Інформація про новину
  • Переглядів: 616
  • Дата: 24-04-2019, 17:35
24-04-2019, 17:35

Права та обов'язки державних службовців

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  Поняття та види публічної служби. Держ...
Наступна сторінка:   Основні засади проходження служби в о...

Згідно зі статтею 7 Закону, державний службовець має право на:

1) повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе й шанобливе ставлення з боку керівників, колег та інших осіб;

2) чітке визначення посадових обов’язків;

3) належні для роботи умови служби та їх матеріально-технічне забезпечення;

4) оплату праці залежно від обійманої посади, результатів службової діяльності, стажу державної служби та рангу; [...]

7) просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

8) участь у професійних спілках із метою захисту своїх прав та інтересів; [. ]

1 0) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади державної служби, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його службової діяльності;

1 1) захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону;

1 2) отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених законом;

1 3) безперешкодне ознайомлення з документами про проходження ним державної служби, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання його службової діяльності;

1 4) проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри. Державні службовці також реалізують інші права, визначені в положеннях про структурні підрозділи державних органів та посадових інструкціях, затверджених керівниками державної служби в цих органах.

Згідно зі статтею 8 Закону, державний службовець зобов’язаний:

1) дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; [. ]

3) поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина;

4) із повагою ставитися до державних символів України;

5) обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінацію державної мови й протидіяти можливим спробам її дискримінації; [. ]

7) сумлінно й професійно виконувати свої посадові обов’язки;

8) виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та в межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України;

9) дотримуватися вимог законодавства у сфері запобігання й протидії корупції;

1 0) запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби; [. ]

1 2) зберігати державну таємницю та персональні дані осіб, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до законодавства не підлягає розголошенню тощо. Державні службовці виконують також інші обов’язки, визначені в положеннях про структурні підрозділи державних органів та посадових інструкціях, затверджених керівниками державної служби в цих органах.

1. Серед прав державних службовців виділіть ті, що мають особистісний характер і ті, що мають майновий характер. 2. розмежуйте обов'язки державних службовців на загальні й спеціальні. 3. проаналізуйте ситуації. Ситуація 1. керівник управління економіки рдА Харченко звертався до своїх підлеглих на «ти», хоча був наймолодшим в управлінні, часто підвищував голос на працівників управління, весь час повторював, що він тут

господар, а всі інші — це прості виконавці його волі. визначте, яке право державних службовців порушував Харченко.

Ситуація 2. керівниця управління водного господарства ОдА клименко часто порушувала встановлені законом обмеження щодо отримання подарунків. визначте, який саме обов'язок не було виконано клименко.

 

Це матеріал з підручника Правознавство 11 клас Лук’янчиков

 
Попередня сторінка:  Поняття та види публічної служби. Держ...
Наступна сторінка:   Основні засади проходження служби в о...^