Інформація про новину
  • Переглядів: 1288
  • Дата: 17-04-2019, 20:16
17-04-2019, 20:16

Прибуткові та неприбуткові підприємства

Категорія: Економіка

Попередня сторінка:  Малі, середні та великі підприємства: ...
Наступна сторінка:   Виробнича функція. Виробничі технолог...

Підприємства можуть створюватися як для здійснення підприємництва, такі для некомерційної господарської діяльності. Тому за метою діяльності всі підприємства можуть бути прибутковими (комерційними) і неприбутковими (некомерційними).

Прибуткові підприємства здійснюють підприємницьку діяльність із метою отримання прибутку й подальшого його розподілу між засновниками підприємства та створюються як господарські товариства або виробничі кооперативи. Про виробничі кооперативи йшлося в § 6, а зараз детальнішерозглянемо господарські товариства.

Господарські товариства створюються шляхом об’єднання майна його засновників та участі їх у діяльності товариства з метоюотримання прибутку.

Господарські товариства є юридичними особами. Вони можуть здійснювати будь-якупідприємницьку діяльність, яка не заборонена законодавством.

До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковоювідповідальністю, повні товариства та коман-дитні товариства.

Акціонерним товариством є господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальністьза зобов’язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків,пов’язаних із діяльністю товариства, у межах вартості акцій, які їм належать. Акціонерні товариства можуть бути двох типів:

1. Публічні (відкриті) акціонерні товариства —акціонерні товариства, акції яких можутьпоширюватися шляхом відкритої підпиский купівлі-продажу на фондових біржах (наприклад Відкрите акціонерне товариство «Мотор Січ» або «Львівський автобусний завод»).

2. Приватні (закриті) акціонерні товариства —акціонерні товариства, акції яких розподіляються між засновниками або серед заздалегідь визначеного кола осіб і не можутьпоширюватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі (наприклад «Но-

вокраматорський машинобудівний завод», Закрите акціонерне товариство «Галичина»).

Товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний фонд, поділений на паї, розміряких визначається установчими документами. Товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями тільки своїм майном,а учасники — у межах своїх внесків.

Товариством із додатковою відповідальністю є господарське товариство, статутний фонд якого також поділений на паї між засновниками. Проте це товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями власним майном, а в разі його недостатностіучасники цього товариства несуть додатковусолідарну відповідальність за боргами в кратному розмірі до внеску кожного учасника.

Повним товариством є господарське товариство, усі учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства й несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном.

Командитним товариством є господарське товариство, у якому один або кілька учасників (якими можуть бути тільки підприємства) здійснюють підприємницьку діяльність і несуть відповідальність усім своїм майном, а інші учасники присутні в діяльностітовариства лише своїми внесками.

Підприємства можуть створюватися також для здійснення некомерційної господарськоїдіяльності.

Неприбуткові підприємства — юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність, спрямовану на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети отримання прибутку та подальшого йогорозподілу серед учасників (членів).

Вони можуть створюватися державними підприємствами, а також іншими суб’єктамипідприємницької діяльності (громадянами,їх об’єднаннями, приватними підприємствами) згідно із Законом України «Про об’єднання громадян».

Видами неприбуткових підприємств є: споживчі товариства та їх спілки, сільськогос

подарські обслуговуючі кооперативи, об’єднання громадян (політичні партії, громадські організації, профспілки), благодійні організації, релігійні організації, установи, іншіпрямо передбачені законодавством види юридичних осіб (торговельно-промислові палати, фондові біржі, товариства власників житла, кредитні спілки).

Споживчі товариства можуть об’єднуватися в Спілки споживчих товариств (місцеві або центральна спілка), які створюються на добровільних засадах із можливим делегуванням товариствами частини своїх повноважень і виконання окремих функцій.

Об’єднання громадян — добровільне громадське об’єднання, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами прав і свобод.

Політична партія — об’єднання громадян — прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, метою діяльності яких є участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, місцевого й регіонального самоврядування та представництва в їх складі.

Громадська організація — об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів. Громадськіорганізації мають право займатися підприємницькою діяльністю тільки через створені ними підприємства як окремі юридичні

особи. Характерною рисою громадських організацій є те, що кошти та інше майно об’єднань громадян, у тому числі тих, щоліквідуються, не можуть перерозподілятисяміж їх членами й використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі чи спрямовуються в дохід держави.

Благодійні організації — недержавні організації, головною метою діяльності яких є здійснення благодійної, безкорисливої діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб. Правовий статус установлює Закон України «Про благодійництвота благодійні організації».

Релігійні організації створюються з метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати й поширювати віру та діють відповідно до своєї ієрархічної та інституційноїструктури. Правовою основою діяльності є Закон України «Про свободу совісті та релігійніорганізації». Релігійні організації можуть бути таких видів: релігійні громади, управління та установи, монастирі, релігійні братства,місіонерські товариства, духовні навчальні заклади, а також утворювані ними об’єднання.

Вони можуть засновувати для виконання статутних завдань видавничі, поліграфічні,виробничі, реставраційно-будівельні, сільськогосподарські та інші підприємства, а такождобродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), які мають права юридичної особи.

Таким чином, в Україні утворюються різні підприємства з різними організаційно-

правовими формами, за різними способами утворення та різною формою власності, а також різними за метою заснування. Вибірформи, виду, мети діяльності підприємстваналежить підприємцю згідно з його цілями,можливостями та видами діяльності, якимивін збирається зайнятися в підприємництві.

Підприємства, які ми розглядали або за формами власності, або за організаційними

формами, чи за іншим критерієм формують галузеві й міжгалузеві комплекси, які,у свою чергу, разом з організаціями, домашніми господарствами об’єднані в єдинусистему економічними відносинами й виконують певні функції в суспільному розподілі праці щодо вироблення товарів та послуг і складають основу національноїекономіки.

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ

Визначте, чи правильним є твердження: «Неприбуткові підприємства можуть отримувати прибуток».

Відповідь. Так, це твердження є правильним. Неприбуткові підприємства можуть отримувати прибуток, але не мають правайого розподіляти між членами підприємства. Прибуток фірма має спрямовувати надосягнення цілей, установлених для неї засновниками. Більше того, вони мають пра

во здійснювати підприємницьку діяльність за наявності двох умов: вона має бути спрямована для досягнення поставлених передорганізацією некомерційних цілей і відповідати їм за своїм характером (наприклад,громадська організація може здійснюватиприбуткову видавничу діяльність, але немає права займатися торговельно-посередницькою діяльністю).

1. Чим відрізняються прибуткові підприємства віднеприбуткових?

2. Проаналізуйте види прибуткових фірм і назвітьвиди відповідальності, які вони мають.

3. Якщо учасники товариства несуть відповідальність усіммайном, то до якої форми належить підприємство?

4. У чому полягає різниця між обмеженою та додатковою відповідальністю підприємств?

5. Якою є мета створення неприбуткових підприємств? Які організаційні форми вони мають?

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Визначення особистої здатності до підприємництва

МЕТА:

■ засвоїти зміст підприємницької діяльності;

■ навчитися характеризувати риси підприємця;

■ оцінити власну здатність до підприємництва.

ХІД РОБОТИ

1. Складіть визначення підприємницької діяльності, правильновказавши послідовність слів, позначених цифрами.

Підприємницька діяльність — ...

2. Визначте основні риси, якими підприємець відрізняється віднайманого працівника (управлінця, організатора, менеджера).

3. Укажіть якості людини, які на вашу думку, перешкоджаютьуспіху в бізнесі.

4. Які якості, описані в завданні 2, притаманні вам?

5. Які недоліки, перелічені в завданні 3, характерні для вас?

6. Прочитайте твердження. Намагайтеся відверто визначити, якіз них підходять для вас (ставимо « + »), а які — ні (ставимо«-»).

1) У мене добре розвинені якості лідера.

2) Я відчуваю дискомфорт, коли однокласник(-ця) досягає успіху там, де переможцем(-ницею) міг (могла) стати я.

3) Мені краще бути керівником, ніж керованим.

4) Я скоріше б розпочав(-ла) свою власну справу, ніж працював (-ла) би за наймом.

5) Я вважаю, що головне — це віра у власні сили.

6) Я добре розбираюся в людях.

7) Я хотів (-ла) би весь час навчатися чогось нового.

8) Я ніколи не перебиваю співрозмовника (-цю), а уважно прислухаюся до нього (неї).

9) Ризик — це не для мене.

10) Мені подобається вигадувати щось нове.

11) Мені не подобається відповідати за свої вчинки.

12) Я міг (могла) би витратити все, що маю, для реалізації своєї ідеї, яка може принести великий виграш.

13) Мені досить часто буває сумно.

14) я приймав (-ла) би участь лише в тих проектах, які точновигідні.

15) Менш надійна робота з великим прибутком мене приваблюєбільше, ніж більш надійна — із середнім.

якщо ви чесно поставили « + » 8—11 разів — у вас є певні здібності до підприємницької діяльності.

7. Прочитайте слова засновника компанії «Еппл» Стіва Джобса(1955—2011) напередодні смерті від тяжкої хвороби. На якіриси він звертає увагу?

«я прийшов до вершини успіху в бізнесі. В очах інших моє життя було символом успіху. Однак, крім роботи, я мав небагато радощів у житті. Нарешті, моє багатство — це не більше, ніжфакт, до якого я вже звик. Зараз я лежу в ліжку в лікарні і, згадуючи все своє життя, я розумію, що всі похвали й багатство,від яких я був такий гордий, стали чимось незначним поряд ізнеминучою смертю. У темряві, коли я дивлюся на зелене світлона обладнанні для штучного дихання й чую всі звуки механіки,я відчуваю подих близькості смерті. Тільки тепер я розумію, після того, як у мене достатньо грошей, щоб спокійно й безбіднопрожити своє життя, що ми маємо ставити інші цілі, які непов’язані з багатством. Мусить бути щось важливіше: наприклад,розповіді про кохання, мистецтво, мрії з мого дитинства. Постійна гонитва за наживою перетворює людину на маріонетку. Цесталося й зі мною. Бог наділив нас почуттями, щоб ми моглирозповісти про свою любов близьким. Багатство, яке я накопичив у своєму житті, я не можу взяти із собою. Усе, що залишиться зі мною, — це лише спогади, пов’язані з любов’ю. Ось справжнє багатство, яке має слідувати за вами, супроводжувати вас,давати вам сили йти далі. Любов здатна подолати величезні відстані. У житті немає меж. Досягайте висот, яких ви хочете досягти. Ідіть туди, куди кличе вас серце. Це все у ваших руках.Маючи гроші, ви можете найняти купу людей, які виконуватимуть за вас якусь роботу. Проте ніхто не візьме ваші хвороби собі. Матеріальні речі, які ми випускаємо, ще можна знайти, заробити, відшукати. Однак є одна річ, яку ніколи не знайдеш,якщо ти її втратив: це життя. Неважливо, скільки вам зараз років і чого ви домоглися. У всіх нас настане день, коли завісаопуститься вниз... Ваш скарб — це любов до своєї сім’ї, коханоїлюдини, близьких, друзів... Бережіть себе. Дбайте про інших».

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Підприємство — це суб’єкт господарювання,який здійснює господарську діяльність

А із метою працевлаштування людей Б виключно на основі приватної власностіВ із метою виробництва продукціїГ із метою отримання прибутку

2. За якою ознакою проведено класифікаціюпідприємств на приватні, колективні та державні?

А за формами власності Б за метою діяльностіВ за способом створенняГ за кількістю робітників на підприємстві

3. За якою ознакою була проведена класифікаціяпідприємств на прибуткові та неприбуткові?

А за формами власності Б за метою діяльностіВ за способом створенняГ за кількістю робітників на підприємстві

4. Господарське товариство, яке несе відповідальність за своїми зобов’язаннями власниммайном, а в разі його недостатності учасники цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність в однаково кратномурозмірі до внеску кожного з учасників — цеА акціонерні товариства

Б товариства з обмеженою відповідальністю В товариства з додатковою відповідальністюГ товариства з обмеженою відповідальністюта акціонерні товариства

5. Господарське товариство, у якому один абокілька учасників несуть за йогозобов’язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, а інші учасники присутні в діяльності товариства лишесвоїми внесками, — це

А акціонерні товариства

Б товариства з обмеженою відповідальністю В товариства з додатковою відповідальністюГ командитні товариства

6. Господарське товариство, що має статутнийфонд, поділений на паї, розмір яких визначається установчими документами, і кожнийучасник несе відповідальність за своїмизобов’язаннями тільки своїм паєм, — це

А повні товариства

Б товариства з обмеженою відповідальністю В товариства з додатковою відповідальністюГ командитні товариства

7. Господарське товариство, усі учасники якогоздійснюють підприємницьку діяльність і несуть додаткову солідарну відповідальність за

зобов’язаннями товариства всім своїм майном, — це А повні товариства

Б товариства з обмеженою відповідальністю В товариства з додатковою відповідальністюГ командитні товариства

8. Об’єднання прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку,які мають на меті участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, — це

А об’єднання громадян Б громадська організаціяВ споживче товариствоГ політична партія

9. Підприємство, засноване на власності колективу, або об’єднання громадян — це

А державне підприємство Б комунальне підприємствоВ підприємство колективної власностіВ спільне підприємствоГ приватне підприємство

10. Якщо кількість працюючих на підприємствістановить 45 осіб, а обсяг валового доходувід реалізації продукції за рік — 9,5 млнєвро, це

А мале підприємство Б середнє підприємствоВ велике підприємствоГ бізнес фізичної особи — підприємця

11. Установіть відповідність між змістом економічних понять та їхньою назвою.

1 Процес господарювання А Посеред-

з виробництва продук- ницьке під-

ції, виконання робіт приємни-

і надання послугцтво

2 Основу цього виду під- Б Фінансово-

приємницької діяльнос- кредитне

ті становлять операції підприєм-

та угоди з купівлі-про- ництво

дажу товарів ВВиробниче

3 Об’єктом купівлі-прода-підприєм-

жу є гроші, іноземна ництво

валюта, цінні папери ГКомерційне

(акції та облігації) підприєм-

4 Підприємець сам не ви-ництво

робляє і не продає то- ДПідприєм-

вар, а поєднує людей, ництво

фірми в процесі товар- в інформа-

ного обміну, у товарно- ційній

грошових операціях сфері

12. Установіть відповідність між характернимирисами та організаційною формою підприємства.

1 Власник має найбіль-АСпоживчий

шу свободу дій кооператив

2 Відповідальність за ді- Б Державне

яльність підприємства підприєм-

лише в межах свого ство

внеску ВТовариство

3 Об’єднання не дляз обмеже-

спільної виробничої ді- ною відпові-

яльності, а для задово- дальністю

лення інтересів своїх ГКомунальне

членів підприєм-

4 Майно підприємстваство

закріплюється за місь- Д Одноосібне крадою на праві госпо-володіння

дарського відання

УЗАГАЛЬНЮЄМО ЗНАННЯ

1. Складіть таблицю «Характеристика основних видів підприємств у розвинених країнах».

2. Доведіть, що одним із перспективних напрямків створення конкурентного ринкового середовища є розвиток малого бізнесу.

3. Громадянка Німеччини звернулася доюриста за консультацією щодо порядку ве

дення підприємницької діяльності в Україні з такими запитаннями:

1) Яка організаційно-правова форма підприємницької діяльності дозволяє обмежити відповідальність засновника зазобов’язаннями підприємства його внеском до статутного фонду?

2) якщо в статутному фонді підприємстваіноземні інвестиції становитимуть лише 35 %, то який статус матиме це підприємство? Допоможіть надати консультацію щодо поставлених запитань.

 

Це матеріал з підручника Економіка 11 клас Крупська (профільний рівень)

 Попередня сторінка:  Малі, середні та великі підприємства: ...
Наступна сторінка:   Виробнича функція. Виробничі технолог...^