Інформація про новину
  • Переглядів: 835
  • Дата: 17-04-2019, 20:16
17-04-2019, 20:16

Малі, середні та великі підприємства: переваги та обмеження

Категорія: Економіка

Попередня сторінка:  Організаційні форми колективних підп...
Наступна сторінка:   Прибуткові та неприбуткові підприємс...

Підприємства можна класифікувати також за ознакою розміру. Існування різних за розміром підприємствоб’єктивно обумовлено різним рівнем суспільного розподілу праці, характером спеціалізаціїта усуспільненням виробництва, специфікоюгалузей та їх технологічними особливостями.

Як свідчить світова практика, основним критерієм поділу підприємств на великі й маліє середня кількість працівників, зайнятих протягом року на підприємстві, розмір статутногокапіталу, обсяг активів, обсяг обороту (прибутку, доходу) тощо. Так, Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР),до якої належать економічно високорозвине-ні країни, визначає підприємства з кількістю працівників до 19 осіб як дуже малі, до99 осіб — як малі, від 100 до 499 осіб — яксередні й понад 500 осіб — як великі.

Згідно з Господарським кодексом України, суб’єктами мікропідприємництва вважаються підприємства, у яких кількість працюючих протягом року становить 10 осіб і менше, а обсяг валового доходу від реалізаціїпродукції не перевищує 2 млн євро. Малиминезалежно від форми власності визнаютьсяпідприємства, у яких кількість працюючихпротягом року не перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції(робіт, послуг) за цей період становить менше ніж 10 млн євро. Середніми вважаютьсяпідприємства, у якого до 250 осіб працюючих та обсяг валового доходу до 50 млн єв-ро. У великих підприємств працюючих понад250 осіб, а обсяг валового доходу перевищує50 млн євро.

Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» не збігається з Господарським кодексом і передбачає зміни в цих критеріях. Відповідно до Закону,класифікація має такий вигляд (табл. 1).

Для того щоб належати до тієї чи іншої категорії, підприємству треба виконати щонайменше два критерії із трьох за рік, який передує звітному. У структурі сучасної змішаної економіки співіснують та органічно доповнюють один одного малий, середній і великийбізнес. Проте, на відміну від двох останніх,малий бізнес є вихідним, найбільш численним, а тому й найбільш поширеним сектором економіки. Роль малих, середніх і великих підприємств у загальному обсязі випускупродукції в Україні, кількості найманих працівників наведено в табл. 2.

Суб’єктами малого підприємництва в Україні є як фізичні особи — підприємці, зареєстровані в установленому законом порядку, так і юридичні особи (підприємства) будь-якої організаційно-правової форми та формивласності. Суб’єкти малого підприємництвамають право перейти на спрощену системуоподаткування, бухгалтерського обліку тазвітності (на вибір суб’єкта малого підприємництва), яка передбачає: заміну сплативстановлених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів) сплатою єдиного податку й застосування спрощеної формиведення бухгалтерського обліку та звітності.

Роль і місце малого бізнесу в національній економіці найкраще проявляється в його функціях. Функції малого бізнесу в стабільній ринковій економіці:

Табл. 2

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ — СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

В УКРАЇНІ ЗА РОЗМІРАМИ У 2017 Р.

• формування конкурентного середовища;

• малий бізнес, оперативно реагуючи назміни кон’юнктури ринку, надає ринковій економіці необхідної гнучкості;

• здійснення прориву в багатьох важливихнапрямках НТП, передусім у галузі електроніки, кібернетики, інформатики (сприяєприскоренню реалізації новітніх технічнихі комерційних ідей, випуску наукоємноїпродукції);

• розв’язання проблеми зайнятості. Цяфункція проявляється в здатності малогобізнесу створювати нові робочі місця тапоглинати надлишкову робочу силу підчас циклічних спадів і структурних зрушень економіки. У розвинених країнах намалий бізнес припадає в середньому 50 %

усіх зайнятих та до 70—80 % нових робочих місць. У період економічних криз у країнах відбувається процес скороченняробочих місць на великих підприємствах,натомість малі фірми їх не тільки зберігають, але навіть створюють нові;

• зменшення соціальної напруженості й демократизації ринкових відносин (малий бізнес є фундаментальною основою формування середнього класу, сприяє соціально-політичній стабільності суспільства).Становлення значної кількості суб’єктівмалого бізнесу має позитивне значення длянаціональної економіки, що значною міроюобумовлює створення сучасної ринкової економіки із соціальною спрямованістю.

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ

Визначте, чи правильним є твердження: «Малий бізнес є органічним структурнимелементом ринкової економіки».

Відповідь. Так, твердження є правильним, оскільки цей сектор економіки історично й логічно відігравав роль необхідної передумовистворення ринкового середовища. Він бувпервинною вихідною формою ринкового господарювання у вигляді дрібнотоварного виробництва. Саме тому дрібнотоварне підпри

ємництво відіграло структуроутворюючу роль в історії становлення економіки ринковоготипу. Ця специфіка та своєрідне функціональне призначення малого бізнесу набуваєособливого значення для країн, які розвиваються шляхом відтворення ринкової системигосподарювання. Здатність малого бізнесу доструктуроутворення ринку висуває завданняйого відродження та спрямовує до першочергових заходів розвитку економіки України.

1. Які критерії поділу підприємств за розміром існують у світовій практиці та в Україні?

2. Чому вважається, що ринкова економіка базується на малому бізнесі?

3. Які форми й методи державної підтримки малого бізнесу необхідні для його ефективного розвитку в сучасній економіці?

4. Яке значення має мале підприємництво в ринковій економіці?

5. Які соціально-економічні переваги має малий бізнес?

6. Підготуйте повідомлення за темою «Портрет підприємця» (на прикладі з вашого села, міста, району, області).

 

Це матеріал з підручника Економіка 11 клас Крупська (профільний рівень)

 Попередня сторінка:  Організаційні форми колективних підп...
Наступна сторінка:   Прибуткові та неприбуткові підприємс...^