Інформація про новину
  • Переглядів: 1090
  • Дата: 25-12-2021, 02:13
25-12-2021, 02:13

59. Природні зони України

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  58. Захист та збереження біосфери
Наступна сторінка:   60. Червона та Зелена Книги України

Тема 9. Різноманітність біоти України та принципи і підходи до її збереження

Поміркуйте

Що обумовлює неоднорідність клімату у різних куточках земної кулі?

Згадайте

Які існують типи життєвих форм організмів?

Наведіть приклади представників різних життєвих форм і поясніть, яким умовам середовища існування відповідає той чи тип життєвої форми.

Особливості території України

Біота України нараховує понад 70 тис. видів, із яких флористичне різноманіття представлено 27 тис. видів, а фауністичне — 45 тис. видів. Територія України займає менше 6 % площі Європи, але Україна володіє приблизно третиною європейського біорізноманіття. Причина цього — особливості розташування території України. По-перше, через територію України проходять міграційні шляхи багатьох видів. По-друге, територія країни знаходиться на перехресті декількох природних зон.

Вивчення природних зон

Вивчення різних природних зон, накопичення і систематизація даних стосовно їх видового різноманіття, специфіки життєвих форм було розпочато відомим натуралістом і мандрівником А. Г умбольдтом ще в 1807 році. Разом із тим, тільки в 1899 році відомий український науковець В. Докучаєв розробив цілісне вчення про природні зони. Основою цього вчення є той факт, що всю поверхню земної кулі можна розділити на певні зони. У межах кожної з них спостерігаються більш-менш однакові кліматичні, геоморфологічні, геологічні, гідрологічні умови, ґрунти і рослинний покрив. Багато назв природних зон відповідають типу рослинності, що переважає у структурі рослинного покриву і віддзеркалює найважливіші особливості ландшафту в цілому (наприклад, лісова зона, степова зона, зона саван).

Природні зони, як правило, витягнуті в широтному напрямку (наприклад, як на території України). Іноді під упливом особливостей рельєфу (наприклад, за наявності гірських систем) їх розташування змінюється на меридіональне. Загалом у горах спостерігається таке явище, як висотна поясність, обумовлене зміною фізико-географічних характеристик зі збільшенням висоти над рівнем моря. Висотні пояси є частковим аналогом природних зон.

Різноманіття природних зон

Усю територію України можна розділити на декілька зон. У широтному напрямку з півночі на південь ідуть Українське Полісся, Лісостеп, Степ. У західній частині країни знаходяться Українські Карпати. На півдні країни окремо виділяється Гірський Крим і зона Чорного та Азовського морів. Насамперед зони відрізняються одна від одної співвідношенням тепла и вологи. Як нестача, так и надмір останніх визначає особливості тієї чи іншої зони.

Для різних частин території України властиві доволі значні відмінності в температурному режимі, вологості повітря, тривалості вегетаційного періоду тощо. З одного боку, це викликано значною її протяжністю з півночі на південь і із заходу на схід. З іншого — регулярним чергуванням упливу вологого атлантичного повітря із заходу і сухого континентального зі сходу в умовах переважно рівнинній території. Хоча для України середні показники

температури повітря найхолоднішого місяця (січня) становлять -1°--6 °С, а

найтеплішого (липня) — складають +19°— +23 ° С, вони істотно змінюються по регіонах країни. Наприклад, морозний період (температура повітря нижче 0 °С) коливається від 1 місяця на півдні до 4 місяців на півночі.

Нерівномірно розподіляються й опади. Найбільше їх випадає на заході — до 800 мм на рік, у той же час на сході не перевищує 500 мм. У посушливі роки кількість опадів значно знижується на всій території України, але в лісостепових районах лише до 250-350 мм, в той час як у прибережних районах Азовського і Чорного морів становить менше 100 мм.

Наведені вище відмінності кліматичних показників разом із неоднорідністю геоморфологічної будови обумовлюють неоднорідність ґрунтового і рослинного покриву в різних регіонах України. У лісостеповій і степових зонах України поширені чорноземні ґрунти, що сформувалися під трав’янистою рослинністю на карбонатних лесових породах. Їхня висока родючість обумовлена тим, що завдяки невеликій кількості опадів поживні речовини, які утворюються із залишків рослин, не вимиваються і накопичуються в ґрунті. На півдні Причорноморської низовини і в північній частині Степового Криму, де кліматичні умови посушливі, поширені менш родючі темно-каштанові і каштанові ґрунти. А от буропідзолисті ґрунти Прикарпаття мають невисоку природну родючість.

 

Природні зони України. Фізико-географічне районування

Природні зони України

Зональна рослинність

Основними типами зональної рослинності є лісова і степова. Загальна площа лісів в Україні становить приблизно 10 млн гектарів (14 % її території). Найбільшою є лісистість в Українських Карпатах (40,5 %) і Кримської горах (32 %). У природних зонах рівнинної частини цей показник закономірно зменшується з півночі на південь від 26,1 % до 3,8 % (у степовій зоні). У лісах майже 90 % площі приходиться на сосну, ялину, бук, дуб. Соснові ліси займають великі площі на Поліссі, а також у долинах річок Лісостепу і Степу. Як правило, вони ростуть на піщаних, бідних поживними речовинами ґрунтах. На кращих ґрунтах поширені дубово-соснові ліси. Крім того, згаданих вище дерев, лісоутворювальними породами є граб, липа, декілька видів кленів, берез, тополь, вільх тощо. Природні ділянки степової рослинності зберіглася переважно по схилах балок, а також у передгір’ях Криму і на піщаних косах Азово-Чорноморського узбережжя. Серед трав панують злаки -декілька видів ковил, костриць, тонконіг вузьколистий та інші. Ділянки цілинних степів, що вирізняються найбільшим видовим різноманіттям рослинних угруповань, у порівнянні з іншими типами рослинності, охороняються у заказниках, заповідниках, національних природних парках.

Ключова ідея

Згідно з кліматичними, геоморфологічними, геологічними, ґрунтовими гідрологічними особливостями, специфікою рослинного покриву, уся територія Землі розподілена на природні зони. Територія України є перехрестям декількох природних зон. Це обумовлено різноманітністю фізико-географічних умов у різних частинах країни і є підґрунтями ландшафтного і біологічного різноманіття.

Перевірте свої знання

1. Які природні зони можна виділити у межах території України? 2. Поясніть, на підставі чого проводиться зонування території.

Цікаво знати

Територія України витягнута із заходу на схід на 1316 км і з півночі на південь на 893 км, лежить приблизно між 52° 20' та 44° 23'. Україна посідає 46-те місце у світі за величиною загальної площі країни (603 548 км2). На територію України припадає 5,7 % території Європи і 0,44 % території світу. За цим показником вона є другою за величиною серед країн Європи. Площа території України трохи менша за площу території американського штату Техас. На суходіл припадає 579 330 км2, а на поверхню внутрішніх вод — 24 220 км2.

Деякі рослини (тис ягідний, рододендрон жовтий, сосна кедрова) збереглися без змін протягом декількох геологічних епох і зараз зустрічаються на території України. Такі рослини, які нині живуть у деякій невідповідності із сучасними умовами існування, називають реліктовими.

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  58. Захист та збереження біосфери
Наступна сторінка:   60. Червона та Зелена Книги України^