Інформація про новину
  • Переглядів: 342
  • Дата: 3-10-2022, 17:18
3-10-2022, 17:18

5.6. Висловлювання. Розгалуження. Алгоритми з розгалуженнями

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  5.5. Циклічні процеси. Цикли. Алгоритми ...
Наступна сторінка:   6.1. Практикум з використання інформаці...

У цьому пункті йтиметься про:

істинні та хибні висловлювання; повне і неповне розгалуження; алгоритми з розгалуженнями; Scratch-проєкти з розгалуженнями.

ВИСЛОВЛЮВАННЯ

Ви знаєте, що речення бувають розповідні, питальні й спонукальні. Розповідні речення містять у собі повідомлення. Вони можуть містити певні враження, судження, думки, висновки. Про судження і висновки можна сказати, правильні вони чи неправильні.

Поміркуйте

Розгляньте малюнки (мал. 5.49). Що ви можете сказати про наведені речення?

На першому малюнку зображено дощ у місті. На другому малюнку зображено ліс улітку.

На третьому малюнку зображено місто взимку.

Речення, яке містить твердження про певний об’єкт або про зв’язки між об’єктами і про яке можна сказати, правильне (істинне) це твердження чи неправильне (хибне), називають висловлюванням.

Прикладами правильних (істинних) висловлювань є:

Україна - це країна Європи.

У жовтні 31 день.

Гусінь перетворюється на метелика.

Дніпро ділить Україну на Лівобережну і Правобережну.

Прикладами неправильних (хибних) висловлювань є:

У лютому завжди 28 днів. Пароплав пливе по хмарах. Автомобіль плете павутиння. Слово дерево - дієслово.

2,5 - ціле число.

А ось приклади речень, які не є висловлюваннями:

Завтра випаде сніг?

Помнож число 15 на число 30. Скільки тобі років?

РОЗГАЛУЖЕННЯ В АЛГОРИТМІ

Люди часто приймають різні рішення, виконують різні дії залежно від виконання або невиконання певних умов, залежно від певних обставин тощо. Автоматичні пристрої також часто виконують різні дії залежно від певних умов.

Поміркуйте

Поясніть ситуації, зображені на наведених малюнках (мал. 5.50).

Алгоритм також може містити фрагмент, який розпочинається з команди перевірки умови, і залежно від результату виконання цієї команди (Так чи Ні) буде вико

нуватися або одна послідовність команд, або інша. Такий фрагмент алгоритму називається повним розгалуженням.

Умовою в цьому фрагменті можуть бути висловлювання, математичні рівності та нерівності, запитання, на які потрібно відповісти Так чи Ні та ін.

Блок-схему повного розгалуження наведено на малюнку 5.51:

Виконання повного розгалуження відбувається так: виконавець виконує команду перевірки умови: якщо результат виконання цієї команди Так, то виконавець виконує послідовність команд 1, після чого переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму; якщо ж результат виконання цієї команди Ні, то виконавець виконує послідовність команд 2, після чого також переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму.

Наведемо приклад повного розгалуження в алгоритмі для визначення закінчення дієслова в 3-й особі однини (мал. 5.52).

В алгоритмах використовується також і неповне розгалуження. Блок-схему неповного розгалуження наведено на малюнку 5.53:

Виконання неповного розгалуження відрізняється від виконання повного розгалуження тим, що при результаті виконання команди перевірки умови Ні виконавець одразу переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму.

Розглянемо приклад алгоритму з неповним розгалуженням (мал. 5.54):

РОЗГАЛУЖЕННЯ У ПРОЄКТАХ SCRATCH 3

Розгалуження використовують і в проєктах Scratch 3. Для повного розгалуження у Scratch 3 використовують

блок з командою

а для неповного розгалужен

ня - блок з командою

Наведемо приклади використання розгалужень (мал. 5.55):

Блок з командою перевірки умови можна вибрати у групі Датчики. У наведених розгалуженнях використано блок

з командою перевірки умови

у якому можна відкрити список і вибрати певну клавішу для перевірки її натискання.

У блоці з командою розгалуження можна використати й інші блоки з командами групи Датчики.

Поміркуйте

Які ще блоки з командами групи Датчики можна використати в розгалуженнях?

Під час використання блока з командою запитати і чекати з групи Датчики перед розгалуженням у самому розгалуженні потрібно використати блок з командою від-

повідь, а також потрібно ще використати блоки з групи

Оператори

щоб порівняти введену відповідь

з очікуваною (мал. 5.56). Причому спочатку у блок розгалуження потрібно вставити блок для порівняння з групи Оператори, а потім в ліве поле цього блока вставити блок відповідь, а в праве - значення для порівняння.

Після виконання команди запитати і чекати в нижній частині Сцени з’являється поле, у яке потрібно ввести від

повідь на запитання, після чого вибрати кнопку

Працюємо з комп’ютером

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

Задача 1. На Сцені розташований виконавець Рудий кіт і є зелена стіна (мал. 5.57). Якщо натискати або тримати натиснутою клавішу праворуч, виконавець має рухатися в напрямку стіни. Коли він доторкнеться до стіни, він має повернути вниз і переміщуватися вздовж стіни. Створіть проєкт для розв’язування цієї задачі.

1. Відкрийте середовище Scratch 3.

2. Виберіть ярлик Сцена у правій нижній частині вікна.

3. Установіть вказівник на кнопку Обрати тло

і ви

беріть кнопку Намалювати

4. Намалюйте у графічному редакторі зелений прямокутник без меж (товщина меж - 0) (мал. 5.57).

5. Виберіть в Області спрайтів виконавця.

6. Розмістіть на Області коду блоки з командами, які наведено на малюнку 5.57.

Вказівка. Для встановлення кольору в полі команди

що точно збігається з кольором прямо

кутника, слід:

1. Вибрати поле з кольором у цьому блоці.

2. Вибрати на панелі, що відкриється, кнопку Піпет-

ка

3. Вибрати будь-яку точку на зеленому прямокутнику.

4. Закрити панель кольорів.

7. Збережіть проєкт у вашій папці у файлі з іменем вправа 5.6.1.

8. Запустіть проєкт на виконання.

9. Натисніть і тримайте натиснутою клавішу праворуч.

10. Спостерігайте за діями виконавця.

11. Проаналізуйте, чи відповідає складений проєкт поставленій задачі. Поясніть свій висновок. За якої умови виконавець зупиниться?

12. Закрийте вікно середовища Scratch 3.

Найважливіше в цьому пункті

Висловлюванням називають твердження, про яке можна сказати, правильне (істинне) воно чи неправильне (хибне). Розгалуженням називають фрагмент алгоритму, що

містить команду перевірки умови і послідовності команд, які будуть виконуватися або не будуть виконуватися залежно від результату виконання команди перевірки умови.

Умовою в розгалуженні можуть бути висловлювання, математичні рівності та нерівності, запитання, на які потрібно відповісти Так чи Ні, та інше.

В алгоритмах використовують розгалуження двох видів: повне розгалуження (мал. 5.58) і неповне розгалуження (мал. 5.59).

Виконання повного розгалуження відбувається так: виконавець виконує команду перевірки умови; якщо результат виконання цієї команди Так, то виконавець виконує послідовність команд 1, після чого переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму; якщо ж результат виконання цієї команди Ні, то виконавець виконує послідовність команд 2, після чого також переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму.

Виконання неповного розгалуження відбувається так: виконавець виконує команду перевірки умови; якщо результат виконання цієї команди Так, то виконавець виконує послідовність команд 1, після чого переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму; якщо ж результат виконання цієї команди Ні, то виконавець одразу переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму.

У Scratch 3 для повного розгалуження потрібно вико

ристати блок з командою

а для неповного розга

луження - блок з командою

Команди перевірки

умови можна брати з групи Датчики. Для деяких з них потрібно використати блоки команд порівняння з групи Оператори.

Дайте відповіді на запитання

1. Що таке висловлювання?

2. Що таке розгалуження?

3. Як виконується повне розгалуження?

4. Як виконується неповне розгалуження?

Обговоріть і зробіть висновки

1. Чи може розповідне речення не бути висловлюванням?

Якщо так, наведіть приклади і поясніть свою відповідь.

2. В алгоритмах для розв’язування яких задач потрібно використовувати команди розгалуження?

3. Які життєві ситуації пов’язані з виконанням розгалуження?

4. Чи є в українській мові випадки використання розгалуження під час написання слів, речень?

5. Чи траплялися вам в інших навчальних предметах випадки використання розгалуження?

6. Що спільного в командах повного і неповного розгалуження?

7. Чим відрізняється команда повного розгалуження від команди неповного розгалуження?

8. Чим відрізняються виконання лінійного фрагмента алгоритму від виконання розгалуження і циклу з лічильником?

Виконайте завдання

1. Наведіть приклади істинних висловлювань, хибних

висловлювань, невисловлювань.

2. Визначте, які з даних речень є істинними висловлюваннями, хибними висловлюваннями і не є висловлюваннями:

1) Ти - учень 7-го класу.

2) У якому місті ти народився?

3) Закрий вікно.

4) Число 243 ділиться націло на 5.

5) Інформатика - цікавий предмет.

6) Тарас Шевченко - великий український поет.

7) Завтра буде дощ.

4. Запишіть у зошит номери прикладів, які є розгалуженнями, і номери прикладів, які є циклами:

1. Ви йдете до школи.

2. Якщо під час переходу вулиці на світлофорі горить червоне світло, то ви чекаєте.

3. Кожного дня Сонце сходить і заходить.

4. Якщо на вулиці холодно, то ви одягаєте теплий одяг.

5. Якщо в театрі пролунали два дзвінки, то глядачам потрібно заходити до зали.

6. Кожного дня ви робите ранкову гімнастику.

7. У суботу або неділю підйом о 8-й годині ранку, а в інші дні підйом о 7-й годині ранку.

5. Виконайте двічі алгоритм (мал. 5.60) з різними заданими числами і заповніть у зошиті таблицю виконання відповідно до зразка:

Задумане число

35

   

Додати до заданого числа число 13

35 + 13 = 48

   

Сума ділиться націло на 2?

48 ділиться на 2? Так

   

Помножити суму на 3 або Поділити суму на 2

4^

00

м

II

м

4^

   

Результат

Результат: 24

   

6. Складіть у зошиті блок-схему алгоритму переходу вулиці на пішохідному переході зі світлофором.

7. Складіть у зошиті блок-схему алгоритму переходу вулиці на переході без світлофора.

8. Складіть у зошиті блок-схему алгоритму визначення, чи є даний прямокутник квадратом. Використайте такі команди: Повідомити: квадрат, Повідомити: не квадрат, Сусідні сторони рівні?, Взяти прямокутник.

9. Створіть проєкт, у якому виконавець за натиснутої клавіші Пропуск буде переміщуватися на 10 кроків, якщо вказівник буде знаходитися від виконавця на відстані менше ніж 100 кроків. Збережіть проєкт у вашій папці у файлі з іменем завдання 5.6.9.

10. Створіть проєкт, у якому залежно від відповіді на запитання Повертати вправо виконавець або поверне вправо і переміститься на 100 кроків, або переміститься на 50 кроків у напрямку руху. Збережіть проєкт у вашій папці у файлі з іменем завдання 5.6.10.

11. На Сцені намальовано квадрат, пофарбований у зелений або червоний колір. Виконавець Рудий кіт стоїть у цьому квадраті. Створіть проєкт, у якому виконавець повідомить колір цього квадрата. Збережіть проєкт у вашій папці у файлі з іменем завдання 5.6.11.

12. Намалюйте на Сцені 5 квадратів, які пофарбовані в зелений або червоний колір і розташовані в ряд один

за одним на відстані 40 кроків. Довжина сторони кожного квадрата 70 кроків. Установіть виконавця Художник (можна використати зображення з бібліотеки або з Інтернету) в першому з цих квадратів. Створіть проєкт, у якому виконавець повідомить колір кожного квадрата. Збережіть проєкт у вашій папці у файлі з іменем завдання 5.6.12.

13. Завдання в Інтернеті. Відкрийте сторінку за посиланням

https://studio.code.org/s/

course3/lessons/7/levels/1. Виконайте завдання 1-6. Збережіть проєкти у вашій папці у файлах з іменами завдання 5.6.13.x, де х - номер завдання.

Оцініть свої знання та вміння

Оцініть свої навчальні досягнення після закінчення вивчення розділу (початковий, середній, достатній, високий рівень).

Я розумію, для розв’язування яких задач доцільно скласти алгоритм.

Я вмію виконати вже складений алгоритм з циклами з лічильником і з розгалуженнями.

Я вмію визначити, які з алгоритмічних структур (лінійну, цикл з лічильником, розгалуження) потрібно

використати для складання алгоритму для розв’язування поставленої задачі.

Я вмію скласти алгоритм з циклами з лічильником і з розгалуженнями в словесній формі або у графічній формі для розв’язування поставленої задачі.

Я вмію створити проєкт у середовищі Scratch 3 з використанням циклів з лічильником і розгалужень.

Повторіть той матеріал, який ви знаєте недостатньо.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

«СТВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ІЗ ЦИКЛАМИ З ЛІЧИЛЬНИКОМ І РОЗГАЛУЖЕННЯМИ»

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

Завдання. Створіть проєкт у середовищі Scratch 3 зі створення привітання однокласника/однокласниці з днем народження. Створіть на Сцені привітальний малюнок. Використайте змінення костюмів виконавця або кількох виконавців, вітальні звукові та текстові повідомлення. Використайте у проєкті цикли і розгалуження. Збережіть проєкт у вашій папці у файлі з іменем практична 5.

 

 

Це матеріал з підручника "Інформатика" 5 клас Ривкінд 2022 читати онлайн

 
Попередня сторінка:  5.5. Циклічні процеси. Цикли. Алгоритми ...
Наступна сторінка:   6.1. Практикум з використання інформаці...^