Інформація про новину
  • Переглядів: 4226
  • Дата: 16-02-2018, 19:05
16-02-2018, 19:05

Внесок видатних учених-натуралістів у вивчення природи

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Обладнання для вивчення природи
Наступна сторінка:   Характеристики тіла, їх вимірювання

Вивчення параграфа допоможе вам:

• називати імена вчених-натуралістів;

• дізнатися про внесок учених-натуралістів у вивченняприроди.

Пригадайте, яке значення має кисень.

Кого називають натуралістами.

Учені — це люди, які цілеспрямовано вивчають явища навколишнього світу. Тих, які досліджують явища природи,називають натуралістами. У минулому, вивчаючи здебільшого рослини і тварин, натуралісти шукали відповіді на запитання про їх будову, життєдіяльність, походження, різноманітність, взаємодію між собою тощо.

Учені-натуралісти не лише спостерігають та описують природу, а й проводять експерименти.Один з таких експериментів провів у XVIII ст. англійський натураліст Джозеф Прістлі. У результаті цього експерименту було встановлено, що рослини виділяють кисень — «газ життя».

Дослідженням натуралістів сприяли географічні подорожі.

Не всі погляди натуралістів залишаються донині правильними. Частина з них застаріла.Але це не применшує внеску вчених-натуралістівминулого для формування сучасних природничих наук. Своїми працями вони започаткувалицілеспрямоване дослідження тіл живої і неживої природи, яке привело до розвитку фізики,біології, хімії, географії, астрономії.

Неабияку увагу вчені-натуралісти минулих століть приділяли дослідженню організму людини. Всесвітньо відомий лікар Парацельс (1493-1541рр.) теж був натуралістом. Він відстоювавдумку про те, що жива і нежива природа має однаковий склад. Це давало йому змогу успішно добирати речовини для лікування хворих.

Здобутки лікаря і натураліста Парацельса відкрили широкі горизонти для розвиткумедицини. З тих пір минуло багато часу. Нинів аптеці є багато ліків, створених завдяки дослідженням учених.

Натуралісти ведуть спостереження за природою, пізнають її дослідницьким шляхом, описуютьпобачене. Завдяки науковій діяльності вчених-натуралістів сформувалися природничі науки —астрономія, біологія, фізика, географія, хімія.

М. В. Ломоносов

(1711-1765). Видатний природодослідник Михайло Васильович Ломоносов здійснив багато відкриттів. Зокрема, він дійшов висновку, що на Землі постійно відбуваються зміни, і вони є причиною мінливості рослин ітварин. Учений відкрив закон збереження масиречовин. М. Ломоносов деякий час навчався вУкраїні у Києво-Могилянській академії. Потімйого разом з іншими найкращими учнями направили навчатися за кордон.

Чарлз Дарвін

(1809-1882). Англійський учений-натураліст Чарлз Дарвін увійшов в історіюприродничих наук як дослідник походження видіворганізмів на Землі. Проведенню досліджень посприяло п’ятирічне навколосвітнє плавання в1831—1836 рр. За цей час він зібрав велику кількість цінних для науки матеріалів. Це рештки викопних тварин, численні зразки рослин, описиспостережень за природою в різних куточках Землі. Завдяки зібраній ним колекції рослин і тваринстало відомо про поширення організмів на нашійпланеті. Чарлз Дарвін зробив висновок, що вимерлі тварини й ті, які існують нині, мають спільне походження, але останні істотно змінилися. Своїпогляди природодослідник виклав у книжці«Походження видів шляхом природного добору».Усі примірники книжки було розкуплено за одиндень, що свідчить про видатні успіхи вченого.

В. S. Зернадський

(1863-1945 рр). Україна пишається своїм співвітчизником — видатним ученим світу Володимиром Івановичем Вернадським. Він став організатором і першим президентомАкадемії наук України, започаткував створеннянауково-дослідних інститутів з вивчення природи. Дослідник був переконаний у тому, що живіорганізми відіграють головну роль у природі.Тому він створив вчення про біосферу — особливуоболонку Землі, в якій поширене життя. Свої погляди вчений виклав на сторінках книжки «Біосфера» (1926 р.). В. Вернадський був родом із запорозьких козаків, щиро вболівав за незалежністьУкраїни.

Скарбничка знань

Земля — єдина з усіх відомих планет, де існує життя. Оболонка, у якій поширене життя, називається біосферою.Вона охоплює частину атмосфери (заввишки близько20 км від поверхні землі), частину літосфери — твердоїоболонки (завглибшки 5 км) та всю гідросферу — воднуоболонку Землі.

Станьте дослідниками природи

Нині юними натуралістами називають учнів, які під керівництвом учителя вивчають рослини і тварин у шкільних куточках живої природи, на станціях юних натуралістівтощо. Ви також можете долучитися до одного з гуртків.Водночас можна самостійно провести нескладне дослідження (тривалістю не менше місяця) за поведінкою, живленням, способом життя домашньої тварини. Для фіксування результатів спостереження по можливостівикористовуйте фотографування. Доберіть із різних джерелцікаві відомості про тварину, за якою спостерігаєте. З’ясуйте,персонажами яких казок, легенд чи пісень вона є.

Перевірка знань

1. Як називають учених, які вивчають природу?

2. Назвіть відомих вам учених-натуралістів. Який внесоку вивчення природи вони зробили?

3. Які методи дослідження застосовують учені-натура-лісти?

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ «ЖИВА І НЕЖИВА ПРИРОДА НАВКОЛО НАС»

Мета: виявити тіла живоі та неживої природи у найближчому оточенні

У ході проекту необхідно виконати завдання:

1) Скласти перелік тіл, що є у вашому найближчомуоточенні.

2) Розподілити тіла з переліку на дві групи: ті, що належатьдо живої природи, і ті, що належать до неживої природи.

3) Скласти таблицю і записати до неї отримані дані.

4) Продумати, як цікаво презентувати та ілюструвати результати. Підготувати презентацію проекту. У ній зазначте,за якими ознаками ви розподіляли тіла на групи та яких тілвиявили більше — живої чи неживої природи.

Хід роботи над проектом.

1. Створіть групу з 4-5 однокласників і розподіліть між їїучасниками завдання 1-4.

2. Працюйте надзавданнями.

3. Презентуйте результат роботи вашої групи іншим групам.

4. Оцініть роботу вашої групи і свій особистий внесок.

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Ярошенко, Бойко

 
Попередня сторінка:  Обладнання для вивчення природи
Наступна сторінка:   Характеристики тіла, їх вимірювання^