Інформація про новину
  • Переглядів: 226
  • Дата: 14-02-2022, 13:30
14-02-2022, 13:30

14. Органи місцевого самоврядування

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  13. Органи державної влади в Україні
Наступна сторінка:   15. Звернення громадян

Згадайте.... — що таке маґдебурзьке право;

— як здійснювалось управління в античних містах-державах, наприклад, Херсонесі, Ольвії.

Як ви розумієте... — значення слів «самоврядування», «громада», «віче», «староста»?

Чи знаєте ви, що. — указом Президента України від 25 листопада

2000 року встановлено, що День місцевого самоврядування святкують 7 грудня щороку?

В своїй хаті й своя правда і сила, і воля!

Тарас Шевченко, поет, художник, мислитель

14.1.

Місцеве самоврядування в Україні

Зверни увагу!

Місцеве самоврядування в Україні — це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади — жителів

села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста — самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», стаття 2, частина 1 (Редакція від 08.08.2021)

Місцеве самоврядування може забезпечувати ефективне регулювання і управління значною частиною публічних справ в інтересах місцевої громади та з урахуванням її потреб. Традиції місцевого самоврядування розвивалися впродовж віків, мали історичні та територіальні відмінності. Однак принципи і завдання місцевого самоврядування були спільними для багатьох країн. Це знайшло відображення у Європейській хартії місцевого самоврядування, прийнятій у м. Страсбург у жовтні 1985 року. Ця хартія набула чинності в Україні 1 січня 1998 року.

Основи діяльності місцевого самоврядування, закладені в Конституції України, було деталізовано у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997 р.), а згодом до нього вносили зміни з метою поглиблення децентралізації та посилення ролі органів місцевого самоврядування.

Територіальні громади сіл, селищ, міст можуть мати власну символіку (герб, прапор тощо), яка відображає їх історичні, культурні, соціально-економічні та інші місцеві особливості і традиції. З урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районними чи обласними радами може бути затверджено символіку відповідно району, області. На будинках, де працюють ради та їх виконавчі комітети, піднімають Державний Прапор України.

Екскурс у минуле

Формування магістрату у XVI ст.

Самоврядування територіальної громади віддавна базувалося на звичаєвому праві та знаходило свій вияв на народних зборах — вічах — де обирали відповідальних за управління життям громади осіб. Із поширенням в українських землях магдебурзького права звичаєві норми скасовували, а місто, що отримувало право самоуправління, виводилося з-під юрисдикції місцевої адміністрації феодалів, воєвод, намісників і створювало власний орган самоврядування — магістрат. Першим з українських міст, яке отримало магдебурзьке право, був Сянок, якому самоврядування надав галицько-волинський князь Юрій ІІ Болеслав, згодом у 1356 р. його отримав Львів, у 1374 — Кам’янець-Подільський, 1432 — Луцьк, наприкінці ХУ ст. — Київ, а у 1640 — Вінниця. Тоді магдебурзьке право надавалося Великим князем литовським чи польським королем.

Згідно з грамотою Сигізмунда II 1544 р. у Києві до складу ради та лави обирали до шести осіб. Членів ради — радців — обирали жителі міста. Правом бути обраними користувалися мешканці міста — «добрі, розумні, осілі в місті, віком від 25 до 90 років, не дуже багаті і не дуже бідні, з доброю славою, законнонароджені, охороняючі справедливість та правду, такі, що не мають жадібності та злості, не лихварі, не двоєжонці тощо». Раду очолював бурмистр, повноваження якого почергово (строком один квартал) виконували радці.

Лава складалася з лавників, яких обирали довічно, і вони складали присягу, а очолював колегію лавників війт.

Джерело:

http://radnuk.info/pidrychnuku/konst/513-kravchenko/11488-4

------.html

Система управління містом, що мало маґдебурзьке право

МАГІСТРАТ

РАДА

ЛАВА

Очолював бурмистр

Очолював війт

Здійснювала адміністративне управління і розглядала цивільні справи

Суд у кримінальних справах («сісти на лаву підсудних»)

Бурмистра що два роки переобирали з числа радників

Лавники і війт обиралися пожиттєво

14.2.

Органи місцевого самоврядування

Практичне завдання

Прочитайте положення Основного закону щодо діяльності органів місцевого самоврядування та дайте відповіді на запитання:

1. Що таке місцеве самоврядування?

2. Що таке територіальна громада?

3. Як називаються органи місцевого самоврядування в Україні?

4. Як формується склад місцевих рад?

5. Чим відрізняється спосіб обрання сільського, селищного, міського голови від обрання голови районної або обласної ради?

6. Яким є строк повноважень місцевої ради?

7. Що є матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування?

8. Поміркуйте, навіщо в законі передбачено функціонування виконавчого органу місцевої ради?

9. Хто може надавати дозвіл на створення органів самоорганізації населення?

Зверни увагу!

Територіальна громада — жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, селищ, міст, що мають єдиний адміністративний центр.

Право комунальної власності — право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.

Територіальні громади села, селища, міста є первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень. Територіальна громада має право проводити громадські слухання — зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування. Громадські слухання проводять не рідше одного разу на рік. Пропозиції, які вносять за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування.

Право територіальних громад на місцеве самоврядування згідно з Конституцією та законами України може бути обмежено лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Сільська, селищна, міська, районна в місті (у разі її створення) рада може наділяти частиною своїх повноважень органи самоорганізації населення, передавати їм відповідні кошти, а також матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для здійснення цих повноважень, здійснювати контроль за їх виконанням.

Ініціювати створення органу самоорганізації населення (ОСН) можуть збори (конференція) мешканців за місцем проживання, якщо в них брало участь не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу. Ініціативна група, обрана на зборах (конференції), подає до відповідної місцевої ради заяву про створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямів діяльності і список учасників зборів (конференції) із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця та домашньої адреси кожного учасника зборів (конференції) жителів.

Практичне завдання

Розгляньте схему структури місцевого самоврядування та виконайте завдання:

1. Поміркуйте, чи можна зобразити схематично місцеве самоврядування у вигляді піраміди, яка передбачає вертикальне підпорядкування.

2. Визначте, до яких територіальних громад належить ваш населений пункт (село, селище, місто) та які органи місцевого самоврядування обирають його мешканці.

3. Згадайте, коли відбулись останні вибори до органів місцевого самоврядування у вашій місцевості.

Структура місцевого самоврядування

Дозвіл на створення ОСН надає відповідна місцева рада, у ньому повинні бути вказані його назва, основні напрями діяльності, повноваження та умови їх здійснення і територія, в межах якої буде діяти ОСН. Після того збори (конференція) мешканців за місцем проживання обирають орган самоорганізації населення у складі керівника, заступника, секретаря, інших членів і затверджують Положення про ОСН. Легальним (законно діючим) ОСН буде вважатися лише після реєстрації за заявою виконавчим комітетом відповідної ради (у такому разі ОСН набуває статусу юридичної особи) або ж після письмового повідомлення відповідного виконавчого комітету місцевої ради про заснування ОСН. Повноваження ОСН, фінансово-економічні основи діяльності, повноваження його

керівників та членів регламентуються Законом України «Про органи самоорганізації населення», ухваленим у 2001 р.

14.3.

Добровільні об’єднання територіальних громад

Суміжні територіальні громади сіл, селищ, міст відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», ухваленого 5 лютого 2015 року, можуть створювати добровільні об’єднання територіальних громад, дотримуючись принципів конституційності та законності, добровільності, економічної ефективності, прозорості й відкритості, відповідальності, повсюдності місцевого самоврядування і за державної підтримки.

При цьому територія об’єднаної територіальної громади має бути нерозривною, межі об’єднаної територіальної громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися; якість і доступність публічних послуг, що їх надають в об’єднаній територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання.

Під час прийняття рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад беруть до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток об’єднаної територіальної громади. Адміністративним центром об’єднаної територіальної громади визначають населений пункт (село, селище, місто), який має розвинуту інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до географічного центру території об’єднаної територіальної громади та в якому розміщується представницький орган місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади.

Найменування об’єднаної територіальної громади, як правило, є похідним від найменування населеного пункту (села, селища, міста), визначеного її адміністративним центром. Сільською, селищною, міською радою у складі одного або декількох населених пунктів (крім адміністративного центру територіальної громади), на території якого (яких) проживає не менше 500 жителів утворюється старостинський округ. За результатами громадського обговорення, проведеного у межах відповідного старостинського округу, сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень затверджується староста, який працює на постійній основі в апараті відповідної ради та її виконавчого комітету, а в разі обрання членом цього виконавчого

комітету - у виконавчому комітеті ради. Порядок організації роботи старости визначається законами України, а також Положенням про старосту.

Староста, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», діє в інтересах жителів відповідного старо-стинського округу.

Практичне завдання

Розгляньте малюнок та виконайте завдання:

Розповідаючи на уроці про співвідношення органів державної влади та місцевого самоврядування, Михайлик стверджував, що місцеве самоврядування, на відміну від центральних органів державної влади, має горизонтальну структуру, і між органами місцевого самоврядування всіх рівнів нема ієрархічного підпорядкування, як, наприклад, у системі органів виконавчої влади. Однак функціонування місцевого самоврядування безпосередньо залежить від законодавства країни та діяльності виконавчої влади. Доповніть розповідь Михайлика прикладами та уточніть суть взаємовідносин органів місцевого самоврядування з органами виконавчої влади.

Перевірте себе:

1. Дайте відповіді на запитання: 1.1. Що таке місцеве самоврядування? 1.2. Що таке орган самоорганізації населення?

2. Назвіть посадових осіб органів місцевого самоврядування.

3. Опишіть спосіб формування органів місцевого самоврядування.

4. Порівняйте систему самоврядування міст, що мали магдебурзьке право, і сучасну систему місцевого самоврядування в Україні.

Завдання для домашньої роботи:

1. Порівняйте систему місцевого самоврядування в державі та систему шкільного самоврядування. Зробіть висновки.

2. Визначте, які органи місцевого самоврядування діють у вашій місцевості, коли їх було обрано, прізвища осіб, які їх очолюють. Спробуйте оцінити ефективність їхньої діяльності для вашої територіальної громади.

 

Це матеріал з підручника "Основи правознавства" Васильків, Кравчук 2022

 
Попередня сторінка:  13. Органи державної влади в Україні
Наступна сторінка:   15. Звернення громадян^