Інформація про новину
  • Переглядів: 1928
  • Дата: 28-11-2021, 22:44
28-11-2021, 22:44

1.2.3. Інтегрований урок і його структура

Категорія: Методичні матеріали

Попередня сторінка:  1.2.2. Які види інтеграції можна упровад...
Наступна сторінка:   1.3. Що таке інтегрований курс і навіщо ...

Інтегрований урок - це нетрадиційна структура й динамічна форма організації процесу цілеспрямованої взаємодії визначеного складу вчителів і учнів. Початковій школі пропонується змістова інтеграція (відібраний навчальний матеріал з декількох предметів і об'єднаний навколо однієї теми) для збагачення інформаційного й емоційного сприйняття мислення і почуттів учнів, що дає змогу з різних боків пізнати якесь явище, поняття, досягти цілісності знань.

Із упровадженням у педагогічну практику інтегрованих уроків процес навчання перебудовується. У такий спосіб має вирішуватися комплексне застосування знань на практиці, у трудовій діяльності та в життєвих ситуаціях.

Застосування в навчальному процесі інтегрованих прийомів, форм і методів навчання сприяє формуванню навичок і вмінь учнів, виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці, активної взаємодії учнів, за якої учень активно долучається до колективного процесу пізнання, включаються співнавчання, взаємонавчання. Перевагами інтегрованого уроку має бути більш чітке розуміння мети кожного предмета в різних контек-

стах, більш глибоке розуміння будь-якої теми (завдяки її дослідженню з кількох точок зору), висвітлення на основі комплексного підходу, вдосконалення навичок системного мислення. Вони забезпечують пізнання цілісних систем знань, які ведуть до такого пізнавального результату, як формування у свідомості учнів цілісної картини світу.

Інтегрованим вважається урок, у якому елементи змісту різних предметів згруповано навколо однієї теми. Щоб інтегрований урок сприяв цілісності навчання, формуванню знань на якісно вищому рівні, треба попередньо чітко визначити його основну мету, очікувані результати та види навчальної діяльності учнів. Оскільки інтегрований урок передбачає поєднання блоків знань з різних предметів, до кожної складової інтегрованого курсу (предметів) треба визначити свої підтеми і цілі, що інтегруються навколо однієї центральної теми.

Підготовка до інтегрованих уроків має свої особливості і вимагає від учителя:

- володіння методикою визначення завдань і проведення інтегрованого уроку;

- досконалих знань програмних вимог предметів, курсів початкової школи;

- вміння складати календарне планування;

- вміння зіставляти теми й порівнювати матеріали різних предметів з метою виокремлення інформації, близької за змістом або за метою використання тощо.

Яскравими прикладами інтегрованих уроків, вмілої інтеграції основних видів пізнавальної діяльності (спостереження, мислення, мовлення) з метою навчання, виховання і розвитку дітей 6-7 років є уроки мислення в природі В. Сухомлинського.

У початковій школі доцільно проводити уроки з елементами інтеграції змісту щонайбільше двох-трьох предметів, в основу яких покладена міжпредметна інтеграція: читання, письма і природознавства; природознавства та української мови (зв'язне мовлення); математики і трудового навчання (конструювання) та ін., - або ж внутрішньопредметна: читання, письма, друкування, розвитку мовлення. Завдяки такому підходу до навчання учні формують цілісну картину за змістом вертикальної теми. Точки дотику різних навчальних предметів мають важливе моральне значення, допомагають формуванню світогляду учня, його позитивного ставлення до навколишнього світу, природи, суспільства, самого себе.

Важливо й те, що інтегровані уроки в початковій школі дають можливість підготувати учнів до раціонально й емоційно усвідомленої потреби міркувати й висловлювати свої думки на запропоновану тему. Діти мають можливість застосовувати при цьому накопичені знання, життєвий досвід, робити власні, нехай незначні, але дуже необхідні кожній дитині, умовиводи і пошукові відкриття.

Під дидактичним змістом процесу інтеграції ми розуміємо взаємозв'язок змісту, методів і форм навчання, тобто інтеграцію навчального матеріалу з різних навчальних предметів навколо певного об'єкта чи явища довкілля, або навколо актуальних проблем міжпредметного характеру, або для створення творчого продукту тощо. Однією з оптимальних моделей інтеграції у початковій школі є інтеграція навколо мовно-літературної галузі та соціокультурної теми/проблеми. інтеграція програмового змісту створює передумови для різнобічного аналізу базових понять, явищ, більш широкого охоплення змісту, формування в учнів системного мислення, позитивного емоційного ставлення до процесу пізнання, водночас створює можливості раціонального використання робочого часу. Структуру-ючи інтегрований урок, важливо не перетворити його в строкату мозаїку формально об'єднаних за зовнішніми ознаками різнорідних знань. Мета, очікувані результати, структурування інтегрованого уроку забезпечують збалансованість у сприйманні інформації різних освітніх галузей, емоційно комфортну атмосферу. Отже, впровадження інтегративного підходу в освітній процес розширює можливості педагогіки партнерства, забезпечує цілісність і системність освітнього процесу.

Основними методичними принципами, які забезпечують інтегрування знань з різних предметів у межах однієї теми, одного уроку, є такі:

- активний характер навчання; опанування нової теми має стати активним процесом, який забезпечить органічне поєднання всіх видів діяльності молодших школярів;

- постійний взаємозв'язок теоретичних відомостей (знань) з їх застосуванням; знання у системі навчання є не самоціллю, а важливим засобом формування, вираження й удосконалення думки;

- знання, уміння й навички, у тому числі читання, переказ прочитаного треба розглядати як умову і компонент розвивального навчання.

Плануючи інтегрований урок, доцільно завчасно проаналізувати освітні програми; визначити пов'язані за змістом теми; за потреби змінити послідовність їх викладу, передбачивши місце інтегрованого уроку в системі уроків за календарно-тематичним плануванням; встановити зв'язки між об'єктами вивчення; визначити ключові та предметні компетентності, які формуватимуться в учнів на інтегрованому уроці; визначити цілі інтегрованого уроку з урахуванням того, що на цих заняттях розв'язуються дидактичні завдання усіх предметів, зміст яких інтегрується.

Структура інтегрованого уроку може бути такою:

- повідомлення загальної теми, цілей і завдань кожної освітньої галузі, яка входить в інтегрований урок;

- мотивація навчальноїдіяльності учнів;

- актуалізація та корекція опорних знань;

- повторення й аналіз основних фактів, подій, явищ;

- формування критичного мислення шляхом креативного перенесення знань і навичок учнів у нові ситуації;

- рефлексія (узагальнення та систематизація) навчальних досягнень учнів.

Отже, особливістю інтегрованого уроку є те, що педагог організовує

навчальну діяльність учнів, концентруючи їхню увагу на провідних ідеях, активізуючи творчий пошук і пізнавальну діяльність з урахуванням вікових особливостей школярів, специфіки навчальних предметів, зміст яких інтегрується, дидактичних цілей вивчення навчального матеріалу кожного з них.

Основні ознаки інтегрованихуроків:

- логічний взаємозв'язок навчального матеріалу кількох навчальних предметів;

- нетрадиційна структура, що вирізняється чіткістю, компактністю (за блоками, які відповідають двом-трьом різним навчальним предметам, матеріал з яких інтегрується), а також оригінальністю мотиваційних і рефлексивних аспектів;

- інформативна ємність уроку;

- підпорядкованість викладу навчального матеріалу різних навчальних предметів єдиній меті уроку (зі змісту предметів добирають тільки ті відомості, які необхідні для її реалізації);

- вибір місця проведення та його оформлення;

- раціональне поєднання різних видів діяльності учнів з різними способами навчальної взаємодії (колективна, парна, групова, індивідуальна);

- урізноманітнення засобів навчання (з використанням відео-, аудіо-записів, мультимедійних презентацій тощо), які водночас використовуються дозовано;

- підвищений емоційний вплив на учнів;

- висока активність учнів і чітке визначення їхнього навантаження.

Таким чином, інтеграційний підхід забезпечує значно вищий рівень засвоєння навчального матеріалу. Зінтегрувати можливо окремі теми змісту майже всіх предметів за умови, що вчитель готовий психологічно, добре знає програми, дидактичні та методичні вимоги до структури уроків, володіє інтерактивними технологіями та сучасною методикою викладання. До різних типів інтеграції доцільно добирати різні види діяльності на уроці.

За дидактичною метою виокремлено чотири основні типи інтегрованих уроків:

1. інтегровані уроки засвоєння нових знань.

2. інтегровані уроки формування практичних умінь і навичок.

3. інтегровані уроки повторення, узагальнення і систематизації знань.

4. інтегровані уроки застосування знань на практиці.

Найкращим помічником для вчителя при плануванні інтегрованих занять слугує інтегрована програма певного курсу з відповідним навчаль-

но-методичним забезпеченням. Однак НУШ пропонуєтільки два варіанти освітніх програм: вузька інтеграція - 3 год та широка - 7-8 год. Оскільки станом на сьогодні програми інтегрованих занять на 7-8 год (за Р. Шия-ном) немає (укладено лише перелік освітніх галузей), учитель повинен самостійно проаналізувати матеріал різних галузей, зіставити теми предметів і виявити можливі варіанти інтеграції; обміркувати та сформулювати загальну тему, виокремити конкретні поняття, узгодити час їх вивчення (трапляється, що стосовно запропонованої теми тижня у підручнику інформації замало або є зайва). Педагогічна практика засвідчує, що не всі вчителі готові до такого планування. До того ж перед ними стоять ще й інші завдання:

- здійснити ретельний добір змісту, методів, прийомів, технологій навчання, враховуючи вікові особливості учнів;

- «сконструювати» урок: обрати тип, форму, структуру, дозування часу та видів діяльності учнів;

- визначити основні завдання уроку та цілі кожного з інтегрованих предметів;

- ретельно дібрати навчальний і дидактичний матеріал інтегрування для оптимального навантаження учнів різноманітними видами діяльності під час уроку;

- налагодити партнерські стосунки з вихованцями;

- досягнути поставленої мети і завдань уроку.

Рекомендуємо при плануванні, організації та проведенні інтегрованих занять передбачати використання на різних етапах уроку інтерактивні вправи, які дають змогу учням формувати характер, розвивати світогляд, логічне мислення, зв'язне мовлення; виявляти і реалізовувати індивідуальні можливості. За такого планування уроку учні самостійно шукають зв'язки між новими і вже набутими знаннями, ухвалюють альтернативні рішення, мають змогу зробити «відкриття», формулюють власні ідеї, навчаються співпрацювати, вільно висловлюють свої думки чи припущення.

 

 

Це матеріал з посібника "Організація діяльності учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти" Кірик

 
Попередня сторінка:  1.2.2. Які види інтеграції можна упровад...
Наступна сторінка:   1.3. Що таке інтегрований курс і навіщо ...^