Інформація про новину
  • Переглядів: 388
  • Дата: 2-02-2022, 08:19
2-02-2022, 08:19

16. Логічні функції в Excel

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  15. Типи посилань на клітинки в Excel
Наступна сторінка:   17. Математичні та статистичні функції ...

У Excel разом із формулами використовують функції.

Класифікація функцій

Як ви вже знаєте, функція — це особливе (словесне) позначення дій над даними. Excel має декілька сотень вбудованих функцій, які за призначенням поділяють на окремі категорії: математичні, статистичні, логічні, фінансові, інженерні тощо.

Дані, які опрацьовує функція, називають аргументами. Аргументами функції можуть бути інші функції, числа, вирази, посилання, умови тощо.

Будь-яка функція в Excel характеризується іменем, кількістю аргументів, типом аргументів, результатом дії.

Розглянемо відому вам із 7 класу функцію (рис. 16.1): ім’я — MAX;

кількість аргументів — не менше одного; тип аргументу — числовий;

результат — найбільше значення зі списку аргументів.

Аргументи функції записують у дужках і за наявності у функції декількох аргументів розділяють символом «;».

Функції зручно вставляти в клітинку кнопкою fx (Встановити функцію), що міститься в рядку формул. Тоді у вікні Вставлення функції можна вибрати функцію за категорією та ім’ям, ознайомитися з описом вибраної функції, кількістю та типами аргументів або знайти ім’я функції за описом її дії (рис. 16.2).

Логічні функції

У 7 класі ви вже зустрічались із висловлюваннями, що бувають істиними чи хибними.

Логічний вираз — це вираз, який набуває одного із двох значень: True — істина або False — хибність.

Прості логічні вирази складаються з двох виразів, пов’язаних операцією відношення:

більше > менше < дорівнює =

не менше (більше або дорівнює) >= не більше (менше або дорівнює) <= не дорівнює <>

Наприклад:

2 > 1 — істина, 2 < 1 — хибність.

Логічна функція — це функція, один або декілька аргументів якої — логічні вирази.

Розглянемо одну з основних логічних функцій IF. ^(Умова; Вираз1; Вираз2).

Вираз1 — обчислюється, якщо умова істинна. Вираз2 — обчислюється, якщо умова хибна.

Нехай у підсумковій відомості успішності учнів потрібно біля оцінки записати слово «добре», якщо учень має оцінку, вищу від 6 балів, і слово «задовільно», якщо учень має іншу оцінку. Алгоритм розв’язування цієї задачі подано у фрагменті блок-схеми (рис. 16.3).

У нашому випадку виконавцем алгоритму є табличний процесор. В Excel цей алгоритм реалізується за допомогою функції IF (рис. 16.4): IF(B1 >6; "Добре"; "Задовільно")

У функціях Excel на місці логічного виразу може міститися арифметичний вираз. Табличний процесор перевіряє, чи не дорівнює значення арифметичного виразу нулю.

Наприклад, арифметичний вираз:

2 + 2 — трактується як істина (тому що 2 + 2 ^ 0);

2 - 2 — трактується як хибність (тому що 2 - 2 = 0).

Іноді для розв’язання задачі потрібно комбінувати кілька умов.

Складений логічний вираз — вираз, у якому кілька простих логічних виразів пов’язані логічними операціями.

Основними логічними операціями є NOT (заперечення), AND (кон’юнкція, або логічне множення), OR (диз’юнкція, логічне додавання). В Excel вони реалізуються за допомогою відповідних функцій.

Наприклад, у відомості (див. рис. 15.4) потрібно дописати слово Посередньо для тих учнів і учениць, які мають оцінки, вищі від 6 балів, але нижчі за 10. Решті учнів і учениць нічого не писати. Тоді використовуємо логічні функції IF та AND у такому виразі:

"Посередньо"; "")

Третій аргумент функції IF — це лапки без символів між ними, тобто порожній рядок.

Іноді буває доцільно використати вкладені логічні функції IF.

Нехай потрібно підписати успішність учнів і учениць за трьома рівнями: «початковий» (1-4 бали); «середній» (5-8 балів); «високий» (9-12 балів).

В Excel цю задачу можна розв’язати таким чином (рис. 16.5):

В Excel може бути вкладено одна в одну до семи функцій IF. Наведемо стислий опис іще кількох логічних функцій:

Ім'я

Опис

Кількість аргументів

IFERROR

Якщо перший аргумент не є помилкою, то повертає його значення, інакше повертає значення другого аргумента

Два

FALSE

Повертає значення «хибність»

Без аргументів

TRUE

Повертає значення «істина»

Без аргументів

Питання для самоперевірки

1. Що таке функція?

2. Що таке аргумент функції?

3. Назвіть декілька категорій функцій в Excel.

4. Чи існують функції без аргументів в Excel?

5. Як позначають операції відношень?

6. Що є першим аргументом логічної функції IF?

Вправа 16

Створити в Excel таблицю успішності учнів з інформатики.

1) Запустіть програму Excel.

Створіть таблицю успішності учнів вашої групи з інформатики:

• у стовпці А — прізвища;

• у стовпці В — оцінки за семестр.

2) За допомогою функції IF у стовпці С підпишіть оцінки учнів і учениць за двома умовними рівнями: «початковий» (оцінка менша за 5 балів) і «високий» (для решти оцінок).

3) У стовпці D за допомогою логічних функцій підпишіть оцінки за трьома рівнями: «початковий» (1-4 бали), «середній» (5-8 балів), «високий» (9-12 балів).

4) Збережіть файл з іменем Вправа 16 у папці за вказівкою вчителя. Заверште роботу за комп’ютером.

Комп’ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 16 з автоматичною

перевіркою результату.

 

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Бондаренко 2022

 
Попередня сторінка:  15. Типи посилань на клітинки в Excel
Наступна сторінка:   17. Математичні та статистичні функції ...^