Інформація про новину
  • Переглядів: 719
  • Дата: 24-04-2019, 17:33
24-04-2019, 17:33

Поняття адміністративного права. Джерела адміністративного права

Категорія: Правознавство


Наступна сторінка:   Адміністративнивно-правові відносини...

Адміністративне право — сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що виникають у процесі державного управління економічною, соціально-культурною та адміністративно-політичною сферами життя, а також під час діяльності державних органів щодо реалізації та захисту прав і свобод фізичних та юридичних осіб.

Адміністративне право є однією з базових галузей права, що визначає засади діяльності держави, державних органів, посадових осіб.

Норми адміністративного права регулюють суспільні відносини в таких сферах, як функціонування виконавчої влади, місцевого самоврядування, державне управління економікою, освітою, охороною здоров’я, закордонними та внутрішніми справами, обороною тощо.

Предметом адміністративного права є суспільні відносини, що виникають:

■ у процесі державного управління економічною, соціально-культурною й адміністративно-політичною галузями;

■ у процесі реалізації недержавними суб’єктами делегованих їм повноважень (маються на увазі органи місцевого самоврядування, громадські організації тощо);

■ у процесі діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації та захисту прав і свобод фізичних

та юридичних осіб і надання їм адміністративних послуг;

■ у процесі організації діяльності державних органів, а також у зв’язку з державною службою або службою в органах місцевого самоврядування;

■ під час здійсненням правосуддя у формі адміністративного судочинства;

■ під час застосування заходів адміністративного примусу.

Як правило, відносини, що становлять предмет адміністративного права, регулюються за допомогою імперативного методу правового регулювання. Він означає, що держава через норми адміністративного права встановлює певні вимоги до фізичних і юридичних осіб, а останні мають підпорядковуватися цим нормам незалежно від власного бажання. Наприклад, держава встановлює заборону керувати транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння і, якщо поліцейський встановить факт порушення такої заборони, то він може усунути водія від керування транспортним засобом навіть із застосуванням фізичного впливу. Також винну особу буде притягнуто до адміністративної відповідальності. І все це незалежно від того, чи погоджується особа з такими діями з боку держави.

Слід звернути увагу, що приписи, обов’язкові для виконання й забезпечені державним примусом, містяться не лише в законодавчих актах, але й в індивідуальних актах (наприклад постанови, розпорядження, приписи посадових осіб органів державної санітарно-епідеміологічної служби щодо усунення порушень санітарного законодавства). Імперативні норми містять зобов’язуючі приписи не лише щодо фізичних та юридичних осіб, а й щодо державних органів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб. І в такому випадку право вимагати вчинення певних дій належить уже фізичній або юридичній особі.

В адміністративному праві використовуються способи регулювання, що властиві й диспозитивному методу правового регулювання. Їх використовують під час регламентації так званих горизонтальних адміністративно-правових відносин, у яких сторони не підпорядковуються один одному і є юридично рівними. Ці відносини можуть виникати між різними державними органами, державними органами та органами місцевого самоврядування тощо. Наприклад, згідно з частиною 5 статті 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» для здійснення спільних програм місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування можуть укладати договори, створювати спільні органи й організації.

Щодо позитивних можливостей адміністративного права в управлінських правовідносинах можна зазначити таке. Управлінські відносини — це ті відносини, у яких державі необхідно знайти баланс між інтересами власне держави, суспільства й людини. Саме в цих відносинах держава виявляє свою владу щодо особи. І тому в регулюванні управлінських відносин особливої актуальності набувають правові приписи статті 3 Конституції України: «Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави».

Оскільки управлінські відносини є складовою предмета правового регулювання адміністративного права, то саме останнє має покласти в основу регулювання управлінських відносин зазначені правові приписи статті 3 Конституції України. Завдяки цьому, а також чіткому й зрозумілому правовому регулюванню управлінських відносин можна задовольнити державний, суспільний і особистий інтереси.

Джерела адміністративного права — засіб зовнішнього оформлення адміністративно-правових норм, тобто певний акт правотворчості (закон, постанова, указ тощо), який прийнятий уповноваженим органом і містить адміністративно-правові норми.

Джерелами адміністративного права є:

1) Акти законодавства (закони України, чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також постанови Верховної Ради України, укази Президента України, декрети й постанови Кабінету Міністрів України). Наприклад: Кодекс України про адміністративні правопорушення.

2) Нормативні накази керівників центральних органів виконавчої влади. Наприклад: Наказ міністра освіти і науки України «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти».

3) Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій. Наприклад: Розпорядження Першого заступника голови Харківської обласної державної адміністрації № 321 від 02.05.2018 р. «Про заборону відвідування населенням хвойних лісів і в’їзду до лісів області транспортних засобів у період високої пожежної небезпеки протягом 2018 року».

4) Рішення органів місцевого самоврядування, що містять адміністративно-правові норми. Наприклад: Правила користування маломірними (малими) суднами на водних об’єктах Харківської області (затверджено рішенням Харківської обласної ради).

1. Дайте визначення адміністративного права. Визначте його місце в системі публічного права України. 2. Назвіть види суспільних відносин, які є предметом адміністративного права. 3. поясніть, чому імперативний метод є про

відним методом адміністративного права. 4. назвіть позитивні можливості адміністративного права в управлінських правовідносинах. 5. визначте основні особливості джерел адміністративного права.

 

Це матеріал з підручника Правознавство 11 клас Лук’янчиков

 

Наступна сторінка:   Адміністративнивно-правові відносини...^