Інформація про новину
  • Переглядів: 248
  • Дата: 3-10-2022, 17:20
3-10-2022, 17:20

6.1. Практикум з використання інформаційних технологій

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  5.6. Висловлювання. Розгалуження. Алгор...
Наступна сторінка:   Словник термінів до курсу "Інформатик...

У цьому розділі ви поглибите та розширите свої знання й вдосконалите навички з таких тем:

етапи виконання проекту; визначення ролей учасників проекту; складання плану виконання проекту; визначення завдань проекту;

пошук, аналіз, опрацювання матеріалів, виконання завдань проекту; подання результатів виконання проекту.

6.1. ПРАКТИКУМ З ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Що таке проект? Які проекти ви виконували в п'ятому класі?

Чи використовували ви під час виконання проєкту знання з інших навчальних предметів?

Що потрібно зробити, щоб проєкт досяг успіху?

Слово «проєкт» в українській мові має кілька значень. Для інженерів проєкт - це сукупність документів, у яких описується послідовність виготовлення якогось, як правило нового, виробу. Літератори під проєктом розуміють попередній текст якогось твору, дизайнери - ескіз задуму щодо створення певного виробу тощо. У науці, яка розробляє рекомендації для успішної реалізації проєктів, проєкт - це сукупність процесів, направлена на досягнення певних цілей і завдань для створення нового продукту або послуги.

Навчальний проєкт - це форма та результат діяльності, спрямованої на досягнення певної навчальної мети, розв’язування деякої проблемної задачі.

Працюють над виконанням проєктів доволі часто групами, розподіливши між собою завдання (ролі).

Проєкти, які реалізуються у школах, - це зазвичай навчальні проєкти. Їх особливістю є поєднання змісту різних навчальних предметів. Під час їх виконання учні/учениці навчаються пізнавати нове, самостійно досліджувати невідомі явища та предмети. Проєктні технології також передбачають розвиток умінь планувати свою діяльність, визначати можливі шляхи й засоби реалізації мети проєкту.

Проєктна діяльність передбачає кілька етапів (мал. 6.1)

Розглянемо, які дії відбуваються на кожному з етапів:

Визначення мети проекту. У меті зазначається, що повинно бути отримано в результаті виконання про-єкту (наприклад, створення виставки малюнків, виготовлення деякого виробу, виготовлення пристроїв або обладнання до уроків тощо).

Складання плану проекту, розподіл ролей у групах.

Зазначається послідовність дій для досягнення мети, відображаються терміни та виконавці на кожному з етапів проєкту, за потреби зазначаються матеріальні та інформаційні ресурси, які потрібні для здійснення завдань. Форма подання такого плану: усний план, записи в зошиті або комп’ютерний текстовий документ, щоденник робіт, презентація з планом, схема реалізації проєкту (мал. 6.2) та інші.

Дуже важливим є правильно розподілити обов’язки між членами групи проєкту. В учнівських проєктах обов’язковим елементом є здобуття нових знань і навичок усіма членами групи, а не тільки окремими її учасниками. У правильному розподілі ролей у групі може допомогти так звана TORI -модель побудови стосунків між учасниками проєкту. Принципи TORI - це Trust (англ. -віра, довіра): довіра до кожного учасника/учасниці проєкту, віра у його можливості; Openness (англ. - відкритість, прямота): вільний обмін думками, ідеями, планами, увага до думок інших учасників проєкту; Realization (англ. - розуміння, виконання): вільний вибір ролей у команді, способів досягнення цілей, що дає змогу збільшити

зацікавленість у реалізації проєкту; Interdependence (англ. -взаємозалежність): взаємна відповідальність за результати проєкту, уміння в певний час брати на себе лідерство або роль виконавця.

Пошук відомостей і добір матеріалів, потрібних для виконання завдань проєкту. Джерелами відомостей можуть бути книжки, журнали, газети, повідомлення з Інтернету або телебачення. Збирати відомості також можна шляхом опитування свідків подій, науковців, спостереження за об’єктом, вимірювання параметрів об’єктів, фотографування об’єктів тощо. Можуть також використовуватись різноманітні «розумні» інструменти смартфонів і планшетних комп’ютерів. Під час пошуку потрібних матеріалів слід критично оцінювати знайдені відомості та дотримуватися Закону про авторські права.

Опрацювання знайдених відомостей, виконання завдань, передбачених у плані проєкту. На цьому етапі кожен учасник має виконати поставлене перед ним завдання та отримати запланований результат.

Для опрацювання знайдених відомостей, як правило, використовують засоби різноманітних інформаційних технологій: графічні та відеоредактори, текстові процесори, редактори презентацій, калькулятори тощо. Добір засобів опрацювання залежить від цілей проєкту та вмінь учасників проєкту працювати з певними комп’ютерними програмами.

Оформлення результатів діяльності. Результати, отримані в ході виконання проєкту, необхідно підсумувати та подати у формі, зручній для презентування результатів або використання. Форма подання: презентація, вебсайт, текстовий документ, графічне зображення та інше (мал. 6.3).

Представлення результатів проєкту. На цьому етапі презентуються результати виконання проєкту зацікавленим особам, наприклад однокласникам/однокласни-цям, учням/ученицям інших класів, батькам/рідним, здійснюється оцінювання роботи над проєктом кожного учня/учениці, підбиваються підсумки. Бажано, щоб результат проєкту був цікавим і потрібним.

Важливим є не тільки вміст представлення, але й чітке, послідовне та зрозуміле подання відомостей про проєкт і його результати:

назва та мета проєкту, склад групи проєкту та ролі в ній; засоби, методи й шляхи, що були вибрані для реалізації проєкту;

які складнощі та проблеми трапилися учасникам та учасницям проєкту на шляху до його реалізації; результати виконання проєкту, досягнення його цілей; висновки, зроблені за результатами виконання проєкту, або демонстрація створеного об’єкта.

Наведемо приклад навчального проєкту, у якому потрібно використати знання та уміння з математики, мистецтва, курсу «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти» та інформатики. Опишемо етапи проєкту та варіант дій, які можуть бути виконані в ході здійснення проєкту «Симетрія у візерунках та орнаментах народів різних країн».

Визначення мети проекту. Спільно з учителем/учи-телькою визначається мета проєкту. Наприклад, така: Дослідити традиційні візерунки та орнаменти різних країн світу та визначити, у яких орнаментах використано симетрію, які види симетрії використовуються в орнаментах. Створити комп’ютерну бібліотеку малюнків орнаментів різних країн світу, у яких використано симетрію.

Складання плану проекту, розподіл ролей у групах. План проєкту (мал. 6.4) подано у вигляді схеми, у якій описано дії учасників проєкту та терміни, відведені на кожний з етапів проєкту. Таку схему можна створити у графічному редакторі або текстовому процесорі. Під час розподілу обов’язків варто дотримуватись описаних вище принципів TORI-моделі. Наприклад:

добір учасників/учасниць групи здійснювати, враховуючи бажання учнів/учениць брати участь у цьому проєкті;

керівника групи варто обирати після формування групи, враховуючи думки більшості учасників/учасниць;

вибір країни (регіону) дослідження також повинен здійснюватися учнями/ученицями за бажанням. Наприклад, перелік об’єктів дослідження може містити більше країн (регіонів), ніж учасників/учасниць групи; основні дії по добору потрібних відомостей, обґрунтування визначення типу симетрії в орнаментах, створення орнаментів, включення малюнків орнаментів і підписів до них до презентації, виступ з представ-

ленням своїх результатів роботи здійснюють усі учас-ники/учасниці проєкту;

попередні й кінцеві результати здійснення проєкту, способи їх подання обговорюються всіма учасниками проєкту.

Опис інших етапів проєкту подано в плані проєкту (мал. 6.4).

Найважливіше в цьому пункті

Навчальний проєкт - це форма та результат діяльності, спрямованої на досягнення певної навчальної мети,

розв’язування деякої проблемної задачі.

Проєктна діяльність передбачає кілька етапів: визначення мети проєкту, складання плану проєкту, пошук відомостей і добір матеріалів, опрацювання знайдених відомостей, виконання завдань, оформлення результатів діяльності, представлення результатів проєкту.

Дайте відповіді на запитання

1. Що таке проєкт?

2. Які етапи реалізації проєктів ви знаєте?

3. Яка мета складання плану проєкту?

4. У яких формах може бути подано план проєкту?

5. Які вимоги до представлення результатів здійснення

проєкту?

Обговоріть і зробіть висновки

1. Чим відрізняються навчальні проєкти від інших про-

єктів?

2. Які навчальні проєкти ви вже реалізовували? Які особливості їх виконання?

3. У яких проєктах, крім навчальних, ви брали участь? Якою була мета цих проєктів?

4. Які з етапів проєкту більш важливі? Чи можна змінити послідовність етапів виконання проєкту?

5. На підставі чого можна зробити висновок про те, чи досяг проєкт поставленої мети?

6. Що впливає на вибір комп’ютерних програм для опрацювання матеріалів проєктів? Які програми ви використовували для опрацювання матеріалів навчальних проєктів з математики, української літератури?

Виконайте завдання

1. Визначте мету навчального проєкту з курсу Пізнаємо

природу «Як зберегти повітря чистим у моєму населеному пункті?» та перелік комп’ютерних програм для опрацювання відомостей, отриманих під час проєкту.

2. Визначте мету й орієнтовний перелік джерел для пошуку відомостей для реалізації навчального проєкту з курсу

математики «Геометричні фігури на об’єктах довкілля».

3. Робота в парах. Проведіть обговорення та запишіть спільну думку стосовно плану підготовки до представ

лення результатів навчального проєкту з математики «Використання звичайних дробів».

4. Підготуйте набір ілюстрацій до мініпроєкту з української літератури «Створи свою казку». Набір ілюстрацій -це 5-7 малюнків, створених засобами графічного редактора, або фотографій, створених з використанням фотокамери, або дібраних в Інтернеті з дотриманням авторських прав. Збережіть ілюстрації у вашій папці у папці Казка.

5. Підготуйте в редакторі презентацій три слайди з відомостями про три ваші улюблені книжки до колективного мініпроєкту з української літератури «Моя бібліотека». Збережіть презентацію у вашій папці у файлі моя бібліотека.

6. Створіть у середовищі текстового процесора план проєкту з курсу Пізнаємо природу «Рослини нашої місцевості». Укажіть у плані завдання для окремих груп. Збере

жіть план у вашій папці у файлі моя бібліотека.

7. Виконайте вправу в Інтернеті. Адреса вправи:

https://learningapps.org/watch?v=phoj8n9n521

.

Зміст вправи. Розмістіть у правильному порядку етапи здійснення проєкту.

ПРИКЛАДИ ПРОЄКТІВ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Складіть план і реалізуйте проект:

1. Тема: Безпечний Інтернет. Освітні галузі: інформа-

тична, соціальна та здоров’язбережувальна. Мета: створити перелік небезпек Інтернету та способів їх уникнення.

2. Тема: Математика танграму. Предмети: математика,

трудове навчання.

Мета: ознайомитися з головоломкою танграм, створити власноруч елементи головоломки та збірник схем для складання.

3. Тема: Пісенний край. Освітні галузі: мистецька, гро

мадянська та історична.

Мета: знайти інформацію про відомих музикантів вашого краю, створити музичну карту краю.

4. Тема: Образний світ Тараса Шевченка. Освітні галузі:

мовно-літературна, мистецька.

Мета: створити власні ілюстрації до віршів Тараса Шевченка, випустити збірку віршів.

5. Тема: Козацька Україна. Освітні галузі: громадянська

та історична, інформатична.

Мета: створити карту місць козацької слави вашого краю (одного з регіонів України), провести віртуальну екскурсію визначними місцями.

6. Тема: Комфортне температурне середовище. Предмет:

робототехніка.

Мета: створити з використанням мікрокомп’ютера та датчиків температури роботизовану систему, яка б подавала звукові сигнали при зниженні температури приміщення до +15 °С (один вид сигналу) та при її підвищенні до +25 °С (інший вид сигналу). Сигнали повинні повторюватися через 2 хв, якщо температура приміщення не повертається до зазначеного діапазону.

Оцініть свої знання та вміння

Оцініть свої навчальні досягнення (початковий, серед

ній, достатній, високий рівень).

Я можу визначати мету проєкту.

Я розрізняю джерела для пошуку відомостей до навчального проєкту і вмію їх добирати.

Я можу навести приклади програм, які можна використати для опрацювання отриманих у ході проєкту відомостей.

Я розумію роль планування в реалізації всього про-єкту.

Я використовую комп’ютерні засоби для опрацювання, пошуку та подання відомостей про результати проєкту. Я можу добирати різні форми подання відомостей під час роботи над проєктом.

Я можу добирати способи подання результатів проєкту.

Я не відчуваю ускладнень під час розподілу обов’язків між членами групи в процесі роботи над навчальним проєктом.

Я дотримуюся норм міжособистісної комунікації під час роботи над колективним проєктом.

Додаток

І ЗНОВУ В КОМП’ЮТЕРНОМУ КЛАСІ

Ви вже неодноразово проводили уроки в комп’ютерному класі і знаєте, що використання комп’ютерної техніки потребує неухильного дотримання правил поведінки та безпеки життєдіяльності. Нагадаємо їх. Цих правил слід

дотримуватись як у школі, так і вдома. До початку роботи з комп’ютером:

з дозволу вчителя займіть своє робоче місце за комп’ютером, налаштуйте висоту стола, стільця, підставки для ніг (за потреби), кут нахилу монітора так, щоб (мал. Д1):

верхня половина екрана монітора розміщувалася на рівні очей учня/учениці; відстань від очей до поверхні екрана становила приблизно 1,5 діагоналі екрана від очей учня/учениці (наприклад, для монітора з діагоналлю 19 дюймів відстань повинна складати приблизно 72 см); пальці рук вільно лежали на клавіатурі або тримали мишу; руки утворювали в ліктьовому суглобі кут, близький до 90°; клавіатура лежала на поверхні стола або на спеціальній полиці на відстані 10-30 см від краю і була трохи нахилена; спина спиралася на спинку стільця;

ноги спиралися на підлогу або на спеціальну підставку;

наведіть порядок на робочому столі, приберіть з нього предмети, які не потрібні для роботи (мал. Д2);

перевірте чистоту своїх рук, за потреби вимийте їх і витріть насухо;

за потреби з дозволу вчителя/вчительки і тільки спеціальною серветкою протріть екран монітора, клавіатуру, килимок і мишу;

перевірте відсутність зовнішніх пошкоджень комп’ютерного обладнання, у разі їх наявності повідомте вчителя/вчительку;

з дозволу вчителя/вчительки ввімкніть комп’ютер.

Під час роботи з комп’ютером:

тримайте робоче місце охайним, не розміщуйте на ньому сторонніх речей; витримуйте правильну поставу - не нахиляйтеся близько до поверхні екрана, не згинайтеся, тримайте руки без напруження (мал. Д3); після 15-20 хв роботи або в разі відчуття втоми виконайте вправи для очей і для зняття м’язового напруження (у класі - під керівництвом учителя) (мал. Д4); не намагайтеся самостійно усунути перебої в роботі комп’ютера, у разі їх виникнення негайно покличте вчи-теля/вчительку; не торкайтеся задніх стінок монітора та системного блока, не чіпайте дротів живлення; акуратно вставляйте і виймайте змінні носії і лише з дозволу вчителя/вчительки; не торкайтеся екрана монітора руками (це забруднює і псує його покриття);

категорично забороняється знімати кришки корпусів пристроїв комп’ютера, самостійно, без до-

зволу вчителя, приєднувати і від’єднувати пристрої комп’ютера.

Після закінчення роботи:

приберіть своє робоче місце;

з дозволу вчителя/вчительки вимкніть комп’ютер або закінчіть сеанс роботи.

 

Це матеріал з підручника "Інформатика" 5 клас Ривкінд 2022 читати онлайн

 
Попередня сторінка:  5.6. Висловлювання. Розгалуження. Алгор...
Наступна сторінка:   Словник термінів до курсу "Інформатик...^