Інформація про новину
  • Переглядів: 1175
  • Дата: 24-04-2019, 17:34
24-04-2019, 17:34

Співвідношення переконання и примусу в адміністративному праві. Заходи адміністративного примусу

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  Адміністративнивно-правові відносини...
Наступна сторінка:   Поняття та види публічної служби. Держ...

Переконання — метод державного управління який знаходить свій прояв у впливі на свідомість і поведінку людей шляхом застосування роз’яснювальних та виховних заходів із метою формування у громадян розуміння необхідності виконання приписів нормативних актів.

Основними способами переконання є: 1) роз’яснення завдань і функцій державного управління; 2) виховання; 3) навчання; 4) пропаганда необхідності виконання приписів нормативних актів.

Унаслідок використання методу переконання держава бажає досягти такого результату: людина дотримується вимог нормативно-правових актів унаслідок усвідомлення правильності такої поведінки та її корисності для суспільства.

На жаль, суспільство ще не дійшло того рівня розвитку, коли всі його члени усвідомили необхідність дотримання вимог нормативно-правових актів і ніхто не вчинює правопорушення. Сьогодні ще є особи, які порушують приписи правових норм. Саме тому держава вимушена застосовувати не тільки метод переконання, але й метод примусу для забезпечення виконання вимог нормативно-правових актів.

Адміністративний примус є особливим крайнім заходом, який застосовується у державному управлінні лише тоді, коли інші методи управління виявилися неефективними.

Адміністративний примус — метод державного управління, який знаходить свій прояв в офіційному психологічному або фізичному впливі державних органів (посадових осіб) на особу з метою змусити її виконувати приписи правових норм.

Ознаками адміністративного примусу є:

■ офіційний, державно-владний характер, тобто застосування адміністративного примусу можливо лише від імені держави й лише уповноваженими державними органами (посадовими особами) у процесі реалізації ними державно-владних повноважень;

■ правовий характер, тобто застосування адміністративного примусу можливо лише у випадках, передбачених законом;

■ множинність суб’єктів застосування заходів адміністративного примусу (Національна поліція, Державна прикордонна служба, Державна санітарно-епідеміологічна служба і багато інших);

■ зовнішній характер заходів адміністративного примусу знаходить свій прояв у відсутності службового підпорядкування між суб’єктами застосування заходів адміністративного примусу (активними учасниками) та особами, щодо яких здійснюється застосування зазначених заходів;

■ варіативність підстав застосування заходів адміністративного примусу знаходить свій прояв у тому, що вони застосовуються не лише у випадках вчинення особою правопорушення (або підозри у вчиненні правопорушення), але й за наявності умов, які передбачені законодавством. Наприклад, згідно із частиною 2 статті 36 Закону України «Про Національну поліцію», поліцейський може обмежувати або забороняти рух транспорту й пішоходів на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг у разі затримання осіб відповідно до закону, під час аварій, інших надзвичайних ситуацій, якщо це необхідно для забезпечення публічної безпеки й порядку, охорони життя і здоров’я людей;

■ незалежність від волі та бажання особи, щодо якої застосовуються заходи адміністративного примусу;

■ застосовується як до фізичних, так і до юридичних осіб.

Адміністративний примус реалізується шляхом застосування заходів адміністративного примусу.

Залежно від форми реалізації заходи адміністративного примусу поділяють на фізичні (затримання автомобіля шляхом його блокування іншими автомобілями) та психологічні (вимога пред’явити документи).

Залежно від мети застосування заходи адміністративного примусу поділяють на:

■ заходи адміністративного запобігання;

■ заходи адміністративного припинення;

■ заходи адміністративної відповідальності.

Заходи адміністративного запобігання — визначені нормами адміністративного права способи фізичного або психологічного впливу для попередження правопорушень, підтримання громадського порядку та безпеки.

До заходів адміністративного запобігання можна віднести: перевірку документів; митний огляд; внесення подання про усунення причин та умов, які сприяють вчиненню правопорушень; використання транспортних засобів і засобів зв’язку, які належать фізичним і юридичним особам, із метою запобігання шкідливим наслідкам стихійного лиха, інших надзвичайних обставин, для доправлення в медичні установи осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, для переслідування.

Заходи адміністративного припинення — визначені нормами адміністративного права способи фізичного або психологічного впливу, які спрямовані на припинення протиправної поведінки, недопущення її негативних наслідків і забезпечення притягнення винних до відповідальності.

До заходів адміністративного припинення можна віднести: вимогу припинити протиправну поведінку; зупинку транспортного засобу та його тимчасове затримання; відсторонення водія від керування транспортним засобом; адміністративне затримання.

Заходи адміністративної відповідальності — визначені нормами адміністративного права способи фізичного або психологічного впливу, які є мірою відповідальності й застосовуються з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, у дусі дотримання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

До заходів адміністративної відповідальності можна віднести: адміністративні стягнення (штраф, конфіскація, виправні роботи, адміністративний арешт тощо) та заходи впливу (зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення в потерпілого, попередження, догана або сувора догана, передача під нагляд)

1. Дайте визначення переконання як методу державного управління. Назвіть основні способи переконання. 2. Дайте визначення примусу як методу державного управління. назвіть ознаки адміністративного примусу. 3. назвіть шляхи реалізації' адміністративного примусу. 4. Які ви знаєте види заходів адміністративного примусу? 5. на

ведіть приклади кожного виду заходів адміністративного примусу залежно від мети застосування. 6. чи може вважатися накладення дисциплінарних стягнень на фізичних осіб за вчинення адміністративних правопорушень заходом адміністративної відповідальності?

Завдання для самоперевірки до теми 1. Загальна характеристика адміністративного права

1. визначте, у чому полягає соціальне призначення адміністративного права.

2. знайдіть у конституції України норми, які можна віднести до джерел адміністративного права.

3. Охарактеризуйте взаємодію адміністративного права з іншими галузями права.

4. наведіть приклади існування суспільних відносин в адміністративно-правовій формі.

5. проведіть класифікацію суб'єктів адміністративно-правових відносин залежно від особливостей їхньої адміністративної правосуб'єктності.

6. визначте, у чому полягає сутність запобігання як заходу адміністративного примусу.

7. визначте основну особливість адміністративно-запобіжних заходів.

8. поясніть, у чому полягає особливість заходів адміністративного припинення.

9. змоделюйте ситуацію, за якої заходи адміністративного припинення можуть застосовуватися разом з іншими заходами адміністративного примусу.

10. порівняйте: предмет і метод адміністративного права та предмет і метод конституційного права; адміністративні правовідносини та інші види правовідносин, які врегульовані галузями публічного права; заходи адміністративного запобігання та заходи адміністративного припинення; заходи адміністративного припинення та заходи адміністративної відповідальності.

 

Це матеріал з підручника Правознавство 11 клас Лук’янчиков

 
Попередня сторінка:  Адміністративнивно-правові відносини...
Наступна сторінка:   Поняття та види публічної служби. Держ...^