Інформація про новину
  • Переглядів: 296
  • Дата: 19-11-2021, 18:20
19-11-2021, 18:20

7. Формування читацької компетентності учнів початкових класів в умовах інклюзивного навчання

Категорія: Методичні матеріали

Попередня сторінка:  6. Становлення читацької грамотності в...
Наступна сторінка:   8. Класна бібліотека як ресурс для розв...

Запит на повагу до засадничих прав і свобод людини створює нові смисли в інклюзивній освіті, яка раніше пов’язувалася лише із забезпеченням прав на освіту осіб з особливими освітніми потребами.

Особа з особливими освітніми потребами — особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту.

Закон України «Про освіту»

Останнім часом у світі інклюзивна освіта трактується як правовий підхід, в основі якого лежить ідея про те, щокожна дитина має право на освіту.

Інклюзивна освіта передбачає розуміння різних освітніх потреб дітей і надання послуг відповідно до цих потреб через більш повну участь в освітньому процесі, залучення громадськості та усунення дискримінації в освіті.

ЮНЕСКО, 2008, 48 сесія міжнародної конференції

з питань освіти

На сьогодні в деяких країнах запроваджується широке розуміння інклюзивного навчання. Прикладом є Фінляндія47, де визначені три форми підтримки учнів (таблиця 9).

Таблиця 9

Форми підтримки, які визначено в освітній програмі Фінляндії

1. Загальна підтримка

2. Інтенсивна підтримка

3. Спеціальна підтримка

На думку фінських колег, загальна підтримка передбачає корекційне навчання після уроків на регулярній чи епізодичній основі або застосування роботи в парах, групах, де більш просунуті в навчанні учні чи учениці допомагають дітям, у яких виникли труднощі в опануванні якогось уміння (таблиця 10). Таке корекційне навчання має спонукати дитину до активності та ініціативності, тобто перетворитися на проактивну особистість. Дуже важливим для загальної підтримки є ефект взаємної відповідальності, коли завдання виконується групою в класі. Щодо самих

завдань, зокрема домашнього завдання, то бажано, щоб учні та учениці обирали завдання самі з декількох запропонованих учителем.

Таблиця 10

Загальна підтримка

Для кожного

Корекційне навчання після уроків на регулярній чи епізодичній основі, проактивне корекційне навчання з урахуванням майбутніх тем

Часткове спеціальне навчання за допомогою вчителя для дітей з ООП у класі або в іншому місці

Викладання фінської мови як другої: ті самі теми, як у класі: лексика, граматика тощо

 

Диференціація у класі: якісна, кількісна, організаційна

Паралельне навчання: у класі присутній вчитель для дітей з ООП або інший вчитель

Допомога шкільного асистента у класі

Клімат навчання — атмосфера відкритості, коли кожен учень може сказати без остраху, коли йому потрібна допомога — наявність підтримки

 

Навчальні матеріали: диференційовані книжки, матеріали, підготовлені вчителем

Методи роботи: робота в парах, групах. Методи співпраці — колективна відповідальність

Домашнє завдання: учні обирають самі, основні вправи і завдання з викликом

 

Роль батьків у виконанні домашнього завдання: як навчатися разом, що, де і коли вивчати — співпраця між батьками і школою

Екзамени: коротші екзамени, основні вправи, більше часу, виконання екзамену разом із асистентом, вчителем чи перекладачем, виконання в іншому місці.

Організація в ситуаціях, що виникають у класі: епізод із колективним викладанням: відпрацювання власної роботи в іншому місці за допомогою іншого дорослого або в невеликій групі

Яскравим прикладом того, що таке загальна підтримка, може бути диференційований підхід до учнів першого класу, які тільки приступають до навчання й мають різний рівень сформованості дії читання. Важливо, щоб учитель бачив не дві групи дітей у класі (ті, які читають, і ті, які не

читають), а набагато більше груп учнів та учениць із різними рівнями сформованості механізму читання: ті, які читають виразно цілими словами; ті, які читають цілими словами без інтонування; ті, які читають окремі слова по складах; ті, які читають окремі склади; ті, які не читають, але знають назви всіх букв; ті, які знають лише окремі букви й саме з ними читають склади; ті, які не знають жодної букви.

Зрозуміло, що всі діти в класі, незалежно від рівня володіння тим чи іншим способом дії, мають отримати від учителя/-льки відповідну підтримку у вигляді або спеціально розроблених дидактичних матеріалів (наприклад, шаблон із певним набором слів з тексту, який опрацьовується на уроці), або запропонованих спеціальних форм організації навчання (робота в парі, робота з використанням цифрових пристоїв тощо).

Виокремити групи учнів та учениць із різною готовністю вчителю/ -льці можуть допомогти Критерії рівнів оцінювання результатів навчання учнів з навчальних предметів та інтегрованих курсів (див. додаток Г). Ці критерії розроблені відповідно до обов’язкових результатів навчання з усіх освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти для учнів 3-4 класів. Особливість опису загальних результатів в стандарті полягає в тому, що вони подані через учнівський поступ, і тому вчитель/-лька може використовувати їх для спостережень за учнями та ученицями й диференціації завдань для них і в 1-2 класах.

Можна стверджувати, що учні та учениці, які за Критеріями рівнів оцінювання результатів навчання учнів з навчальних предметів та інтегрованих курсів перебувають на початковому або високому (!) рівнях мають отримувати не загальну, а інтенсивну підтримку. Суттєва відмінність інтенсивної підтримки (таблиця 11) від загальної полягає в поєднанні зусиль учителя/-льки із зусиллями батьків. Питання інтенсивної підтримки в школі та вдома вирішується вчителем/-лькою разом з батьками на основі загальної освітньої програми навчання. У разі інтенсивної підтримки передбачене регулярне або епізодичне корекційне навчання за межами класу. У фінській школі прийнято всі заходи інтенсивної підтримки документувати. В українській дійсності, на жаль, зусилля учи-телів/-льок поки що не завжди знаходять відгук у батьків, і тому перші змушені необхідне корекційне навчання здійснювати досить часто самостійно.

Таблиця 11

Інтенсивна підтримка

Педагогічний документ і план навчання складаються на основі загальної освітньої програми

Учитель і батьки домовляються разом про те, як надавати підтримку у ШКОЛІ і вдома

Регулярне або епізодичне корекційне навчання за межами класу

Часткове спеціальне навчання за допомогою вчителя для дітей з ООП у класі або в іншому місці

Диференціація у класі: якісна, кількісна, організаційна

Паралельне навчання: у класі присутній вчитель для дітей з ООП або інший вчитель

Допомога шкільного асистента у класі

Диференціація

домашнього

завдання

Диференціація на екзамені: коротший, спрощений екзамен і підтримка вчителя, асистента чи перекладача

Заходи підтримки документуються

Відмінність спеціальної підтримки (таблиця 12) від інтенсивної полягає в поєднанні зусиль учителяЛльки із зусиллями батьків, асистента/ -ки учителя/-льки й учителя/-льки для дітей з особливими освітніми потребами. Питання спеціальної підтримки вирішується разом з батьками в школі та вдома на основі індивідуальної програми навчання.

Формування читацької компетентності в умовах спеціальної підтримки має певні специфічні аспекти, зокрема й щодо добору текстів для читання (можливі певні обмеження в тематиці для дітей з різними фобіями, обсягом текстів для дітей з дефіцитом уваги, спеціальним шрифтом для слабозорих учнів тощо).

Таблиця 12

Спеціальна підтримка

Рішення стосовно підтримки дітей 3 ООП: навчання у класі в рамках великої групи або у маленькому класі

Власний план навчання учня з цілями навчання та змістом: індивідуальний план навчання (ІПН)

Цілі та зміст, підготовлені на основі індивідуального плану навчання

Викладання, організоване відповідно до індивідуального плану навчання

Школа повинна забезпечити необхідні ресурси для прогресу учнів у навчанні та виконання індивідуального плану навчання: корекційне навчання, асистент з навчання, домашні завдання, матеріали

Документув ання заходів підтримки

Підписання

документів

батьками

 

 

Це матеріал з підручника "Розвиток читацької компетентності в учнів початкової школи в системі інтегрованого навчання" Старагіна

 
Попередня сторінка:  6. Становлення читацької грамотності в...
Наступна сторінка:   8. Класна бібліотека як ресурс для розв...^