Інформація про новину
  • Переглядів: 212
  • Дата: 3-06-2022, 18:38
3-06-2022, 18:38

Словник термінів до курсу "Природознавство" 5 клас Яковлева

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  57. Поняття екології, екологічних пробл...
Наступна сторінка:   Підручник "Пізнаємо природу" 5 клас Як...

Автотрофи — організми, які самостійно утворюють з неорганічних речовин органічні речовини, необхідні для життя.

Атмосфера — зовнішня повітряна оболонка Землі, яка є сумішшю певної кількості газів та водяної пари.

Атмосферний тиск — це тиск, з яким атмосфера Землі діє на земну поверхню і всі тіла, що на ній існують.

Атоми — найдрібніші частинки, з яких складаються речовини.

Балка — це заглибина з положистими схилами, вкритими рослинністю.

Вивітрювання — це процес руйнування й подрібнення твердих гірських порід.

Вимірювання — метод дослідження природних об’єктів і явищ за допомогою вимірювальних приладів.

Водосховища — великі штучні водойми, створені для нагромадження води і подальшого її використання.

Гетеротрофи — організми, які споживають з їжею готові поживні речовини.

Гігієна (від грецького hygieinos — здоровий) — медична наука, яка вивчає вплив чинників довкілля на здоров’я людини. Мета цієї науки — профілактика (попередження) захворювань.

Гіпотеза — це припущення, що висувається для пояснення певного явища і потребує наукової перевірки.

Горіння — це взаємодія речовин із киснем, що супроводжується виділенням тепла і світла. Джерела світла — це тіла, які здатні випромінювати світло.

Дифузія — це проникнення молекул однієї речовини в проміжки між молекулами іншої речовини. Дихання — це процес надходження до організму кисню, використання його клітинами та виведення з організму вуглекислого газу, який утворюється в клітинах.

Довкілля (навколишнє середовище) — це частина природи, що нас оточує і з якою ми весь час взаємодіємо. Головні чинники довкілля: атмосферне повітря, вода, ґрунт.

Екологічні проблеми — негативні наслідки, спричинені зміною природного середовища в результаті діяльності людини.

Екологія — наука про взаємодії живих організмів між собою і з навколишнім середовищем. Енергія — це фізична величина, яка показує, яку роботу може здійснити тіло.

Живлення — надходження в організм і засвоєння ним речовин, необхідних для забезпечення енергетичних витрат, будови і відновлення тіла.

Звичка — закріплений до автоматизму спосіб виконання дії чи поведінки, здійснення якого за певних умов для людини стало потребою.

Звук — хвилеподібне поширення коливань у газах, рідинах і твердих тілах.

Здоров’я — це стан організму, за якого всі органи здатні добре виконувати свої життєві функції. Їжа — це сукупність харчових продуктів, придатних для безпосереднього споживання.

Імунітет (від латинського immunitas - звільнення, позбавлення від чогось) — здатність організму захищати себе в першу чергу від інфекційних захворювань.

Інфекція — це проникнення в організм хвороботворних мікроорганізмів.

Канали — це штучні річки, які створюють для перекидання води з річки в район її споживання або в іншу річку.

Клітина — це основна структурна (будівельна) одиниця організму людини, «цеглинка», з якої побудований її організм.

Кровообіг — це неперервний рух крові по кровоносних судинах у чітко визначеному напрямку. Літосфера — це зовнішня тверда оболонка Землі, що включає всю земну кору й верхню частину мантії.

М’язи--активна частина системи опори і руху. Злагодженою роботою м’язів керує нервова

система.

Механічний рух — це зміна положення тіла відносно інших тіл за певний проміжок часу. Мінерали — це однорідні тіла, які складаються з однієї речовини.

Мінеральне живлення — поглинання рослинами необхідних хімічних елементів.

Місце існування — певна ділянка середовища життя, на якій живуть певні організми. Моделювання — метод дослідження, за якого об’єкт досліджень (оригінал) замінюється іншим, подібним до нього об’єктом (моделлю).

Молекули речовини — найменша частинка речовини, що здатна існувати самостійно, зберігаючи основні хімічні властивості цієї речовини.

Одноклітинні організми — організми, тіло яких складається з однієї клітини.

Орган — це частина тіла, яка займає певне місце в організмі, має певну форму, будову та виконує одну або декілька функцій.

Організм — будь-яке тіло природи, яке виявляє ознаки живого.

Подразливість — здатність живого організму реагувати на зміни умов навколишнього середовища.

Поживні речовини — це органічні речовини (переважно білки, жири і вуглеводи), що обов’язково мають входити до складу їжі з метою підтримання процесів життєдіяльності.

Приймачі світла — це пристрої, які змінюють свої властивості через дію світла та за допомогою яких можна виявити світло.

Природні ресурси — це складові живої і неживої природи, які використовуються людиною для задоволення її потреб: сонячне світло, вода, повітря, корисні копалини, рослини, тварини і все решта, що не створене людиною, але без чого вона не може існувати.

Пристосування — зміни в будові або діяльності живих організмів, які забезпечують їм можливість життя в певних умовах.

Раціональне (здорове харчування) — це таке харчування, за якого якість і кількість поживних речовин, вітамінів та мінералів відповідають потребам організму.

Ріст — поступове збільшення розмірів, маси, об’єму живих організмів.

Розвиток — зміни у будові організму та його частин в процесі перетворення його на дорослу особину.

Розмноження--здатність організмів відтворювати собі подібних.

Рух — це здатність змінювати положення організму або його частин в просторі.

Середовище існування (середовище життя) — сукупність умов, в яких живуть організми, що впливають на їх життєдіяльність.

Сила — фізична величина, яка визначає міру впливу одного тіла на інше.

Сила тяжіння — сила, з якою Земля притягує до себе тіла.

Система органів — це об’єднання органів для виконання певних життєво важливих функцій. Наприклад, травна система, дихальна система, кровоносна система тощо.

Скелет — активна частина системи опори і руху. Це власне опора тіла і захист внутрішніх органів від механічних впливів.

Сонячна активність — це сукупність явищ, які відбуваються на Сонці.

Телурій — прилад для демонстрації руху Землі, Сонця, Місяця.

Тертя — один з видів взаємодії тіл. Воно виникає при дотику двох тіл.

Топографічна карта — це основний графічний документ про місцевість, який містить точне, детальне й наочне зображення рельєфу і предметів на місцевості.

Форма тіла — це контури, зовнішні межі фізичного тіла, які визначають його вигляд.

Фотосинтез — процес утворення органічних сполук з вуглекислого газу та води з використанням енергії світла й за участю хлорофілу.

Харчування — сукупність процесів, що передбачають надходження до організму поживних речовин, їх травлення, всмоктування та засвоєння ним; складова обміну речовин.

Чинники середовища — умови середовища, які впливають на організми.

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Яковлева 2022

 
Попередня сторінка:  57. Поняття екології, екологічних пробл...
Наступна сторінка:   Підручник "Пізнаємо природу" 5 клас Як...^