Інформація про новину
  • Переглядів: 3887
  • Дата: 22-02-2019, 20:04
22-02-2019, 20:04

Ізопроцеси

Категорія: Фізика

Попередня сторінка:  Рівняння стану ідеального газу. Об’єд...
Наступна сторінка:   Внутрішня енергія та робота ідеальног...

Ізопроцеси. За допомогою рівняння стану ідеального газу можна досліджувати процеси, у яких маса газу й один із трьох параметрів залишаються незмінними.

Процеси, які відбуваються за незмінного значення одного з параметрів газу сталої маси m і певного сорту μ, називають ізопроцесами (від грец. ізос — рівний, однаковий).

Оскільки жоден із параметрів газу не може бути строго фіксованим, то ізопроцес — це ідеалізована модель стану газу. За допомогою рівняння стану можна досліджувати ізопроцеси ідеального газу.

Закон Бойля — Маріотта. Графіки ізотермічного процесу. Розглянемо процес, що відбувається в газі за сталої температури. Процес зміни стану термодинамічної системи за сталої температури називають ізотермічним (m = const, M = const, T = const).

Це рівняння було отримано експериментально (до створення молекулярно-кінетичної теорії) англійським фізиком Робертом Бойлем (1662 р.) і незалежно французьким фізиком Едмом Маріоттом (1676 р.).

Закон Бойля — Маріотта можна сформулювати так:

для ідеального газу деякої маси (сталої кількості речовини) за сталої

температури тиск газу змінюється обернено пропорційно до об’єму.

Цей закон, як і інші газові закони, є окремим випадком рівняння стану газу і виконується для будь-яких газів, які можна вважати ідеальними, а також для їх сумішей (наприклад, для повітря).

Часто закон Бойля — Маріотта записують так:

Графічно залежність тиску газу сталої маси від об’єму за умови T = const можна зобразити у вигляді гіперболи

яка для цього процесу

називається ізотермою (мал. 126, а).

Різним температурам відповідають різні ізотерми — що вищою є температура, то вище на координатній площині pV розташована гіпербола. Це корисно знати для розв’язування графічних задач.

На координатних площинах рТ і VT ізотерми зображуються прямими, перпендикулярними до осі температур (мал. 126, б і в).

Ізотермічним можна вважати процес стиснення повітря компресором або розширення газу під поршнем насоса під час відкачування його з посудини. Процес має бути достатньо швидким, щоб не встиг відбутись теплообмін з навколишнім середовищем.

Закон Гей-Люссака. Графіки ізобарного процесу. Процес зміни стану термодинамічної системи за сталого тиску називають ізобарним (від грец. барос — вага) (m = const, M = const, p = const).

Цей закон установив експериментально в 1802 р. французький учений Жозеф Луї Гей-Люссак.

Закон Гей-Люссака формулюється так:

для ідеального газу певної маси з незмінним тиском відношення об’єму до температури залишається сталим.

Графік залежності об’єму від температури за сталого тиску V = const · T є прямою лінією (порівняйте з y = ax), яку називають ізобарою. На малюнку 127, а зображено дві ізобари в координатах V, T для різних значень тиску рх і p2, причому px < p2. На малюнку 127, б і в наведено графіки ізобарного процесу в координатах p, T і p, V.

Закон Шарля. Графіки ізохорного процесу. Процес зміни стану термодинамічної системи за сталого об’єму називають ізохорним (від грец. хорема — місткість).

У 1787 р. французький фізик Жак Шарль експериментально встановив цей газовий закон, тому його називають законом Шарля.

Для ідеального газу певної маси з незмінним об’ємом відношення тиску газу до температури залишається сталим.

Графіком залежності тиску від температури за сталого об’єму p = const · T є пряма лінія (порівняйте y = ax), яку називають ізохорою. На малюнку 128, а в координатах p, T зображено дві ізохори для різних значень об’єму V і V2, причому V1 < V2. На малюнку 128, б і в наведено графіки процесу в координатах V, T і p, V.

ЗНАЮ, вмію, розумію

1. Який процес називають ізотермічним? Яким законом описується цей процес? Зобразіть і поясніть графіки ізотермічного процесу.

2. Який процес називають ізобарним? Яким законом описують ізобарний процес? Зобразіть і поясніть графіки ізобарного процесу.

3. Який процес називають ізохорним? Як формулюють і записують цей закон? Зобразіть і поясніть графіки ізохорного процесу.

Експериментуємо

Визначте атмосферний тиск двома способами. Обладнання для першого досліду: дві скляні трубки, сполучені гумовою трубкою й закріплені в штативі, вода, лійка, корок, лінійка. Обладнання для другого досліду: висока мензурка (близько 40 см) з водою, пробірка, лінійка.

Приклади розв'язування задач

Отже, ви переконалися, що газові закони Бойля — Маріотта, Гей-Люссака і Шарля — це окремі випадки рівняння Менделєєва — Клапей-рона. Газові закони та їх графічні ілюстрації дають змогу вивчати довільні термодинамічні процеси з ідеальним газом.

Задача 1. Унаслідок нагрівання газу в закритій посудині на 140 K тиск збільшився в 1,5 раза. Визначте початкову температуру газу.

Розв’язання:

Оскільки посудина закрита, то маса газу та його об’єм залишаються незмінними, тому процес нагрівання можна вважати ізохорним:

Відповідь: 280 K.

Задача 2. На малюнку 129 у координатах р, V зображено замкнений газовий процес (цикл). Побудуйте цей цикл у координатах V, Т і р, Т.

Розв’язання:

Проаналізуймо процеси, які відбуваються з газом. Перехід зі стану 1 у стан 2 відповідає ізохорному процесу, тиск збільшується від р1 до р2, зрозуміло, що температура також збільшується. Перехід зі стану 2 у стан 3 — ізотермічне розширення газу від V2 до V3, тиск при цьому зменшується від р2 до рх Перехід зі стану 3 у стан 1 відповідає ізобарному стисканню від V3 до V2, причому Т < Т3.

Побудуємо цей цикл у координатах V, Т (мал. 130, а). Лінія 1-2 зображає ізохорний процес, причому температура зростає від Тх до Т2. Лінія 2-3 зображує ізотермічне розширення від V2 до V3. Лінія 3-1 — ізобарний процес. (Продовження цієї лінії має пройти через початок координат!).

На малюнку 130, б цей процес побудовано в координатах р, Т.

ВПРАВА 25

1. Після стискання газу його об’єм зменшився з 8 до 5 л, а тиск підвищився на 60 кПа. Визначте початковий тиск.

2. Унаслідок збільшення тиску в 1,5 раза об’єм газу зменшився на 30 мл. Визначте початковий об’єм.

3. Який об’єм займе газ за температури 77 °С, якщо при 27 °С його об’єм був 6 л?

4. У гумовій кулі міститься 2 л повітря за температури 20 °С і нормального атмосферного тиску. Який об’єм займе повітря, якщо кулю занурити у воду на 10 м? Температура води 4 °С.

5. На малюнку 131 зображено замкнуті цикли. Ділянка CD на малюнку 131, б відповідає ізотермі. Накрес-літь ці діаграми в координатахp, T і V, T.

6. Пляшку, заповнену газом, щільно закрили корком, що має в поперечному перерізі площу 2,5 см2. До якої температури треба нагріти газ, щоб корок вилетів із пляшки, коли сила тертя, що утримує корок, дорівнює 11,8 Н? Початкова температура — 3 °С, атмосферний тиск — 105 Па.

7. У вузькій циліндричній трубці завдовжки L, закритій з одного кінця, міститься повітря, відділене від зовнішнього стовпчиком ртуті заввишки h. Положення трубки вертикальне, відкритим кінцем догори. Якою була довжина l стовпчика повітря в трубці, якщо після повороту її відкритим кінцем донизу із трубки вилилася половина ртуті? Густина ртуті — ρ, атмосферний тиск — р0.

8. Посередині запаяної з обох кінців трубки завдовжки L = 1 м, з якої викачали повітря, міститься стовпчик ртуті завдовжки h = 20 см. Якщо трубку поставити вертикально, стовпчик ртуті опуститься на 10 см. Який

тискр був у трубці? Густина ртуті

9. Вертикальний циліндр із важким поршнем заповнили киснем, маса якого m = 10 г. Після збільшення температури на ΔΤ = 50 K поршень піднявся на висоту h = 7 см. Визначте масу поршня М, якщо тиск газу над ним р = 0,1 МПа. Площа поршня 10 11 12

10. Бульбашка повітря піднімається з дна водоймища з глибини Н. Визначте залежність радіуса бульбашки r від глибини її занурення в даний момент часу, якщо її початковий об’єм дорівнював V. Силу поверхневого натягу не враховувати. Атмосферний тиск — р0, густина води — ρ.

11. У трубці завдовжки L = 1,73 м, заповненій газом, міститься стовпчик ртуті завдовжки h = 30 мм. Коли трубка стоїть вертикально, ртуть ділить її на дві рівні частини. Тиск газу над ртуттю р = 8 кПа. На яку відстань зміститься стовпчик ртуті,

якщо трубку покласти горизонтально?

12. Відкриту з обох боків скляну трубку завдовжки 60 см опускають у посудину зі ртуттю на

Потім, закривши верхній кінець трубки, виймають її зі ртуті. Якої довжини стовпчик ртуті залишиться в трубці? Атмосферний тиск — 76 см рт. ст.

13. Відкриту пробірку з повітрям нагріли, потім герметично закрили й охолодили до температури t2 = 7 °С. Тиск повітря у пробірці після цього зменшився в n = 1,5 раза. До якої температури t1 була нагріта пробірка?

14. Запаяна з одного кінця трубка завдовжки l занурена у воду так, що над поверхнею води виступає п’ята її частина. Рівень води в трубці збігається з рівнем води в посудині. До якої температури треба нагріти повітря в трубці, щоб з неї вийшла вся вода? Атмосферний тиск — р0, початкова температура — Т1. Густина води — ρ. Зміною рівня води в посудині знехтувати.

Перевірте себе (§ 20-26)

1. Маса молекули газу, який є складовою повітря, дорівнює 5,32 · 10-26 кг Який це газ?

А водень В азот

Б вуглекислий газ Г кисень

2. Обчисліть середню квадратичну швидкість атомів Гелію в атмосфері Юпітера. Температура атмосфери цієї планети становить -123 °С.

3. Який параметр х ідеального газу можна визначити за формулою

тиск газу, n — концентрація молекул, m0 — маса молекули?

А середню квадратичну швидкість молекули Б температуру В об’єм Г густину

4. З балона через неповністю закритий кран вийшло 20 % газу. Який тиск встановився в балоні, якщо до витікання газу тиск становив 105 Па? Температура весь час залишалася незмінною.

А 2 · 105 Па

Б 5 · 105 Па

В 8 · 105 Па

Г 1,2 · 106 Па

5. На малюнку наведено графік зміни стану ідеального газу в координатах р, Т. Який із графіків у координатах р, V відповідає цьому процесу?

6. Визначте середню кінетичну енергію поступального руху молекул азоту за температури 300 K.

7. Яким є тиск газу, якщо середня квадратична швидкість його молекул —

а

густина

8. Газ стиснули ізотермічно з об’єму 12 л до об’єму 10 л. Його тиск збільшився на 6 · 104 Па. Яким був початковий тиск газу?

9. У воді на глибині 1 м перебуває куляста бульбашка повітря. На якій глибині ця бульбашка стиснеться в кульку вдвічі меншого радіуса? Атмосферний тиск — нормальний.

10. Повітряна куля має об’єм 2500 м3. Маса оболонки кулі — 400 кг. До якої мінімальної температури слід нагріти повітря в кулі, щоб вона разом з вантажем масою 200 кг

піднялась угору? Температура повітря зовні — 7 °С, його густина —

Оболонку кулі вважайте нерозтяжною.

 

Це матеріал з підручника Фізика і астрономія за 10 клас Засєкіна (профільний рівень)

 Попередня сторінка:  Рівняння стану ідеального газу. Об’єд...
Наступна сторінка:   Внутрішня енергія та робота ідеальног...^