Інформація про новину
  • Переглядів: 2028
  • Дата: 6-10-2018, 02:59
6-10-2018, 02:59

Особливості економіки країн Європи. Прояви глобалізації в регіоні

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Українська діаспора в країнах Європи
Наступна сторінка:   Первинний сектор економіки

Пригадайте, що таке глобалізація.

СУЧАСНА ЕКОНОМІКА КРАЇН ЄВРОПИ. Європа є світовим лідером за середніми показниками ВВП на одну особу. За сумарним ВВП вона перевищує США або Китай. Регіон має високі показники врожайності сільськогосподарських культур та продуктивності тварин, зовнішньої торгівлі та іноземних інвестицій. У той самий час останніми роками темпи зростання економіки в Європі є нижчими, ніж в Азії.

Проаналізуйте за діаграмою (мал. 1), як змінювалася та буде змінюватися (орієнтовно) частка Європи у ВНП світу. Спробуйте пояснити ці зміни.

Економіка високорозвинених країн Європи являє собою сформований комплекс.

У секторальній структурі для них характерне явне переважання третинного сектору. Значення сільського господарства зберігається з точки зору забезпечення харчової промисловості сировиною, а населення — продуктами харчування. У той самий час його частка у ВВП здебільшого менше ніж 5 %, а в таких країнах, як Бельгія та Швейцарія, — менше ніж 1 %.

Для промисловості характерні:

• різке переважання обробних виробництв;

• розвиток виробництв, що спираються на

висококваліфіковані трудові ресурси;

• високий рівень технічної оснащеності;

• висока якість продукції.

Особливо швидко розвиваються новітні виробництва в авіакосмічному машинобудуванні, електроніці, електротехніці, тонкій хімії та хімії органічного синтезу. У той самий час багато традиційних виробництв переживають застій, наприклад чорна металургія, легка промисловість, суднобудування.

Найбільш широкий комплекс різних виробництв мають Німеччина, Франція, Велика Британія та Італія. Інтенсивністю розвитку й потужністю в першу чергу вирізняється економіка Німеччини.

Серед інших країн виділяються Іспанія, Нідерланди, Швейцарія, Бельгія та Швеція. На відміну від чотирьох лідерів, їхня економіка здебільшого спеціалізується на окремих вироб-

ництвах, які завоювали своє місце не лише на європейському, ай на світовому ринку.

Позиції країн із перехідною економікою у світовому господарстві слабкіші. У частині з них зберігається значення традиційних виробництв. Так, в окремих країнах Південної та Східної Європи сільське господарство виробляє від 10 до 20 % ВВП, а економіка та рівень життя населення Росії значною мірою залежать від добувної промисловості.

Більшість країн цього типу вдало подолали шлях від командно-адміністративної (планової) економіки до ринкової, у них відбулися зміни у структурі господарства. Це проявилося у зростанні частки третинного сектору у ВВП, зменшенні значення інших секторів.

Які відмінності ринкової економіки від командно-адміністративної (планової) ви знаєте?

Частина країн із перехідною економікою відстає від своїх сусідів за рівнем розвитку, продуктивністю праці, технологічним рівнем, якістю та конкурентоспроможністю продукції.

Промислові підприємства розміщені на території регіону нерівномірно. Найбільше їх зосереджено в так званій «центральній осі розвитку», що охоплює територію Бельгії, Нідерландів, Люксембургу, значну частину Німеччини й Великої Британії, схід Франції, північ Італії, захід Австрії та Швейцарію.

Очікується, що темпи розвитку економіки в регіоні будуть нижчими за середньосвітові, а також нижчими, ніж у США та Китаї.

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ В ЕКОНОМІЦІ ТА КУЛЬТУРІ КРАЇН ЄВРОПИ. Європа — один із регіонів, який найбільше відчуває процеси глобалізації. Завдяки вільній торгівлі товарами та послугами, вільному пересуванню трудових ресурсів і капіталу національні господарства країн-чле-нів ЄС поступово формують єдину регіональну економіку на основі тісної виробничої і науково-технічної кооперації. Це призводить до зміни географічної і товарної структури тор

гівлі, істотно впливає на спеціалізацію окремих країн (мал. 2).

Мал. 2. Послідовність етапів інтернаціоналізації господарської діяльності.

Чому глобалізація сприяє зростанню обсягів зовнішньої торгівлі товарами й послугами?

В умовах глобалізації компанії всього світу прагнуть знайти нові шляхи збуту товарів і послуг, зайняти вільні ніші на ринку, скористатися досягненнями науково-технічного прогресу і в такий спосіб повніше задовольнити потреби людей. Проте глобалізація породжує й нові проблеми. Цей процес супроводжується концентрацією все більших обсягів виробництва в руках великих ТНК.

Важливе місце ТНК посідають в економіці Європи, особливо ЄС. Вони визначають напрямок економічного розвитку, є важелем економічного впливу високорозвинених країн регіону за кордоном. Відомо, що саме ТНК активно виступали за ліквідацію митних бар’єрів між країнами ЄС, за вільне переміщення товарів і послуг, за введення єдиної транспортної та інформаційної політики в об’єднанні, єдиної європейської валюти.

Що ви знаєте про діяльність європейських ТНК в Україні?

Одним з елементів глобалізації є поширення продукції масової культури. Вона включає засоби масової інформації (у тому числі телебачення з ток-шоу та іншими популярними передачами, «жовта» преса з «гарячою» інформацією про відомих осіб), кінематограф, популярну музику, розважальну літературу, естрадний гумор із максимально спрощеним змістом, моду, образотворче мистецтво. Продукція масової культури пристосована до смаків більшості людей і тому популярна, вона швидко поширюється за допомогою сучасних комунікативних технологій. Вона впливає на смаки, інтереси й потреби людей в усьому світі, на спосіб життя й поведінку, а в разі необхідності дозволяє маніпулювати громадською думкою.

висновки

• У секторальній структурі економіки високорозвинених країн Європи явно переважає третинний сектор.

• У частині країн із перехідною економікою зберігається значення традиційних виробництв.

• Промислові підприємства розміщені на території регіону нерівномірно. Найбільша їх концентрація спостерігається в так званій «центральній осі розвитку».

• Європа — один із регіонів, який найбільше відчуває процеси глобалізації. У руках великих ТНК зосереджуються все більші обсяги виробництва.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Назвіть характерні риси промисловості високорозвинених країн регіону.

2. Якими є особливості економіки країн із перехідною економікою?

3. Наведіть приклади проявів глобалізації в регіоні.

4. Наведіть приклади ТНК, охарактеризуйте їхнє значення.

5. Назвіть позитивні й негативні наслідки глобалізації у сфері економіки.

6. Якими є особливості проявів глобалізації в культурі країн Європи?

Дослідження. Індекс «транснаціональності» європейських корпорацій: обчислення, обґрунтування країни базування ТНК та ступеня виходу на ринки інших країн (на прикладах «Нестле», «Філіпс Електроніко», «Водафон» тощо)

1. За допомогою додаткових джерел з’ясуйте, що таке індекс «транснаціональності».

2. У яких містах (країнах) розташовані штаб-квартири найбільших європейських ТНК?

3. З’ясуйте ступінь виходу найбільших європейських ТНК на ринки інших країн.

4. Зробіть висновок про індекс «транснаціональності» найбільших європейських корпорацій.

 

Це матеріал з підручника Географія 10 клас (профільний рівень) Довгань, Стадник

 
Попередня сторінка:  Українська діаспора в країнах Європи
Наступна сторінка:   Первинний сектор економіки^