Інформація про новину
  • Переглядів: 1749
  • Дата: 17-04-2019, 20:20
17-04-2019, 20:20

Альтернативні способи збільшення прибутку підприємства. Аналіз показниківдіяльності підприємств в Україні

Категорія: Економіка

Попередня сторінка:  Визначення оптимального обсягу вироб...
Наступна сторінка:   Джерела фінансування діяльності підп...

Прибуток — одна з найважливіших категорій, яка відображає результатфінансової господарської діяльностіпідприємства. Роль прибутку досить багатогранна.

Прибуток — головна рушійна сила ринкової економіки, мотив підприємницької діяльності, який забезпечує задоволення потреб не лише самого підприємця та його підприємства. За рахунок податків із прибутку забезпечуються інтереси держави. Задопомогою прибутку оцінюється ефективність конкретної виробничої діяльності, а та

кож формуються фінансові ресурси, завдяки яким підприємство може розвиватися та оновлюватися. Прибуток є механізмом,який захищає підприємство від загрози банкрутства.

Цілком логічно, що кожен підприємець намагається не лише отримувати прибуток,а й збільшувати його. яким чином можнадосягти цього?

як відомо, прибуток являє собою різницю між виторгом і загальними витратами. Тому збільшити прибуток можна двома способами: збільшити валовий дохід, навіть за

умови незмінних витрат, або зменшити загальні витрати, навіть за незмінноговиторгу.

Для збільшення виторгу в реальних умовах недосконалої конкуренції можна підвищити ціну на продукцію, у тому числі за рахунок збільшення різниці між собівартістю та ціною, або збільшити обсяги продажу.Проте в цьому разі необхідно добре вивчити смаки й уподобання споживачів, а такожринок конкурентів. Оскільки продукція буде дорожчою, вона повинна бути якіснішою,мати якісь додаткові функції. Не слід забувати про супутні або комплементарні товари, які можна запропонувати покупцям разомз основними товарами, акції та тестуваннянової продукції, можливості різних способіврозрахунків, здійснення ефективної реклами своєї продукції.

Зменшення собівартості продукції пов’язане з удосконаленням виробничого процесу, використанням нових технологій виробництва та управління ним. Велике значення має ліквідація втрат. Потрібно стежити заякістю продукції, вона не має знизитися.

Значну роль відіграє особистий фактор виробництва — персонал підприємства. Це мають бути комунікабельні, висококваліфіковані кадри, які з повагою ставляться і до своїх колег, і до покупців. Тому дуже важливо грамотно розробити політику мотивації та стимулювання персоналу, яка призведе до зростання ентузіазму робітників,а також до підвищення продуктивності праці та якості продукції.

Безумовно, удосконалення виробничого процесу вимагатиме більше коштів, тому неслід забувати про інвесторів, за допомогоюяких оновлюється підприємство й створюється основа для подальшого зростанняприбутку.

Однак яким би великим не було значення прибутку, для успішної діяльності підприємства необхідно регулярно здійснювати аналіз фактичного стану підприємства. Для цього використовується система фінансово-економічних показників, які всебічнохарактеризують підприємство. Інформаційною базою для проведення такого аналізує бухгалтерська та фінансова звітність підприємства.

Для діяльності підприємств, зокрема, важливо проаналізувати тенденції змін таких показників:

• чистий дохід від реалізації продукції;

• собівартість реалізованої продукції;

• валовий прибуток (збиток), який розраховується шляхом виключення з чистого доходу від реалізації продукції собівартостіпродукції;

• фінансовий результат від операційної діяльності, який визначається як сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат,витрат на збут та інших операційних витрат;

• фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, визначається якалгебраїчна сума прибутку (збитку) відосновної діяльності, фінансових та іншихдоходів (прибутків), фінансових та іншихвитрат (збитків);

• чистий прибуток (збиток);

• валюта балансу;

• власний капітал, залучений капітал;

• необоротні та оборотні активи.

Дуже важливим є аналіз показників, які характеризують кадри, нематеріальні активи та інтелектуальний капітал.

Основними показниками, що характеризують трудовий потенціал підприємства, є:

1) аналіз руху трудових ресурсів: коефіцієнт обороту з прийому та вибуття кадрів,коефіцієнт плинності, коефіцієнт сталості;

2) аналіз поточного стану: середньорічне виробництво продукції одним робітником,баланс виробничого часу, продуктивністьпраці, фондоозброєність;

3) ефективність використання трудового потенціалу: зміна середнього рівня доходупрацюючого, економія фонду заробітноїплати.

Оцінювання основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства необхідне для того, щоб отримати певнукількість основних інформативних параметрів, які дають об’єктивну та точну картину фінансово-господарського стану підприємства з метою виявлення тенденцій йогорозвитку.

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ

На основі наведених у таблиці даних розрахуйте позначені показники та проаналізуйте діяльність підприємства.

Розв’язання. По-перше, розраховуємо середню річну заробітну плату одного працівника. Для цього фонд оплати праці поділимо на середньооблікову кількість працівників. Отримаємо за минулийрік 32 200,0 тис. грн : 510 = 63,137 тис.грн; для звітного року 45 987 тис. грн:560 = 82,12 тис. грн.

Продуктивність праці знаходимо у вартісному виразі як частку обсягу продукції та середньооблікової кількості працівників. За минулий рік 38 559 тис. грн : 510 = 75,606 тис. грн; для звітного року62 644 тис. грн : 560 = 111,86 тис. грн.

Рентабельність продукції обчислюємо за формулою (Прибуток : Собівартість реалізованої продукції) х 100 %. За минулийрік 2540 : 32 594 х 100 % = 7,79 %; длязвітного року 3402 : 40 308 х 100 % =8,44 %.

Абсолютне відхилення за кожним показником розраховуємо як різницю між даними звітного періоду та даними минулого року. Відносне відхилення визначаємо шляхом ділення різниці даних звітного періоду та даних минулого року на даніминулого року та множимо на 100 %.Абсолютне відхилення : Дані минулогороку х 100 %.

Результати заносимо до таблиці.

Аналіз показників діяльності підприємства зробіть самостійно.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Які чинники підвищення прибутку ви можете запропонувати підприємцям?

2. Обґрунтуйте використання наведених у попередній таблиці показників для аналізу діяльності підприємства.

3. Про що свідчать наведені нижче дані? Які резерви має використати підприємство?

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Оцінка структури витрат та ціни конкретного продукту за методом «витрати плюс»

МЕТА:

■ засвоїти різницю між постійними та змінними витратами;

■ отримати навички визначення собівартості та ціни товару;

■ навчитися розраховувати суму прибутку за розміром рентабельності продукції.

ХІД РОБОТИ

Метод «витрати плюс» є одним із витратних методів ціноутворення, сутність якого полягає в додаванні до загальної суми витрат (прямих і загал ьновиробничих) певної суми, що відповідає нормі прибутковості, звичайної для відповідного виду діяльності за зіставних умов. Окрім прибутку, ціна обов’язково міститьнепрямі податки (акцизний податок і ПДВ).

1. Проаналізуйте структуру роздрібної ціни. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

СТРУКТУРА РОЗДРІБНОЇ ЦІНИ

2. Швейне підприємство виготовляє жіночі пальта. Для цьоговоно закуповує тканину вартістю 260 грн/погонний метр, фурнітуру та допоміжні матеріали вартістю 150 грн/одиниця продукції, хутро вартістю 400 грн/одиниця продукції. Заробітнаплата швачки становить 200 грн, на фонд оплати праці підприємство сплачує ЄСВ у розмірі 22 %. Накладні витратискладають 140 % від заробітної плати швачки, невиробничівитрати — 1,4 % від виробничої собівартості. На одне пальто необхідно 1,5 погонних метра тканини. Рентабельність продукції дорівнює 21 %. Акцизний збір становить 35 % ціниоптового виробника. ПДВ стягується в розмірі 20 %. Посередницька надбавка — 10 %, торговельна надбавка — 15 %.

3. Визначте постійні та змінні витрати на виробництво одного пальта.

4. Обчисліть собівартість одиниці товару

5. Визначте суму прибутку швейного підприємства.

6. Підрахуйте ціну оптового виробника.

7. Визначте суми непрямих податків: суму акцизного збору; суму ПДВ.

8. Обчисліть величину ціни оптової відпускної.

9. Визначте величину ціни оптової закупівельної.

10. Визначте величину ціни роздрібної.

11. Зробіть висновки.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Кожна точка на ізокванті показує

А комбінацію ресурсів, за якої граничні витрати дорівнюють граничному доходу Б комбінацію ресурсів, за якої забезпечується максимізація прибуткуВ комбінацію ресурсів, за якої забезпечується один і той самий рівень витратГ комбінацію ресурсів, за якої забезпечується один і той самий рівень випускупродукції

2. Заробітна плата продавця в межах окладує прикладом

А постійних витрат Б змінних витратВ внутрішніх витратГ граничних витрат

3. Придбання нового програмного забезпечення для фірми є прикладом

А змінних витрат Б внутрішніх витратВ зовнішніх витратГ граничних витрат

4. Середні змінні витрати будуть мінімальними, якщо

А MP = AP Б ATC = MCВ MC = MRГ P = AVC

5. До складу матеріальних витрат НЕ включаються

А витрати на сировину Б витрати на напівфабрикатиВ витрати на техніку безпекиГ витрати на запасні частини

6. Нормальний прибуток як винагорода за підприємницький ризик та ініціативу включається до складу

А економічного прибутку Б постійних витратВ змінних витратГ явних витрат

7. Рентабельність продукції визначається у відсотках відношенням

А прибутку до загального виторгу Б загального виторгу до вартості активівВ загального виторгу до собівартості випуску продукції

Г прибутку до собівартості випуску продукції 8

8. Підприємство, яке функціонує на конкурентному ринку в короткостроковому періоді, буде вимушене залишити галузь, якщоА ціна на його продукцію покриває лише

змінні витрати

Б ціна на його продукцію покриває лише його загальні витрати

В його збитки менші, ніж постійні витрати Г його збитки більші, ніж постійні витрати

9. Для аналізу діяльності підприємства використовують показники

А фондовіддачі Б рентабельностіВ продуктивності праціГ усі відповіді правильні

10. Виробнича функція приватного підприємства має вигляд Q = 15L2 - L3. Це означає,що загальний продукт буде максимальним,якщо буде найнято

А 5 робітників Б 8 робітниківВ 10 робітниківГ 12 робітників

11. Установіть відповідність між поняттями таформулами їх визначення.

1 Правило максимізації прибутку

2 Граничний продукт

3 Однофакторна виробнича функція

4 Середній продукт

12. Функція середніх загальних витрат досконало конкурентного підприємства має вигляд:

Установіть відпо-

відність між поняттями та їхніми конкретними значеннями.

1 Постійні витрати

2 Граничні витрати на виробництво восьмої одиниці товару

3 Середні змінні витрати на виробництво п’яти одиниць продукції

4 Змінні витрати на виробництво двох одиниць продукції

А 200 Б 150В 360Г 40Д 100

УЗАГАЛЬНЮЄМО ЗНАННЯ

1. Про діяльність фірми відомо:

Ціна одиниці праці становить 8 грош. од., ціна одиниці капіталу —12 грош. од. Продукція продається за ціною 2 грош. од. Визначте комбінацію ресурсів, яка забезпечує мінімум витрат навиробництво 50 одиниць продукції. Заякого співвідношення ресурсів фірма отримає максимум прибутку? Скільки одиницьпродукції необхідно виробити для цього?Чому дорівнює величина цього максимального прибутку?

2. Виробництво фірми описано виробничоюфункцією Q = 39L2 - 2L3. Визначте кількість трудових ресурсів, за якої досягається максимальний середній продукті максимальний сукупний продукт. Чомудорівнюють ці максимальні величини?

3. Виробнича функція має вигляд Q = 5LK.Ціна праці дорівнює 15, ціна капіталу — 30. Витрати виробника становлять600 грош. од. Визначте, за яких значеньL і K фірма мінімізує витрати. Чому прицьому дорівнює обсяг виробництва?

4. Середні загальні витрати фірми описаноформулою АТС = 8Q + 150. Запишітьфункцію граничних витрат і визначте їхвеличину за умови виробництва 100 одиниць продукції.

5. Загальні витрати деякої фірми задано рівнянням ТС = 4000 + 500Q - 40Q2 + Q3.Визначте: 1) обсяг продукції, за якого фірма досягає критичного стану; 2) за якоїціни на продукцію фірми їй доцільно продовжувати виробництво; 3) ціну пропозиції за умови виробництва 25 одиниць продукції.

6. Підприємець Остапенко звільнився з ткацької фабрики, де він отримував заробітнуплату 5200 грн на місяць, та організувавневелику фірму з виготовлення в’язанихсувенірів. Він найняв двох помічницьз окладом по 6500 грн на місяць. Щомісячна оренда приміщення становить1250 грн. На сировину й фурнітуру витрачається 10 000 грн. Підприємець інвестував у справу власні заощадженняв розмірі 20 000 грн, які були зняті з депозиту та приносили йому 18 % річних.Свої підприємницькі здібності Остапенкооцінює в 8500 грн. Загальний місячнийвиторг від продажу в’язаних сувенірівсклав 46 000 грн. Визначте розмір бухгалтерського, економічного й чистого прибутку, якщо податки з прибутку складають 18 %.

ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІПІДПРИЄМСТВА

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЮ ТЕМУ,

ВИ НАВЧИТЕСЬ:

■ розуміти зміст основних статей балансу підприємства та звіту про фінансові результати;

■ наводити приклади внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування підприємства;

■ визначати, які переваги може мати підприємство від відносин із банками та страховимикомпаніями;

■ пояснювати на прикладі

особливості укладання договорів кредитування та страхування;

■ розраховувати коефіцієнтприбутковості капіталовкладеньі показник рентабельності;

■ усвідомлювати необхідністьмінімізації підприємницьких ризиків.

ПРИГАДАЙТЕ

1. Якою є кінцева ціль діяльності будь-якого підприємства?

2. За якими показниками можна визначити ефективність діяльності підприємства?

3. У чому полягає особливістьформування капіталу акціонерного товариства?

 

Це матеріал з підручника Економіка 11 клас Крупська (профільний рівень)

 Попередня сторінка:  Визначення оптимального обсягу вироб...
Наступна сторінка:   Джерела фінансування діяльності підп...^