Інформація про новину
  • Переглядів: 171
  • Дата: 27-05-2022, 05:50
27-05-2022, 05:50

62. Екологічні проблеми і способи їхнього вирішення

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  61. Поняття екології
Наступна сторінка:   63. Екозвички

Пригадаймо, поміркуймо

Назвіть основні характеристики впливу людини на компоненти біосфери.

Забрудненням називають унесення в якесь середовище нових, не характерних для нього фізичних, хімічних і біологічних чинників, які зашкоджуватимуть середовищу. Об’єктами забруднення є атмосфера, вода, ґрунт. Непрямими жертвами забруднення є люди, тварини, рослини, мікроорганізми.

Забруднення навколишнього середовища поділяють на природні, викликані певними природними причинами (космічний пил, пожежі, виверження вулканів тощо) та антропогенні, що виникають у результаті діяльності людей.

Серед антропогенних виділяють забруднення:

• механічні (тверді частинки та предмети в біосфері);

• хімічні (хімічні сполуки, отруйні речовини промислового і побутового призначення);

• фізичні (шуми, вібрація, зміни теплових, електричних, радіаційних, світлових полів у природному середовищі);

• біологічні (різні організми, бактеріологічна зброя, нові віруси) (мал. 62.1).

Фізичні забруднення поділяються на такі типи:

• теплове (термальне) — виникає в результаті підвищення температури середовища, головним чином у зв’язку з промисловими викидами нагрітого повітря, відхідних газів і води;

• світлове — порушення природної освітленості місцевості внаслідок впливу штучних джерел світла, що призводить до аномалій у житті рослин і тварин;

• шумове — утворюється через збільшення інтенсивності створюваного шуму надприродного рівня;

• електромагнітне — виникає в разі зміни електромагнітних властивостей середовища (від ліній електропередач, радіо й телебачення, роботи деяких промислових установок) й призводить до глобальних і місцевих географічних аномалій і змін у тонких біологічних структурах;

• радіоактивне — пов’язане з перевищенням природного рівня вмісту в середовищі радіоактивних речовин.

Забруднення атмосфери

Джерелами забруднення атмосфери є димові викиди промислових підприємств та теплових електростанцій, вихлопні гази транспортних засобів, продукти самозгорання сміттєзвалищ та териконів вугільних шахт. Найбільш поширеними речовинами, що забруднюють атмосферу, є оксид вуглецю СО, двоокис вуглецю (вуглекислий газ) СО2, двоокис сірки SO2, оксид азоту NO2, пил.

Промислові викиди в атмосферу порушують озоновий шар, який є своєрідним щитом від жорсткого ультрафіолетового випромінення — смертельного для всього живого.

Вплив забруднення атмосфери на людину:

• зниження загального імунітету організму та підвищення вразливості до інфекцій;

• поширення дитячих захворювань та хронічних у дорослих;

• підвищення кількості алергічних реакцій.

Забруднення водних ресурсів

Джерелами забруднення гідросфери є:

• стічні води від промислових, сільськогосподарських виробництв та населених пунктів (мал. 62.2);

• викид шкідливих речовин під час аварій та катастроф;

• міграція небезпечних речовин у водне середовище з ґрунту та атмосфери.

До основних видів забруднення поверхневих та підземних вод належать фізичне, хімічне, біологічне, теплове, радіоактивне.

Фізичне забруднення — збільшення кількості нерозчинних часток (глина, пісок, намул), унаслідок чого зменшується прозорість води, погіршуються умови росту та розвитку водних організмів.

Хімічне забруднення — проявляється появою у воді невластивих для неї мінеральних сполук (нафтопродуктів, пестицидів, токсичних речовин тощо). Часто супроводжується появою запаху, забарвлення та підвищення температури.

Біологічне забруднення — забруднення стоками, що містять велику кількість мікроорганізмів. Особливо небезпечними є забруднення хвороботворними мікроорганізмами.

Теплове забруднення — скидання у водойми теплих вод після охолодження виробничих процесів. Його супроводжує зміна хімічного та газового складу води, зменшення кількості кисню, «цвітіння» води, збільшення вмісту в ній шкідливих мікроорганізмів.

Уважають, що у водойми надходить понад 500 тис. різних речовин, зокрема таких небезпечних, як свинець, ртуть, цинк, мідь та інші. Це впливає на життя тварин, рослин і, безумовно, людей.

Забруднення ґрунтів Головними джерелами забруднення ґрунтів є:

• масове застосування мінеральних добрив;

• отрутохімікати, що використовуються в сільському господарстві для боротьби з бур’янами та шкідниками (мал. 62.3);

• промислові та побутові відходи;

• викиди в атмосферу та скиди у воду забруднювальних речовин, радіаційне забруднення.

Дані наукових досліджень указують, що забруднення навколишнього середовища є однією з головних причин глобальної екологічної кризи. Оскільки стурбованість у зв’язку із забрудненням екосистеми Землі виявилася лише недавно, наукові дослідження ще не дали відповіді на багато питань. Проте зрозуміло одне: це становить величезну небезпеку для біосфери Землі й може призвести до незворотних змін у глобальній земній екосистемі. Тож варто виховувати екологічно свідомих громадян сучасного суспільства заради спасіння життя на Землі.

Опорні точки. Забрудненням називають внесення в якесь середовище нових, не характерних для нього фізичних, хімічних і біологічних чинників, які шкодитимуть середовищу. Об'єктами забруднення є атмосфера, вода, ґрунт.

Запитання для повторення

1. Як людина забруднює середовище? Наведіть приклади.

2. Чи можна виховувати екологічно свідомих громадян? Запропонуйте заходи для формування екологічно безпечного суспільства.

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Янкавець 2022

 
Попередня сторінка:  61. Поняття екології
Наступна сторінка:   63. Екозвички^