Інформація про новину
  • Переглядів: 688
  • Дата: 3-06-2022, 19:52
3-06-2022, 19:52

1. Наука. Природничі науки. Наукові терміни та факти

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Підручник "Пізнаємо природу" 5 клас Як...
Наступна сторінка:   2. Патенти природи. Винаходи та відкрит...

У цьому параграфі ви дізнаєтеся про:

поняття «наука» та її особливості; наукові терміни й факти; особливості природничих наук.

Наука. Наукові терміни та факти

Як ви розумієте значення слова «наука»?

Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, аналіз фактів, синтез нових знань, що описують досліджувані явища та дають змогу прогнозувати їх перебіг.

Наука — сфера діяльності людини, спрямована на здобуття (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ.

Основне завдання науки — відкриття законів існування та розвитку природи, суспільства, мислення і процесу пізнання.

Для реалізації цього завдання наука використовує такі методи:

1. Збір, аналіз, узагальнення фактів.

2. Систематизацію здобутих знань.

3. Пояснення суті явищ і процесів.

4. Прогнозування подій, явищ і процесів.

5. Встановлення напрямків та форм практичного використання знань.

Наука оперує науковими термінами та фактами (аналізує, доводить, спростовує тощо).

Словник

Науковий термін — слово або словосполучення, що означає чітко окреслене спеціальне поняття певної галузі науки і відображає суттєві ознаки об’єктів і явищ природи.

Науковий факт — складова наукового знання про об’єкт або явище, що потребує пояснення і становить базу для наукового пізнання.

Перейдіть на сайт за адресою

https://cutt.ly/TIf21IP

або за QR-кодом та прочитайте визначення основних наукових термінів. Складіть словник з п’яти термінів.

Перейдіть на сайт за адресою

https://aston.te.ua/

userfiles/file/priroda/s_6_2.pdf або за QR-кодом та прочитайте приклади наукових фактів.

Які ще наукові факти вам відомі?

Природничі науки

Природничі науки — це такі науки, які вивчають природу. До них належать фізика, астрономія, хімія, біологія, екологія та географія.

Природа — це все, що знаходиться довкола нас: на Землі, в Сонячній системі, Галактиці і Всесвіті в цілому. До природи не належать речі, створені людьми.

Розрізняють живу і неживу природу. До живої природи належать різноманітні організми: бактерії, гриби, рослини, тварини, людина. До неживої природи — повітря та інші гази, вода та інші рідини, гірські породи, Земля, Місяць, Сонце, зорі тощо.

Жива природа характеризується тим, що складається з органічних речовин. Інші характерні риси живої природи: подразливість — здатність організму реагувати на зовнішні чинники: зміну температури, хімічного складу середовища, освітлення тощо;

розмноження — утворення нових живих організмів; спадковість — здатність передавати новоствореним організмам більшість своїх рис;

адаптація — здатність організму пристосовуватися до зміни умов життя;

еволюція — здатність живих організмів до розвитку та вдосконалення від покоління до покоління.

Фізика вивчає закони, за якими існують і розвиваються всі природні об’єкти — від найменшого атома до Всесвіту в цілому.

Астрономія досліджує рух небесних тіл (планет, їхніх супутників, Сонця та інших зірок, галактик), еволюцію зірок і Всесвіту в цілому, їхнє народження і загибель, хімічний склад та внутрішню будову.

Хімія досліджує склад, будову, властивості речовин та умови перетворення одних речовин на інші.

Біологія вивчає живу природу: будову організмів, функціонування внутрішніх і зовнішніх органів, будову і роботу клітин, з яких складаються майже всі живі істоти, а також різноманітні системи живої природи.

Екологія досліджує закономірності відносин між організмами та їх взаємодію з навколишнім середовищем.

Географія — це наука про Землю, її природу, населення та господарську діяльність людей.

Підсумки параграфа

Наука — сфера діяльності людини, спрямована на здобуття (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ.

Доведений науковий факт — знання про ознаки предметів, явищ, подій, достовірність якого доведена.

Природничі науки — це науки, які вивчають природу.

1. Дайте визначення поняттю «наука». В чому полягає основне її завдання?

2. Що таке науковий факт? Назвіть приклади наукових фактів.

3. Що таке науковий термін?

4. Що вивчають природничі науки? Дайте коротку характеристику кожної з них.

Робота у груш

Перейдіть на сайт за адресою

https://cutt.ly/

GIf9cIr або за QR-кодом та перегляньте, як створюється цифрова ментальна карта. Складіть ментальну карту «Природничі науки».

Робота в парї

Використовуючи інформацію з інтернет-джерел, запишіть та презентуйте по 2-3 відомі вам наукові факти про: 1) тварин; 2) рослини; 3) організм людини; 4) воду; 5) повітря; 6) ґрунт.

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Мідак 2022

 
Попередня сторінка:  Підручник "Пізнаємо природу" 5 клас Як...
Наступна сторінка:   2. Патенти природи. Винаходи та відкрит...^