Інформація про новину
  • Переглядів: 195
  • Дата: 30-06-2022, 23:53
30-06-2022, 23:53

Словник термінів і понять до курсу "Україна і світ" 5 клас Панарін

Категорія: Україна і світ

Попередня сторінка:  32. Що ми дізналися про себе і про нашу к...


Влада - можливість впливати на діяльність, поведінку та долю інших людей за допомогою авторитету, права чи насильства.

Гідність - сукупність рис, що характеризують позитивні якості кожної / кожного з нас, фіксують уявлення про цінність людини.

Демократія - стан суспільних відносин, за якого найвища влада належить народові, кожна людина має право на висловлення власної думки та зобов’язана поважати інших.

Депортація - примусове виселення з місця постійного проживання особи, групи осіб або народу.

Держава - універсальний спосіб організації суспільства, покликаний впорядкувати і забезпечити стабільні та безпечні умови для життя людини в суспільстві.

Дискримінація - будь-яка відмінність, виключення, обмеження або перевага, що заперечує або зменшує рівне здійснення прав.

Діалект - місцевий різновид мови.

Діаспора - етнічна, релігійна чи мовно-культурна спільнота, що перебуває поза межами країни походження, проте усвідомлює спорідненість із нею.

Етнографія - наука, що вивчає походження етносів, особливості їхньої культури та побуту.

Закон - це документ, який має вищу силу і приймається державними органами. Закон є одним із видів правил.

Звичаєве право - підтримка державою усталених у суспільстві норм, звичаїв та правил, які стають обов’язковими для всієї спільноти.

Звичай - правила, які здавна існують у громадському житті й побуті якого-небудь народу, громади чи колективу.

Історико-географічний регіон - частина території країни, яка вирізняється з-поміж інших місцевими особливостями.

Історична карта - це позначення історичних подій, явищ чи процесів на карті за допомогою спеціальних позначок.

Історична топоніміка - наука, яка вивчає походження топонімів, їх зміну і функціонування в різні історичні періоди.

Кам’яний вік - найдавніший період в історії людства. Доба, коли люди використовували в основному знаряддя праці, зроблені з каменю та/або дерева.

Кочовики - спільноти людей, життя яких ґрунтується на випасанні великих стад худоби. Тому вони постійно переміщуються.

Країна - територія, об’єднана спільною історією, природними умовами, населенням тощо.

Культура - це матеріальні і духовні цінності, які створені людством за весь час його існування.

Окупація - тимчасове захоплення частини або всієї території однієї держави збройними силами іншої держави.

Органи влади - це елемент механізму держави, що бере участь у виконанні державних функцій і наділений владними повноваженнями. Органи влади складаються з державних службовців, які отримують посаду через вибори чи призначення.

Особистий кордон - розуміння власного «Я» окремо від інших.

Первісне суспільство - найдавніша стадія розвитку людських спільнот, яка утворилася заради спільного захисту та добування їжі. Тому усі його члени мали рівні права та обов’язки.

Плем’я - об’єднання людей, які жили на спільній території та мали спільні органи влади.

Подія - будь-яка зміна, яка трапилася в певному місці та в певний час.

Політична програма - документ, у якому викладено основні цілі та методи досягнення цих цілей політичної партії чи окремого діяча, що бере участь у виборах до органів влади.

Правила - норми суспільного життя, які визначають дії людей або спільнот у певних життєвих ситуаціях.

Право - це можливість людини користуватися і розпоряджатися благами і свободами, встановленими законом.

Приватна власність - законне право особи на конкретне майно (гроші, житло, продукти праці, рухоме майно).

Приватний простір - це відстань, яку ми тримаємо щодо інших людей, а також простір навколо нас, який вважаємо своїм.

Публічний простір - простір, який є відкритим і доступним для всіх. У публічному просторі вирує соціальне життя та відбувається культурний обмін.

Ремісник - особа, яка виготовляє вироби ручним способом, користуючись власними знаряддями праці, працює здебільшого на замовлення.

Родина - це група людей, що складається з чоловіка, жінки, дітей та інших близьких родичів.

Самоврядування - надане законом право місцевих органів самостійно вирішувати питання, що входять до їхніх повноважень.

Сусідська община - спільнота людей, яка складалася з окремих сімей, не пов’язаних між собою родинними зв’язками.

Топоніміка - наука, яка вивчає назви географічних об’єктів (топоніми).

Хронологія - спеціальна історична наука про час, його відлік, поділ та обрахунок.

 

Це матеріал з підручника "Україна і світ" 5 клас Панарін 2022

 
Попередня сторінка:  32. Що ми дізналися про себе і про нашу к...
^