Інформація про новину
  • Переглядів: 601
  • Дата: 19-11-2021, 17:51
19-11-2021, 17:51

2.5. Принцип доповнювальності в інтегрованому навчанні як умова розвитку компетентного читача

Категорія: Методичні матеріали

Попередня сторінка:  2.4. Типові освітні програми як дорогов...
Наступна сторінка:   3.1. Дієві практики з навчання критично...

Для забезпечення формування в молодших школярів читацької компетентності, зокрема наскрізного вміння «читання з розумінням», учитель має добре усвідомлювати, незалежно від того, що пропонують автори того чи іншого інтегрованого курсу, які ресурси наявні саме в інтегрованому підході до навчання.

Вище було зазначено, що в типовому навчальному плані до ТОП НУШ-1 міжпредметна інтеграція не передбачає інтеграції мовно-літературної освітньої галузі з іншими освітніми галузями, хоча міжпредметна інтеграція мови та літератури в межах мовно-літературної освітньої галузі не виключається. Зовсім інше рішення дає типовий навчальний план до ТОП НУШ-2, де пропонуються інтегрований мовно-літературний курс «Українська мова» (5 годин на тиждень) та інтегрований міжгалузевий курс «Я досліджую світ», де також представлена мовно-літературна галузь зі своїми результатами навчання (2 години на тиждень). У світлі розмови про становлення читацької компетентності в умовах інтегрованого навчання нас цікавить те, як можна наявний у курсі «Я досліджую світ» час використати для досягнення очікуваних результатів навчання, пов’язаних із такою групою загальних результатів мовно-літературної галузі Державного стандарту початкової освіти, як «сприйняття, аналіз, інтерпретація, критичне оцінювання інформації в текстах різних видів, медіатекстах та використання її для збагачення свого досвіду».

Ураховуючи, що в межах типової освітньої програми може бути створено декілька модельних навчальних програм, які, у свою чергу, можуть бути адаптовані учительською спільнотою конкретної школи під потреби своїх учнів, ми зараз обговорюємо не конкретні програми, а принцип узгодження різних інтегрованих курсів, у складі яких може бути представлена група загальних результатів мовно-літературної галузі «сприйняття, аналіз, інтерпретація, критичне оцінювання інформації в текстах різних видів, медіатекстах та використання її для збагачення свого досвіду». Упевнені, що якщо вчитель усвідомить, які ресурси мають інтегровані курси для становлення читацької компетентності, то вибрати відповідну модельну програму й адаптувати її він / вона, імовірно, зможе.

Такий принцип можна назвати принципом доповнювальності, і полягає він у тому, що в межах інтегрованого курсу «Українська мова» учні відкривають інструменти для сприйняття, аналізу, інтерпретації та оцінювання будь-якого виду тексту (художнього, медіатексту тощо), а подальше застосування цього інструментарію може відбуватися як у межах цього ж курсу, так і за його межами: на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ», де учні здебільшого можуть працювати з науково-популярними текстами, довідниковою літературою, хоча і не виключається звертання до художніх текстів за потреби (таблиця 6). Важливо відзначити, що в процесі застосування опанованого інструментарію, тобто в процесі сприйняття, аналізу, інтерпретації та оцінювання текстів, на уроках

з курсу «Я досліджую світ» важливим для вчителя є виявлення з учнями недостатності наявних інструментів і постановка завдань. Наприклад, якщо вміння відрізняти художній текст від науково-популярного опрацьовується в умовах інтегрованого мовно-літературного курсу «Українська мова», то вміння працювати з перерваними текстами, які включають таблиці, діаграми, тобто вміння сприймати таблиці та діаграми як значущі елементи тексту, аналізувати та інтерпретувати їх, опрацьовується вже в умовах інтегрованого курсу «Я досліджую світ».

Таблиця 6

Реалізація принципу взаємодоповнювальності для становлення читацької компетентності в умовах інтегрованого навчання

Інтегрований

курс

Завдання для забезпечення становлення читацької компетентності

Види текстів

«Українська

мова»

Опанування інструментів сприйняття, аналізу, інтерпретації та оцінювання текстів

Художні тексти, інформаційні тексти; медіатексти

«Я досліджую світ»

Застосування інструментів сприйняття, аналізу, інтерпретації та оцінювання текстів; висування нових завдань з опанування інструментів сприйняття, аналізу, інтерпретації та оцінювання текстів

Інформаційні тексти, медіатексти, художні тексти (за потреби)

Стосовно медіатекстів можна сказати, що на уроках інтегрованого мовно-літературного курсу «Українська мова» більше уваги приділяється засобам побудови медіатекстів, співвідношенню форми та змісту медіатекстів, жанрам (мультфільм, журнал, рекламна листівка, соціальний плакат тощо), у той час як на уроках «Я досліджую світ», як правило, обговорюється зміст медіатексту. Підсумовуючи сказане, варто наголосити, що саме узгодженість інтегрованих курсів може забезпечити становлення в учнів читацької компетентності та їхній розвиток як компетентних читачів. Тому дуже важливим є свідоме ставлення вчителя до забезпечення такої узгодженості без перекладання відповідальності на плечі авторів навчальних програм. Плануючи навчальний тиждень, учитель має добре уявляти, яка робота з текстами відбуватиметься на різних уроках і наскільки види активності з читацької грамотності узгоджені між собою.

Якщо розглянути очікувані результати навчання, які запропоновані в ТОП НУШ-2 для першого циклу навчання відповідно до загальних результатів мовно-літературної галузі «сприйняття, аналіз, інтерпретація, критичне оцінювання інформації в текстах різних видів, медіатекстах та використання її для збагачення свого досвіду», то можна побачити, що досягнення більшості з них забезпечується обома інтегрованими курсами:

«Українська мова» та «Я досліджую світ» (таблиця 7). Така ситуація має додаткові переваги для мотивації учнів до роботи з інформаційними текстами в умовах, коли тексти пов’язані з дослідницькою діяльністю учнів, з їхнім безпосереднім навчальним досвідом.

Таблиця 7

Досягнення очікуваних результатів навчання мовно-літературної галузі з читацької компетентності в умовах інтегрованого навчання (НУШ-2,1-ий цикл)

Обов’язкові

результати

навчання

Очікувані результати навчання

«Українська мова»

«Я досліджую світ»

Змістова лінія «Читаємо»

Обирає книжку для читання; пояснює власний вибір

Учень / учениця:

- обирає тексти (книжки) для читання, може пояснити власний вибір

[2 МОВ 2-2.1-1];

- пояснює, з яких елементів складається книжка і яку інформацію вони передають

[2 МОВ 2-2.1-2];

- описує обкладинки книжок, які подобаються [2 МОВ 2-2.1-3];

- добирає тексти на запропоновану тему [2 МОВ 2-2.1-4]

Передбачає за обкладинкою, заголовком та ілюстраціями, про що йтиметься в дитячій книжці. Читає невеликі за обсягом та нескладні за змістом тексти правильно та виразно вголос і розповідає, про що вони

Учень / учениця:

- прогнозує орієнтовний зміст тексту за заголовком та ілюстраціями

[2 МОВ 2-2.2-1];

- читає правильно та виразно вголос різні тексти (вірші, народні і літературні казки, оповідання, графічні та інформаційні тексти) залежно від мети читання

[2 МОВ 2-2.2-2];

- ставить запитання за змістом тексту для уточнення свого розуміння

[2 МОВ 2-2.2-3];

- розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного

[2 МОВ 2-2.2-4];

- знаходить у тексті незнайомі слова, робить спроби пояснити їхнє значення, виходячи з контексту [2 МОВ 2-2.2-5];

- добирає потрібну інформацію із графічного тексту (таблиці, графіки, схеми)

[2 МОВ 2-2.2-6]

Пов’язує інформацію з тексту 3 відповідними життєвими ситуаціями. Розрізняє головне і другорядне в тексті; визначає тему і головну думку в текстах, зокрема у простих медіа-текстах

Учень / учениця:

- розрізняє головне і другорядне в тексті [2 МОВ 2-2.3 -5];

- пояснює зв’язок між окремими повідомленнями в тексті

[2 МОВ 2-2.3-6];

- визначає графічні елементи тексту, досліджує зв’язок між ними

[2 МОВ 2-2.3-7];

- визначає тему і головну думку в тексті [2 МОВ 2-2.3-8];

- визначає послідовність подій у художньому тексті

[2 МОВ 2-2.3-1];

- розповідає про вчинки улюблених персонажів

[2 МОВ 2-2.3-2];

- словесно моделює власну поведінку на прикладі вчинків персонажів

[2 МОВ 2-2.3-3];

- пояснює вчинки персонажів на основі змісту тексту та власного досвіду [2 МОВ 2-2.3-4];

- досліджує особливості казки, вірша, оповідання, загадки, скоромовки, за-бавлянки тощо

[2 МОВ 2-2.3-9]

 

Розповідає про свої власні почуття та емоції від прочитаного тексту

Учень / учениця:

- розповідає про свої враження (почуття та емоції) від змісту прочитаного художнього тексту [2 МОВ 2-2.4-1];

- зіставляє пережиті під час читання почуття та емоції із власним емоційно-чуттєвим досвідом

[2 МОВ 2-2.4-2]

 

Висловлює власні вподобання щодо змісту прочитаного тексту, літературних персонажів, намагається пояснити, що подобається, а що — ні. Звертається до дорослих за підтвердженням правдивості прочитаного

Учень / учениця:

- пояснює зв’язок тексту із власним досвідом, навколишнім світом та раніше прочитаними текстами [2 МОВ 2-2.5-2];

- пояснює роль ілюстрацій, таблиць, графіків, схем для глибшого розуміння змісту тексту

[2 МОВ 2-2.5-3];

- висловлює думку про те , як факти, ідеї прочитаного можуть допомогти в конкретних життєвих ситуаціях

[2 МОВ 2-2.5-4];

- обирає, до кого з дорослих можна звернутися за підтвердженням правдивості прочитаної інформації [2 МОВ 2-2.5-5]

- пояснює, що в творі подобається, а що ні (вчинки, мовлення персонажа, описи тощо)

[2 МОВ 2-2.5-1]

 

На основі тексту малює / добирає ілюстрації, фіксує інформацію графічно

Учень / учениця:

- представляє інформацію графічно (схеми, таблиці, діаграми)

[2 МОВ 2-2.6-2]

- малює або добирає ілюстрації до художнього тексту, створює аплікації, ліпить (напр., персонажів казок тощо)

[2 МОВ 2-2.6-1];

- добирає відповідні твори мистецтва, співзвучні з текстом

[2 МОВ 2-2.6-3]

 

Експериментує з текстом (змінюю кінцівку, місце подій)

- фантазує на основі прочитаного: придумує іншу кінцівку літературного твору, змінює місце подій, додає нових персонажів

[2 МОВ 2-2.7-1];

- читає за ролями фрагменти літературного твору

[2 МОВ 2-2.7-2]

 

Змістова лінія «Досліджуємо медіа»

3 допомогою вчителя / вчительки виявляє очевидні ідеї у простих медіатекстах; визначає тему і головну думку

Учень / учениця:

- обговорює зміст і форму простого медіатексту (світлини, фотоколаж, листівка, мультфільм), виявляє (з допомогою вчителя/ вчительки) очевидні ідеї у простих медіатекстах

[2 МОВ 4-1.4-4];

- спостерігає за використанням кольору, музики, анімації в медіатексті

[2 МОВ 4-1.4-5];

- визначає, кому і для чого призначений медіатекст [2МОВ 4-1.4-6];

- визначає тему і головну думку простих візуальних медіатекстів

[2 МОВ 4-1.4-7]

Аналогічно можна представити очікувані результати навчання, запропоновані в ТОП НУШ-2 і для другого циклу навчання, які відповідають загальним результатам «сприйняття, аналіз, інтерпретація, критичне оцінювання інформації в текстах різних видів, медіатекстах та використання її для збагачення свого досвіду» і забезпечуються обома інтегрованими курсами: «Українська мова» та «Я досліджую світ» (таблиця 8).

Таблиця 8

Досягнення очікуваних результатів навчання мовно-літературної галузі з читацької компетентності в умовах інтегрованого навчання (НУШ-2, 2-ий цикл)

Обов’язкові

результати

навчання

Очікувані результати навчання

«Українська мова»

«Я досліджую світ»

Змістова лінія «Читаємо»

Прогнозує зміст дитячої книжки за обкладинкою, заголовком, ілюстраціями та анотацією; володіє повноцінними навичками читання (вголос і мовчки), що дає змогу зрозуміти тексти різних видів

Учень / учениця:

- прогнозує орієнтовний зміст тексту на основі заголовка, ключових слів, анотації, невербальної інформації (ілюстрації, таблиці, схеми, графіки тощо)

[4 МОВ 2-2.1-1];

- читає подумки та виразно вголос тексти різних видів та з різною метою

[4 МОВ 2-2.1-2];

- розповідає (докладно, стисло або вибірково), про що йдеться в тексті

[4 МОВ 2-2.1-3];

- ставить запитання різної спрямованості: до змісту твору, до автора, до читача

[4 МОВ 2-2.1-4];

 

- знаходить у тексті відповіді на поставлені запитання

[4 МОВ 2-2.1-5];

- відтворює фактичну інформацію з тексту [4 МОВ 2-2.1-6];

- добирає і впорядковує потрібну інформацію з таблиць, графіків, схем тощо

[4 МОВ 2-2.1-7];

-зіставляє прочитане із власним життєвим досвідом

[4 МОВ 2-2.1-9]

- установлює послідовність дій персонажів художніх творів

[4 МОВ 2-2.1-8]

 

Пов’язує елементи інформації в цілісну картину; розрізняє факти і думки про ці факти; формулює прямі висновки на основі інформації, виявленої в тексті

Учень / учениця:

- виявляє в тексті неочевидну інформацію, узагальнює її [4 МОВ 2-22-1];

- виділяє ключові слова та пояснює, як вони допомагають зрозуміти зміст тексту

[4 МОВ 2-22-2];

- виявляє зв’язки в текстах: між окремими частинами тексту, між частинами тексту і темою або головною думкою

[4 МОВ 2-2.2-3];

- досліджує елементи тексту (слова автора, діалог персонажів, опис, виражальні засоби мови)

[4 МОВ 2-2.2-4];

- розрізняє в тексті факти і судження, знаходить між тими зв’язок

[4 МОВ 2-2.2-5];

- висловлює припущення про наміри автора тексту, обґрунтовує свої думки

[4 МОВ 2-22-6];

- формулює під час і після читання тексту запитання для можливої дискусії

[4 МОВ 2-22-7];

- установлює причиново-наслідкові зв’язки між подіями, вчинками персонажів та їхніми стосунками з іншими персонажами

[4 МОВ 2-22-8];

- виявляє деталі тексту, важливі для розуміння ідей;

- розпізнає стиль тексту і пояснює, як він впливає на сприймання інформації

[4 МОВ 2-22-9];

- формулює ідеї тексту, пов’язує їх із власним досвідом [4 МОВ 2-2.2-10]

Пов’язує інформацію з тексту 3 відповідними життєвими ситуаціями.

Розрізняє головне і другорядне в тексті; визначає тему і головну думку в текстах

Учень / учениця:

- розрізняє головне і другорядне в тексті [2 МОВ 2-2.3-5];

- пояснює зв’язок між окремими повідомленнями в тексті

[2 МОВ 2-2.3-6];

- визначає графічні елементи тексту, досліджує зв’язок між ними

[2 МОВ 2-2.3-7];

- визначає тему і головну думку в тексті [2 МОВ 2-2.3-8];

- визначає послідовність подій у художньому тексті

'[2 МОВ 2-2.3-1];

- розповідає про вчинки улюблених персонажів

[2 МОВ 2-2.3-2];

- словесно моделює власну поведінку на прикладі вчинків персонажів

[2 МОВ 2-2.3-3];

- пояснює вчинки персонажів на основі змісту тексту та власного досвіду

[2 МОВ 2-2.3-4];

- досліджує особливості казки, вірша, оповідання, загадки, скоромовки, забавляти тощо

[2 МОВ 2-2.3-9]

 

Описує емоційний стан персонажів, співпереживає

Учень / учениця:

- описує свої емоції, пережиті під час читання художнього твору, наводить приклади вчинків персонажів, які викликали відповідні емоції

[4 МОВ 2-2.3-1];

- аналізує емоційний стан персонажів, пояснює причини відповідних переживань персонажів

[4 МОВ 2-2.3-2] ;

- використовує власний емоційний досвід для оцінювання емоційного стану персонажів художнього твору

[4 МОВ 2-2.3-3];

 
 

- пояснює, кому з літературних персонажів співчуває і чому [4 МОВ 2-2.3-4]

 

Висловлює власне ставлення до творів, літературних персонажів, об’єктів мистецтва і навколишнього світу, наводить прості аргументи щодо власних думок, використовуючи текст, власний досвід та інші джерела

Учень / учениця:

- оцінює правдоподібність описаних подій і тверджень із тексту, спираючись на свої уявлення про світ і власний досвід

[4 МОВ 2-2.4-1];

- висловлює свій погляд на предмет обговорення (тему, головну думку, висновки тощо)

[4 МОВ 2-2.4-2];

- оцінює надійність джерела інформації, обґрунтованість висновків

[4 МОВ 2-2.4-3];

- визначає роль елементів форми (слова автора, діалог персонажів, опис, виражальні засоби мови) для розуміння змісту

[4 МОВ 2-2.4-4];

- виражає свої почуття та емоції щодо прочитаного мовою мистецтва [4 МОВ 2-2.4-5]

 

Визначає мету читання (для задоволення, розваги, пошуку потрібної інформації) та обирає відповідні тексти

Учень / учениця:

- визначає мету читання й обирає відповідно до неї тексти (книжки) (для задоволення, розваги, знаходження потрібної інформації)

[4 МОВ 2-2.5-1];

- пояснює, наскільки обрані тексти допомогли досягнути мети читання

[4 МОВ 2-2.5-2];

- добирає необхідну інформацію з різних джерел: шукає її у словниках, довідниках, енциклопедіях, бібліотеці, Інтер-неті

[4 МОВ 2-2.5-3]

На основі тексту створює план, таблицю, модель

Учень / учениця:

- складає план тексту [4 МОВ 2-2.6-2];

- узагальнює, систематизує, класифікує інформацію з тексту у вигляді таблиць, схем

[4 МОВ 2-2.6-3]

- добирає та створює ілюстративний матеріал до художнього тексту [4МОВ 2-2.6-1]

 

Експериментує 3 текстом (змінює сюжет, переказує текст 3 іншої позиції, додає персонажів, імпровізує під час інсценізації)

Учень / учениця:

- переробляє прочитаний твір: уводить нових персонажів, змінює події або їх час, змінює оповідача тощо [4 МОВ 2-2.7-1];

- створює власний художній текст, наслідуючи сюжетні та стильові особливості прочитаного тексту

[4МОВ 2-2.7-2J;

- створює власний текст, використовуючи елементи кічькох прочитаних текстів

[4 МОВ 2-2.7-3]

 

Змістова лінія «Досліджуємо медіа»

Пояснює зміст і форму текстів, зокрема медіа-текстів, пов’язує, зіставляє із власними спостереженнями, життєвим досвідом, враховує думки інших осіб

Учень / учениця:

- визначає мету простого медіатексту (усна реклама, аудіокнига, мультфільм, комп’ютерна гра), пояснює, кому він адресований

[4 МОВ 4-1.4-1];

- визначає правдоподібність описаних подій і тверджень з медіатексту, виходячи з власного досвіду [4 МОВ 4-1.4-2];

- визначає роль елементів форми (голос, музичний супровід, фонові шуми, кольори, спецефекти тощо) для розуміння змісту

[4 МОВ 4-1.4-3];

- розрізняє факти й судження в простому медіа-тексті, виокремлює цікаву для себе інформацію

[4 МОВ 4-1.4-4]

Описує враження від змісту і форми медіатек-сту

Учень / учениця:

- описує враження від змісту і форми медіатексту [4 МОВ 4-2.4-1];

- висловлює власні погляди на події, явища, предмети, цінності, представлені в простому медіатексті [4 МОВ 4-1.5-2];

- оцінює вплив на власне сприйняття окремих елементів медіатексту

[4 МОВ 4-1.5-3];

- пояснює, чи змінилося під впливом медіатексту власне у явлення або думки про предмет повідомлення і як саме

[4 МОВ 4-1.5-4]

 

 

Це матеріал з підручника "Розвиток читацької компетентності в учнів початкової школи в системі інтегрованого навчання" Старагіна

 
Попередня сторінка:  2.4. Типові освітні програми як дорогов...
Наступна сторінка:   3.1. Дієві практики з навчання критично...^