Інформація про новину
  • Переглядів: 279
  • Дата: 3-01-2022, 22:17
3-01-2022, 22:17

9. Конституція України

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  7—8. Юридична відповідальність
Наступна сторінка:   10. Громадянство України

Розділ З

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЛЮДИНИ І ДЕРЖАВИ

 

• Пригадайте, де й коли в курсі історії вам траплялося поняття «конституція».

1. Поняття «конституція»

Слово конституція, як і багато інших юридичних понять, виникло ще в Стародавньому Римі. Латинське слово constitution означає «устрій». Так називали важливі державні акти за часів Давньоримської республіки, а імператори Риму починали цим словом свої укази. В епоху Середньовіччя таку назву використовували в деяких країнах для позначення привілеїв феодалів. У 1710 р. гетьман П. Орлик назвав розроблений ним договір із козацькою громадою «Пакти й Конституції прав і вольностей Війська Запорозького» (його часто називають Конституцією Пилипа Орлика). Зміст цього документа був досить демократичним для свого часу, але реальної сили не набув, бо П. Орлик у той час був гетьманом у вигнанні.

Нині конституцію в багатьох країнах світу називають основним законом держави. І дійсно, це особливий закон, що відрізняється від інших нормативних актів. У чому полягають його особливості (див. схему 22). Розглянемо це на прикладі Конституції України.

Схема 22

Перша з них — найвища юридична сила конституції. Це означає, що в разі протиріччя між нормами Конституції України та будь-яких звичайних законів, указів Президента, актів інших органів державної влади чи місцевого самоврядування діятимуть саме норми Основного Закону.

Друга особливість конституції — це особливий порядок її прийняття. Якщо звичайні закони приймає здебільшого парламент (лише іноді — на референдумі, в Україні ще немає жодного такого закону), то конституції ряду держав було прийнято на референдумі. Відомі випадки, коли конституцію «дарував» народові монарх або військовий диктатор. У деяких країнах (зокрема, в Україні) конституцію приймає парламент, але при цьому дотримуються спеціальної, більш складної процедури, аніж під час прийняття звичайних законів.

Конституції притаманна й підвищена стабільність: унести до неї зміни складніше, ніж до звичайного закону. І це зрозуміло, адже конституція визначає основні правила життя держави, вона, як кажуть юристи, має установчий характер — саме на основі її норм приймають інші закони.

Конституція — це Основний Закон держави, який приймають в особливому порядку, має найвищу юридичну силу та підвищену стабільність, установлює основи життя суспільства й державного устрою.

Визначте норми в Конституції України, які закріплюють ознаки Основного Закону.

Спеціальними органами — Установчими зборами — було прийнято конституції Франції (1791), Італії (1947), Індії (1950), Португалії (1976).

Кваліфікованою більшістю парламентів приймали конституції Греції (1975), Іспанії (1978), України (1996). Однак після прийняття парламентами конституції Греції та Іспанії потім було схвалено на референдумах.

На референдумах було прийнято конституції Чилі (1980), Франції (1946) (до речі, позитивним виявився лише референдум за другим проєктом конституції, на першому референдумі попередній проєкт було відхилено), Білорусі тощо.

Монархи дарували конституції Франції (1814), Бельгії (1831), Японії (1889), Кувейту (1963). Президент дарував конституцію Пакистану (1962). У 1968 р. після перевороту в Бразилії військові, які його здійснили, — головнокомандувачі армії, флоту й авіації, — дарували конституцію, щоб оформити своє правління.

Серед найдавніших конституцій, які діють і нині, — конституції США (1787), Швейцарії (1874), Норвегії (1814), Люксембургу (1868).

До англійської конституції належать: Велика хартія вольностей (1215), Білль про права (1689), Акт про народне представництво (1949 і 1969), судове рішення про обмеження прав монарха (1611) тощо, які були написані протягом багатьох століть.

2. Конституція України — Основний Закон держави

Конституцію України було прийнято Верховною Радою України 28 червня 1996 р.

Конституція України складається з Преамбули та чотирнадцятирозділів:

1. Загальні засади.

2. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина.

3. Вибори. Референдум.

4. Верховна Рада України.

5. Президент України.

6. Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади.

8. Правосуддя.

9. Територіальний устрій України.

10. Автономна Республіка Крим.

11. Місцеве самоврядування.

12. Конституційний Суд України.

13. Внесення змін до Конституції України.

14. Прикінцеві положення.

15. Перехідні положення.

Преамбула Конституції України — це своєрідний вступ до Основного Закону, він указує на народні витоки Конституції, проголошує мету розвитку та зміцнення демократичної, правової, соціальної держави в Україні, відзначає наступність Конституції з Актом проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. У Преамбулі зазначено, що Конституція прийнята Верховною Радою України від імені Українського народу.

• Уявіть, що вас запросило керівництво нової держави, щоб допомогти створити першу в її історії демократичну конституцію. Запропонуйте основні положення цього документа. Не забувайте: ці положення мають забезпечити демократичний розвиток держави!

А тепер давайте порівняємо ваші пропозиції з деякими положеннями Конституції нашої держави.

Перший розділ Конституції України має назву «Загальні засади». У цьому розділі закріплено основні засади існування та побудови нашої країни. Саме тут конституційно закріплено такі принципові положення, як суверенітет і незалежність України, цілісність і недоторканність території України, верховенство права та пріоритет прав і свобод людини в діяльності держави. У цьому розділі подано характеристику сучасної української держави.

Суверенність України означає, що наша держава може самостійно вирішувати будь-які питання, що вона самостійна в міжнародних відносинах, сама встановлює закони та здійснює правосуддя.

Демократія в перекладі з латини означає «влада народу». Усі люди в демократичній державі мають рівні права й обов’язки. У демократичній державі обов’язковим є формування органів влади шляхом регулярних вільних виборів. У ній забезпечується реальна участь громадян в управлінні державою, їхній дієвий вплив на вирішення важливих питань життя держави.

Спеціальний екземпляр Конституції України, на якому приносить присягу Президент України

Соціальна держава — це держава, діяльність якої направлена на забезпечення добробуту громадян, їхнього гідного життя. У соціальній державі існує розвинута система охорони здоров’я, соціального забезпечення тощо.

Правова держава — це держава, де забезпечено верховенство права та взаємна відповідальність громадянина/громадянки й держави (не лише людина відповідає перед державою, а й держава несе відповідальність за виконання своїх функцій перед кожним/кожною громадяни-ном/громадянкою). У правовій державі проголошуються, закріплюються в законах, гарантуються та реально забезпечуються права людини. Важливою ознакою є також поділ державної влади.

• У наведених нижче витягах із Конституції України визначте положення, які закріплюють зазначені характеристики нашої держави.

Обов’язковою ознакою держави є наявність системи права. Основні принципи її побудови також закріплено в Конституції України. Основ-

ний Закон держави встановив, що Конституція має найвищу юридичну силу, будь-які інші нормативно-правові акти повинні їй відповідати. Водночас Конституція визначає форму держави Україна.

• Пригадайте, що таке форма держави. Які складові частини вона має? Визначте форму правління, державний устрій нашої держави за допомогою тексту Конституції України.

3. Повноваження Конституційного Суду України

Важлива роль у державі належить Конституційному Суду України. До складу Конституційного Суду України входять 18 суддів, яких призначають на 9 років. Для забезпечення рівноваги гілок влади по 6 суддів призначають Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України. Для обрання суддею Конституційного Суду кандидат/кан-дидатка повинен/повинна досягти віку 40 років, мати вищу юридичну освіту й досвід роботи в галузі права не менше 15 років, а також володіти державною мовою, бути правником із визнаним рівнем компетентності та мати високі моральні якості. Судді Конституційного Суду не можуть бути депутатами, членами будь-яких партій і рухів, займатися іншою діяльністю, за винятком викладацької та наукової.

Конституція визначає повноваження Конституційного Суду України. Він вирішує питання про відповідність Конституції України (конституцій-ність) законів та інших актів (у випадках, передбачених Конституцією), здійснює офіційне тлумачення Конституції України.

Отже, у разі, якщо виникає сумнів у конституційності певного закону, Президент України або не менше 45 народних депутатів мають право звернутися

до Конституційного Суду України з проханням перевірити його. Якщо Конституційний Суд України визнає певний закон неконституційним, він автоматично втрачає чинність.

Важливим завданням Конституційного Суду України є тлумачення Конституції України, роз’яснення змісту певної норми права, яку по-різному застосовують різні державні органи. З проханням дати тлумачення закону може звернутися будь-яка фізична або юридична особа, яка вважає, що її конституційні права порушено внаслідок неоднозначного тлумачення норм права.

Крім того, Конституційний Суд України за відповідним зверненням може перевірити відповідність чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, які розглядають у Верховній Раді України, Конституції України, для надання згоди на їхню обов’язковість.

До повноважень Конституційного Суду України належить перевірка дотримання конституційної процедури розслідування та розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту та відповідності проєкту закону про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157-ї і 158-ї Конституції України.

Основним законом більшості сучасних держав є конституція. Цьому нормативному актові притаманні особливості юридичного статусу — найвища юридична сила, підвищена стабільність, особливий порядок прийняття та установчий характер.

За Конституцією України, наша держава є незалежною, суверенною, правовою, демократичною та соціальною.

Конституція визначає форму держави Україна — унітарна держава, республіка.

В Україні створено та діє Конституційний Суд України, який уповноважений перевіряти конституційність законів, давати офіційне тлумачення законів України.

Запам’ятайте: Конституція України — Основний Закон держави, найвища юридична сила; 28 червня 1996р. — прийняття Конституції України; Конституційний Суд України.

Запитання та завдання

1. Які особливості має Конституція України як Основний Закон держави?

2. Доведіть, що норми Конституції України закріплюють особливості правового статусу Конституції України.

3. Назвіть основні положення Конституції України.

4*. Висловте свою думку щодо того, наскільки сучасна Україна відповідає характеристикам, зазначеним у статті 1 Конституції України.

5*. Уявіть, що вас запросили виступити перед молодшими школярами/школяр-ками й розповісти про значення Конституції України для нашої держави та кожного/кожної громадянина/громадянки. Складіть план виступу та визначте його основні положення.

6*. Користуючись різними джерелами інформації (газети, телебачення, мережа «Інтернет»), підготуйте повідомлення про історію української Конституції.

7. Назвіть повноваження Конституційного Суду України.

8. Знайдіть у засобах масової інформації та мережі «Інтернет» повідомлення про останні рішення Конституційного Суду України.

 

 

Це матеріал з підручника "Основи правознавства" за 9 клас Наровлянський 2022

 
Попередня сторінка:  7—8. Юридична відповідальність
Наступна сторінка:   10. Громадянство України^