Інформація про новину
  • Переглядів: 72
  • Дата: 20-07-2022, 18:13
20-07-2022, 18:13

7. Локальна історія та етнографічні регіони України

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  6. Україна та її сусіди на історичних м...
Наступна сторінка:   8. Інформація в минулому і тепер

Обговоріть у класі!

У чому важливість вивчення локальної історії?

1. Що вивчає локальна історія?

Історія як наука досліджує різноманітні аспекти історичного буття людини, а не лише минуле на рівні держави чи суспільства. Минуле окремих населених пунктів, районів, областей та регіонів, родини та різних локальних спільнот, місцевих закладів культури і освіти, установ та підприємств вивчає локальна історія.

Дослідження локальної історії ми будемо здійснювати в межах проєкту «Історичними стежками рідного краю».

Локальний (лат. localis, від locus - місце) - місцевий, той, що не виходить за визначені межі.

2. Які етнографічні регіони є на теренах України?

На попередньому уроці ми дізналися, що відповідно до Конституції «територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною». Втім, це не означає, що життя в усіх регіонах держави одноманітне. Україна представлена розмаїттям регіональних особливостей, які втілюються в заняттях населення, його традиціях, побуті, кулінарії, обрядах, типах житла, хатньому начинні, одягу. Тому вчені виокремлюють певні етнографічні (істори-ко-географічні) регіони України.

Працюємо в парі

Ознайомтеся з текстом і визначте, які чинники впливали на формування історико-географічних регіонів.

Етнографічний регіон - територія, яка за історичною долею та особливостями в господарській діяльності населення, його традиціях, одязі, типів житла, побуті є самобутньою. Особливості кожного регіону складалися протягом століть під впливом різноманітних факторів: історичних, кліматичних, географічних.

Кожен етнографічний регіон України має свою історію. їхні назви зафіксовано в історичних документах та історичній пам’яті людей. Особливості розвитку різних регіонів залежали також від природніх умов, властивих певному краю. Особливості клімату, наявність чи відсутність лісів, гірська чи рівнинна місцевість, близькість до моря зумовлюють характерні риси господарювання населення, типу житла, особливості одягу та кулінарії. На особливості розвитку окремих регіонів могли певним чином впливати культура і побут сусідніх народів.

Поділ України на етнографічні регіони має умовний характер. Етнографічні регіони, на відміну від сучасних адміністративних областей, не мають чітких меж і територіально не збігаються з ними. Це зумовлено

тим, що протягом історії кордони таких регіонів змінювалися; окремі з них у різний час входили до складу різних держав.

Досліджуючи етнографічні регіони, історики мають на меті вивчити спільноти, що існували тут у минулому, і пояснити наявні в українців особливості господарювання, архітектури, побуту, традицій.

1. Традиційний костюм Східного Полісся. Кінець ХІХ - початок ХХ ст. (сучасний малюнок)

2. Традиційний костюм українців Східного Поділля. Кінець ХІХ - початок ХХ ст. (Сучасний малюнок).

У вчених немає єдиної думки, щодо кількості та назв етнографічних регіонів на теренах України. Втім, більшість із них вирізняють такі: Середня Наддніпрянщина, Полісся, Волинь, Поділля, Галичина, Закарпаття, Буковина, Бессарабія (Південна), Таврія, Причорномор’я, Буджак, Запоріжжя, Донщина, Слобожанщина і Сіверщина.

Працюємо в парі

Порівняйте карту «Етнографічні регіони України» та адміністративну карту України (розміщена на форзаці підручника). Що в них є спільним, а що — відмінне?

3. Про що можна довідатися, вивчаючи походження географічних назв?

Досліджуючи минуле, історики постійно зустрічаються з географічними назвами — назвами місцевості, регіону, населених пунктів, водойм, вершин, долин, гірських хребтів тощо. Вчені називають їх топонімами.

Досліджуючи топоніми можна отримати важливу інформацію про минуле свого краю чи регіону: його природні умови, господарську діяльність, етнічний склад населення, певні історичні події тощо.

Топоніміка (від грецьких слів topos - місце, місцевість, область, країна, простір й опута - назва, найменування, ім’я) - наука, що вивчає географічні назви, їх походження, смислове значення, розвиток, сучасний стан, написання і вимову. Топонім - назва місцевості, регіону, населеного пункту, річки, озера, моря, об’єкту рельєфу, тобто географічна назва.

Для допитливих!

Цікава топоніміка

https://bit.ly/3msdSEd

Мандрівка

етнографічними

регіонами

||||||

https://bit.ly/3Eje7b0

Досить часто населенні пункти називали на честь конкретних людей, наприклад місто Львів заснував князь Данило Галицький у XIII ст. і назвав ім’ям свого сина Лева.

Цікаву інформацію можуть надати й назви сіл та невеликих містечок. Наприклад назву селам Великій і Малій Олександрівкам (Київська область) дав поміщик Ремерс на честь дружини Олександри.

Назви села отримали від кількості дворів: у Великій їх було на той час 53, а в Малій — 38.

Деякі назви населених пунктів в Україні вказують на їх розташування. Так, назва міста Балаклія (Харківська область) походить від найменування річки Балаклійка (раніше мала назву Суха Балаклія). Припускають, що назва річки тюркського походження — від слова балак — невелика річка, дрібна протока. Місто Луганськ назване за іменем річки Лугань. У свою чергу, назва річки походить від слова «луг» (річка має широку лугову заплаву).

Окремі топоніми утворилися від назв тварин, птахів та рослин: міста Березань, Вишневе, Дубно,

Лисичанськ, Лебедин, Сосниця; селища та села Березне, Вільшана, Козелець, Кропивне; річки Велика Карасівка тощо.

Часом населені пункти називали за родом діяльності його жителів: Бортничі, Бортники,

Бондарі, Ковалі, Кожум’яки, Рудники, Шахтарськ та ін. Деякі топоніми свідчать, що в минулому на цій території проживав певний народ. Назва

етнографічного регіону Таврія (історична назва Криму) походить від назви племені таврів, які проживали в ньому в давнину.

1. Бортництво — розведення бджіл у бортях, лісове бджільництво

2. Ковальство — обробка металу способом кування. Ковалі виготовляли з металу зброю та різноманітні речі господарського призначення (молотки, лопати, сапи, сокири, ножі, цвяхи, замки, залізні ворота й огорожі, стремена тощо)

3. Кожум’яки за роботою. Кожум’яка, мнець — майстер, що за часів Русі заготовлював і готував сировину для виробів зі шкіри

4. Бондарство — вид деревообробного промислу, пов’язаний з виготовленням ємностей — бочок, діжок, барил, цебер тощо

Певні топоніми мають іншомовне походження — назву багатьом із них дали народи, що населяли територію сучасної України в давнину. Назва Дніпро є скіфською за походженням Данапр і перекладається як глибока річка (дан — річка + ап — глибокий).

Отже, географічні назви (топоніми) несуть на собі відбиток різних періодів історії нашої країни і є цінним історичним джерелом. Недарма, топоніміку називають «літописом землі».

4. Практична робота «Уявна екскурсія етнографічними регіонами України»

Оберіть спільно з учителем один із варіантів проведення практичної роботи. І

І варіант. Працюємо в групах!

Уявіть, що вам доручили провести рекламну компанію з історичного туризму. Підготуйте рекламну листівку чи презентацію про один з етнографічних регіонів України.

ІІ варіант. Працюємо в групах!

1. Уважно проаналізуйте карту «Етнографічні регіони України». Визначте межі етнографічного регіону, де ви живете. Позначте на контурній карті його розташування.

2. Вкажіть (запишіть у зошиті) етнографічні регіони, розташовані у центрі, на заході, сході, півдні та півночі України. Які з регіонів ви відвідували?

3. Позначте на контурній карті обраний вами (або за вказівкою вчителя/вчительки) регіон. Опишіть його місцерозташування та природні умови.

4. Що означає назва етнографічного регіону?

5. Підготуйте коротеньку інформацію про особливості цього регіону. Скористайтеся інформацією, розміщеною на сайті інтернет-підтримки підручника.

ПЕРЕВІРТЕ ЗАСВОЄНЕ НА УРОЦІ.

Знаю: 1. Що означають такі слова ■ локальна історія ■ етнографічний регіон топоніміка

2. Що вивчають локальна історія та топоніміка?

РОЗУМІЮ

ВМІЮ

ВИСЛОВЛЮЮ

ДУМКУ

1. Чому географічні назви (топоніми) є цінним історичним джерелом?

2. Чим етнографічні регіони відрізняються від адміністративних областей?

2. Які чинники впливали на формування етнографічних регіонів?

1. Здійсніть віртуальну подорож на сайті Національного музею народної архітектури і побуту України або іншого краєзнавчого музею України (на ваш вибір). Ознайомтеся на сайті з його експозиціями. Яке враження вони на вас справляють? Що нового ви довідалися?

1. Поміркуйте, чому межі етнографічних регіонів не збігаються з межами сучасних адміністративних областей. Свою думку обґрунтуйте.

2. Висловіть судження, чому поділ України на етнографічні регіони має умовний характер.

ЗВ’ЯЗОК ІЗ СЬОГОДЕННЯМ

Спробуйте встановити, як природні умови етнографічного регіону, на теренах якого ви проживаєте, вплинули на одяг, їжу, житло, заняття та звичаї його населення.

Досліджуємо історію рідного краю.

Міні-проєкт «Історичними стежками рідного краю»

https://bit.ly/3HalbZo

УРОК-УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО ВСТУПУ ТА РОЗДІЛУ 1.

Варіанти запитань та завдань для обговорення в класі

1. У чому полягають унікальність та неповторність кожної людини? Уявіть ситуацію, що всі люди стали однаковими і за зовнішністю, за характером, вподобаннями, звичками тощо. На вашу думку, до яких змін у суспільстві це призвело б?

2. Чому гідність належить до основних загальнолюдських цінностей?

3. Яку роль відіграють суспільство та спільноти в житті людини? Що означає жити в суспільстві? Чи може людина жити поза суспільством?

4. Що вивчає історія?

5. Спільно обговоріть вислови відомих людей, прислів’я та приказки про рідний край. Які слова використані в них для опису ролі рідного краю в житті людини?

В дитинстві відкриваєш материк, котрий назветься потім — Батьківщина (Л. Костенко)

Забудеш рідний край - твоє всохне коріння (П. Тичина)

Мало любити свій рідний край, його треба знати (М. Рильський)

Пізнай свій край... себе, свій рід, свій народ, свою землю - і ти побачиш шлях у життя. Шлях, на якому найповніше розкриються твої здібності. Ти даси йому продовження, вторувавши стежину, із тієї стежини вже рушили у життя твої нащадки. І також будеш ти (Г. Сковорода).

6. Висловіть судження, чому історію називають мандрівкою в часі та просторі. Які особливості географічного й історичного просторів?

7. Як пов’язані географічні чинники, навколишнє середовище та спосіб життя і світогляд людей?

8. Про що можна довідатися, досліджуючи походження топонімів?

9. В чому особливість етнографічних регіонів?

10. Що вивчає локальна історія?

11. Як історична карта допомагає описати і зрозуміти історичну подію?

12. Чи впливають люди на довкілля?

Якщо так, то як саме?

Пройти тестування онлайн з теми «Історичний час і простір»

https://forms.gle/yX9v1tuyAGtq8Ggn6

 

Це матеріал з підручника "Досліджуємо історію і суспільство" 5 клас Мороз 2022

 
Попередня сторінка:  6. Україна та її сусіди на історичних м...
Наступна сторінка:   8. Інформація в минулому і тепер^