відповіді, при цьому кожне слово повинно мати хоча б одне перетинання з іншими словами.

3. Надаємо кожному слову порядковий номер.

4. Забираємо слова-відповіді та залишаємо тільки порядкові номери питань.

5. Готуємо узагальнені питання.

На малюнку наведено приклад побудови кросворда в середовищі табличного процесора Microsoft Excel.

Існує чимало програм, які полегшують або навіть повністю автоматизують складання кросвордів, наприклад програма CROSSWORD & WORD GAMES.

Microsoft Access — реляційна система керування базами даних (СКБД); може бути використана для створення та редагування бази даних учнів клас}', бази даних методичного наповнення класної кімнати та ін.

Корисною може бути ця програма для класних керівників, наприклад, під час створення бази даних класу, створення звітів тощо. За допомогою цієї програми можна створити і постійно оновлювати інструмент оцінювання розвитку дітей -форму спостереження за розвитком дитини віком від 6 до 10 років (початкова школа), яку запропоновано міжнародною асоціацією «Крок за кроком» (Всеукраїнський фонд «Крок за кроком»),

Microsoft Publisher — настільна видавнича система, призначена для проектування та макетування сторінок; її може використати вчитель для створення візитних карток, запрошень, почесних грамот, оголошень, вітальних листівок тощо.

Програма містить бібліотеку з великою кількістю шаблонів оформлення і пустих публікацій, включаючи інформаційні бюлетені, брошури, рекламні листівки, листівки, веб-вузли, формати поштових повідомлень і багато іншого, які можна легко помістити з багатосторінкового інформаційного бюлетеня в шаблон електронної пошти або веб-шаблон для розповсюдження в Інтернеті. Настільна видавнича система дуже зручна для виготовлення різноманітних матеріалів у позаурочній діяльності з предмета, особливо під час роботи над різноманітними проектами.

Особливостями матеріалів, створених у цій програмі, є компактність і достатня інформативність за невеликих розмірів. За її допомогою можна створити:

• газети;

• брошури;

• візитні картки;

• листівки;

• оголошення;

• подарункові сертифікати тощо.

2. Графічні редактори: Paint, Adobe Photoshop, GIMP, Adobe Illustrator, CorelDraw, 3ds Max використовують для створення графічних навчальних об’єктів, ілюстрацій, завдань для конкурсів, турнірів тощо.

Відповідні комп’ютерні технології дають змогу підібрати та систематизувати потрібні матеріали з Інтернету, із CD-дисків, сканувати ілюстрації з паперових носіїв.

Теоретичні відомості та практичні навички роботи в середовищах графічних редакторів включено в інтегрований курс «Я досліджую світ» -інформатична освітня галузь.

Adobe Photoshop — графічний редактор, призначений для обробки растрових зображень. Цей продукт є лідером ринку в області комерційних засобів редагування растрових зображень і найві-домішим продуктом фірми Adobe.

За допомогою графічних редакторів можна виготовити такі дидактичні матеріали: фотографії з підписами, постери, колажі, роздаткові матеріали із зображеннями об’єктів, що вивчаються, тощо.

Кіностудія Windows Live є новою версією редактора відеоданих Windows Movie Maker, який випускався для більш раннього продукту операційної системи Windows ХР. Програма дає змогу вчителю створювати на комп’ютері відео-записи, слайд-шоу і кліпи, доповнені заголовками, переходами, ефектами, музикою і закадровим текстом, тобто здійснювати якісний і змістовний відеосупровід навчального заняття відповідно до поставлених цілей і завдань. Якісних навчальних відеоматеріалів, які б відповідали методичним і дидактичним цілям навчання, замало, та й готові продукти не завжди підходять до конкретної ситуації, тому вчитель часто сам під-лаштовується під фільм, а не навпаки. Кіностудія Windows має більш зручний для користувача інтерфейс. Програма гарно вписується в середовище нових систем, хоча повністю замінити редактор для монтажу кліпів і фільмів не може. Однак, зробити гарне відео або ж ролик про життя учнів вашого класу під красиву музику з цікавими переходами ви цілком зможете.

Гадаю, що програма Кіностудія Windows також може стати хорошим помічником і для учня, адже більшість з них уже володіє навичками роботи з аналогічними програмами, а відео, хоч і не ідеальної якості, можна знімати на цифровий фотоапарат, мобільний телефон чи смартфон. Учитель у цій ситуації може виступати як сценарист. Із «секретами» роботи над програмою Кіностудія Windows ознайомитеся далі (див. п. 2.4, с. 66).

3. Програми-тренажери, програми-тести - це готові програмні продукти, які можна використовувати під час уроку як для закріплення вивченого, так і для перевірки знань.

Розглянемо деякі з них. Наприклад, GCompris - освітній програмний пакет, що складається із численних вправ для дітей. Він містить понад 100 вправ, і їхня кількість постійно зростає.

Програма ChildsPlay призначена для тренування пам’яті.

Mytest - система програм для створення і проведення комп’ютерного тестування, збору й аналізу результатів, виставляння оцінки за вказаною в тесті шкалою. Програма складається з трьох модулів: Модуль тестування (Myteststudent), Редактор тестів (Mytesteditor) і Журнал тестів (Mytestserver).

Програма Mytest працює з вісьма типами завдань. Кожен тест має оптимальний час тестування, зменшення або перевищення якого знижує якісні показники тесту. Тому в налаштуваннях тест}' передбачено обмеження часу виконання як всього тест}', так і конкретного завдання (для різних завдань можна виставити різний час). Після закінчення тесту програма сама підраховує бали, які реєструються в журналі тестів.

4. Електронні освітні ресурси

У мережі Інтернет можна знайти різні програмні продукти для навчання учнів початкової школи.

Учитися новому можна граючись. Більше двадцяти ігор для різного віку і з різних предметів можна знайти на сайті арт-студії «Брістар», яка розробляє освітні ігри. Хоче дитина дізнатися більше про рослини і тварин - будь ласка! Любить музику та малювання - можна погратися й у це.

Важливо, що ігри дають сучасні знання й навички. Такі, з якими згодом буде легко опанувати серйозні рівні освіти. А ще не менш важливо, що навчання через ігри доступно і наймолодшим дітям. Перелік ігор та їхній опис можна знайти на сайті

https://bristarstudio.com

. Заслуговують на уваг}' електронні підручники. Наприклад,

Видавництво «Розумники» розробило 16 гис. інтерактивних завдань для початкової школи з предметів «Українська мова» та «Математика». Також триває розробка підручників «Я досліджую світ» і «Мистецтво». Ці електронні ресурси рекомендовано для використання в закладах освіти. Вони є апробованими в рамках всеукраїнського педагогічного експерименту «Розумники» (Smart Kids). Теми та завдання електронного освітнього ігрового ресурсу (ЕОІР) відповідають чинній навчальній програмі. Також електронні ресурси можна застосовувати у класах, де діти навчаються за авторськими методиками. Ігрова форма подання матеріалу в ЕОІР повністю відповідає принципам НУШ.

Електронні ресурси можна використовувати як фронтально - на дошці, так й індивідуально, коли учні працюють за власними комп’ютерами, а вчитель переглядає відповіді в «Електронному журналі».

Фрагмент уроку в класі «Розумники» у київській школі № 106 можна переглянути в мережі Інтернет.

 

 

Це матеріал з підручника Використання інформаційно-комунікаційних технологій у 1-2 класах" Антонова

 
Попередня сторінка:  1.4. ІКТ у системі навчальних дисциплін ...
Наступна сторінка:   2.1. Методичні рекомендації щодо роботи...^