Інформація про новину
  • Переглядів: 170
  • Дата: 5-07-2022, 18:56
5-07-2022, 18:56

32. Міфологія та релігія. Наукове бачення світу

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  31. Народи, які живуть на теренах Україн...
Наступна сторінка:   33. Наукові знання і художня культура л...

Пригадайте, що таке міфи і легенди? Які ви знаєте міфи і легенди українського народу? чому, на вашу думку, з’являються міфи і легенди?

1. МІФОЛОГІЯ

Варто запам'ятати!

Міф (від грец. — розповідь) — це розповідь, що передає уявлення наших далеких предків про створення світу, його будову, про богів і різних фантастичних істот.

Міфологія — сукупність пов’язаних міфів певних людських спільнот (наприклад, давньогрецька міфологія).

Із перших сторінок нашого підручника ви могли дізнатися про легенди і міфи. У книжках, фільмах, комп’ютерних іграх зустрічаються вислови «міфічні герої», «міфічна сила», «міфічні істоти», «міфічні предмети» тощо. Термін «міф» у різних випадках може мати різні значення. Часом він виступає як давнє уявлення про світ, яке виникало у людини в процесі його освоєння. Виникли міфи на зорі людства.

Міфи є частиною культури та відображаються у фольклорі, у художніх творах. Вони існують у всіх народів, зокрема і в українців. Є міфи, у яких йдеться про походження світу та його майбутнє, про народних героїв та моральні цінності, про боротьбу добра і зла.

Читаємо й розуміємо

Прочитайте український міф про дерево життя.

Дерево Життя

Коли почав творитися наш світ, ще не було ні землі, ні неба, ні сонця. А було безмежне синє море. З нього піднявся острів Буян. На острові виросло Першодерево — Дерево Життя.

Його кора засяяла золотом. Гілки вкрилися чудовими квітами й чарівними плодами. На листі заблищала срібна роса. Полинули пахощі.

Піднімалася з синього моря земля. Росло Дерево і сіяло життя. Земля вкривалася зеленими лугами, густими лісами. Летіли від Дерева Життя птахи, бігли звірі, розходилися в усі боки люди.

Розростався світ, росло Першодере-во. Від нього пішли трави і квіти, кущі й дерева, плоди й насіння.

Світ став таким великим, що вже ніхто не знає, де росте Дерево Життя. Але люди про нього не забули. Українки вишивають Дерево Життя на рушниках, а його чарівні квіти — на сорочках.

Дерево життя на українській вишиванці

1. Доведіть уривками з тексту що міф життєвий.

2. Як ставляться до дерева життя українці.

3. Пригадайте, ми вже зустрічалися з поняттям «Родове дерево». На вашу думку, що спільного, а що — відмінного між Родовим деревом і Деревом життя з українського міфу?

Пізнавально й цікаво

В українській міфології на відміну від деяких народів немає чіткого розподілу на злих і добрих духів. Наші предки вважали, що добро і зло, яке несуть духи визначається не так природою духів, як їхньою роллю в тій чи іншій ситуації.

За допомогою міфу людина впорядковує навколишній світ і вносить у нього сенс: на початковому історичному етапі міф — це не вигадка чи фантазія, а засіб сформувати картину світу.

Поміркуймо!

На думку давньогрецького історика Геродота: «Міфи — це відображення історичних подій». чи погоджуєтесь ви з думкою вченого? Відповідь обґрунтуйте.

2. РЕЛІГІЯ І АТЕЇЗМ

. Варто запам'ятати/

Релігія — особливе уявлення людей про світ, що базується на віруваннях і системі духовних і моральних цінностей, які скеровують поведінку людей. Найпоширеніші у світі релігії: християнство (найпоширеніша релігія), іслам, буддизм. Існують також національні релігії — індуїзм, сінтоїзм, юдаїзм.

Атеїзм — світогляд, який характеризується відсутністю віри в існування будь-яких богів, духів, інших надприродних істот тощо.

Релігія — це набір цінностей і світоглядів, які встановлюють відношення людства до моралі й духовності. Чимало релігій мають розповіді, символи, традиції і священні історії, які призначені давати сенс життя або пояснювати походження життя чи Всесвіту.

Поняття «атеїзм» з’явилося в часи середньовіччя, як зневажливий епітет, що застосовувався щодо людини або вчення, що перебували в конфлікті з поширеним тоді християнським єдинобожжям. І лише пізніше це слово почало означати певну філософську позицію. З поширенням свободи переконань, цей термін почав набувати конкретнішого значення і використовуватися атеїстами для самовизначення.

Діємо: практичні забЗання

Уважно розгляньте матеріали щодо відношення до віросповідання в Україні та розподіл релігій по країнах і дайте відповіді на запитання.

Релігія більшості, по країнах

Джерело

https://tyzhden.ua/News/67908

1. чому більшість людей у світі відносить себе до віруючих?

2. У яких регіонах світу поширені національні релігії?

3. На вашу думку, чи зміниться строкатість карти через 50-100 років?

4. Наскільки суспільство готове жити в полірелігійному світі?

5. Як ви розумієте поняття «релігійна толерантність»? Чи є актуальним це поняття в сучасному світі?

Поміркуймо/

Яке значення в житті сучасної людини має релігія?

Різні релігії і вірування давно існували в європейському регіоні. Під час деяких історичних періодів Європа надала притулок переслідуваним релігійним групам і сприяла процвітанню різноманіттю релігій і вірувань. Однак в інших ви-

падках релігійні громади ставали жертвами фанатизму.

У Х!У ст. в Європі вибухнула епідемія страшної хвороби — чуми, яка охопила весь континент. Чума мала катастрофічні наслідки. В Європі загинуло до половини всього населення. Смертність серед євреїв виявилася значно нижчою, ніж серед представників інших народів. Це слугувало «аргументом» у покладанні провини за епідемію на євреїв. Менша смертність не вперше дратувала місцевих жителів та їхніх правителів. Подібне відбувалося ще в стародавні часи. Але таке явище можна пояснити. В закритих єврейських громадах був дещо вищий рівень гігієни, що визначала релігійна традиція. Попри походження християнства від юдаїзму, християнські священники звинувачували євреїв у багатьох гріхах і спрямовували проти них вірян. Європу вразили єврейські погроми, а часом євреїв масово страчували.

Поміркуймо/

Як запобігти релігійній нетерпимості?

Мовою Зокументів

Конституція України

Стаття 35

Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.

Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров’я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.

Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа — від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова.

Ніхто не може бути увільнений від своїх обов’язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі якщо виконання військового обов’язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов’язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою.

1. Що включає в себе право на свободу світогляду й віросповідання?

2. У яких випадках право на свободу світогляду і віросповідання може бути обмежене?

3. Яка релігія може бути визнана державою як обов’язкова?

4. Чи можна звільнитися від виконання військового обов’язку за мотивами релігійних переконань?

Запитання і завдання

і.

Знаю й систематизую нову інформацію

Самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми «Історія. Що вивчає наука «Історія»» — уявно поєднайте кожне із запитань для самоконтролю з відповідним смайликом успіху. Усо дайте відповіді на поставлені запитання.

Виконайте онлайн-вправу

https://cutt.ly/uPtOq0U

іі.

Обговоріть у групі

1. Чи може сучасна людина змінювати релігію?

2. На вашу думку, чим був викликаний релігійний фанатизм у Європі?

3. Чи можна виховати в собі релігійну толерантність?

ііі.

Мислю творчо

1. Підготуйте презентацію «Сучасні релігії світу».

2. Створіть фотоколаж «Дерево життя на українських вишиванках».

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Щупак 2022

 
Попередня сторінка:  31. Народи, які живуть на теренах Україн...
Наступна сторінка:   33. Наукові знання і художня культура л...^