Інформація про новину
  • Переглядів: 285
  • Дата: 14-02-2022, 13:17
14-02-2022, 13:17

6. Правовідносини

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  5. Соціальні норми в житті людей
Наступна сторінка:   7. Правопорушення

Згадайте.... — у яких відносинах ви перебуваєте в школі, на

тренуванні, в сім’ї. Чому виникли ці правовідносини?

— які слова ви використовуєте, щоб позначити себе як учасника цих правовідносин?

Як ви розумієте... — значення слів «об’єкт» і «суб’єкт»?

Чи знаєте ви, що... — народження людини, смерть, шлюб,

землетрус — юридичні факти?

Із факту народжується право.

Юридичний афоризм

6.1.

Що таке правовідносини?

Між людьми, коли вони живуть і взаємодіють у суспільстві, формуються певні взаємозв’язки та відносини, які регулюються різними соціальними нормами. Та найефективнішим регулятором відносин у людському суспільстві є право. Ті відносини, що врегульовані правовими нормами, і називають правовідносинами.

Правові відносини характеризуються суворою визначеністю взаємної поведінки їх учасників. Спочатку виникають відносини між окремими суб’єктами, а потім держава їх регламентує, врегульовує, визначаючи типову модель таких відносин у нормативно-правовому акті чи іншому джерелі; або держава спершу ухвалює закон чи інший акт, на підставі якого пізніше формуються правовідносини. Тобто, поки немає правової норми, яка б регулювала певні відносини, це не правовідносини, а просто стосунки, взаємини.

Правовідносини поділяють на види за різними критеріями:

1) за галузевою ознакою: конституційні, цивільні, трудові, сімейні, фінансові, адміністративні тощо;

2) залежно від розподілу обов’язків і прав між сторонами: односторонні (в яких одна сторона має право, а інша обов’язок), двосторонні (сторони мають взаємні права і обов’язки);

3) за кількісним складом суб’єктів: прості (лише між двома суб’єктами), складні (між трьома і більше суб’єктами);

4) за функціональним призначенням: регулятивні, охоронні;

5) за характером поведінки суб’єкта: активні (сторона має вчинити дії), пасивні (сторона має утриматися від учинення певних дій);

6) за строком дії: короткострокові (купівля-продаж, проїзд у громадському транспорті) та довготривалі (перебування у шлюбі, членство у громадському об’єднанні).

Сказано — зроблено!

Практичне завдання

Розгляньте ілюстрацію.

Виконайте завдання і дайте відповіді на запитання:

1. Визначте, які види правовідносин символічно зображено на ній.

2. Які ще види правовідносин ви можете назвати?

3. Наведіть приклади відносин, які не регулюються нормами права.

4. За яких умов окремі відносини із правої «хмаринки» можуть стати правовідносинами?

* V, л 4 конфронтація

& ЖШЬ. У інтеграція

^ протекторат

я співпраця управління

Правовідносини Відносини

^--1 *--п» І

6.2.

Які ознаки мають правовідносини?

Основними ознаками правових відносин є те, що вони: є видом суспільних відносин; виникають на основі норм права;

мають як мінімум дві сторони, які пов’язані взаємними правами й обов’язками, що виникають за настання юридичних фактів; здійснюються свідомо і цілеспрямовано;

носять вольовий характер (значна частина правовідносин виникає, змінюється і припиняється за волею їх суб’єктів);

їм притаманна індивідуалізація (якщо закон встановлює правила для всіх, то правовідносинами є реальна ситуація між конкретними учасниками, які взаємопов’язані через права й обов’язки);

здійснення суб’єктивних прав чи дотримання юридичних обов’язків у правовідносинах контролює і забезпечує держава.

Зверни увагу!

Правовідносини — це суспільні відносини, врегульовані нормами права.

Правовідносини виникають між двома і більше суб’єктами, як правило, з їх волі, тоді між ними утворюється правовий зв’язок, який проявляється у формі взаємних прав та обов’язків. Право такі відносини регулює, а держава — охороняє.

6.3.

Яким є склад правовідносин?

Структура правовідносин (тобто те, з чого складаються правовідносини) включає такі елементи: суб’єкти, об’єкти, зміст правовідносин.

1. Суб’єкти правовідносин — це їх учасники, носії суб’єктивних прав і юридичних обов’язків. Ними можуть бути:

фізичні особи — громадяни держави, іноземці (громадяни інших держав), біпатриди (громадяни двох держав), апатриди (особи без громадянства);

юридичні особи — комерційні об’єднання (господарські товариства, банки, кредитні спілки тощо) та некомерційні об’єднання (громадські організації, політичні партії, органи державної влади);

соціальні спільноти — об’єднання фізичних осіб (народ, національні меншини, територіальні спільноти, трудові колективи), які не мають статусу юридичної особи.

Склад правовідносин (структура)

1. Учасник правовідносин

Фізична особа Юридична особа Соціальна спільнота

3. Зміст правовідносин

Що можуть учасники Що повинні учасники Що роблять учасники

1. Учасник правовідносин

Фізична особа Юридична особа Соціальна спільнота

2. Об’єкт правовідносин —

те, що стає метою і причиною правовідносин: матеріальні або нематеріальні блага, а також дії суб’єктів чи результати їх

діяльності

2. Об’єкти правовідносин — це те, з приводу чого склалися правовідносини, зокрема: матеріальні або нематеріальні блага, а також дії суб’єктів чи результати їх діяльності (річ, ділова репутація, безпека, здоров’я і т. д.). На врегулювання чи охорону цих благ спрямовані взаємні суб’єктивні права й юридичні обов’язки.

3. Зміст правовідносин — це права й обов’язки суб’єктів правовідносин. Зміст може бути юридичним (де-юре) і фактичним (де-факто).

Юридичний зміст — це суб’єктивні права та обов’язки учасників правовідносин, які закріплені в законодавстві, тобто можливість певних дій уповноважених суб’єктів і необхідність відповідних дій зобов’язаних суб’єктів.

Фактичний зміст — це сама поведінка суб’єктів, їх діяльність, у якій реалізуються суб’єктивні права і обов’язки сторін.

Сказано — зроблено!

Практичне завдання

Розгляньте схему «Склад правовідносин». Виконайте завдання:

Склад правовідносин:

нематеріальний

Об’єкт

правовідносин

Фізичні особи матеріальний Фізичні особи

—v/- v. х ^—v/

/ Пр '*3**

Суб'єкт V Суб'єкт V, (Зміст \

держава , “X ВІДНОСИН -'У держава Спільноти^ Пр Спільноти

1. Поміркуйте, чи логічно у цій схемі розташовані стрілки, що позначають наявність у кожного суб’єкта і прав, і обов’язків у конкретних правовідносинах.

2. Визначте, хто є суб’єктами, що є об’єктом і у чому полягає зміст правовідносин у такій ситуації:

Гоомадянин Сивенький уклав угоду із головою правління садівничого товариства «Сокіл» громадянкою Лісовою про те, що Сивенький упродовж двох днів скосить усю траву на узбіччях доріг у межах садівничого товариства. За це він має отримати 300 гривень.

Суб’єктивне право — це міра можливої поведінки учасника правовідносин, передбачена юридичною нормою.

правоможність на власні дії

правоможність на чужі дії (право вимагати виконання зобов’язань)

правоможність на можливість приведення в дію примусу державного апарату проти особи, яка не виконала своїх зобов’язань

Суб’єктивний обов’язок — це міра необхідної поведінки учасника правовідносин, передбачена юридичною нормою.

активний обов’язок (вчинити якусь дію)

пасивний обов’язок (утриматися від учинення якоїсь дії)

Правоможність — захищена законом можливість громадян чи юридичних осіб діяти певним чином (а також вимагати від іншої особи вчинити ті чи інші дії або утриматися від них) під час здійснення належних їм прав, зокрема користуватися матеріальними і духовними благами. Це — право на «власні», юридично значущі дії. Якщо зобов’язана особа не виконує свої обов’язки добровільно, правоможна особа для здійснення своїх прав може скористатися примусовою силою держави.

6.4.

Чому виникають, змінюються і припиняються правовідносини?

Виникають правовідносини за наявності двох умов:

1) наявність правової норми, що регулювала б цей вид відносин;

2) наявність обставини, що встановлює, змінює чи припиняє правові відносини, — юридичного факту.

За вольовою ознакою юридичні факти поділяють на події та дії.

Подія — обставина (ситуація, явище), що виникає і відбувається незалежно від волі суб’єктів правовідносин (стихійне лихо, закінчення строків, природна смерть тощо) і зумовлює настання юридичних наслідків - виникнення, зміну і припинення правовідносин.

Дія — це активна поведінка суб’єкта з його волі, що зумовлює настання юридичних наслідків - виникнення, зміну і припинення правовідносин. Своєю чергою, дії бувають правомірні (юридичні

акти, наприклад, укладення договору, заява про прийняття на роботу, а також юридичні вчинки, наприклад, народження дитини, знайдення скарбу і т. д.) та неправомірні (правопорушення).

Бездіяльність — стан абсолютної пасивності, відсутність дії. Вона теж може зумовити певні правовідносини (наприклад, ненадання лікарем медичної допомоги хворому).

До юридичних фактів ще належать стани, за наявності яких можуть виникати певні правові відносини, певні юридичні наслідки. Станом юридичного характеру можуть бути сп’яніння, вагітність, громадянство тощо.

Сказано — зроблено!

Практичне завдання

Доведіть, що наведений приклад є ілюстрацією правовідносин, назвіть підстави їх виникнення та вид правовідносин, визначте елементи структури

цих правовідносин:

Пасажирка швидкого потяга «Київ — Харків» Ольга Іванівна в один із понеділків січня не встигла прибути вчасно на ділову зустріч, що мала відбутись у харківському бізнес-центрі, оскільки потяг раптово зупинився на півдорозі через технічну неспроможність обладнання працювати в умовах дуже низьких температур. До того ж зупинка сталася в місцевості, де не було мобільного покриття.

Перевірте себе:

1. Дайте відповіді на запитання: 1.1. Що таке правовідносини? 1.2. Що таке юридичний факт? 1.3. Які елементи включає склад правовідносин? 1.4. Хто може бути учасником правовідносин? 1.5. Чим відрізняється фізична особа від юридичної особи?

2. Назвіть ознаки правовідносин. 3. Поясніть значення поняття «склад правовідносин».

4. Схарактеризуйте підстави виникнення, припинення та зміни правовідносин.

5. Наведіть кілька прикладів правовідносин, які вам відомі з життя. До якого виду вони належать? Які юридичні факти стали основою для них і що було об'єктом у цих правовідносинах? 6. Запишіть нові терміни та поняття, про які дізналися на уроці, у так звану «лінію цінностей»: розташуйте її по вертикалі, щоб угорі опинилися найважливіші поняття теми, а поступово вниз — похідні від них, їх складники чи додаткові поняття.

Завдання для домашньої роботи:

1. Сформулюй ключові фрази (словосполучення, тези) для повідомлення на тему «Яку роль відіграють правовідносини в житті держави і суспільства?» Розташуй (запиши) їх у послідовності від загального до конкретного.

2. Добери приклади юридичних фактів і заповни таблицю:

Юридичні факти

Дія

Подія

Бездіяльність

Стан

правомірна

неправомірна

     

акт

вчинок

       

 

Це матеріал з підручника "Основи правознавства" Васильків, Кравчук 2022

 
Попередня сторінка:  5. Соціальні норми в житті людей
Наступна сторінка:   7. Правопорушення^