Інформація про новину
  • Переглядів: 704
  • Дата: 24-04-2019, 17:36
24-04-2019, 17:36

Основні засади проходження служби в органах місцевого самоврядування

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  Права та обов'язки державних службовц...
Наступна сторінка:   Поняття, ознаки та склад адміністрати...

Служба в органах місцевого самоврядування — професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які обіймають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом.

На відміну від державної служби, яка спрямована на виконання завдань і функцій держави, служба в органах місцевого самоврядування має на меті реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування.

Право на службу в органах місцевого самоврядування мають громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території.

На посаду можуть бути призначені особи, які мають відповідну освіту й професійну підготовку, володіють державною мовою та регіональними мовами в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків.

Згідно зі статтею 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється:

■ на посаду сільського, селищного, міського голови, старости;

■ на посаду голови та заступників голови районної, районної в місті, обласної ради;

■ заступника міського голови — секретаря Київської міської ради, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад шляхом обрання відповідною радою;

■ на посади керівника секретаріату (керуючого справами) районної, обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату обласних і районних рад, керівників відділів, управлінь та інших працівників органів місцевого самоврядування шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної в місті, обласної ради

на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. Громадяни України, які вперше приймаються на службу в органи місцевого самоврядування, у день прийняття відповідного рішення складають Присягу.

Для посадових осіб місцевого самоврядування встановлено 15 рангів. Черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно відпрацювала на обійманій посаді щонайменше два роки.

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», основними обов’язками посадових осіб місцевого самоврядування є:

■ дотримання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування;

■ забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної діяльності органів місцевого самоврядування;

■ дотримання прав і свобод людини й громадянина;

■ збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню;

■ постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації;

■ сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, ініціативність і творчість у роботі;

■ шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, турбота про високий рівень культури, спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

■ недопущення дій або бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

Згідно зі статтею 9 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», основні права посадових осіб місцевого самоврядування є такими:

■ отримувати в порядку, встановленому законодавством, від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фізичних

та юридичних осіб матеріали, інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків;

■ у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами, які стосуються проходження нею служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівників

органу місцевого самоврядування відповідні пояснення та давати особисті пояснення;

■ вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на думку особи, звинувачень або підозри щодо неї;

■ захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

1. Дайте визначення служби в органах місцевого самоврядування. 2. Які вимоги встановлює закон до осіб, які можуть бути призначені на службу в органах місцевого самоврядування? 3. на які посади здійснюється

прийняття на службу в органи місцевого самоврядування? 4. проведіть класифікацію прав та обов'язків посадових осіб органів місцевого самоврядування за критеріями, обраними вами самостійно.

Завдання для самоперевірки до теми 2. Публічна служба

1. законом передбачається значне звуження кола осіб, які матимуть статус державного службовця. дайте оцінку цій новелі закону з позицій критичного мислення.

2. Окремі правники стверджують, що віднесення працівників канцелярії судів до державних службовців і виключення помічників суддів із числа цих службовців є порушенням одного із принципів права. доведіть або спростуйте це твердження, визначивши при цьому відповідний принцип права.

3. законодавство України не містить правил щодо особливостей проходження служби на політичних посадах публічної служби. У зв'язку із цим правовий статус цих осіб з одного боку має ознаки дискримінації, а з другого боку — привілеї. Визначте ці ознаки.

4. Стосовно деяких категорій державних службовців діє заборона щодо членства в політичних партіях. Ознайомтеся з текстом статті 36 Конституції україни та висловіть свою думку з приводу наявності або відсутності відповідності вищезгаданої норми Закону положенням статті 36 Конституції України.

5. Ознайомтеся зі змістом статті 10 європейської Конвенції про захист прав людини і основопо

ложних свобод від 04.11.1950 р. Висловіть свої міркування з приводу того, чи може розглядатися зазначена в попередньому завданні заборона щодо членства в політичних партіях деяких категорій державних службовців як обмеження свободи вираження поглядів, що гарантована кожному на підставі норми Конвенції.

6. Подискутуйте з приводу того, чи не суперечить Конституції україни норма закону, відповідно до якої деяким категоріям державних службовців забороняється суміщати роботу на посаді державної служби з обов'язками депутата місцевої ради.

7. Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» передбачається субсиді-арне застосування норм трудового законодавства до регулювання питань служби в органах місцевого самоврядування. Визначте, які норми трудового законодавства застосовуються в цьому випадку.

8. Порівняйте: державну службу та службу в органах місцевого самоврядування; права державних службовців та обов'язки державних службовців; права службовців місцевого самоврядування та обов'язки службовців місцевого самоврядування.

 

Це матеріал з підручника Правознавство 11 клас Лук’янчиков

 
Попередня сторінка:  Права та обов'язки державних службовц...
Наступна сторінка:   Поняття, ознаки та склад адміністрати...^