Інформація про новину
  • Переглядів: 177
  • Дата: 5-07-2022, 18:53
5-07-2022, 18:53

29. Які правила взаємодії існують у суспільстві

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  28. Як люди взаємодіяли у спільнотах пр...
Наступна сторінка:   30. Історія людини і родини — частина і...

1. Як ви розумієте значення поняття «правила поведінки»? 2. Чи доводиться вам у житті виконувати правила? Які саме? 3. Як ви думаєте, хто і з якою метою встановлює правила? 4. Що було б, якби члени вашої спільноти (родини, класу) відмовилися виконувати правила?

1. табу, МОРАль, Цінності й ЗАКОН: спільне і відмінне

Ще на зорі своєї історії люди були змушені узгоджувати поведінку один з одним для досягнення як спільної, так і своєї мети. До наших днів протягом історії сформувалися різні форми регулювання відносин між членами суспільства. Серед них розрізняють звичаї, мораль, право, релігію та багато інших. У деяких із цих явищ збереглися ознаки й одного з найдавніших способів регулювання поведінки людей — табу.

Поміркуймо/

Прочитайте і обміркуйте вислови видатних людей. Поясніть, у чому полягає їх повчальний зміст:

Мораль — не перелік вчинків і не збірка правил, якими можна користуватися, як аптекарськими або кулінарними рецептами. (Д. Дьюї) Мораль є вчення не про те, як ми повинні вважати себе щасливими, а про те, як ми повинні стати гідними щастя. (І. Кант)

Читаємо й розуміємо

Прочитайте навчальний текст. Зіставте явища регулювання суспільних відносин — погрупуйте їх за запропонованими ознаками. Подискутуйте щодо питання: чи обов’язково дотримуватися звичаїв, норм моралі, законів у суспільстві?

Умови спільного існування почали вимагати від людини відповідної поведінки. Поступово людство створювало не тільки правила й норми поведінки, а й важелі, які спонукали людей виконувати, не порушувати такі правила (або ж нести відповідальність у разі ігнорування їхніх вимог).

Наші пращури не мали наших знань про дійсність довкола них, а тому необхідність унормування поведінки пояснювали, зважаючи на власний досвід і світогляд. Протягом історії обґрунтування правил поведінки могли бути різними: воля богів, рішення старійшин, вождя або жреця, аргумент, що так робили предки — тобто звичай. У первісному суспільстві переважав такий засіб охорони звичаю, як табу. Поступово табу увійшли в релігійні вірування у вигляді заборон або приписів, порушення яких вважалося гріхом.

Історичні поЗробиці

Табу виникли на магічній основі й, регулюючи життя індивіда, родини, роду, племені, часто заміняло закон. Вважається, що табуювання як звичай, уперше було описане в 1771 р. Джеймсом Куком в аборигенів островів Тонґа (Полінезія) під час навколосвітнього плавання.

Протягом всього існування людям доводиться робити вибір: як вчинити правильно. Вчинити правильно — це діяти відповідно до норм моралі. Традиційно склалося, що вибір в

усі часи робився на основі розуміння відмінності між добром і злом, що таке «добре» й «погано», «справедливо» чи «несправедливо», «правильно» чи «неправильно».

У широкому розумінні, мораль і моральні цінності — це неписані правила поведінки, які дозволяють спрямовувати дії людей таким чином, щоб результати цих дій приносили благо для всього людства.

Серед названих вище регуляторів суспільних відносин особливе місце посідають норми права. Головними серед них є закони. Особливість норм права (а з-поміж них і законів) полягає в тому, що вони затверджуються державою, вони чітко зафіксовані в письмовому вигляді, є обов’язковими; дієвість законів забезпечується державою, яка в різний спосіб змушує громадян їх дотримуватися.

У своїй сукупності, правила поведінки закріплені у звичаях, моралі, правових нормах, утворюють складну систему регулювання відносин у суспільстві. Усі форми регулювання відносин тісно переплітаються між собою. Наприклад, знайомі багатьом релігійні настанови — «не вкради», «не вбий» — є одночасно і моральними, і правовими нормами, які закріплюють за людиною право на життя та власність.

Водночас існує чимало моральних норм, які напряму не відображені у праві: повага до ближнього, доброзичливість, допомога іншому у скруті, почуття обов’язку тощо. Ці правила винятково індивідуальні, залежно від обставин людина сама вирішує, що і як їй робити.

, Варто запам'ятати/

Табу (від полінезійського слова tapu або tabu, що означає «заборона») — обов’язкова і незаперечна заборона, за порушення якої настане неминуче надприродне покарання.

Мораль (лат. moralitas) — система неофіційних уявлень, норм та оцінок, що регулюють поведінку людей у суспільстві, практична реалізація положень якої забезпечується громадським схваленням чи осудом.

Моральні цінності — це соціально схвалювані уявлення більшості людей про те, що таке добро, справедливість, милосердя, патріотизм, свобода, любов, дружба тощо.

, Варто запам'ятати/

Закон — нормативно-правовий акт, який приймається органами законодавчої влади держави або безпосередньо народом (шляхом референдуму) та регулює найважливіші суспільні відносини.

2. якими були перші закони в історії світу і України

Закони Хаммурапі — найдавніші закони світу. Найдавнішим законодавцем, відомим історикам, був вавилонський цар Хаммурапі. Близько 1757 р. до н. е. він уклав збірник законів — норм, які визначали правила життя суспільства. Закони були «записані» (висічені) на базальтовому стовпі. Вони встановлювали чіткий порядок у відносинах членів суспільства, визначали покарання за вчинення злочинів. Для істориків вони є цінним історичним джерелом.

Копія стели

із законами Хаммурапі (Лувр, Париж)

Мовою Зокументів

Із законів Хаммурапі

«Коли хто вломиться до чужого дому, на місці злочину вб’ють його. Коли хто припуститься грабунку і його схоплять, він буде убитий. Коли хто виб’є око високоуродженому, виб’ють йому око. Коли хто іншому зломить частину тіла, зломлять йому ту саму частину. Коли хто виб’є зуби рівному собі, виб’ють йому його зуби. Коли хто виб’є зуби одному з убогих, заплатить третю частину міри срібла. Коли будівничий побудував дім... і він завалиться і стане причиною смерті власника, — такого будівничого вб’ють».

1. Які принципи первісного суспільства стали основою цих законів?

2. Чи всі члени суспільства були рівними перед законами Хаммура-пі? чому?

3. Які з норм Хаммурапі ви вважаєте справедливими, а які — надто жорстокими?

4. Чи хотіли б ви упровадження подібних законів у сучасному суспільстві? Обґрунтуйте свою думку.

«Руська правда» — перший збірник законів на українських землях. В історії України перший збірник законів було укладено давньоруським князем Ярославом Мудрим на початку ХІ ст. Ця збірка законів також регулювала відносини між членами суспільства. Щоправда, захищала вона, як і більшість законів давніх держав, інтереси заможних людей. Але водночас намагалася захистити й звичайних жителів держави.

1. Дослідіть монету як джерело історичної інформації. Визначте, які історичні факти можна дізнатися з її допомогою.

2. Визначте, скільки років минуло від створення «Руської правди» до року вашого навчання в 5 класі.

Мовою Зокументів

Опрацюйте уривок із «Руської правди» про вири (відшкодування, штрафи) за злочин і знайдіть докази, що в збірнику законів закріплювалася нерівність різних членів суспільства.

Із «Руської правди»

11. Про князівського отрока. Якщо за князівського отрока або за конюха, або за кухаря, то «вира» — 40 гривен.

12. А за тіуна огнищного і за конюха — 80 гривен.

13. А за тіуна князівського сільського або керуючого орними роботами — 12 гривен.

16. А за смерда і холопа — 5 гривен, а за раба — 6 гривен.

3. КОНСТИТУЦІЯ — ОСНОВНИЙ ЗАКОН НАШОЇ ДЕРЖАВИ

Головним законом нашої держави є Конституція України. Її було прийнято 28 червня 1996 р. Верховною Радою України. Усі інші закони нашої держави приймаються на підставі Конституції України і повинні відповідати їй.

Історичні подробиці

Перегляньте відео «20 кроків до мрії. Проголошення незалежності України» і визначте, які історичні події дали поштовх до підготовки Конституції України.

тривалість 5 хв 11 с

https://cutt.ly/LO2iiRj

Діємо: практичні забЗання

Завітайте на сайт Верховної Ради України, де зберігаються всі документи нашої держави різних часів. Дослідіть, з яких частин складається Конституція України. У якому з розділів Конституції України йдеться про права і обов’язки людини і громадянина в нашій державі?

https://cutt.ly/RO2oa5t

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

Поясніть, як ви розумієте поняття «права людини». Які ви знаєт права людини? Чим, на вашу думку, відрізняються обов’язки люди ни і громадянина від прав?

Діємо: практичні забЗання

Опрацюйте уривки із розділу 2 Конституції України «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина».

Проведіть у класу дискусію довкола питань:

1) Як пов’язані між собою права й обов’язки людини і громадянина?

2) Чи можна забезпечити дотримання прав людини, якщо ніхто не буде виконувати обов’язків?

3) Що означає вислів: «Права невід’ємні від обов’язків»?

Пізнавально й цікаво

З 2011 р. права людини мають свій символ/лого-тип — поєднання руки і голуба. Руйнуючи мовні кордони, цей логотип нагадує людям про їхні права і привертає увагу до порушень прав людини.

На вашу думку, що хотів сказати автор символу своїм творінням?

5. ЯК ЗАХИСТИТИ СВОЇ ПРАВА В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Поміркуймо/

Чи відомі вам випадки порушення прав людини/дитини? Які дії, на вашу думку, можна назвати порушенням прав людини/дитини?

Усі люди повинні знати і вміти захищати свої права. Розуміти, куди і до кого необхідно звернутися в разі їх порушення. Вміти спілкуватися з представниками правоохоронних органів. Життєві ситуації часом потребують знання певних законів. У такому разі необхідно звертатися до юристів, адвокатів. Вони є знавцями законів і допоможуть прийняти правильне рішення щодо захисту ваших прав.

Діємо: практичні забЗання

Відвідайте сайт Освітнього омбудсмена в Україні:

https://eo.gov.ua/

Підготуйте коротку екскурсію інтернет-ресурсом.

Дізнайтеся, у який спосіб можна подати звернення до освітнього омбудсмена про захист своїх прав.

Скриншот сайту освітнього омбудсмена України

Запитання і завдання

«.

Знаю й систематизую нову інформацію

1. Поясніть значення понять: «правалюдини», «обов’язкигромадянина».

2. Самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми «Які правила взаємодії існують у суспільстві» — уявно поєднайте кожне із запитань для самоконтролю з відповідним смайликом успіху. Усно дайте відповіді на поставлені запитання.

3. Перевірте, як ви засвоїли матеріал уроку. Виконайте онлайн-вправу

https://cutt.ly/gPtULqX

II.

Обговоріть у групі

1. чи погоджуєтеся ви з думкою, що наші права закінчуються там, де починаються права іншої людини?

2. чи обмежують конституційні обов’язки наші права?

3. Чому важливо знати свої права?

4. До чого може призвести нехтування конституційними обов’язками?

5. Як захистити свої права?

III.

Мислю творчо

Дізнайтеся, коли і з яких причин було прийнято Конвенцію ООН про права дитини. Організуйте з учнями класу фото-флешмоб «Конвенція ООН про права дитини у моєму житті» та презентуйте його в класі.

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Щупак 2022

 
Попередня сторінка:  28. Як люди взаємодіяли у спільнотах пр...
Наступна сторінка:   30. Історія людини і родини — частина і...^