Інформація про новину
  • Переглядів: 205
  • Дата: 17-02-2022, 16:36
17-02-2022, 16:36

13. Органи державної влади та місцеве самоврядування в Україні

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  12. Конституційні права, свободи та обо...
Наступна сторінка:   14. Звернення громадян. Практичне занят...

Г. Сковорода про правила співжиття громади:

Всякому місту звичай і права, Всяка тримає свій ум голова...

Пригадайте, що таке магдебурзьке право.

Прочитайте вислів українського філософа. Подумайте, до якої системи - сучасного права місцевого самоврядування України чи магдебурзького - можна взяти за епіграф цей вислів.

1. Органи державної влади в Україні. Важливою ознакою будь-якої держави є система органів державної влади, через діяльність яких здійснюється державна влада, реалізуються функції держави та забезпечується захист інтересів.

Орган державної влади - організаційно відокремлена й відносно автономна складова частина єдиного державного апарату України, який представляє колектив громадян України (або одна особа), які мають спеціальний статус та наділені владними повноваженнями, що реалізуються у визначених законом правових та організаційних формах.

Першим запропонував теорію розподілу влади англійський філософ Дж. Локк. Визначаючи зміст цієї теорії, він писав, що потрібно розрізняти три влади - законодавчу, виконавчу і союзну. Усі три влади мали бути розділені, тобто що кожна з них повинна здійснюватися окремим державним органом. Французький мислитель ХУІІІ ст. Ш.-Л. Монтеск’є, з ім’ям якого найчастіше пов’язують цю теорію, лише розвинув ідеї Дж. Локка.

Органи законодавчої влади - це представницькі органи, які утворюються шляхом вільних і загальних виборів. Вони виражають волю всього народу, і їхньою основною функцією є законотворчість. Відповідно до статті 75 Конституції України, єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України. Законодавча влада може здійснюватися народом України не тільки через своїх представників у Верховній Раді, а й безпосередньо на всеукраїнському референдумі.

Органи виконавчої влади - це система органів, основними напрямами діяльності яких є реалізація двох основних функцій: виконавчої та розпорядчої. Виконавча функція характеризується тим, що ці органи безпосередньо виконують нормативні приписи та інші акти законодавчої влади. Розпорядча функція характеризується тим, що для виконання актів законодавчої влади органи виконавчої влади від свого імені видають управлінські акти, дають відповідні розпорядження.

Систему органів державної виконавчої влади складає:

Р Конституція України

Стаття 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених цією Конституцією.

У системі поділу державної влади однією з її гілок є судова влада, призначення якої полягає в захисті прав і свобод людини і громадянина, конституційного ладу України, дотримання законності в застосуванні законів та інших нормативних актів України. Судова влада реалізується здійсненням правосуддя у формі цивільного, кримінального, господарського, адміністративного, а також конституційного судочинства.

Функції судової влади

Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності.

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі спеціалізовані суди. Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди.

Особливе місце в системі органів державної влади України посідає Президент України. Конституція України безпосередньо не зараховує Президента України до певної гілки влади, закріплює його статус як глави держави, що дає можливість зробити висновок про особливий характер президентської влади як специфічної самостійної гілки влади. Проте це не означає, що Президент стоїть над усіма іншими гілками влади. Здійснюючи функції глави держави, Президент України бере участь у формуванні інших гілок.

2. Місцеве самоврядування в Україні.

Місцеве самоврядування в Україні - гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно розв’язувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їхні виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

Місцеве самоврядування в Україні має давні традиції. Так, ще за часів Київської Русі-України набуло розвитку громадівське самоврядування. Територіальне громадівське самоврядування базувалося на звичаєвому праві та виражалось у народних вічах.

Новою сторінкою в історії місцевого самоврядування в Україні стало магдебурзьке право, яке почало поширюватися в українських містах від середини ХІУ ст. Магдебурзьке право передбачало скасування звичаєвих норм, виведення міста з-під юрисдикції місцевого феодала та запровадження власного органу міського самоврядування - магістрату. Першому українському місту (Сянок) магдебурзьке право було дароване галицьким князем Болеславом-Юрієм 1339 р., 1356 р. його отримав Львів, а 1374 р. - Кам’янець-Подільський.

Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста. Формою безпосередньої участі громадян у розв’язанні питань

місцевого значення є загальні збори громадян, місцеві ініціативи, громадські слухання тощо.

І. Розв’яжіть онлайн-кросворд «Органи державної влади та місцеве самоврядування в Україні»

https://cutt.ly/qRvWbmY

ІІ. Виконайте тестові завдання.

1. Який орган є вищий у системі виконавчої влади за Конституцією України?

А Кабінет Міністрів В Рада Міністрів

Б Президент України Г Центральний виконавчий комітет

2. За Конституцією України місцеве самоврядування є

А Органом самоорганізації населення Б Правом територіальної громади В Місцевою ініціативою громадян Г Повноваженням органів виконавчої влади

3. Назвіть державний орган, який за Конституцією України є гарантом додержання прав і свобод людини і громадянина.

А Верховна Рада України

Б Уповноважений Верховної Ради України з прав людини В Президент України Г Конституційний Суд України

ІІІ. Порівняйте пари понять.

Законодавча влада - виконавча влада.

IV. Об’єднавшись у 3 групи, за допомогою тексту Розділів !V, V!, V!N Конституції України заповніть той стовпчик схеми, який запропонує вам учитель. Далі керівник кожної групи заповнить свою частину схеми на дошці. Можливі помилки можуть виправляти представники інших груп чи групи експертів.

Для роботи з останнім рядком схеми пропонуємо деякі повноваження органів влади. Розподіліть їх у потрібні колонки:

розробляє проєкт закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого бюджету; ухвалює закони; здійснює судочинство; установлює державні символи України;

забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України; призначає за поданням Президента України Прем’єр-міністра України.

V. Виконайте завдання. Розгляньте вирізки з місцевих газет, у яких позначено проблеми вашого населеного пункту. Виділіть і запишіть на дошці 4-5 проблем, які, на ваш погляд, є найбільш актуальними. Об’єднайтеся у 4-5 груп. Кожна група повинна дослідити одну проблему за планом:

1. Причини проблеми.

2. Шляхи розв’язання: а) за допомогою держави; б) зусиллями громади; в) особистим вкладом нашого учнівського колективу.

3. Час, за який цю проблему можна розв’язати.

 

 

Це матеріал з підручника "Основи правознавства" за 9 клас Філіпенко, Сутковий 2022

 
Попередня сторінка:  12. Конституційні права, свободи та обо...
Наступна сторінка:   14. Звернення громадян. Практичне занят...^