Інформація про новину
  • Переглядів: 386
  • Дата: 5-02-2022, 12:31
5-02-2022, 12:31

11. Математичні функції в Excel

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  10. Практична робота 2. «Розв'язування з...
Наступна сторінка:   12. Статистичні функції в Excel

Поняття функції

Для виконання більш складних обчислень використовують вбудовані до електронного процесора функції. Пригадаємо, що функція в Excel — це заздалегідь створена формула, яка виконує обчислення за введеними величинами в зазначеному порядку.

У сьомому класі ви вже ознайомилися з деякими найбільш уживаними функціями, такими як SUM, MAX, MIN, AVERAGE та COUNT, що призначені для знаходження суми, максимального та мінімального значень, середнього арифметичного та знаходження кількості числових значень відповідно.

Нагадаємо, які основні елементи має містити функція:

• функція повинна мати власне ім’я, наприклад, SUM, MAX тощо;

• в дужках функція має містити аргументи, що відокремлені крапкою з комою.

Аргументом функції може бути число, текст, посилання на клітинку або діапазон клітинок, формула або інша функція.

Кожна функція має свій синтаксис і порядок дій, якого слід дотримуватися, оскільки в протилежному випадку результати обчислень будуть хибними. Використовуючи функції, також треба задавати для них аргументи відповідного типу. MS Excel містить математичні, статистичні, логічні та інші функції.

11.2.

Математичні функції

Функції, які найчастіше використовуються на практиці, наведено в таблиці 11.1. Оскільки значне коло користувачів використовує російський інтерфейс програми MS Excel, у другому стовпці таблиці подано назви функцій для даної версії табличного процесора.

Таблиця 11.1. Перелік основних математичних функцій

Функція

В російському інтерфейсі

Призначення

ABS(4H^o)

ABS

Модуль числа

SQRT(4H^o)

КОРЕНЬ

Квадратний корінь числа

QUOTIENT(4H^o; дільник)

ЧАСТНОЕ

Ціла частина від ділення

MOD(4H^o; дільник)

ОСТАТ

Остача від ділення

PRODUCT^^ol; число2; ...)

ПРОИЗВЕД

Добуток чисел

SUMPRODUСT(діапазoн1;

діапазон2;...)

СУММПРОИЗВ

Визначення суми добутків відповідних діапазонів

SUMIF(qiana30H; критерій; діапазон суми)

СУММЕСЛИ

Пошук суми у діапазоні, що задовольняє критерію

^Дчисло)

ЦЕЛОЕ

Округлення до меншого цілого

ROUND^^o; к_розрядів)

ОКРУГЛ

Округлення

COS^^o)

COS

Косинус кута

SIN(числo)

SIN

Синус кута

TAN (число)

TAN

Тангенс кута

RADIANS^^)

РАДИАНЬІ

Перетворення градусів на радіани

DEGREES(числo)

ГРАДУСЬІ

Перетворення радіанів на градуси

Зверніть увагу, що аргументом тригонометричних функцій має бути значення кута в радіанах.

Для одержання кута в радіанах використовується спеціальна функція RADIANS, яка дозволяє перевести значення градусів у радіани, для зворотного переведення також існує відповідна функція DEGREES.

11.3.

Використання майстра функцій

Функції можна вводити вручну або за допомогою майстра функцій. Викликати майстра функцій можна різними способами.

Найпростіший спосіб — це натиснення кнопки f(x), яка розташовано ліворуч від рядка формул. В результаті її натиснення відкривається вікно Вставлення функції.

Ще один спосіб виклику — на вкладці Формули обрати інструмент Вставити функцію. Після виклику діалогового вікна користувач може обрати в полі Категорія одну із необхідних категорій функцій. Бажану категорію також можна обрати на вкладці Формули.

Розглянемо використання майстра функцій на прикладі округлення числа.

1. Перейдіть на вкладку Формули.

2. В категорії Математична оберіть функцію ROUND. В результаті має з’явитися діалогове вікно, в якому необхідно ввести аргументи даної функції.

3. До поля Число введіть 23,456. Дане число має також з’явитися праворуч від поля введення.

4. До поля Кількість_розрядів уведіть 2. В цьому ж вікні під значеннями аргументів має з’явитися результат виконання даної функції, а саме, 23,46.

Зверніть увагу, що дане вікно також містить підказки по самій функції та її аргументах.

5. Після натиснення ОК одержуємо результат обчислення функції.

Вікно Аргументи функції має подібний вигляд для різних функцій, але з різною кількістю аргументів.

Щоб відредагувати формули, що містять вбудовані функції, у рядку формул потрібно клацнути на назві функції, а потім на значку f(x) (ліворуч від рядка формул), у результаті буде виведено вікно Аргументи функції для обраної функції. У цьому вікні ви можете виконати необхідні зміни та натиснути ОК.

11.4^

Уведення функцій з клавіатури

Якщо вводити в рядок формул перші літери функції, відкриється список функцій для автозавершення (рис. 11.1).

Для швидкого введення функції необхідно клацнути на ній два рази. В результаті буде вставлено бажану функцію та відкрито дужку для введення аргументів. Також з’явиться підказка щодо переліку аргументів, які має містити функція (рис. 11.2).

Після введення аргументів потрібно закрити дужку. Якщо формулу завершено, то натискаємо клавішу Enter, якщо ні, то вводимо інші знаки для продовження формули. Нагадаємо, що для відокремлення аргументів використовують «;».

Зверніть увагу, що цей спосіб уведення функцій доцільно використовувати тоді, коли ви добре знаєте назви функцій, які необхідно застосувати для обчислень.

Розглянемо використання математичних функцій на практиці.

ВПРАВА 11.1. (ФУНКЦІЇ SQRT ТА ABS)

Математичні функції в Excel часто використовуються для обчислення різноманітних виразів. Розглянемо саме таке завдання, в якому необхідно знайти значення виразу при заданих значеннях змінних a, b і с.

Завдання. У клітинках А2, В2, С2 дано числові значення. Знайдіть значення інших змінних за вказаними нижче формулами.

1. Створіть таблицю відповідно до зразка.

2. Уведіть необхідну формулу до клітинки B4 для обчислення значення виразу:

В середовищі Excel дана формула буде мати вигляд: =SQRT(A2/B2)+ABS(B2-C2). Де SQRT —

функція квадратного кореня, ABS — функція модуля числа.

Розглянемо введення формули через рядок формул.

a. Виділіть клітинку B4.

b. Уведіть знак «=».

c. Почніть уводити функцію (введіть символи sq).

d. Зі списку, що з’явився, оберіть функцію SQRT.

e. Уведіть аргумент функції А2/В2.

f. Закрийте дужку та введіть символ «+».

g. Почніть уводити функцію модуля (введіть символ a).

h. Оберіть функцію ABS.

i. Уведіть аргумент функції В2-С2 та закрийте дужку.

j. Для застосування формули натисніть Enter. В результаті ви маєте одержати 1,960769.

3. Формули для обчислення значень у клітинках В5:В9 уведіть самостійно.

ВПРАВА 11.2. (ФУНКЦІЯ SUMIF)

Далі розглянемо завдання, в яких необхідно знайти суму значень, що задовольняють деякому критерію.

Завдання. У таблиці відомі дані про кількість учнів у кожному навчальному закладі та тип навчального закладу (школа, ліцей, гімназія). Знайти загальну кількість учнів у ліцеях.

1. Заповніть таблицю відповідно до зразка.

2. Перейдіть на вкладку Формули.

3. В категорії Математична оберіть функцію SUMIF.

4. Як перший аргумент укажіть діапазон пошуку слова «ліцей», а саме, діапазон В3:В8.

5. Другим аргументом є сам критерій, тобто слово «ліцей». Отже, до поля Критерій уведіть слово «ліцей».

6. Як третій аргумент Діапазон_для_суми введіть діапазон С3:С8. Це діапазон, в якому здійснюється пошук суми.

7. Натисніть ОК.

Дізнайтеся більше про використання функцій MOD та QUOTIENT, виконавши вправу 11.3.

Дізнайтеся більше про використання функції SUMIF, виконавши вправу 11.4.

Дізнайтеся більше про використання функції SUMPRODUCT, виконавши вправу 11.5.

Контрольні запитання та завдання

1. Що таке функція в MS Excel?

2. Які ви знаєте математичні функції?

3. Укажіть способи виклику майстра функції.

4. Укажіть послідовність дій для додавання функції за допомогою майстра функції.

5. Як увести формулу вручну?

6. Які одиниці вимірювання кутів використовуються для тригонометричних функцій?

Питання для роздумів

1*. Чи можна в одній формулі ввести одну функцію за допомогою майстра функції, а іншу — вручну?

2*. Навіщо в Excel використовують декілька способів виклику майстра функції?

3*. Результатом яких математичних функцій завжди буде ціле число?

Завдання для досліджень

1*. Дослідіть, скільки вкладень може мати одна функція.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Казанцева, Стеценко 2022

 
Попередня сторінка:  10. Практична робота 2. «Розв'язування з...
Наступна сторінка:   12. Статистичні функції в Excel^