Інформація про новину
  • Переглядів: 656
  • Дата: 19-11-2018, 00:58
19-11-2018, 00:58

Стратегії розвитку людства

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Прояв глобальних викликів
Наступна сторінка:   Глобальні прогнози розвитку людства

1. Дайте визначення понять «стратегія» й «концепція». 2. Назвіть основні загальнолюдські цінності.

1 СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА: КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. У другій половині XX ст. значне втручання людства у природні процеси Землі стало причиною появи нових на укових теорій розвитку людства. Серед них для суспільної географії важливою є концепція меж розвитку, розроблена американським вченим Д. Медоузом у Римському клубі (1972 р.).

Мал. 1. Види забруднення довкілля.

Сутність цієї концепції полягає в тому, що сучасна індустріальна модель розвитку людства неминуче буде обмежена вичерпністю природних ресурсів. Якщо людство не знайде нової моделі розвитку, то вже в першій половині XXI ст. почнеться занепад розвинених країн, які найбільше експлуатують ресурси, а в другій половині XXI ст. настане світовий господарський колапс, із якого ще немає виходу.

Намагаючись вижити в умовах зростання кількості цивілізаційних викликів, які постають перед людством в умовах глобалізації, вчені різних країн розробляють концепції (систему поглядів) ефективного розвитку сучасного світу. До найвідоміших належить концепція сталого, або стабільного розвитку. Вона була оприлюднена в 1992 р., коли зрозуміли, що апокаліп-тичні передбачення Д. Медоуза в концепції меж розвитку людства не справдилися. Проте стало очевидним, що в нових умовах розвиток людства визначається не лише обсягами наявних на Землі природних ресурсів, але й рівнем забруднення довкілля, його деградацією.

Проаналізуйте дані схеми (мал. 1) та поясніть, чим відрізняються глобальний та регіональний рівні забруднення довкілля.

Сталий (стійкий) розвиток зараз розглядається як особливий економічний розвиток, що забезпечує задоволення всебічних потреб сучасного покоління без завдання шкоди можливостям майбутніх поколінь. Питання щодо необхідності переходу до сталого розвитку вперше розглядалося Світовою комісією з навколишнього середовища та розвитку — «Комісією Брундтланд».

2 ГЛОБАЛЬНА СТРАТЕГІЯ ГУМАНІЗМУ. До цінностей концепції глобального гуманізму можна віднести цілеспрямоване створення глобальної екосистеми, сприятливої для жит-

тя й господарської діяльності майбутніх поколінь. Ця концепція всебічної гармонізації відносин між людиною й природою передбачає екологічно виправдане зростання світової та регіональної економіки й добробуту людства, забезпечення прав людини й соціальної справедливості.

Глобальна стратегія гуманізму основою своїх цінностей вважає саме людину. Глобальна екосистема створюється не заради самої себе. Уся система поглядів, розуміння процесів і явищ, які відбуваються в сучасному світі, докази на захист цієї наукової теорії є глибоко гуманістичними.

За додатковими джерелами доберіть інформацію про створення глобальної екосистеми та глобальну стратегію гуманізму. Обговоріть її на одному з уроків географії.

З КОНЦЕПЦІЯ ГЛОБАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ ЗГОДИ.

Концепція глобальних інститутів згоди ґрунтується на вченні про ноосферу, або сферу розуму. Це поняття запропонували філософ і математик Е. Леруа (1927 р.) та католицький теолог і філософ П. Тейяр де Шарден (1930 р.). Обґрунтував її засновник Академії наук України В. Вернадський (1944 р.). Концепція передбачала створення єдиної системи «людина—виробництво—природа», яка мала розвиватися на основі природно-історичних законів, тобто використання біосфери й космічного простору в інтересах сучасного та майбутнього поколінь людей.

Поясніть, як ви розумієте систему «людина—виробництво—природа».

У ноосфері розумна людська діяльність стає визначальним чинником розвитку біосфери. Людський розум перетворює природне середовище людського суспільства (планетарний і космічний простір) на основі екологічно грамотного використання природних ресурсів.

Ноосфера як нова, вища стадія еволюції біосфери пов’язана з виникненням і розвитком у ній людини. Пізнаючи закони природи й удосконалюючи техніку, вона починає здійснювати визначальний вплив на природні процеси. Звичайно, що за сучасних умов це неможливо без формування відповідних глобальних організаційних структур. Вони покликані на основі узго

дженості дій не лише розробляти стратегію розвитку людства, але й реалізувати її на практиці. Як свідчить шлях розвитку людства, саме в цьому й полягає найбільша проблема.

За допомогою матеріалів електронного додатка до підручника оцініть вплив стратегій розвитку людства на систему цінностей.

ВИСНОВКИ

• Грандіозні масштаби втручання людства в природні процеси Землі в другій половині XX ст. спричинили появу нових наукових теорій розвитку людства: 1) концепції меж розвитку Д. Медоуза (1972 р.); 2) концепції сталого розвитку (1992 р.); 3) глобальної стратегії гуманізму; 4) концепції глобальних інститутів згоди, що ґрунтується на вченні про ноосферу (сферу розуму) В. Вернадського.

• У глобалізованому світі має запанувати нова система цінностей, заснована на гуманному ставленні людини до природи.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Поясніть сутність поняття «сталий розвиток».

2. Назвіть основні стратегії' розвитку людства, стратегічні цілі сталого розвитку людства загалом та України зокрема.

3. Поясніть, чому вчені працюють над розробкою та реалізацією стратегій розвитку людства.

 

Це матеріал з підручника Географія 10 клас (профільний рівень) Довгань, Стадник

 Попередня сторінка:  Прояв глобальних викликів
Наступна сторінка:   Глобальні прогнози розвитку людства^