Інформація про новину
  • Переглядів: 397
  • Дата: 25-12-2021, 01:58
25-12-2021, 01:58

44. Еволюція людини. Механізми антропогенезу

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  43. Еволюція людини. Основні етапи
Наступна сторінка:   45. Основи еволюційної філогенії та сис...

 

Поміркуйте

Які фактори могли впливати на еволюцію людини?

Згадайте

• Які характерні ознаки мають представники ряду Примати?

• Чим людина відрізняється від інших приматів?

Уплив природних факторів на еволюцію людини

Природні фактори надзвичайно впливали на еволюцію людини. Ще під час життя в лісі в наших предків удосконалився колірний зір, оскільки завдяки йому легше було знаходити стиглі фрукти. Тому в структурі наших очей зараз є три типи колбочок (сприймають синій, червоний і зелений кольори), а в більшості мавп їх два (сприймають синій і червоний).

Сам вихід наших предків у савану був вимушеним: через настання зледеніння площі лісів у світі значно зменшилися, бо волога з атмосфери витрачалася на формування льодовиків.

Існування в умовах савани зумовило вдосконалення прямоходіння, утрату волосся на тілі для запобігання перегріванню й закріплення всеїдності.

Еволюція певних ознак під упливом природних факторів

Дія природних факторів сприяла поширенню в популяціях предків людини певних ознак, які могли бути різними в різних регіонах. Цікаво змінювався, наприклад, колір шкіри людини (мал. 44.1). У наших предків, які жили в лісі і мали добре розвинений шерстяний покрив, шкіра під ним була скоріш за все білою (як у сучасних шимпанзе).

Але після переселення в савану і втрати шерстяного покриву колір шкіри змінюється на темний. Це пов’язано з високим ризиком розвитку раку шкіри у світлошкірих особин, котрі мешкають у тропічних регіонах. Тривалий час, навіть після розселення з Африки, колір шкіри в людей залишався темним. І тільки відносно недавно (10 — 20 тисяч років тому) людська шкіра в деяких популяціях почала світлішати. Це пов’язано з тим, що світла шкіра в мешканців північних регіонів краще синтезує вітамін D, що попереджує розвиток рахіту.

«Подарунок» від домашніх тварин — здатність споживати молоко в дорослому віці. У предків людини ферменти, потрібні для його переробки, у дорослому віці не працювали. Але кілька тисяч років тому на території Скандинавії виникла мутація, яка блокувала «відключення» потрібного ферменту. Люди з такою мутацією мали більше шансів вижити в періоди голоду за рахунок споживання молока. Тому ця мутація швидко поширилася в популяції жителів Європи.

На еволюцію людини суттєво вплинула поява домашніх тварин. Вони стали потужним джерелом нових вірусних і бактеріальних захворювань, збудники яких переходили від них на нового хазяїна — людину. Це сприяло еволюції імунної системи.

Уплив соціальних факторів на еволюцію людини

Дуже важливими для еволюції людини стали соціальні фактори. Одинокий примат у савані — це жертва. А от група приматів має непогані шанси на виживання. Тому всі

примати, які перейшли до життя в савані, живуть лише у відносно великих групах. Їхня соціальність посилилася.

Та форми соціальності в різних приматів відрізняються. У павіанів зграя — дуже жорстка структура з чіткою ієрархією (мал. 44.2). А от наші предки такої строгої системи не мали. Відносини в них були більш мирними, а ієрархія не такою жорсткою. Це добре видно з розвитку їхніх ікол. У всіх приматів з високою агресивністю ікла розвинені чудово (мал. 44.3). У людини вони найменші. Основою еволюційного успіху нашого виду явно була не агресія.

Після виходу з території Африки (мал. 44.4) значення соціальних факторів зросло ще більше. Успіх виду визначали вміння передавати досвід, навчати й навчатися, взаємодіяти в складних ситуаціях, розвиток мовлення. Саме вони й дозволили нашому виду вижити.

Ключова ідея

На еволюцію людини суттєво впливали як природні, так і соціальні фактори. Дія природних факторів сприяла поширенню в популяціях предків людини певних ознак, які могли бути різними в різних регіонах, наприклад, таких, як колір шкіри чи здатність споживати молоко в дорослому віці. Суттєво вплинула на еволюцію людини поява домашніх тварин.

Перевірте свої знання

1. Які природні фактори могли діяти на еволюцію людини? 2. Які соціальні фактори могли діяти на еволюцію людини? 3. Чому група приматів у савані має більше шансів для виживання, ніж поодинокий примат? 4. Як на еволюцію людини вплинула поява домашніх тварин? 5*. Чи триває еволюція людини зараз? Обґрунтуйте свою точку зору.

Узагальнення знань за темою «Закономірності успадкування ознак»

Історичні етапи розвитку еволюційних уявлень

Період

Хто працював у цей період

Події в науці

Давні часи — епоха Середньовіччя

Демокріт, Геракліт, Лукрецій

Поява ідей про мінливість навколишнього світу та еволюційних процесів

1500-1800 рр.

К. Лінней, К. Вольф,

П. Паллас, Ж. Бюффон

Усі вчені дотримуються ідеї креаціонізму: усі живі організми створені вищими силами. Але одні з них уважають, що організми відразу з’явились такими, як вони є. Інші припускають, що організми змінюються з плином часу. З’являється перша еволюційна гіпотеза

1800-1858 рр.

Ж.-Б. Ламарк, Ж. Кюв’є, Е. Дарвін, Ж. Сент-Ілер

Створення перших наукових еволюційних теорій. Активні дискусії креаціоністів та еволюціоністів

1859-1940 рр.

Ч. Дарвін, А. Воллес, Т. Гекслі, Г. Мендель, Г. де Фріз, М. Вавилов, Н. Стівенс

Період становлення і розвитку дарвінізму. Еволюція, за Дарвіном, полягає в безперервних пристосувальних змінах видів. Вона відбувається на основі спадкової мінливості за допомогою природного добору

1940 — наш час

С. Четверіков, Ф. Доб-жанський, Дж. Холдейн, М. Тимофєєв-Ресовський, Р. Фішер, Дж. Гулд,

Б. Мак-Клімток

Створення й розвиток синтетичної теорії еволюції, яка об’єднує ідеї дарвінізму та генетики і спирається на досягнення молекулярної біології, екології, систематики, палеонтології. Згідно з цією теорією, рушійною силою еволюції є природний добір мутацій і рекомбінацій генів, який відбувається на рівні популяцій

Еволюційні фактори

Фактор

Опис фактора

Мутації

(мутаційний процес)

Природний процес зміни спадкової інформації в організмі внаслідок дії якогось мутагенного фактора або спонтанно

Дрейф генів

Зміна частоти алелів певних генів через випадкові процеси, наприклад, виверження вулкана, повінь або потрапляння невеликої групи особин на нову територію (ефект засновника)

Ізоляція

Розділення популяцій одного виду через виникнення між ними якихось бар’єрів. Бар’єри можуть бути фізичними (утворення гірського хребта, ріки або проливу між островом та материком), екологічні (спеціалізація груп особин у популяції за типом живлення або місцем розмноження) тощо

Міграція

Переміщення особин з однієї популяції в іншу або на нові території

Природний добір

Виживання більш пристосованих до певних умов існування особин у популяції

Компетентнісно орієнтовані завдання

1 За допомогою діаграми Венна встановіть відмінні та спільні ознаки понять «еволюція» та «революція». З'ясуйте, які основні ознаки біологічної еволюції.

2 Застосувавши метод кроссенсу, установіть взаємозалежність і з'ясуйте, які сліди еволюції наявні у вашому організмі.

1 ряд: тваринна клітина, немовля, риба

2 ряд: дерево з плодами, вітрувіанська людина, портрет Ч. Дарвіна

3 ряд: книжки, мозок, мавпи

3 Прочитайте уривок із твору «Храм природи» Еразма Дарвіна. Поміркуйте, що мав на увазі дід Чарльза Дарвіна у своїх рядках.

Змирися ж в гордині пихатій І зрозумій, живими є тварини і птахи,

Та закарбуй навічно ти у пам'яті,

Черви — то родичі, братами є мурахи!

4 Творча робота

Створіть ментальну карту (мапу думок) методів доказів еволюції живих організмів. Поясніть на конкретному прикладі. Порівняйте свою ментальну карту з мапами однокласників та однокласниць.

5 Визначте, у які геологічні епохи жили ці тварини. Трицераптопс, Гліптодонт, Смілодон, Аномалокаріч, Археоптерікс, Фороракос, Галюцигенія, Мамонт, Тиранозавр, Трилобіт.

6 Виберіть будь-яку тварину або рослину і спробуйте скласти можливу схему еволюційного розвитку її предків від одноклітинного організму до того виду, до якого вона належить.

7 За допомогою діаграми Венна встановіть відмінні та спільні ознаки будови тіла людини розумної та людини неандертальської. З'ясуйте, що спричинило такі відмінності між цими видами.

8 За допомогою методу Fishbone охарактеризуйте особливості виду Homo sapiens. Обговоріть результати роботи в парі і групі.

9 Створіть таблицю «Стадії антропогенезу».

J Англійський науковець, основоположник еволюційної теорії Чарльз Дарвін неодноразово наголошував про незворотність еволюції: «Вид, який щезнув, ніколи не може з'явитися знову, навіть якби знову повторилися абсолютно тотожні умови життя — органічні й неорганічні».

Поясніть, що мав на увазі науковець. Чи згодні ви з ним?

Ф Дайте відповідь на запитання «Чому ми стали саме такими?», використавши «Алгоритм Цицерона»: Що? Де? Чим? Як? Чому? Навіщо?

L Роздивіться мем «Біологічна еволюція». З'ясуйте, якими є світоглядні та наукові погляди на походження життя. Створіть свій мем біологічної еволюції.

M 24 листопада 1859 року Чарльз Дарвін опублікував свою книгу «Походження видів шляхом природного відбору або збереження обраних порід у боротьбі за життя». Перше видання книги розійшлося за один день. Але варто зазначити, що книга б не з'явилася без навколосвітньої подорожі Дарвіна на кораблі «Бігль».

Знайдіть в інтернеті карту мандрівок Дарвіна, розгляньте її й назвіть географічне розташування найбільших островів, на яких побував Дарвін.

 

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  43. Еволюція людини. Основні етапи
Наступна сторінка:   45. Основи еволюційної філогенії та сис...^