Інформація про новину
  • Переглядів: 912
  • Дата: 19-11-2021, 19:06
19-11-2021, 19:06

Посібник "Розвиток читацької компетентності в учнів початкової школи в системі інтегрованого навчання" Старагіна

Категорія: Методичні матеріали

Попередня сторінка:  Додатки до посібника "Розвиток читаць...
Наступна сторінка:   1. Освітній простір: сутність, структур...

 Рік видання: 2020

 Видавництво: "Соняшник"

 Автори: Старагіна І. П., Терещенко В. М., Панченков А. О.


Зміст

1.1. Читання з розумінням — наскрізне вміння в контексті ключових ...

1.2. Читацька компетентність, читацька грамотність, читання з роз ...

1.3. Різноманіття типів текстів для читання в початковій школі

2.1. Нова українська школа: від знаннєвої парадигми до компетентн ...

2.2. Інтегроване навчання як одна з можливостей формування вправн ...

2.3. Модель компетентного читача в Державному стандарті початково ...

2.4. Типові освітні програми як дороговказ для формування читацьк ...

2.5. Принцип доповнювальності в інтегрованому навчанні як умова р ...

3.1. Дієві практики з навчання критичного читання

3.2. Добір тексту / текстів із «потенціалом» як передумова успішн ...

4.1. Мета читання інформаційних текстів

4.2. Мотивація до читання інформаційних текстів через актуалізаці ...

4.3. Читання для загального, вибіркового та повного розуміння

4.4. Сприйняття, аналіз, інтерпретація й оцінювання прочитаного

4.5. Розвиток критичного мислення та емоційного інтелекту в робот ...

4.6. Рекомендації щодо розширення кола завдань до інформаційних т ...

5.1. Мета читання художніх текстів

5.2. Художній текст як ресурс для розвитку емоційного інтелекту

5.3. Сприйняття, аналіз, інтерпретація та оцінювання художнього т ...

5.4. Мова художнього твору

5.5. Розвиток критичного мислення в роботі з художніми творами

5.6. Рекомендації щодо розширення кола завдань до художніх тексті ...

6. Становлення читацької грамотності в умовах дистанційного навча ...

7. Формування читацької компетентності учнів початкових класів в ...

8. Класна бібліотека як ресурс для розвитку читацької компетентно ...

9. Робота з батьками задля підтримки формування читацької компете ...

Додатки до посібника "Розвиток читацької компетентності в учнів ...

 

Передмова

Останні десятиліття у світі все більше уваги приділяють проблемі компетентностей в освіті. Напрацьоване спільними зусиллями освітян з різних країн розуміння ключових компетентностей свідчить, що формування цих компетентностей - це довготривалий процес, у якому період шкільного навчання - лише один, хай і надзвичайно важливий, етап.

З огляду на реалії реформування вітчизняної шкільної освіти відповідно до концепції Нової української школи першочергову роль у прискоренні змін відіграє методична підтримка вчителя в питаннях переходу від знаннєвої освітньої парадигми до компетентнісної. Попри те, що знання та компетентності не є чимось взаємовиключним і будь-яка компетентність включає в себе знання, уже не перший рік ведеться багато дискусій навколо того, чи не позбавляє учнів повноцінної освіти компетентнісний підхід і пов’язане з ним інтегроване навчання. Значною мірою гострота дискусій зумовлена різним розумінням їхніми учасниками змісту категорій «компетентність», «інтегроване навчання» тощо та дещо упередженим ставленням значної частини освітян до інтегрованого навчання, що є передусім наслідком тривалої вітчизняної традиції вузького предметоцен-тричного підходу, на відміну від зарубіжної практики, де різні підходи в навчанні співіснують, доповнюють і збагачують одне одного. Саме тому важливим завданням на сьогодні є донесення до широкого кола освітян можливих методичних підходів у здійсненні інтегрованого навчання в початковій школі на основі накопиченого в межах експерименту з упровадження ідей Нової української школи досвіду.

Задля формування повного уявлення про потенціал інтегрованого навчання значущим є усвідомлення навчання учня як цілісного поступального процесу в напрямі формування тієї чи тієї ключової чи предметної компетентності окремо та в їхній єдності й взаємодоповнюваності.
Попередня сторінка:  Додатки до посібника "Розвиток читаць...
Наступна сторінка:   1. Освітній простір: сутність, структур...^