Інформація про новину
  • Переглядів: 7052
  • Дата: 19-11-2018, 00:35
19-11-2018, 00:35

Західна Азія: загальна економіко-географічна характеристика субрегіону

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Індонезія (Республіка Індонезія)
Наступна сторінка:   Туреччина (Турецька Республіка)

Пригадайте, які типи та підтипи країн за рівнем економічного розвитку розташовані в Західній Азії.

1 СКЛАД СУБРЕГІОНУ. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. Західна Азія охоплює території півострова Мала Азія, Вірменське нагір’я, частково Великий та Малий Кавказ, Месопотамську низовину, Аравійський півострів та острів Кіпр. До складу субрегіону входять 17 держав, на які припадає до 14 % площі

всієї Азії (див. таблицю 1). Протягом століть вони входили до складу могутніх державних утворень (Арабські халіфати, Османська імперія). Тут навіть зараз існують ідеї єдиної арабської держави.

Назвіть та покажіть на карті країни, які входять до складу Західної Азії.

Проаналізуйте демографічні показники країн, наведених у таблиці 1, та поясніть причини високого природного приросту населення.

Західна Азія розташована на стику трьох частин світу та межує з країнами Південної та Східної Європи, Північної Африки та Південної Азії. Субрегіон омивають води Середземного, Чорного, Червоного, Аравійського морів, а також Перська затока та Каспійське море-озеро.

Після того як було збудовано Суецький канал (1869 р.) та залізницю Берлін—Багдад (1940 р.), військово-стратегічне значення Західної Азії зросло. Роль субрегіону в світовій політиці та економіці ще більше посилилася після відкриття на початку XX ст. найбагат-ших запасів нафти та природного газу.

Порівняйте ЕГП Південної та Західної Азії. Зробіть відповідні висновки.

У політичному відношенні Західна Азія була та залишається одним із найбільш неспокійних субрегіонів світу.

Пригадайте, які осередки конфліктів та зони політичної нестабільності розташовані в Західній Азії. Назвіть причини їх виникнення. 2

2 ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ. Західна Азія вирізняється ландшафтами, де переважають випалені сонцем пустелі, напівпустелі, гірські системи. Низовини розташовані по берегах морів та заток, долинах великих річок (Месопотамська).

На значних територіях переважає субтропічний і тропічний континентальний клімат. Літо жарке й сухе, а зима прохолодна.

Через сухість клімату водні ресурси дуже обмежені. Річкова мережа на більшій частині території не має постійних водотоків, що разом із посушливим кліматом обмежує поширення землеробства. Для життя та господарської діяльності людей важливе значення мають великі річки — Тигр та Євфрат, які використовують для водопостачання та зрошення. Через гостру нестачу прісної води в країнах Аравійського півострова налагоджено опріснення морської води.

Найбільш сприятливими агрокліматичними умовами виділяється Месопотамська низовина. Тут розташовані родючі степові сіроземи й каштанові ґрунти, які за умови застосування штучного зрошення дають високі врожаї.

Бідні тут і лісові ресурси. Середня лісис-тість становить лише 9 %. Фактично відсутні ліси в країнах Аравійського півострова. Найвищий рівень лісистості в Туреччині, де лісами вкрито майже 15 % території.

Головне багатство Західної Азії — нафта та природний газ. Саме вони визначили місце багатьох країн (Саудівська Аравія, ОАЕ, Ірак, Кувейт, Катар, Бахрейн) у МПП. Субрегіон багатий і на інші корисні копалини, які переважно використовують для місцевих потреб: фосфорити (Йорданія, Сирія), мідь (ОАЕ), золото (Саудівська Аравія), сірка (ОАЕ), кам’яна сіль (Ємен), калійна сіль (Ізраїль), хромові руди (Туреччина), горючі сланці (Йорданія).

Країни Західної Азії мають сприятливі передумови для розвитку рекреаційної діяльності. У багатьох із них є унікальні природні умови — гірські ландшафти, курорти Середземного, Червоного та Чорного морів, лікувальні джерела, історичні, культурні та релігійні пам’ятки (давні монастирі, мінарети, мечеті, мавзолеї).

3 НАСЕЛЕННЯ. Західна Азія має найбільший природний приріст населення. Максимальний приріст населення характерний для таких країн, як Ірак, Ємен, Оман, Йорданія. Найнижчі темпи приросту населення спостерігаються в Грузії, Вірменії, Катарі, Азербайджані, на Кіпрі. Населення нафтодобувних країн зростає не лише за рахунок природного приросту, а й через трудову міграцію.

Високий природний приріст населення зумовлює молоду вікову структуру населення, що створює низку проблем: безробіття, підвищений попит на освіту, працевлаштування, житлове будівництво. У статевій структурі населення переважають чоловіки — 51,5 %. Становище жінок у суспільстві більшості країн нерівноправне.

Населення Західної Азії майже повністю належить до південної гілки європеоїдної раси. Тут поширені три великі мовні групи: іранська (курди), семітська (араби, євреї) і тюркська (турки, азербайджанці, туркмени).

Більшість населення сповідує іслам, який є державною релігією в мусульманських країнах. Християни переважають тільки на Кіпрі та в Лівані, де вони становлять близько половини населення. Іудаїзм сповідують в Ізраїлі.

Характер розселення населення вкрай нерівномірний. Середня густота становить 53 особи/км2. Цей показник коливається від 14 осіб/км2 у Саудівській Аравії до понад 2,1 тис. осіб/км2 у Бахрейні. Майже неза-селені великі території пустель і частина гірських районів. Найбільша густота населення на узбережжі Середземного й Чорного морів, у долині Тигру та Єфрату, в оазисах пустель. На цій території проживає 90 % населення.

Середній рівень урбанізації в субрегіоні найвищий в Азії (72,5 %). До найбільш ур-банізованих країн належать Катар, Кувейт, Ізраїль. Лише в одній країні субрегіону — Ємені — переважає сільське населення. Найбільші міста — Стамбул (15,0 млн), Багдад (7,9 млн), Ер-Ріяд (6,2 млн), Анкара (5,4 млн).

Більшість працюючих зайняті у сфері послуг або в промисловості. Високою залишається частка зайнятих у сільськогосподарському виробництві Ємену (70 %) та Вірменії (36 %). Значну кількість ЕАН нафтодобувних країн регіону складають іммігранти з країн Південної та Південно-Східної Азії. Їх приваблюють заробітки, які в 10—15 разів перевищують рівень оплати праці на батьківщині. 4

4 ГОСПОДАРСТВО. У створенні ВВП субрегі-ону провідна роль належить промисловості, особливо нафтодобувній. Про її роль в економіці країн Перської затоки яскраво свідчать такі показники: щорічний видобуток нафти в середньому становить 0,7 т нафти на одну особу, а в країнах Перської затоки — близько 3,5 тис. т. Понад 90 % від загального обсягу видобутку нафти експортується. У Саудівській Аравії, Іраку, Кувейті, ОАЕ побудовані сучасні нафтопереробні заводи. Швидкими темпами розвивається нафтохімічна промисловість.

Пригадайте, які країни Західної Азії входять до складу ОПЕК.

На базі місцевої сировини працюють підприємства чорної та кольорової металургії: виробництво сталі та феросплавів (Саудівська Аравія, Ірак, Катар), трубного прокату (Грузія та Азербайджан), алюмінію (Бахрейн, Азербайджан, Вірменія, Саудівська Аравія), міді (Оман, Вірменія).

Інтенсивно розвивається машинобудування, зокрема автомобілебудування (Туреччина, Ірак, Ізраїль, Вірменія, Грузія), електротех

нічна промисловість (Ірак, Ізраїль, Азербайджан, Вірменія, Туреччина, ОАЕ). У Бахрейні та Азербайджані збирають кондиціонери. В Ізраїлі виробляють медичну електроніку, засоби зв’язку, літаки та морські судна.

Ізраїль, Туреччина та Ірак мають розвинений військово-промисловий комплекс, виробляють власну зброю. Інші країни імпортують багато зброї та військової техніки. Питома вага військових витрат у структурі ВВП країн Західної Азії становить 10—15 %.

Мінеральні добрива на базі власних запасів фосфоритів виробляють у Йорданії, Сирії.

Знайдіть на карті атласу та назвіть найбільші промислові центри Західної Азії.

Майже в усіх країнах розвинені легка та харчова промисловість. Легка промисловість представлена переважно текстильними, шкіряно-взуттєвими, трикотажними підприємствами. Туреччина та країни Закавказзя постачають на світовий ринок продукцію народних промислів: килими, художні вироби з металу тощо. У харчовій промисловості важливе значення має виробництво овочевих та фруктових консервів. На світових ринках представлені вина та коньяки з Вірменії, Азербайджану, Грузії, Кіпру.

Сільське господарство залишається важливим сектором економіки багатьох країн субре-гіону (див. таблицю 2). Однак через дефіцит води деякі країни не можуть задовольнити власні потреби в продовольстві та ввозять продукти харчування. Високих результатів у сільськогосподарському виробництві досяг Ізраїль, який одним із перших почав застосовувати метод крапельного зрошування.

Землеробство набуло розвитку в Туреччині, Ізраїлі, Лівані, Закавказзі, на Кіпрі. Основа рослинництва — вирощування зернових культур (пшениця, кукурудза, ячмінь), овочів, фруктів, винограду, маслин. Основний напрямок тваринництва — м’ясо-вовняне вівчарство, також розводять коней та верблюдів. У водах морів та Перської затоки ведуть вилов риби та черепах.

Важливу роль в економіці субрегіону відіграє сфера послуг. Особливо динамічно розвивається банківсько-фінансовий сектор.

Нафтодобувні країни є експортерами капіталу як у розвинені країні, так і в країни, що розвиваються. Найпотужнішим фінансовим та діловим центром Західної Азії є Бахрейн.

Бахрейн, ОАЕ, Катар, Кіпр є лідерами в розвитку офшорних банківських зон. Лише на Кіпрі діють понад 1,5 тис. офшорних компаній.

Початок інтенсивного нафтовидобутку в регіоні став поштовхом для розвитку транспорту. Для нафтодобувних країн головне значення мають морський та трубопровідний транспорт. Особлива роль належить Суецькому каналу, Ормузькій протоці, протокам Босфор і Дарданелли. Сучасну транспортну мережу мають Туреччина та Ізраїль.

ВИСНОВКИ

• Розташування на стику трьох частин світу й перехресті важливих транспортних комунікацій, наявність найбагатших родовищ нафти зумовлюють важливе економічне та стратегічне значення Західної Азії.

• Особливості природних умов суттєво впливають на розміщення й характер сільськогосподарського виробництва, розселення населення.

• Загальні риси населення: високий природний приріст, молодість, вплив ісламу на суспільне життя, нерівномірне розселення, високий рівень урбанізації, міграції до нафтодобувних країн.

• У МПП Західна Азія виділяється видобутком і експортом нафти, розвитком легкої та харчової промисловості.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Оцініть ЕГП та природно-ресурсний потенціал Західної Азії. Виділіть риси, що визначають міжнародну спеціалізацію субрегіону.

2. Охарактеризуйте напрямки міграційних потоків у країнах Західної Азії.

3. Які зміни відбуваються в секторальній структурі економіки нафтодобувних країн? Поясніть причини, що їх обумовлюють.

Практична робота 13. Порівняння продовольчого кошика жителів країн Західної та Східної Азії

1. Виберіть по одній країні із Західної та Східної Азії.

2. Знайдіть у додаткових джерелах і порівняйте основні складові та вартість

продовольчого кошика у вибраних країнах.

3. Зробіть висновки про причини схожості та відмінності.

Дослідження. Країни Перської затоки як осередок світового господарства

1. Доберіть додаткові джерела, що містять інформацію про особливості економіки країн Перської затоки.

2. З’ясуйте, як змінювалася економічна стратегія розвитку нафтодобувних країн із моменту відкриття родовищ нафти й дотепер.

3. Зробіть відповідні висновки.

 

Це матеріал з підручника Географія 10 клас (профільний рівень) Довгань, Стадник

 

 Попередня сторінка:  Індонезія (Республіка Індонезія)
Наступна сторінка:   Туреччина (Турецька Республіка)^