Інформація про новину
  • Переглядів: 1632
  • Дата: 17-04-2019, 20:21
17-04-2019, 20:21

Фінансова звітність підприємства. Оцінювання фінансових результатівдіяльності підприємства

Категорія: Економіка

Попередня сторінка:  Джерела фінансування діяльності підп...
Наступна сторінка:   Способи залучення зовнішніх фінансов...

Управління виробничою та фінансовою діяльністю підприємства вимагає наявності відповідним чином обробленої і представленої фінансової інформації тафінансових показників. Підприємець має розуміти значення фінансової документації длядіяльності підприємства, знати методику аналізу фінансових документів, мати навичкипідприємницького відбору й аналізу періодичної звітності підприємства.

Грамотно складена й оформлена фінансова звітність — важливий чинник успішного підприємництва, оскільки дозволяє підприємцеві по-новому поглянути на стан речейна підприємстві, досягнуті результати фінансово-господарської діяльності, оцінити їїперспективи. Фінансова звітність — це бухгалтерська звітність, що містить інформаціюпро фінансові результати діяльності й рухкоштів підприємства за звітний період. Фінансові звіти є своєрідними інформаційними моделями суб’єктів господарювання. Дофінансової звітності належать:

• баланс (форма 1) — відображає фінансове положення підприємства на визначену дату. Баланс характеризує підприємствояк власника ресурсів (активів), які дорівнюють джерелам — зобов’язанням і власному капіталу підприємства (пасивам);

• звіт про фінансові результати (форма 2) — містить інформацію про результати діяльності підприємства зі створення прибуткута про кошти, зароблені й витрачені протягом визначеного звітного періоду;

• звіт про рух коштів (форма 3) — відображає всі грошові надходження підприємства та розкриває їхнє використання протягом звітного періоду;

• звіт про власний капітал (форма 4) — показує зміни капіталу, вкладеного власниками в підприємство за звітний період;

• примітки до звітності, які включають виклад правил облікової політики та пояснення достатей фінансової звітності підприємства.

Виробничі ресурси є матеріальною основою діяльності підприємств. Від раціональності їх використання залежить ефективність діяльності всіх структурних підрозділів підприємства. Керівництву підприємства необхідно мати вичерпну, достовірну інформацію про наявність ресурсів у господарстві,їх стан і розміщення, а також про джерелаїх формування. Таку узагальнену та згруповану у відповідному порядку інформацію вони отримують за допомогою бухгалтерськогобалансу, який є одним з основних фінансових документів підприємства.

Бухгалтерський баланс підприємства (від фр. balance — ваги) — зведена таблиця, щовідбиває в грошовій формі стан, розміщення,використання та джерела засобів підприємства. Це звіт про фінансово-майновий станпідприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання та власний капітал. Він будується у вигляді двосторонньоїтаблиці. У лівій частині балансу, що називається активом, показують склад і розміщення ресурсів підприємства (активів),а в правій, що називається пасивом, — джерела формування ресурсів, показаних в активі балансу.

Актив і пасив балансу складаються з окремих статей, кожна з яких відображає величину певного економічного однорідного виду майна або його джерел. Статті бухгалтерського балансу, у свою чергу, об’єднуються в економічно однорідні групи майна та джерел його утворення — розділи. У бухгалтерськомубалансі підприємства виділено розділи активу й розділи пасиву (мал. 1).

Підсумок активу не може бути більшим або меншим за підсумок пасиву, оскількизагальна вартість майна господарства завжди має дорівнювати сумі тих джерел, зарахунок яких воно утворене. Це є основноювластивістю балансу: підсумок активу має дорівнювати підсумку пасиву. Наявність розбіжностей між підсумками активу й паси-

ву балансу свідчить про помилки, допущені в облікових записах або під час складаннясамого балансу.

У міжнародних стандартах бухгалтерського обліку такого розподілу не передбачено. Активи поділяються на довгострокові (основнізасоби, ділова репутація, виробничі ліцензії, інвестиції в асоційовані підприємства)і короткострокові (заборгованість покупціві замовників та інші дебіторські заборгованості). За міжнародними стандартами в пасивній частині балансу застосовується іншакласифікація: капітал, довгострокові й короткострокові зобов’язання. Зокрема, розділ «Капітал» включає: капітал і резерви,випущений капітал, фонди, накопиченийприбуток (збитки). У розділі «Довгостроко

ві зобов’язання» відображаються позики, відкладені податки, пенсійні зобов’язання,виплати відсотків. Розділ «Короткостроковізобов’язання» містить: поточні короткострокові заборгованості, короткострокові позики, поточну частину довгострокових позик,у тому числі виплату відсотків, резерви загарантіями.

Окрім бухгалтерського балансу, річна й квартальна звітність підприємства включає також звіт про фінансові результати діяльності підприємства та їх використання.

Метою складання звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації продоходи, витрати, прибутки та збитки від діяльності підприємства за звітний період.

У I розділі «Фінансові результати» відображається сума доходів і витрат від усіх видів діяльності підприємства й визначається чистий прибуток або збиток звітного періоду.

У II розділі «Елементи операційних витрат» розкривається інформація про операційні витрати підприємства, понесені в процесі діяльності протягом звітногоперіоду.

Розділ III «Розрахунок показників прибутковості акцій» заповнюється виключно акціонерними товариствами.

До звіту про фінансові результати обов’язково додається спеціальна «Довідка до звіту про фінансові результати і їх використання», що містить детальнішу інформацію про величину сплачуваних до бюджету податківі порядок їх нарахування.

Фінансовий результат діяльності підприємства є кінцевою грошовою оцінкою різних сторін виробничої, комерційної та фінансової діяльності підприємства. Найбільш важливими фінансовими показниками діяльності підприємства є балансовий прибуток, дооподаткований прибуток, чистийприбуток тощо.

Балансовий прибуток визначається за допомогою спеціального розрахунку як різниця між загальним доходом (виторгом) від реалізації продукції та витратами навиробництво реалізованої продукції. Вінє початковою величиною для нарахуванняподаткових платежів. Для обчислення оподатковуваного прибутку балансовий прибуток коригується: збільшується на суму перевищення витрат на оплату праці понаднормативних, зменшується на суму рентних платежів, що вносяться до бюджету,а також на суми прибутків, отриманих зацінними паперами, що належать підприємству, і прибутків, отриманих від участів спільних підприємствах.

Сума податків на прибуток визначається, виходячи з величини прибутку оподаткування з урахуванням пільг, що надаються,і ставки податку на прибуток. Різниця міжоподатковуваним балансовим прибутком і величиною податку з урахуванням пільг є чистим прибутком підприємства. Напрямки використання чистого прибутку визначаються

підприємством самостійно, виходячи із засновницького договору або інших документів. Чистий прибуток підприємства є тим показником, за яким визначається кінцевийфінансовий результат діяльності виробничого підприємства.

Крім цього, загальну фінансову оцінку діяльності виробничого підприємства й міру прибутковості його функціонування визначає показник рентабельності.

Рентабельність — якісний вартісний показник, що характеризує рівень віддачі витрат або міру використання наявних ресурсів у процесі виробництва й реалізації товарів,робіт і послуг.

В економічному аналізі використовуються різні показники рентабельності. Одні з них визначають прибутковість підприємству співвідношенні до вкладених фінансовихресурсів — це ресурсні показники рентабельності. Інші показники визначають прибутковість підприємства у співвідношеннідо поточних витрат на виробництво продукції — це витратні показники рентабельності.

Основним показником рентабельності діяльності підприємства є рентабельність капіталу, який розраховується як відношення отриманого прибутку до оподаткування (прибуток від реалізації продукції) до всього вкладеного капіталу:

де Rd — рентабельність діяльності підприємства, п — прибуток без вирахування податку на прибуток, K — сума всіх фінансових ресурсів підприємства.

У знаменнику цієї формули можуть бути або внутрішні, або всі фінансові ресурси підприємства, як внутрішні, так і зовнішні(власний і позичковий капітал).

На практиці часто використовується показник чистої рентабельності використання фінансових ресурсів. Він розраховується в такий самий спосіб, тільки в чисельникубереться чистий прибуток, тобто прибуток,зменшений на розмір податків до бюджету. Цей показник характеризує розрахункову рентабельність, тобто прибутковість, якавраховує лише прибуток, який залишаєтьсяна підприємстві.

де Чп — чистий прибуток діяльності підприємства.

На відміну від ресурсних показників, рентабельність поточних витрат підприємства

характеризує вигідність для підприємства виробництва продукції та окремих її видів і розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до загальних витрат виробництва.

де ТС — загальні витрати на виробництво продукції.

Так, якщо чистий прибуток дорівнює 0,6 млн грн, а загальні витрати виробництва — 4,0 млн грн, то рентабельність становитиме 15 % (0,6/4 х 100). Таким чином, на 1 грн витрат підприємство отримало15 коп. чистого прибутку. Збільшення рентабельності виробництва продукції є показником ефективності виробництва та реальноюоцінкою фінансових результатів діяльностіпідприємства.

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ

На підставі приведених даних фінансового звіту підприємства «Оріон» за рік розрахуйте розмір прибутку від реалізації продукції, прибуток, що підлягає оподаткуванню цього року, і чистий прибуток підприємства. Якою є рентабельністьвиробництва продукції на цьому підприємстві?

Показники

Сума, тис. грн

Загальний дохід від реалізації продукції

458 975

Витрати на виробництво реалізованої продукції

225 128

Податок на додану вартість

91 795

Акцизи

12 948

Сума перевищення витрат на оплату праці

95

Рентні платежі

176

Прибутки за цінними паперами підприємства

12,2

Прибутки від участі у спільних підприємствах

21,6

Розв’язання. Прибуток від реалізації (балансовий прибуток) = Загальний дохід -Витрати на виробництво - Податок на додану вартість - Акцизи = 458 975 -225 128 - 91 795 - 12948 = 129 104 тис. грн.

Прибуток, що оподатковується = Балансовий прибуток + Сума перевищення витрат на оплату праці - Сума рентнихплатежів, що вносяться до бюджету - Сума прибутків за цінними паперами підприємства - Прибутки від участі у спільнихпідприємствах = 129 104 + 95 - 176 -12,2 - 21,6 = 129 147,6 тис. грн. Прибутки від участі в спільних підприємствах тежвідраховуються, оскільки до них застосовується окремий порядок оподаткування.

Чистий прибуток підприємства = Прибуток, що оподатковується х (100-норма оподаткування (18 %) = 129 147,6 х 0,82 = 105 901,03 тис. грн.

Рентабельність виробництва продукції = Чистий прибуток : Витрати на виробництво продукції = (105 901,03 : 225 128) х 100 % = 47 %, тобто на 1 грн витрат підприємство отримує 47 коп. чистого прибутку.

1. Які фінансові документи складаються на підприємстві та для чого вони необхідні?

2. Що таке бухгалтерський баланс? Охарактеризуйте зміст двох частин балансу.

3. Якою є мета складання фінансового звіту? Що даєпідприємцю інформація фінансового звіту?

4. За якими показниками оцінюються фінансові результати підприємства?

5. Як розраховується рентабельність виробництва?

 

Це матеріал з підручника Економіка 11 клас Крупська (профільний рівень)

 
Попередня сторінка:  Джерела фінансування діяльності підп...
Наступна сторінка:   Способи залучення зовнішніх фінансов...^