Інформація про новину
  • Переглядів: 208
  • Дата: 5-06-2022, 18:20
5-06-2022, 18:20

Словник термінів до курсу "Пізнаємо природу" 5 клас Мідак

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  73. Людина та природа у творчості украї...
Наступна сторінка:   1. Як наука змінює світ

Абсолютна висота — це перевищення точки на земній поверхні відносно рівня моря, що приймається за нуль метрів.

Акліматизація — пристосування організму до нових умов існування, в які він потрапляє природним шляхом або, частіше, перенесений навмисно чи випадково людиною.

Анемометр — це прилад для вимірювання швидкості й напрямку вітру.

Антибіотики — це речовини, які вбивають бактерії та інші мікроорганізми або не дають їм розмножуватися.

Антициклон — це ділянка високого тиску в тропосфері.

Артерії — судини, якими кров від серця прямує до різних органів і тканин.

Архіпелаг — це сукупність островів, розміщених на незначних відстанях один від одного.

Астрономія — це наука, що досліджує рух небесних тіл (планет, їхніх супутників, Сонця та інших зірок, галактик), еволюцію зірок і Всесвіту в цілому, їхнє народження і загибель, хімічний склад та внутрішню будову.

Атмосфера — газова оболонка Землі.

Атом — найменша неподільна частинка речовини.

Барометр — прилад для вимірювання атмосферного тиску.

Басейн ріки — це територія, з якої річка збирає воду.

Берегова лінія (синонім — узбережжя) — це межа між суходолом та поверхнею океану чи моря, з якими він межує.

Біоіндикація — це метод визна-

чення екологічного стану екосистеми за допомогою живих об’єктів.

Біологічний спосіб боротьби зі шкідниками — застосування певних видів тварин для регуляції чисельності шкідливих видів.

Біологія вивчає живу природу: будову організмів, функціонування внутрішніх і зовнішніх органів, будову і роботу клітин, з яких складаються майже всі живі істоти, а також різноманітні системи живої природи.

Біосфера — це вся сукупність живих організмів на Землі.

Бродіння — процес розкладання складних речовин на прості під впливом мікроорганізмів.

Броунівський рух — хаотичний рух частинки під дією ударів молекул рідини.

Вакуолі — це органели, вкриті мембраною та заповнені рідиною (клітинним соком).

Вени — судини, якими кров від тканин різних органів прямує до серця.

Вивітрювання — процес механічного руйнування та хімічної зміни гірських порід і мінералів земної поверхні та приповерхневих шарів літосфери під впливом різноманітних атмосферних агентів, ґрунтових та поверхневих вод, життєдіяльності організмів та продуктів їхнього розкладання.

Випаровування — це процес перетворення води в пару, зворотний до процесу конденсації.

Відносна висота — це перевищення однієї точки земної поверхні над іншою, тобто різниця висот двох точок.

Віруси — неклітинні форми живого світу, які уражають клітини

рослин, тварин, людини і є паразитами.

Вітаміни — це речовини, які в невеликій кількості необхідні для нормального функціонування організму.

Географічні координати — величини, які визначають положення певної точки на місцевості відносно загальноприйнятої системи. Загальноприйнятою системою є наявність паралелей та меридіанів, які починають свій відлік від екватора та нульового меридіана відповідно.

Географія — це наука про Землю, її природу, населення та господарську діяльність людей.

Геоїд — форма Землі, куля, сплюснута біля полюсів.

Гігрометр — це прилад для вимірювання вологості повітря.

Гідросфера — водна оболонка Землі.

Гіпотеза — це припущення, яке висувають для пояснення спостережуваного явища та перевіряють.

Глобус — зменшена в кілька мільйонів разів модель Землі, у перекладі з латинської означає «куля».

Гриби — це одноклітинні та багатоклітинні організми, які, подібно до рослин, ростуть упродовж усього життя, а, подібно до тварин, живляться готовими речовинами.

Деградація ґрунту — це процес, що призводить до зниження його родючості.

Дифузія — процес взаємного проникнення молекул або атомів однієї речовини поміж молекули або атоми іншої.

Доведений науковий факт —

знання про ознаки предметів, явищ, подій, достовірність яких доведена.

Довжина відрізка — це відстань між кінцями відрізка, виражена в одиницях довжини.

Дощ — це рідкі атмосферні опади, що випадають з хмар у вигляді крапель діаметром понад 0,5 - 5,0 м.

Екватор — це уявна лінія, яка проходить на однаковій відстані від полюсів і ділить земну кулю на Північну і Південну півкулі.

Екологічна проблема — це зміна людиною природного середовища. Унаслідок цього виникають порушення в природних системах та негативні наслідки.

Екологія — це наука, що досліджує закономірності відносин між організмами та їх взаємодію з навколишнім середовищем.

Екосистема — сукупність організмів (мікроорганізмів, грибів, рослин, тварин), які пристосувалися до спільного проживання в певному середовищі і взаємодіють між собою та з умовами існування.

Експеримент — це метод наукового пізнання, вивчення тіл і явищ відбувається в штучно створених умовах.

Емоції — це суб’єктивні реакції, які віддзеркалюють приємні чи неприємні відчуття, ставлення людини до інших людей, до явищ, процесу та результату своєї діяльності.

Епідемія — масове поширення захворювання на певній території за короткий проміжок часу.

Ерозія водна — руйнування гірських порід водою.

Живлення — це надходження і засвоєння в організмі рослин і тварин речовин, необхідних для забезпечення енергетичних витрат,

будови і відновлення тканин.

Земна вісь — лінія, довкола якої обертається Земля.

Інвазія — це переселення одного з видів живих організмів за межі його ареалу в нові умови існування.

Іній — це тонкий шар кристаликів льоду на горизонтальних поверхнях, один з видів твердих атмосферних опадів.

Калорійність — це показник харчової цінності продуктів.

Капіляри — найдрібніші судини, що пронизують усі органи. Більшість капілярів мають менший діаметр, ніж волосина людини.

Карантин — комплекс обмежувальних заходів, спрямованих на попередження поширення захворювання.

Кар’єр — сукупність відкритих гірничих виробок, призначених для розробки родовища корисних копалин.

Кишкова паличка — бактерія, яка живе в нижніх відділах кишечника людини і бере участь у перетравленні їжі, виробленні деяких вітамінів, сприяє пригніченню росту деяких бактерій.

Кістка — орган, основний елемент скелета.

Клімат — це середній багаторічний режим погоди.

Клітини — найменші частинки, з яких побудовані організми, здатна до самовідтворення та самостійного існування.

Клітинний сік — це вода з розчиненими в ній речовинами.

Конденсація — це процес перетворення води з пароподібного стану в рідкий, зворотний до процесу випаровування.

Корисні копалини — це гірські породи та мінерали, які людина використовує чи може використати в майбутньому в господарській діяльності.

Корисні копалини металічні —

природні мінеральні утворення, з яких доцільно вилучати метали та їхні сполуки.

Корисні копалини неметалічні

(синонім — нерудні корисні копалини) — група корисних копалин, з яких вилучають сполуки немета-лічних елементів.

Корисні копалини паливні — це природні та мінеральні речовини, що мають здатність горіти, використовуються для виділення енергії тепла та інших корисних речовин. Поширені в природі у твердому, рідкому та газоподібному станах.

Кристалічні тіла — це тверді тіла, в яких атоми або молекули розміщені впорядковано.

Курвіметр — прилад для вимірювання довжин кривих ліній та розмірних одиниць на картах чи планах.

Легенда карти — перелік умовних позначень, використаних на карті, з текстовими поясненнями до них.

Легені — це орган, де відбувається обмін газів.

Лінза — це прозоре тіло, обмежене з двох боків сферичними поверхнями.

Літосфера — тверда оболонка Землі.

Лупа — це оптичний прилад для розглядання дрібних деталей за допомогою лінзи.

М’язи — сукупність органів руху тварин і людини, що забезпечують переміщення тіла та його частин у просторі.

Макросвіт — це предмети та об’єкти довкілля, які ми бачимо неозброєним оком.

Маршрутна зйомка — це метод для створення плану місцевості вздовж запланованого напрямку (берегової лінії, річкової долини, гірського хребта тощо).

Маса — це фізична величина, яка є мірою інертності тіла.

Масштаб — це ступінь зменшення довжин лінії на карті (плані, глобусі) порівняно з їхніми дійсними розмірами на земній поверхні.

Масштаб іменований виражається словами, дає можливість без додаткових перетворень визначити розміри об’єктів і відстані між ними (запис в 1 см — 100 м значить, що 1 см на карті відповідає відстань 100 м на місцевості).

Масштаб лінійний — це пряма лінія, поділена на рівні частини (сантиметри), де поділки відповідають відстаням на місцевості.

Масштаб числовий показує, у скільки разів на плані чи карті зменшені справжні (дійсні) відстані. Запис 1:10 000 показує, що на карті 1 см буде дорівнювати 10 000 см на місцевості.

Мегасвіт — це планети, зоряні скупчення, галактики, світ величезних космічних розмірів і швидкостей.

Межі вимірювання — найменше та найбільше значення фізичної величини, які можна виміряти приладом.

Меридіани — це уявні лінії на карті і глобусі, що з’єднують два полюси.

Метеорологічні спостереження — це інструментальні вимірювання і візуальні оцінки таких метеорологічних величин, як тем-

пература та вологість повітря, атмосферний тиск, швидкість і напрямок вітру, кількість і висота хмар, кількість опадів, потоків тепла тощо.

Метод — спосіб пізнання явищ природи та суспільного життя.

Мікросвіт — молекули, атоми, організми малих розмірів, яких неможливо побачити без спеціального обладнання.

Моделювання — це метод пізнання, в якому вивчення тіл і явищ відбувається з використанням моделі.

Мокрий сніг — сніг, що випадає за близьких до нуля або додатних температур повітря, коли сніжинки тануть або коли разом зі снігом випадає дощ.

Молекула — це найменша частинка речовини, що має її властивості.

Море — це частина океану, яка відокремлена від нього суходолом.

Мряка (або мжичка) — це опади у вигляді густого дрібного дощу, краплини якого настільки малі (0,5 мм), що немов перебувають у завислому стані.

Наука — сфера діяльності людини, спрямована на здобуття (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ.

Науковий факт — складова наукового знання про об’єкт або явище, що потребує пояснення і становить базу для наукового пізнання.

Нейрон — найменша клітина нервової системи людини, що обробляє та передає інформацію.

Нерудні корисні копалини (див. корисні копалини неметалічні).

Об’єм — це фізична величина, яка характеризує властивість тіл

займати певну частину простору.

Обмін речовин і енергії — це

сукупність хімічних і фізичних перетворень речовин і енергії, які відбуваються в живому організмі і забезпечують його життєдіяльність.

Озеро — це природна водойма в заглибленнях суходолу (улоговинах), різних за походженням.

Озоновий екран — це шар атмосфери із підвищеною концентрацією молекул озону.

Океанологія — це наука, що досліджує океани та моря.

Опадомір — метеорологічний прилад для вимірювання кількості опадів.

Орган — частина тіла, яка займає постійне положення, має певну будову і форму і виконує одну або кілька функцій.

Органели — це постійні структури всередині клітини, які виконують певні функції.

Острів — це відносно невеликі за площею ділянки суходолу.

Острів вулканічний утворюється внаслідок виверження вулканів у морі.

Острів кораловий утворюється в результаті життєдіяльності коралів в океанах і морях тропічного поясу.

Острів материковий — це частина суші, що раніше входила до складу континенту, а пізніше від нього відокремилася.

Паморозь — це пухкі білі скупчення кристаликів льоду, що налипають на гілках дерев, дротах та інших предметах під час сильних морозів і туманів.

Паразити — організми, що живуть на поверхні або всередині живих тканин рослин і тварин,

живляться за їх рахунок та часто є збудниками інфекційних хвороб.

Паразитизм — це такий тип взаємозв’язків між різними видами організмів, за якого один з них (паразит) більш-менш тривалий час використовує іншого (хазяїна) як джерело живлення та середовище існування, завдаючи йому шкоди.

Паралелі — це уявні лінії на карті і глобусі, проведені паралельно до екватора.

План місцевості — це креслення невеликої ділянки місцевості у великому масштабі за допомогою умовних знаків. На плані, на відміну від карти, зображують невеликі ділянки земної поверхні: шкільне подвір’я, присадибну ділянку та інші.

Пластиди — це основні органели рослин та водоростей.

Погода — це стан нижнього шару атмосфери в даній місцевості в певний момент (або проміжок) часу.

Полюси — це уявні точки перетину земної осі із земною поверхнею.

Полярна зйомка — це метод, за допомогою якого спостерігач обирає точку (полюс) у центрі для створення плану місцевості навколо себе. Бажано, щоб полярна зйомка знаходилася на максимально можливому підвищенні рельєфу для охоплення максимальної площі спостереження.

Природа — це все, що знаходиться довкола нас: на Землі, в Сонячній системі, Галактиці і Всесвіті в цілому.

Природничі науки — це науки, предметом вивчення яких є природа.

Простї речовини — речовини, які утворюються лише однаковими

атомами.

Рельєф — це всі нерівності поверхні суходолу, дна океанів та морів.

Речовина — те, з чого складаються фізичні тіла.

Рибосоми — це органели, на яких відбувається синтез білків.

Річкова система — це русло головної річки (впадає в море чи океан) та її притоки.

Родовище — частина земної кори із покладами корисних копалин значної потужності, коли їх видобування є економічно вигідним.

Розмноження — це біологічний процес, за допомогою якого утворюються нові організми, відтворення собі подібних.

Роса — дрібні краплі води, що утворилися на поверхні Землі та предметах у результаті конденсації.

Cапротрофи — організми, що живляться відмерлими рештками.

Селі (селеві потоки) — це короткочасні гірські потоки, які складаються із суміші води і великої кількості твердого матеріалу.

Середовище існування — це сукупність умов, у яких живуть організми.

Серце — м’язовий орган кровоносної системи, який забезпечує рух крові в організмі людини.

Симбіонти — організми, що співіснують з водоростями і навіть із вищими рослинами.

Система органів — це об’єднання кількох органів, які беруть участь у виконанні якого-небудь складного процесу життєдіяльності.

Скелет — це сукупність кісток, що становлять тверду основу тіла

людини.

Складні речовини — речовини, які утворені шляхом об’єднання двох і більше різних атомів.

Смог — туман, результат поєднання погодних умов із забрудненням атмосфери викидами транспорту та спалюванням вугілля.

Сніг — тверді атмосферні опади у вигляді шестикутних пластинок чи призм із кристаликів льоду.

Спостереження — найдоступніший метод пізнання тіл чи явищ природи у звичних для них умовах існування за допомогою органів чуття.

Сталагміт — це мінеральне утворення у вигляді стовпів, паль, пірамід, яке підіймається з підлоги печер або інших порожнин.

Сталактит — це мінеральне утворення циліндричної або конусоподібної форми, яке звисає зі стель печер або інших порожнин.

Сторони горизонту — це уявні напрями, за допомогою яких відбувається орієнтування на місцевостях.

Стратосфера — це шар атмосфери, що містить озоновий екран і захищає все живе від шкідливого ультрафіолетового випромінювання; знаходиться вище тропосфери.

Суходіл — це частина поверхні Землі, що не вкрита водою.

Температура тіла — це фізична величина, яка є мірою інтенсивності хаотичного теплового руху частинок, з яких складається тіло.

Терикон — відвали, штучний насип з порожніх гірських порід, тобто таких, що не містять або містять мало корисних компонентів.

Термін — слово або словосполучення, що означає чітко окреслене спеціальне поняття певної галузі

науки і відображає суттєві ознаки об’єктів і явищ природи.

Тропосфера — перший від поверхні землі шар атмосфери.

Узбережжя (див. берегова лінія).

Умовні знаки — це система графічних, літерних, цифрових та кольорових позначень, що зображають місцевість на карті та показують положення об’єкта на місцевості.

Умовні знаки лінійні використовують для зображення об’єктів лінійного характеру, довжина яких виражається в масштабі карти.

Умовні знаки масштабні (контурні) передають дійсні розміри об’єкта в масштабі, використовуються для зображення таких об’єктів, які займають площинний характер поширення.

Умовні знаки позамасштабні

(значкові) у формі геометричних фігур, символів, малюнків використовують для відображення об’єктів, які не можуть бути зображені в масштабі (криниця, школа, вершини гір).

Умовні знаки пояснювальні

дають додаткову якісну й кількісну характеристику географічних об’єктів (значки, стрілки, написи).

Ферменти — біологічно активні речовини, що розщеплюють білки, жири і вуглеводи до простіших речовин.

Фізика — наука, що вивчає закони, за якими існують і розвиваються всі природні об’єкти — від найменшого атома до Всесвіту в цілому.

Фізична величина — це кількісно виражена характеристика тіла або фізичного явища.

Фізичні тіла — усі предмети та

об’єкти, які нас оточують.

Фотосинтез — це утворення органічних речовин на світлі з участю хлорофілу.

Хімія — наука, яка досліджує склад, будову, властивості речовин та умови перетворення одних речовин на інші.

Хлорофіл — зелений пігмент, наявний у клітинах рослин, деяких водоростей і ціанобактерій, що надає їм відповідного кольору.

Хмара — це видима ознака існування води в атмосфері.

Циклон — це ділянка низького тиску в тропосфері.

Цитоплазма — внутрішній вміст клітини, між ядром та клітинною оболонкою.

Ціна поділки — це значення найменшої поділки шкали цього приладу.

Час — це фізична величина, що означає напрям, у якому тіла можуть переміщатися тільки вперед.

Червона книга України — це список рідкісних і зникаючих видів тварин і рослин, а також дані про їхній спосіб життя, поширення, заходи щодо їх охорони в Україні тощо.

Шахта — копальня чи гірниче підприємство з видобування корисних копалин підземним способом.

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Мідак 2022

 
Попередня сторінка:  73. Людина та природа у творчості украї...
Наступна сторінка:   1. Як наука змінює світ^