Інформація про новину
  • Переглядів: 457
  • Дата: 17-04-2019, 20:13
17-04-2019, 20:13

Підприємство як економічний суб’єкт. Підприємства різних форм власності

Категорія: Економіка

Попередня сторінка:  Види підприємництва: виробниче, комер...
Наступна сторінка:   Організаційні форми підприємств прив...

Підприємство — самостійний суб’єкт господарювання, створений для здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому законамиУкраїни. Підприємство є юридичною особою,має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печаткузі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство не має у своємускладі інших юридичних осіб.

Підприємництво в Україні здійснюється в будь-яких організаційних формах, передбачених законом, на вибір підприємця. Порядок створення, державної реєстрації, діяльності, реорганізації та ліквідації підприємстввизначається Господарським кодексом та іншими законами України.

Організаційно-правова форма підприємства — це сукупність майнових та організаційних відмінностей, способів формування майна, особливостей взаємодії власників, засновників, учасників, їх відповідальності один щодо одного та стосовно третіх осіб.

Залежно від форм власності, передбачених законом, в Україні можуть діяти підприємства таких видів:

1. Приватне підприємство, яке діє на основі приватної власності одного (кількох)громадянина чи юридичної особи (підприємства) із використанням його (їх) праціабо найманих працівників.

2. Підприємство колективної власності дієна основі колективної власності. До нихналежать: усі товариства, виробничі та інші кооперативи, підприємства споживчоїкооперації, громадські та релігійні організації, інші підприємства, передбаченізаконом.

3. Комунальне підприємство діє на основі комунальної власності територіальноїгромади. Таке підприємство утворюєтьсяорганом місцевого самоврядування (райрадою, міськрадою або облрадою) у роз

порядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності. Існуютьдва види комунальних підприємств: комунальне комерційне підприємство, майноякого закріплюється на праві господарського відання (наприклад комунальнепідприємство «Київський метрополітен»),і комунальне некомерційне підприємство,майно якого закріплюється на праві оперативного управління (наприклад комунальне підприємство «Притулок длятварин»).

4. Державне підприємство діє на основі державної власності та випускає товари й послуги, необхідні для розвитку національної економіки.

Державні підприємства діють як:

• державні — комерційні підприємства,створені з метою отримання прибутку яксамостійний конкурентний суб’єкт господарювання (наприклад Балаклійськийремонтний завод, Харківська область);

• казенні — підприємства, що створюютьсяв галузях народного господарства, у якихзаконом дозволено здійснення господарської діяльності лише державним підприємствам. Основним (понад 50 %) споживачем продукції є держава, неможливавільна конкуренція або переважає (понад50 %) виробництво суспільно необхідноїпродукції. Реорганізація та ліквідація казенного підприємства може бути за рішенням органу, до компетенції якого належить створення цього підприємства. Так,за рішенням Кабінету Міністрів Україниу 2010 р. казенне підприємство «Запорізький титаномагнієвий комбінат» було реорганізовано в державне комерційне підприємство.

Крім того, підприємства можуть бути засновані на мішаній формі власності на базі об’єднання майна різних форм власності.Особливе місце серед них посідають підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні підприємства. У разі, якщо в статутному

фонді підприємства іноземні інвестиції становлять не менш ніж 10 %, то воно визнається підприємством з іноземними інвестиціями. якщо іноземні інвестиції становлять 100 %, то воно вважається іноземнимпідприємством.

Правовий статус і порядок діяльності підприємств з іноземними інвестиціями визначаються не тільки Господарським кодексом України, а також законом про режим іноземного інвестування в Україні та іншимизаконодавчими актами.

Із розвитком ринкових відносин в Україні (проведенням приватизації, розвитком ма

лого та середнього виробництва, ринкової інфраструктури, становленням фермерськихгосподарств) за відповідного правового забезпечення та фінансової підтримки маютьнадалі зміцнитися недержавні сектори економіки та скоротитися частка державногопідприємництва. Проте, ураховуючи світовий досвід, щодо форм підприємництва можна стверджувати, що в малому бізнесі й надалі переважатимуть приватні підприємства,а у великому й середньому пріоритет маєналежати колективним формам бізнесу, якийбазується на обмеженій матеріальній відповідальності його учасників.

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ

Установіть відповідність між змістом економічних понять та їхньою назвою.

1 Підприємство, що здійснює господарську діяльність на основі приватноївласності двох громадян України

2 Підприємство, що має в статутномуфонді іноземні інвестиції в розмірі 5 %

3 Підприємство споживчої кооперації

4 Підприємство, засноване в Україні виключно іноземними інвестиціями

А Іноземне підприємство Б Приватне підприємствоВ Комунальне підприємствоГ Підприємство колективної власностіД Підприємство з іноземними інвестиціями

Відповідь. 1Б, 2Д, 3Г, 4А.

1. Дайте визначення поняття «підприємство».

2. Перелічіть види підприємств за формами власності.

3. Перелічіть види підприємств колективної власності.

4. Чим державне комерційне підприємство відрізняється від казенного?

5. Чим іноземне підприємство відрізняється від підприємства з іноземними інвестиціями?

 

Це матеріал з підручника Економіка 11 клас Крупська (профільний рівень)

 Попередня сторінка:  Види підприємництва: виробниче, комер...
Наступна сторінка:   Організаційні форми підприємств прив...^