Інформація про новину
  • Переглядів: 2368
  • Дата: 17-04-2019, 20:12
17-04-2019, 20:12

Види підприємництва: виробниче, комерційне, посередницьке, фінансове. Підприємництво в інформаційній сфері

Категорія: Економіка

Попередня сторінка:  Підприємництво як особливий вид діяль...
Наступна сторінка:   Підприємство як економічний суб’єкт. ...

Усе різноманіття підприємницької діяльності можна класифікувати за різними ознаками: за видом діяльності, формами власності, організаційно-правовими формами, метою діяльності, розміром тощо. Кожна класифікація дає можливість проаналізувати характерні ознаки тієї або іншоїформи підприємницької діяльності, її переваги й обмеження.

За видом (або призначенням) підприємницьку діяльність можна поділити на виробничу, комерційну (торговельну), фінансову (фінансово-кредитну), посередницьку та підприємництво в інформаційній сфері.

Виробниче підприємництво — це процес господарювання з виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг, який здійснюється у сфері матеріального виробництва.Воно класифікується залежно від галузі господарської діяльності на промислове, будівельне, сільськогосподарське тощо. Відповідно виділяють підприємництво за підгалузями,наприклад, у сільському господарстві організується підприємницька діяльність у напрямку розведення великої рогатої худоби, птахівництва, вівчарства або вирощування зерна.Виробниче підприємництво з державної точки зору є визначальним, тому що саме в цихпідприємствах здійснюється випуск продукції виробничо-технічного призначення та товарів масового споживання, необхідних длядомогосподарств, фірм і держави загалом.

Прикладами виробничого підприємництва можуть бути харківське підприємство «Турбо-атом», Дніпропетровська меблева фабрика «Прогрес», молочна компанія «Галичина» тощо.

Комерційне підприємництво характеризується насамперед тим, що визначальну роль тут відіграють товарно-грошові та торговельно-обмінні операції, тобто операції та угодиз купівлі-продажу або перепродажу товаріві послуг.

Комерційна справа доцільна, якщо вона забезпечує чистий прибуток не менш ніж20 %. Така жорстка вимога зумовлена висо

ким рівнем ризику, характерним для комерційної діяльності.

Прикладів комерційного підприємництва можна навести безліч, тому що з ними мистикаємося щодня, коли купуємо їжу, ліки,одяг тощо.

Посередницьке підприємництво — це підприємництво, у якому підприємець не виробляє і не продає товар, а виступає як посередник, що пов’язує людей, фірми в процесі товарного обміну, у товарно-грошових операціях. Головне завдання діяльності посередника — поєднати дві зацікавлені у взаємнійугоді сторони. Посередницькі фірми можутьнадавати також інформаційні, консультаційні, маркетингові послуги, а їхніми агентамиє брокери, маклери та дилери. Крім суто брокерських операцій, посередницька фірма може здійснювати торгівлю на власний розсуд.В Україні починає створюватися система посередництва, що ґрунтується на попередніхзамовленнях (одним із її проявів є ф’ючерснаугода). За надання таких послуг підприємецьотримує прибуток.

Посередницьке підприємництво набуває все більшого поширення в ринковій економіці. Його представниками є установи таокремі особи, які посідають місце між підприємцем і споживачем.

Фінансове підприємництво є особливим видом комерційного підприємництва. Об’єктом купівлі-продажу в цьому разі є дуже специфічний товар — гроші, іноземна валюта,цінні папери (акції та облігації). По суті,підприємець має справу з продажем однихгрошей за інші.

Для організації фінансового підприємництва створюють спеціальні організації: комерційні банки, фінансово-кредитні компанії (кредитні спілки), фондові, валютні біржі тощо.

З урахуванням специфіки та особливостей ринку фінансових послуг фінансове підприємництво здійснюється на таких ринках: цінних паперів, банківських послуг, страхових

послуг тощо. Активними агентами на цих ринках стають комерційні банки, фондовібіржі, підприємства, організації та навітьокремі громадяни-підприємці.

Фінансова угода доцільна, якщо за її тривалості до одного року розрахунковий прибуток становить щонайменше 5 % обсягу угоди. Для більш тривалих угод відсоток прибуткупідвищується (до 10—15 %).

Підприємництво в інформаційній сфері останнім часом набуває дедалі більшого розвитку. Інформаційний бізнес зародивсяв західних країнах наприкінці 1960-х рр.,у 1970-ті рр. він сформувався як самостійна галузь, а в 1980-ті рр. став одним із най

більш багатогалузевих комплексів із влас-ною інфраструктурою. За рівнем зайнятості в багатьох країнах (зокрема в США, Японії)інформаційне виробництво перевищило матеріальне.

В інформаційному обслуговуванні існують підприємницькі структури всіх видів діяльності — від створення програмного забезпечення, обробки та роботи з базами даних дотехнічного обслуговування та ремонту комп’ютерної техніки й посередництва під час їїпродажу. Світова практика також свідчить,що перспективними для цієї підприємницькоїдіяльності є надання оперативної статистичної, комерційної та правової інформації.

Підприємницька активність у сфері посередництва дозволяє поєднати в стислий термін економічні інтереси виробника та споживача. Посередництво, із погляду виробника, підвищує ступінь ефективності його роботи, оскільки даєможливість зосередити свою активність власнена виробництві, передаючи посереднику функції з просування товару до споживача, а крімтого, істотно скорочує термін оборотності капіталу, а отже, підвищує прибутковість виробництва. Посередницька діяльність сприяє насиченню товарних ринків до об'єктивно необхіднихрозмірів.

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ

Визначте, чи правильним є твердження: «Страхове підприємництво є особливою формою кредитно-фінансових відносин».

Відповідь. Твердження є правильним. Фінансові установи та страхові компанії надають послуги, пов’язані з грошима. Страхове підприємництво полягає в тому, що підприємець гарантує підприємству або людині (страхувальнику майна, цінностей, життя) за визначену плату компенсацію можли-

вого збитку в грошовій формі в результаті непередбаченого лиха. Страхування є особливою формою фінансово-кредитного підприємництва, тому що підприємець, отримуючи страховий внесок від підприємств абогромадян, виплачує їм страховку тільки завизначених обставин. А оскільки імовірністьвиникнення таких обставин є невеликою, точастина внесків, що залишилися, утворюютьпідприємницький дохід у страховому бізнесі.

1. Які види та форми підприємницької діяльності визнаєте? Наведіть приклади підприємств до кожного з них.

2. У чому полягає зміст виробничого підприємництва? Чому його зараховують до провідного виду підприємницької діяльності?

3. Яким є основний зміст комерційного підприємництва і що є сферою його діяльності?

4. Що є сферою фінансової підприємницької діяльності та на яких ринках вона здійснюється?

 

Це матеріал з підручника Економіка 11 клас Крупська (профільний рівень)

 Попередня сторінка:  Підприємництво як особливий вид діяль...
Наступна сторінка:   Підприємство як економічний суб’єкт. ...^