Інформація про новину
  • Переглядів: 318
  • Дата: 25-01-2022, 15:38
25-01-2022, 15:38

Словник термінів і хронологічна таблиця до курсу "Всесвітня історія" за 9 клас Ладиченко

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  27. Основні ідеї, здобутки, виклики «дов...
Наступна сторінка:   Вступ до курсу "Історія Нового часу"

Аболіціонізм - громадський рух за негайне скасування рабства Антимонопольне законодавство - законодавчі акти, які контролюють діяльність монополій і запобігають встановленню монопольно високих цін Весна народів - революційні виступи в 1848-1849 рр. у країнах Західної і Центральної Європи, які охопили Францію, Німеччину, багатонаціональну Австрійську імперію та італійські держави

Військово-політичний союз - об’єднання декількох держав для досягнення спільних цілей, зокрема військовими засобами

Геополітика - наука, яка розглядає вплив географічних чинників на внутрішню і особливо зовнішню політику держав і націй

Гомруль від англ. home rule - самоврядування. Рух за гомруль - боротьба ірландців за відновлення самоврядування в межах Великої Британії

Дискримінація - обмеження чи позбавлення прав окремих категорій громадян за національними, расовими, статевими, соціальними, релігійними та іншими ознаками

Домініон - колонія, яка отримала право самоуправління у складі Британської імперії

Дуалістична монархія - державний устрій, за яким дві окремі держави, зберігаючи внутрішнє самоврядування, управляються одним монархом, ведуть спільну зовнішню політику, мають спільні фінанси та об’єднані збройні сили.

Західники - напрям російської громадської думки, представники якого були прибічниками західноєвропейського шляху розвитку

Еклектика - механічне поєднання різнорідних, часто протилежних принципів, поглядів, теорій, художніх елементів в архітектурі та образотворчому мистецтві

Експансіонізм (від лат. expansio - розширення, поширення) - політика розширення сфер впливу, що здійснюється економічними, дипломатичними, військовими та іншими засобами

Ідеологія - система ідей і поглядів (політичних, правничих, філософських, релігійних тощо), яка виражає корінні інтереси, ідеали якогось класу або іншої соціальної групи

Імпресіонізм (від фр. impression - враження) - мистецький напрям, представники якого прагнули найбільш природно й неупереджено відобразити реальний світ в його рухливості й мінливості, передати свої швидкоплинні враження

Індустріалізація - процес випереджального розвитку індустрії (промисловості) порівняно із сільським господарством. Притаманний усім країнам на певній стадії їхнього розвитку

Індустріальне суспільство - поняття, що позначає одну зі стадій суспільного розвитку, яка виникає внаслідок випереджального розвитку промисловості та створення індустріальної структури економіки

Карбонарії - члени таємного товариства в Італії в першій половині XIX ст., які боролися за національне звільнення і конституційний лад

Картель - форма монополістичного об’єднання, учасники якого домовляються про спільні ціни на продукцію і поділ ринків збуту. Члени картелю зберігають комерційну та виробничу самостійність

Класицизм - художній стиль в європейській літературі та мистецтві. Його характерною рисою було звернення до зразків античної літератури та мистецтва як ідеального естетичного еталону

Колоніальна імперія - держава, яка складається з метрополії (імперського центру) та колоній і домініонів (самоврядних територій), що залежать від метрополії

Консерватизм (від лат. conservare - зберігати, охороняти) - політична ідеологія і практика суспільно-політичного життя, зорієнтована на збереження і підтримання чинних форм соціальної структури, традиційних цінностей і морально-правових засад

Конституційна монархія - форма державного правління, за якої владу монарха обмежено парламентом, обраним на підставі конституції

Конституція - основний закон держави, що встановлює систему й принципи суспільного та державного устрою, визначає основні права та обов’язки громадян

Лібералізм (від лат. liberalis - вільний) - ідейна течія, яка проголошує права і свободи кожної людини найвищою цінністю і встановлює їх основою суспільного та економічного порядку

Масова культура - різноманітні та різнорідні явища, притаманні культурі ХХ ст. Зазвичай під масовою культурою розуміють мистецтво, доступне широкому загалу громадян, незалежно від їхнього культурного та освітнього рівня

Масове виробництво - вид промислового виробництва, для якого характерне виготовлення у великих обсягах однакової продукції Метрополія - держава, яка володіє колоніями та напівколоніями Мілітаризація - політика нарощування військової могутності та гонки озброєнь, яку провадять панівні кола тієї чи іншої держави

Модернізація - буквально «оновлення». Соціальна модернізація передбачає удосконалення в різноманітних сферах суспільного життя - економічній, соціально-політичній і культурній

Модернізм (від лат. modernus - сучасний) - напрям у мистецтві, що виражає заперечення попередників, а також руйнування усталених уявлень, традиційних ідей, форм, жанрів і пошук нових можливостей сприйняття та відображення дійсності

Монополія - установлений однією компанією контроль над виробництвом певних товарів, що дозволяє їй вільно визначати будь-які ціни та отримувати надвисокі прибутки. Велике підприємницьке об’єднання, що повністю контролює певну галузь виробництва, транспорту чи фінансової системи

Націоналізм - ідеологія і напрям політики, базовим принципом яких є теза про найвищу цінність нації. У своїх крайніх проявах характеризується етнічною, культурною та релігійною нетерпимістю

Нація (від лат. natio - плем’я, народ) - історична спільнота людей, об’єднана певною назвою, символами, географічним та етносоціальним походженням, історичною пам’яттю, комплексом духовно-культурних і політичних цінностей

Парламентська демократія - форма державного правління, за якої законодавча діяльність та формування уряду здійснюються представниками народу, обраними до парламенту

Пробудження Азії - піднесення національно-визвольного руху в азіатських країнах на початку ХХ ст.

Професійна спілка (профспілка) - масова громадська організація, яка створюється трудящими для захисту своїх прав і поліпшення умов праці

Реалізм - 1) напрям у літературі й мистецтві, метою якого є найбільш повне, правдиве відображення дійсності; 2) чітке розуміння й урахування об’єктивних умов у разі здійснення чого-небудь

Реставрація - відновлення колись поваленого державного ладу або монархічної династії, що раніше правила

Романтизм - ідейний рух у літературі й мистецтві, що виник наприкінці

XVIII ст. в Німеччині, Великій Британії і Франції та поширився на початку

XIX ст. в Російській імперії, Польщі й Австрії. Визначальними для цього стилю стали ідеалізм і культ почуттів, звернення до народності

Сегрегація - політика примусового поділу населення за расовою або етнічною ознакою. Одна з форм обмеження в правах (дискримінації)

Синдикат - форма монополістичного об’єднання, члени якого втрачають комерційну самостійність. Продаж їхньої продукції здійснюється утвореною спільною фірмою

Слов’янофіли - суспільно-політична течія в Росії в 40-70-х рр. ХІХ ст., представники якої ідеалізували все російське, протиставляли Росію Заходу, вихваляли минувшину, особливо сільську общину

Соціалізм - соціально-економічна теорія, яка вимагає встановлення суспільної власності та контролю над майном і природними ресурсами. Передбачає ліквідацію приватної власності на засоби виробництва

Суфражизм - суспільний рух початку ХХ ст. за надання жінкам однакових із чоловіками прав, зокрема права голосувати на національних або місцевих виборах

Трест (від англ. trust) - форма монополістичного об’єднання, підприємства якого втрачають самостійність і підпорядковуються єдиному управлінню

Урбанізація - процес зростання міст, збільшення частки міського населення у країні, зростання ролі міст у житті суспільства

Фемінізм - рух жінок за надання їм рівних із чоловіками прав у різноманітних сферах суспільного життя

Чартистський рух - політичний і соціальний рух у Великій Британії з кінця 30-х до кінця 40-х рр. ХІХ ст. Дістав назву від поданої в 1839 р. до парламенту петиції, яка називалася хартією, або народною хартією

ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія за 9 клас Ладиченко 2022

 
Попередня сторінка:  27. Основні ідеї, здобутки, виклики «дов...
Наступна сторінка:   Вступ до курсу "Історія Нового часу"^