Інформація про новину
  • Переглядів: 296
  • Дата: 19-11-2021, 18:18
19-11-2021, 18:18

5.6. Рекомендації щодо розширення кола завдань до художніх текстів

Категорія: Методичні матеріали

Попередня сторінка:  5.5. Розвиток критичного мислення в роб...
Наступна сторінка:   6. Становлення читацької грамотності в...

Як і у випадку з інформаційними текстами, наводимо типові змістові виміри тестових завдань до художніх текстів, які актуалізовані в межах міжнародного дослідження читацької грамотності учнів початкової школи PIRLS-2016. Звісно, що наведений нижче перелік параметрів завдань, що можуть бути сформульовані до творів літератури, далеко не повний, однак він може слугувати відправною точкою для вчителя/-льки в процесі знаходження чи створення тих завдань / питань, які вможливлять як здійснювати глибоке й усебічне опрацювання художніх текстів із учнями та ученицями на заняттях, так і якісно й диференційовано оцінювати читацьку компетентність дітей, що особливо важливо в умовах поступової переорієнтації освітнього процесу в Новій українській школі передусім на формувальне оцінювання й перспектив запровадження якісно нової моделі державної підсумкової атестації випускників початкової школи (див. додатки Б та В).

Підсумкове (сумативне) оцінювання стосується оцінювання успішності учня наприкінці навчання — включаючи тести й іспити та річні оцінки. Підсумкове оцінювання окремих учнів може бути використане для переведення учня, атестації, сертифікації чи доступу до вищого рівня освіти. Формувальне (формативне) оцінювання, на противагу першому, спирається на інформацію, що збирається в процесі оцінювання, щоб ідентифікувати навчальні потреби й упевнитися в дієвості викладання. Підсумкове оцінювання інколи називають оцінюванням навчання, а формувальне — оцінюванням для навчання42.

Опрацювання наведеного нижче базового переліку змісту завдань до художніх текстів допоможе побачити, що під час роботи з текстами важливо охоплювати різні його аспекти й виміри, а саме: жанрові й структурні особливості; ідейні, тематичні й мікротематичні параметри та зв’язки між ними; сюжетні й позасюжетні елементи; авторську позицію й позицію персонажів; емоційні й моральні характеристики персонажів; мовну специфіку та ін. Водночас учитель/-ка має брати до уваги доконечну потребу під час роботи з текстами добирати / створювати до кожного з них завдання, які б могли забезпечити формування в учнів та учениць усіх когнітивних навичок, значущих для роботи з текстом: знаходження інформації, формулювання висновків, інтегрування й інтерпретування інформації, оцінювання форми й змісту. Крім того, мають бути враховані й такі нюанси, як кількість / обсяг інформації, з якою мають працювати учні, виконуючи завдання, розташування інформації в різних частинах

тексту, її пряме чи опосередковане (зокрема й метафоричне) подання. Це важливо, оскільки, наприклад, кілька питань про одне й те саме, скажімо, про причину вчинку персонажа, можуть бути насправді орієнтовані на актуалізацію зовсім різних видів когнітивної читацької діяльності, на роботу з контекстами різної глибини й довжини, а отже, і на зовсім різні за підготовленістю групи дітей, пор.:

Знайди в тексті пояснення, чому персонаж вчинив так.

Знайди в першій частині тексту пояснення, чому персонаж вчинив так.

Знайди в першій частині тексту слова, які найкраще пояснюють, чому персонаж вчинив так.

Знайди в першій частині тексту докази того, чому персонаж вчинив так.

Щоб унаочнити сказане, після переліку наведено кілька зразків художніх текстів і тестових завдань до них для учнів та учениць різних класів молодшої школи.

ОПИС ЗМІСТУ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДО ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ, ВИЗНАЧЕНИЙ ПІД ЧАС ВСТАНОВЛЕННЯ ПОРОГІВ

ЗАВДАННЯ НИЗЬКОГО РІВНЯ (МІЖНАРОДНИЙ ПОРІГ - 400 БАЛІВ)

Визначає й відтворює почуття персонажа, яке чітко вказане в певному пункті оповідання.

Визначає послідовність дій у всьому оповіданні.

Відтворює просту причину дії.

Знаходить і відтворює два фрагменти явно вказаної інформації.

Знаходить і відтворює дві два явно вказані почуття персонажа.

Знаходить і відтворює думку персонажа.

Знаходить і відтворює один фрагмент (із двох) явно вказаної інформації. Знаходить і відтворює одну явно вказану деталь (із двох).

Знаходить і відтворює причину ситуації.

Знаходить і відтворює причину слів персонажа.

Знаходить і відтворює явно вказану інформацію на початку тексту. Знаходить і відтворює явно вказану причину слів персонажа.

Знаходить і відтворює явно наведені деталі про причину для події. Знаходить і відтворює явно наведену інформацію про головного персонажа. Знаходить і відтворює явну вказану деталь.

Знаходить і відтворює явну вказану дію персонажа.

Знаходить і відтворює явну вказану дію.

Знаходить і робить прямий висновок щодо дії персонажа.

Знаходить і розпізнає вбудовану деталь.

Знаходить і розпізнає очікування персонажа щодо майбутньої події. Знаходить і розпізнає явно вказане пояснення дії персонажа.

Знаходить і розпізнає явно вказану дію.

Знаходить і розпізнає явно вказану думку.

Знаходить і розпізнає явно вказану інформацію.

Знаходить і розпізнає явно вказану причину дії персонажа.

Знаходить і розпізнає явно вказану причину ситуації.

Знаходить явно виражену дію персонажа на початку тексту.

Знаходить явно вказану інформацію на початку тексту.

Знаходить явно вказану інформацію.

Знаходить явно вказану причину дії персонажа.

Знаходить явно вказану рису характеру персонажа.

Знаходить явно наведену причину дій персонажа.

Інтегрує думки, щоб показати, як розвивається персонаж.

Інтерпретує події оповідання, щоб визначити причину одного з почуттів персонажа, про яке сказано в тексті.

Оцінює ціле оповідання й розпізнає головну думку.

Показує розуміння риси персонажа за допомогою одного прикладу його дій (із двох).

Робить висновок щодо причини події.

Робить висновок, щоб розрізнити мету дії персонажа.

Робить прямий висновок і відтворює одну дію персонажа (із двох).

Робить прямий висновок про деталь на початку оповідання.

Робить прямий висновок про мету дії персонажа.

Робить прямий висновок про почуття персонажа.

Робить прямий висновок про причину дій персонажа.

Робить прямий висновок про причину дії персонажа.

Робить прямий висновок про причину події.

Робить прямий висновок про причину ситуації.

Робить прямий висновок про реакцію персонажа.

Робить прямий висновок про слова персонажа.

Розпізнає й відвторює явно вказану деталь.

Розпізнає й відтворює явно вказану інформацію.

ЗАВДАННЯ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ (МІЖНАРОДНИЙ ПОРІГ - 475 БАЛІВ)

Відтворює одну (із двох) явно вказану дію автора.

Знаходить і відтворює явно вказане почуття.

Знаходить в описі дві фізичні характеристики.

Знаходить головну подію й робить прямий висновок для наведення однієї дії (із двох) персонажа.

Знаходить і відтворює безпосередню подію в оповіданні як причину одного почуття (із трьох).

Знаходить і відтворює дві явно вказані деталі.

Знаходить і відтворює одну (із двох) дію для наведення причини зміни думки персонажа.

Знаходить і відтворює одну (із двох) дію, яка привела до конкретного результату.

Знаходить і відтворює явну деталь, яку містить вступний абзац.

Знаходить і відтворює явну дію в послідовності дій.

Знаходить і розпізнає план дій персонажа.

Знаходить і розпізнає явно вказаний фрагмент інформації.

Знаходить і розпізнає явно вказану інформацію.

Знаходить і розпізнає явно вказану причину думки персонажа.

Знаходить та інтегрує докази для розпізнання реакції персонажа. Знаходить, поєднує й візуалізує конкретну описову інформацію й ідентифікує відповідний рисунок.

Ідентифікує оповідача (у розповіді від першої особи) в тексті за допомогою різних наданих підказок і зображень.

Інтегрує доказ для надання простого висновку.

Інтегрує доказ для розпізнання причини дії персонажа.

Інтегрує доказ і відтворює або реакцію персонажа, або пояснення такої реакції.

Інтегрує доказ і розпізнає причину реакції персонажа.

Інтегрує думки в тексті для надання опису персонажа або його/її дії. Інтерпретує й інтегрує події оповідання й дії персонажа для опису або ілюстрування риси персонажа.

Оцінює оповідання й розпізнає головну думку.

Робить висновок для пояснення реакції персонажа на подію.

Робить висновок і розпізнає причину дії персонажа.

Робить висновок щодо причини думки в діалозі.

Робить прямий висновок і відтворює дві дії персонажа з-поміж усіх дій. Робить прямий висновок про причину дії персонажа.

Робить прямий висновок про причину реакції персонажа.

Робить прямий висновок щодо реакції персонажа на ситуацію.

Робить прямий висновок щодо реакції персонажа.

Розпізнає значення подібності.

Розпізнає й відтворює явно вказану інформацію.

Розпізнає причину дій персонажа.

Розпізнає явну основну інформацію у вступному абзаці.

Розпізнає, як автор демонструє риси персонажа.

ЗАВДАННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ (МІЖНАРОДНИЙ ПОРІГ - 550 БАЛІВ)

Вибирає заголовок на основі оцінки подій в оповіданні й дій персонажа та пояснює свій вибір значущістю або головною роллю персонажа.

Відтворює дві явно вказані дії персонажа з різних частин тексту.

Знаходить відповідну частину тексту й розпізнає значення метафори. Знаходить головну подію й робить прямий висновок для наведення двох дій персонажа.

Знаходить і відвторює інформацію в діалозі в частині з описом дій персонажа. Знаходить і відтворює вбудовану деталь.

Знаходить і відтворює дві дії, які приводять до конкретного результату. Знаходить і відтворює діалог, який закінчується певною емоцією персонажа. Знаходить і відтворює одну явно вказану фізичну ознаку (із двох) персонажа, яку містить довгий опис.

Знаходить і відтворює події з різних частин оповідання як причину двох почуттів (із трьох).

Знаходить і розпізнає мотив для думки персонажа.

Знаходить потрібні точки в оповіданні й робить висновок про подію. Знаходить, поєднує та візуалізує процедурну послідовність і розпізнає відповідну діаграму.

Інтегрує доказ із тексту для опису головної думки.

Інтегрує доказ у тексті для інтерпретації причини ситуації.

Інтегрує думки в тексті для надання опису персонажа й дії, яка цей опис підтверджує.

Інтегрує думки з тексту для інтерпретації причини почуттів персонажа. Інтегрує події в тексті для прогнозування майбутньої поведінки персонажа. Інтегрує події оповідання для обґрунтування вибраного опису персонажа за допомогою доказу.

Інтерпретує думки в тексті для ідентифікації риси персонажа.

Інтерпретує й інтегрує дії персонажа, у тому числі одну рису й одну дію, яка її підтверджує.

Інтерпретує й інтегрує події оповідання для виконання одного з таких завдань: знайти причину нездатності персонажа виконати дію; ідентифікувати дію персонажа, яка це змінює; показати розуміння того, як ця дія змінює почуття іншого персонажа.

Інтерпретує й узагальнює інформацію для розпізнання узагальнених ознак персонажа.

Інтерпретує мотивацію для слів персонажа, наводячи приклад з оповідання. Інтерпретує події оповідання для визначення причини вказаних протилежних почуттів.

Інтерпретує почуття оповідача на початку або в кінці оповідання. Інтерпретує приховану мотивацію персонажа в контексті цілого оповідання. Інтерпретує причину реакції персонажа.

Інтерпретує причину слів персонажа.

Надає просту інтерпретацію почуттів персонажа щодо ситуації.

Оцінює дії персонажа в тексті для інтерпретації його/її внутрішніх цінностей. Оцінює інтонацію оповідання і розпізнає, що гумор наприкінці оповідання є доречним.

Оцінює ціле оповідання для розпізнання головної думки.

Показує розуміння персонажа за допомогою оцінки низки його / її дій. Показує розуміння сюжету оповідання за допомогою інтерпретації прихованого наміру персонажа.

Робить висновок для розпізнання основних почуттів персонажа.

Робить висновок із комплексного зображення персонажа стосовно того, як його / її зовнішність підказує його / її ім'я.

Робить висновок про причину почуттів персонажа.

Робить висновок про рису персонажа із дії цього персонажа.

Робить висновок щодо значущості дії персонажа з огляду на подальші події. Робить висновок, щоб пояснити дію персонажа.

Робить прямий висновок для розпізнання причини дії персонажа.

Робить прямий висновок про причину слів автора.

Розпізнає значення головної метафори в тексті.

Розуміє значення фігуральної мови.

ЗАВДАННЯ ПРОСУНУТОГО РІВНЯ (МІЖНАРОДНИЙ ПОРІГ - 625 БАЛІВ)

Знаходить і відтворює дві дії для наведення причини зміни думки персонажа. Знаходить і відтворює дві явно вказані фізичні ознаки персонажа, які містяться в довгому описі.

Знаходить і відтворює події в різних частинах оповідання як причини для кожного з трьох почуттів.

Знаходить, визначає й розпізнає причину для такої точки зору персонажа. Інтегрує думки в тексті для інтерпретації почуттів персонажа стосовно ситуації.

Інтерпретує зміну почуттів оповідача між початком і кінцем оповідання. Інтерпретує й інтегрує дії персонажа, у тому числі, як мінімум, одну рису героя й дві дії, які її підтверджують.

Інтерпретує й інтегрує події оповідання для повного пояснення підтексту проблеми головного персонажа та її розв'язання.

Інтерпретує й інтегрує події оповідання та дії персонажа для опису персонажа за допомогою двох деталей із тексту, які підтверджують цей опис. Інтерпретує ідеї в тексті для ідентифікації й доказу однієї риси (із двох) персонажа за допомогою прикладу.

Інтерпретує можливу мотивацію для поради, яку дає персонаж.

Оцінює події оповідання і дії персонажа для пояснення, чому інший запропонований заголовок не був би доречним.

Робить висновок з указаної деталі в оповіданні для знаходження доказу наданого опису персонажа.

Робить висновок щодо пояснення за допомогою перегляду опису і зображення.

Розпізнає, що вибір слів автором підвищує інтригу.

ЗАВДАННЯ ПОНАД ПРОСУНУТИЙ РІВЕНЬ (МІЖНАРОДНИЙ ПОРІГ - 625 БАЛІВ)

Інтегрує думки в тексті для ідентифікації риси персонажа й наводить два приклади, які її підтверджують.

Інтерпретує події оповідання для визначення неявної причини для дій персонажа.

Оцінює й визначає неявне значення твердження персонажа.

Оцінює й відтворює два приклади слів персонажа, які передають емоцію. Протиставляє дві ситуації в історії для пояснення причини дій персонажа.

Кейс «Курочка ряба» (1-2 класи)43

Прочитайте історію, де переплутано героїв, і виконайте завдання.

1. У якій відповіді персонажі розставлені так, щоб вийшла правильна історія?

3. Яке пір'ячко мала Курочка?

А чорне

Б біле В зозулясте Г руде

4. Слова Курочки наприкінці історії є А докором Дідові й Бабі

Б утішанням Діда й Баби В насмішкою з Діда й Баби Г залякуванням Діда й Баби

Кейс «Слоненя» (2-3 класи)44

Прочитайте уривки історії та виконайте завдання.

(1) І відтоді, моє серденько, усі слони, яких тобі доводилось бачити, й усі ті, яких тобі ще не доводилося бачити, мають точнісінько такі ж довгі хоботи. Як і в отого Слоненяти, що ходило до Крокодила на річку Лімпопо.

(2) — Підійди ближче, маля, — сказав Крокодил, — бо я і є Крокодил, — і на доказ того, що він каже правду, Крокодил пустив крокодилячі сльози.

— То ви і є той, кого я так довго шукав? Тоді скажіть мені, будь ласка, що ви їсте на обід?

(3) Перший, хто зустрівся Слоненяті, був Скелястий-Перістий Удав-Пітон, що обвився навколо скелі.

— Перепрошую, — якнайчемніше озвалося Слоненя, — та чи вам, бува, не траплялося бачити Крокодила в цих чужих мені краях?

(4) Слоненя питало всіх і про все, що воно тільки бачило, чуло, відчувало, нюхало чи до чого торкалось, — і всі дядьки й тітки неодмінно били й стусали його. Одного чудового ранку воно запитало:

— А що Крокодил їсть на обід?

(5) — Я гадаю, — сказав Крокодил, і сказав він це крізь зуби — ось так: — Я га-да-ю, що сьо-го-дні почну свій о-бід зі Сло-не-ня-ти!

Отут, моє серденько, Слоненя вже справді розсердилось і закричало собі в ніс — ось так:

— Буздіть бе-бене, бе-бені бо-о-о-лячхе!

1. У якому рядку послідовність цифр відображає правильну послідовність уривків у творі?

А 3, 5, 2, 1, 4 Б 4, 3, 2, 5,1 В 3, 2, 5, 4,1 Г 1,3, 2, 5, 4

2. Описані події відбуваються в А Індії

Б Австралії В Африці Г Європі

3. Які риси вдачі Слоненяти розкриваються в уривках 3 і 4?

А нахабність і бешкетництво

Б спритність і задеркуватість В кмітливість і скупість Г допитливість і ввічливість

4. Що мало б зробити Слоненя, побачивши крокодилячі сльози?

А утекти від Крокодила

Б утішити Крокодила В повірити Крокодилові Г порадитися з Удавом-Пітоном

5. Чому Слоненя почало гугнявити (уривок 5)?

А бо навколо нього обвився Удав-Пітон

Б бо його постійно били й стусали В бо Крокодил ухопив його за ніс Г бо воно загрузло в річці Лімпопо

6. Хто й до кого звертається в тексті словами «моє серденько»? А Удав-Пітон до Слоненяти

Б автор до читача В Крокодил до Слоненяти Г автор до Слоненяти

Кейс «Як я вперше стрибнув у воду» (4 клас)45

Одного дня я зізнався татові, що жодного разу не стрибав у воду.

— Навіть з висоти одного метра? Для хлопця твого віку це просто сором! Я в десять років уже стрибав з такої висоти!

— Я не боюся, тільки ж усі будуть сміятися, якщо стрибок не вийде.

— Це тому, що ти не володієш технікою стрибка.

Тато відсунув стілець, скинув піджак і став перед килимом, який, напевне, мав слугувати за воду.

— Ось поглянь, як це робиться.

Ми годину тренувалися перед килимом-водою. Тато давав мені поради. Наприклад, пальці ніг повинні міцно обхоплювати край дошки, щоб можна було краще відштовхнутися. Усе йшло блискуче. Тут, у кімнаті, я здавався собі одним з найкращих стрибунів у воду.

Наступного дня пішов до басейну. Робив усе так, як під час тренування з татом. Аж до того моменту, коли відчував, що ось-ось плюхнуся у воду! І відходив від басейну...

Може, тато вже забув про стрибки? За кілька днів він жодного разу не запитав про мої успіхи. Та в суботу за вечерею раптом поцікавився:

— Ну, сину, ти вже стрибав?

Я кивнув і, щоб не відповідати, напхав повен рот картоплі. Мамі дуже не подобається, коли розмовляють із повним ротом. Тато почекав, поки я пережував картоплю:

— То що, виходить у тебе стрибок?

Я жував і жував.

— Ти німий, чи що? Здогадуюся, чому ти мовчиш. Одинадцять років

хлопцю, а він не може стрибнути у воду!

Завжди, коли батько присікується до мене, додає мені років.

Тато поміркував трохи й сказав:

— Завтра неділя, тож ходімо до басейну разом.

Я здригнувся. Хоч би цієї неділі пішов дош! Чи хай би сніг випав у липні! Та, на жаль, погода не зіпсувалася.

У басейні спочатку все йшло добре. Ми плавали й змагалися, хто пропливе далі. Тато переміг! Він був гордий, що я ним захоплююся.

— Чи не спробувати нам стрибнути? — раптом запитав він.

Я став на дошку й пальцями ніг учепився за її край, зігнув ноги в колінах. Та мене немов тримала рука чарівника. Знову випростався.

— Там хтось пливе — не можна стрибати!

Та тієї ж миті тато підняв мене над водою, і я плюхнувся у воду...

А повз саме пропливав якийсь чоловік. Не бажаючи того, я зачепив його ногою. Виходячи з води, я почув позаду сопіння. Чоловік, якого я випадково зачепив, ішов за мною. Тато заступив йому дорогу й ненароком відтіснив мене до краю дошки. Я відчув, що втрачаю рівновагу, щосили відптовхнувся ногами стрибнув униз!

Важко повірити, але стрибок вийшов чудовий! Вода, ніби шовк, облягла тіло. «Отже, усе так просто!» — подумав я.

Коли виринув, то побачив, що тато й чоловік попрямували до кав'ярні неподалік басейну. Тоді я стрибнув у воду ще раз і продовжував стрибати, аж поки не втомився...

Чоловік виявився батьковим шкільним товаришем. Коли вони поверталися до басейну, я випередив їх і стрімголов шугнув у воду, здійнявши великі бризки.

— Молодчина, сину! — вигукнув тато. А шкільний товариш схвально кивнув головою.

Ти закінчив читати текст. Тепер почни виконувати завдання, що стосуються змісту тексту. Для цього скористайся зошитом

із завданнями до тексту.

1. Заголовок до оповідання відображає А основну думку автора тексту

Б висновок, якого доходить автор В причину того, що він узявся за перо Г тему написаного ним оповідання

2. Як зізнався татові хлопчик, він ще жодного разу не стрибав у воду, тому що боявся

А батьків Б води В висоти Г насмішок

3. Як син пояснив, чому батько вибрав для тренування зі стрибків хатній килим? Знайди відповідь у тексті й запиши її.

4. Коли хлопчик здавався собі одним із найкращих стрибунів у воду? Знайди відповідь у тексті й запиши її.

5. Під час тренувань із татом у хлопчика «все йшло блискуче». Чому ж наступного дня він не зміг стрибнути в басейн? Напиши, якої ти думки.

6. За вечерею хлопчик напхав повен рот картоплі, щоб А швидше її зїсти

Б утамувати голод В не відповідати татові Г не засмучувати маму

7. Скількох років додав тато синові, докоряючи йому за нерішучість? Запиши відповідь (словом або числом).

8. Те, що хлопчик мріяв, щоб пішов дощ або в липні випав сніг, говорить про його

А дотепність Б боязкість В сміливість Г веселу вдачу

9. Що відчув батько, перемігши сина в плаванні? Знайди відповідь у тексті. Запиши її.

10. Що відчував хлопчик, готуючись стрибнути у воду під пильним поглядом батька? Знайди в тексті порівняння, яке описує відчуття хлопчика. Запиши це порівняння.

11. Як змінився настрій хлопчика після того, як він несподівано для себе виконав чудовий стрибок? Напиши про це. Знайди в тексті підтвердження своїм думкам.

12. Чому хлопчик поспішив випередити батька і його шкільного товариша, стрімголов шугнувши у воду? Запиши свої міркування.

13. Про те, що відбувалося з героями оповідання, автор розповідає А з гумором

Б з осудом В із глузуванням Г із сумом

14. Із тексту випливає, що новачку в стрибках у воду для успіху потрібно все вказане, ОКРІМ

А добре тренуватися Б покладатися на везіння В дослухатися порад Г бути наполегливим

15. Як ти вважаєш, від чийого імені автор веде свою оповідь?

Від імені

А батька, який навчав сина стрибати Б хлопчика, який став дорослим В хлопчика, якому десять років Г іншої людини, свідка тих подій

 

Це матеріал з підручника "Розвиток читацької компетентності в учнів початкової школи в системі інтегрованого навчання" Старагіна

 
Попередня сторінка:  5.5. Розвиток критичного мислення в роб...
Наступна сторінка:   6. Становлення читацької грамотності в...^