Інформація про новину
  • Переглядів: 575
  • Дата: 5-11-2021, 10:27
5-11-2021, 10:27

Що таке метод навчання, прийом та стратегія навчання

Категорія: Методичні матеріали

Попередня сторінка:  Які інструменти може використовувати ...
Наступна сторінка:   Як треба використовувати окремі метод...

Метод навчання — одна з найбільш обговорюваних категорій теорії навчання. Свої варіанти її визначення в різні роки пропонували усі провідні вчені-педагоги, але й досі не існує єдиної думки із цього приводу. Тому в сучасній літературі збереглася різноманітність підходів до визначення понять «методи», прийоми», «способи», «стратегії» навчання, різні підстави їх систематизації і деяка суперечливість у вживанні термінів у спеціальній літературі. Тому вважаємо за потрібне запропонувати власне робоче визначення,

яке допоможе у вибудовуванні логіки наших наступних міркувань.

Отже, під поняттям «метод навчання» розуміємо упорядкований спосіб взаємодії учасників навчального процесу (вчителя і учнів), спрямований на досягнення цілей і завдань освіти на певному проміжку часу (наприклад, на уроці). Правильний добір методів відповідно до мети та змісту навчання, до вікових особливостей учнів сприяє розвитку їхніх пізнавальних здібностей, опанування ними знань і компетентностей, готує до самостійного навчання протягом життя, формує їхній світогляд.

Поняття «метод» і «прийом навчання» часто пов’язують, хоч і трактують по-різному. Найбільш придатним нам здається розуміння прийому як елемента методу, тобто з позицій цілого і частини. Тобто прийом використовують у різних методах (наприклад, об’єднання в пари є частиною багатьох методів), тому й називають деталлю методу.

Останнім часом в українському освітньому середовищі розповсюдилось і поняття стратегії навчання. Особливо часто його вживають щодо технології розвитку КМ.

Як термін «стратегія» побутує в різних сферах людської діяльності й не має єдиного вичерпного тлумачення. Проте цілком можливо виділити риси, що характеризують її загалом поза межами певної конкретної діяльності людини. Виокремлення стратегій навчання як феномену відбулося в середині 80-х років XX століття і засвідчило важливість свідомого ставлення до навчального процесу та навчальних дій.

Більшість дослідників тлумачать поняття «стратегія» як феномен діяльності того, хто навчається, учня або студента, і вказують, що цілеспрямований розвиток учителем, викладачем стратегій навчання сприяє особистісній орієнтації учнів чи студентів, підвищенню рівня автономності їх як суб’єктів навчання, активізації мислення5.

За загальним підходом, навчальні стратегії тлумачаться як прийоми чи техніки, власне, будь-який набір дій, кроків, застосовуваних учнем або студентом для отримання, зберігання, і використання інформації. Це предметні та розумові дії, які суб’єкт навчання застосовує у певній послідовності, продумано поставлених таким чином, щоб можна було досягти обраної мети. Застосовуючи стратегію, наприклад, критичного читання, учень або студент вирішує, які навички і в якому порядку він використає.

Отже, в нашому розумінні цей термін постає складником методу, асоційованого з алгоритмізованою діяльністю того, хто навчається, під безпосереднім або опосередкованим (наприклад, через пам’ятку-алгоритм) керівництвом педагога.

Виходячи з такого тлумачення наших висхідних категорій, важливим критерієм для класифікації методів навчання КМ може бути сутність такої взаємодії, насамперед між учителем і учнями.

 

 

Це матеріал з посібника "Розвиток критичного мислення учнів початкової школи" Пометун

 
Попередня сторінка:  Які інструменти може використовувати ...
Наступна сторінка:   Як треба використовувати окремі метод...^