Інформація про новину
  • Переглядів: 452
  • Дата: 25-12-2021, 02:05
25-12-2021, 02:05

56. Стабільність екосистем та причини її порушення

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  55. Біотичні, абіотичні та антропогенні...
Наступна сторінка:   57. Біосфера як цілісна система

Поміркуйте

Як на екосистему можуть упливати екологічні фактори?

Згадайте

Які компоненти входять до складу екосистем?

Які існують групи екосистем?

Цілісність і саморегуляція екосистем

Природні екосистеми містять значну кількість видів живих організмів. Ці організми взаємодіють між собою, утворюючи з трофічних ланцюгів екосистеми єдину трофічну сітку. Усі організми в екосистемі пов’язані. Хоча часто такий зв’язок є не прямим, а опосередкованим через інші види. Наприклад, дощові черви й непарні шовкопряди напряму між собою не пов’язані, однак шовкопряди в разі масового розмноження виїдають листя дерев. Відповідно, листя не падає на ґрунт, і це зменшує кормову базу для дощових червів.

Разом усі організми екосистеми утворюють складну цілісну систему, яка перебуває в стані динамічної рівноваги. Тобто через зміну якогось із елементів системи інші елементи компенсують ці зміни й виправляють становище. Наприклад, за умови масового розмноження якогось виду різко зростає чисельність хижаків і паразитів, які ним живляться, і досить швидко чисельність виду зменшується до нормальних величин. Така здатність системи відновлювати свій стан після його порушення називається саморегуляцією.

Взаємозв ’язки організмів в екосистемах

Велике значення для підтримки стабільності екосистеми мають різні форми взаємодії живих організмів. У біоценозах спостерігається кілька видів симбіозу (форм співіснування двох видів).

Найбільш поширеними формами взаємодії є конкуренція, хижацтво, мутуалізм, паразитизм та коменсалізм. Кожен із видів живих організмів пов’язаний із багатьма іншими видами. Навіть на прикладі людини можна продемонструвати всі можливі варіанти взаємодії. Скажімо, людина конкурує зі шкідниками сільського господарства за харчові ресурси. А міські ластівки по відношенню до людини є коменсалами, бо використовують будинки для розміщення своїх гнізд.

Причини порушення стабільності екосистем

Здатність до саморегуляції екосистем теж має певні межі. Якщо вплив якогось фактора є надто великим, динамічна рівновага в екосистемі порушується. Це може призвести до руйнування екосистеми й вимирання багатьох видів.

Причини таких порушень — уплив будь-якого з екологічних факторів: абіотичного, біотичного чи антропогенного. Наприклад, виверження вулкана може просто знищити екосистему окремої території. Так, 1883 року

виверження вулкана Кракатау знищило екосистему острова, на якому він розміщується.

Біотичними факторами, які порушують рівновагу в екосистемах, часто ставали нові групи, які виникали в процесі еволюції. Скажімо, виникнення голонасінних рослин призвело до того, що наприкінці палеозойської ери вони заселили значні площі суші, де не могли рости їхні попередники — спорові рослини — через нестачу вологи. Формування рослинного покриву і припинення ерозії спричинили різке зменшення надходження мінеральних речовин до річок і морів. Це призвело до негативного впливу на водні екосистеми і стало однією з допоміжних причин масового вимирання організмів.

Дія антропогенного фактора часто пов’язана із завезенням людиною в екосистему нових видів організмів. Наприклад, у давнину моряки часто залишали на островах кіз, щоб потім мати змогу поповнювати запаси м’яса, коли заходили на острів. Але без контролю хижаків кози швидко розмножувалися й виїдали всю рослинність островів. У результаті острови перетворювалися на пустелі.

Приклади штучних екосистем

Природні й штучні екосистеми

Екосистеми, які розглядалися до цього, є природними. Вони виникли й розвивалися без участі людини. Однак людина є складовою цих екосистем, хоча й здатна формувати власні екосистеми — штучні, насамперед для господарських цілей.

Штучні екосистеми часто розглядають як окремий тип екосистем (найбільш поширеними серед них є агроценози). Існувати без підтримки людини такі екосистеми не можуть. У них переважають організми одного виду, і вони не здатні до саморегуляції. Регуляцію цих систем здійснює людина, постійно вилучаючи із систем певні речовини (у разі споживання вирощеної в цих системах продукції). Тому ці речовини доводиться постійно поновлювати (до прикладу, вносити добрива).

Ключова ідея

Разом усі організми екосистеми утворюють складну цілісну систему, яка перебуває у стані динамічної рівноваги. Якщо вплив якогось фактора є надто великим, динамічна рівновага в екосистемі порушується. Штучні екосистеми часто розглядають як окремий тип екосистем (агроценози).

Перевірте свої знання

1. Чому незначні впливи на екосистему не призводять до її руйнації? 2. Які типи взаємодії існують між організмами в екосистемах? 3. Що таке паразитизм? 4. Порівняйте між собою на конкретних прикладах агроценоз і природний біоценоз. 5*. Поясніть, як дія антропогенного фактора може порушити рівновагу в екосистемі. Наведіть приклад. 6*. На конкретному прикладі поясніть, чому людина повинна постійно регулювати процеси в штучній екосистемі.

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  55. Біотичні, абіотичні та антропогенні...
Наступна сторінка:   57. Біосфера як цілісна система^