Інформація про новину
  • Переглядів: 3065
  • Дата: 4-04-2019, 17:37
4-04-2019, 17:37

Географія як система наук

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Підручник Географія (профільний рівен...
Наступна сторінка:   Форма і розміри Землі (геоїд, рівнева п...

 

1. Назвіть об'єкти дослідження шкільних курсів географії, які вже опанували. 2. Оцініть значення та роль географічної науки в сучасному світі.

ГЕОГРАФІЯ ЯК СИСТЕМА НАУК. ОБ'ЄКТ І ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОГРАФІЇ. Відомо, що все у світі відбувається у двох вимірах: просторі й часі. Простір — географія, час — історія. Отже, зростання складності і значення цих двох наук у житті суспільства є очевидним. Головним завданням географії в середній школі є формування просторово-територіальної орієнтації людини. Попередні курси географії навчили вас орієнтуватися як у просторі нашої країни та її окремих регіонів, так і у світі загалом. Це є необхідністю повсякденного життя, особливо у зв’язку з процесами глобалізації, що посилюється.

Об’єктом вивчення географії є поверхня нашої планети, а предметом — територіальна організація природних і соціально-економічних об’єктів, процесів та явищ на ній. При цьому територіальна організація розглядається як розміщення об’єктів, процесів та явищ на земній поверхні в певному порядку. Дослідження цього порядку, розуміння його закономірностей у всіх проявах і є завданням географії.

У наш час географія — це система наук, що вивчає природні й виробничі територіальні комплекси та їхні компоненти (мал. 1).

Чи вважаєте ви вичерпною інформацію, наведену на мал. 1? Назвіть об'єкт і предмет вивчення вказаних у схемі наук.

ПОНЯТТЯ ГЕОСИСТЕМИ. Для геосистем характерні складність і відкритість. Основою функціонування геосистем є розміщення їх об’єктів у певному порядку, взаємозв’язку та взаємодії.

Найбільшою геосистемою нашої планети є географічна оболонка. Вона складається з підсистем (менших систем, які є її частинами): літосфери, гідросфери, атмосфери та біосфери). Останні самі є геосистемами й складаються, у свою чергу, із геосистем меншого масштабу й створюють єдину систему через обмін речовиною та енергією.

Пригадайте вже відомі вам кругообіги речовини. Яку енергію вони використовують?

ГЕОГРАФІЯ СЕРЕД НАУК, СТРУКТУРА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ. Сучасний рівень розвитку цивілізації та основні тенденції її трансформації в просторі й часі супроводжуються загостренням багатьох проблем територіальної організації природи й суспільства. Це проявляється в наростанні екологічних, міграційних, військово-стратегічних проблем, чільне місце в дослідженні й вирішенні яких належить географії.

Оскільки простір і час невіддільні, то географічна наука тісно пов’язана з історією. Суспільство є єдиною системою, яка складається з природних умов і ресурсів, населення і господарства. Географія — одна з небагатьох наук, яка вивчає все це як єдину систему взаємопов’язаних елементів. Тому вона пов’язана практично з усіма природничими і суспільними науками.

Видатний французький географ Елізе Реклю сказав, що географія є історією в просторі, а історія — географією в часі. Із якими науками міжпредметні зв'язки географії є найтіснішими? Які саме? Як це ілюструє вислів Елізе Реклю?

Структура географічних знань визначається структурою самої науки. У найзагальнішо-му вигляді географія поділяється на фізичну і суспільну, а географічні знання на фізико-і суспільно-географічні. Фізична географія тієї чи іншої території або планети загалом дає знання про закони й закономірності розміщення і взаємодію компонентів природи та їх різноманітні поєднання. Суспільна географія дає розуміння особливостей розвитку суспільства в територіальному й соціальному просторі на прикладі окремих регіонів і країн.

ПІЗНАВАЛЬНА ТА КОНСТРУКТИВНА РОЛЬ ГЕОГРАФІЇ. За своїм світоглядним значенням географія стоїть в одному ряду з історією, із якою невідривно пов’язана, як пов’язані між собою простір і час. Вивчення географії дає людині життєво необхідну орієнтацію в просторі. Просторово-територіальний інстинкт людини, притаманний усім живим істотам, дуже сильний. Не можна перебільшити й виховне значення географії. Земля, територія, власний простір — це синоніми понять Батьківщина, Вітчизна, мала Батьківщина тощо. Узагалі су

часна людина не може вважатися освіченою без сформованої географічної культури, роль якої зростає в процесі глобалізації, коли людству стають доступними будь-які куточки планети.

Джеф Безос та його компанія «Blue Origin» у 2019 р. планують розпочати роботу з першими космічними туристами. «Blue Origin» побудувала багаторазову ракету, що як вантаж підніматиме спеціальну капсулу із шістьма пасажирами. На суборбітальній висоті близько 100 км капсула відділятиметься від ракети й спускатиметься на Землю за допомогою парашутів. Туристи зможуть і космос подивитися, і випробувати, що таке невагомість.

Глобальне потепління та зростання посушливості клімату підвищують конструктивне значення кліматології, гідрології і географії загалом. Збільшення кількості регіональних військових конфліктів потребує використання знань із політичної та військової географії. Хаотична забудова міст і позбавлене наукового обґрунтування розміщення нових промислових об’єктів указують на необхідність проведення економіко-географічних досліджень й впровадження їх у практику. Невпинно зростає значення й інших географічних наук та навчальних дисциплін. Наприклад, швидкий розвиток туризму й рекреації потребує розширення й поглиблення досліджень у галузі рекреаційної та суспільної географії.

Здавалося б, далекий від географії французький генерал, а пізніше імператор Наполеон, підкреслюючи значення географії в житті як людей, так і держав, казав: «Географія — це доля».

Геосистема — географічне утворення, системи різного рівня, що складаються із цілісної множини взаємопов'язаних, взаємодіючих компонентів, певна просторово-територіальна єдність географічних об'єктів, процесів і явищ на території у визначених межах.

Geosystem — is geographic formation, systems of different levels consisting of an integral set of interconnected, interacting components. Сertain spatial-territorial unity of geographical objects, processes and phenomenas in the territory within certain limits.

ВИСНОВКИ

■ Географія — цілісна система наук, об'єднаних просторово-територіальним підходом до вивчення природи й суспільства.

■ Геосистема — певна просторово-географічна єдність географічних об'єктів, процесів і явищ у визначених територіальних межах. Найбільшою геосистемою нашої планети є її географічна оболонка, яка складається з менших геосистем.

■ Невідривність простору й часу визначає зв'язок географії з історією. Географія також тісно пов'язана з геологією, біологією, соціологією, економікою, екологією.

■ Географія належить до світоглядних навчальних дисциплін. Проте зростає її конструктивне значення. Це пов'язане з тим, що сучасні напрямки розвитку цивілізації не можуть обійтися без застосування на практиці географічних знань.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Доведіть або спростуйте твердження, що просторовий вимір у житті суспільства є одним із визначальних.

2. Обґрунтуйте предмет дослідження географії.

3. Спрогнозуйте подальші зміни в літосфері, гідросфері, атмосфері та біосфері під впливом господарської діяльності людини.

4. Складіть структурно-логічну схему «Географія серед наук».

5. Проаналізуйте конструктивну роль географії для проведення раціональної та зваженої зовнішньої і внутрішньої політики України.

 

Це матеріал з підручника Географія 11 клас Масляк (профільний рівень)

 Попередня сторінка:  Підручник Географія (профільний рівен...
Наступна сторінка:   Форма і розміри Землі (геоїд, рівнева п...^