Інформація про новину
  • Переглядів: 153
  • Дата: 3-10-2022, 17:21
3-10-2022, 17:21

Словник термінів до курсу "Інформатика" за 5 клас Ривкінд

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  6.1. Практикум з використання інформаці...
Наступна сторінка:   1.1. Моє цифрове середовище

А

Абзац - об’єкт текстового документа, що має такі властивості: відступи, вирівнювання, міжрядковий інтервал та інші, с.

Авторські права - право авторів розповсюджувати створені ними матеріали, підписувати своїм іменем, отримувати за їх використання винагороду тощо, с.

Анімація - вид кіномистецтва, твори якого створюються шляхом зйомки послідовних етапів руху об’єктів, с.

в

Веббраузер — це програма, що призначена для перегляду вебсторінок, с.

Вебсайт — це група вебсторінок, які пов’язані гі-перпосиланнями та належать певному власнику, с.

Вебсторінка — документ, на якому розміщуються відомості (тексти, зображення, звук, відео, анімація тощо) в Інтернеті, с.

Вирівнювання абзацу -властивість абзацу, яка визначає спосіб розташування рядків абзацу відносно його лівої та правої меж, с.

Відступи абзаців - властивості абзацу, які визначають відстань рядків

абзацу від межі лівого та правого поля сторінки, с.

Вставляння об’єкта -дія, яка полягає у розміщенні в документі зображень, формул, таблиць тощо, с.

Г

Гіперпосилання - це

об’єкт вебсторінки, що призначений для переходу від перегляду однієї вебсторінки до іншої, с.

д

Дані - повідомлення, зафіксовані на певному носії, подані у виді, зручному для передавання, зберігання та опрацювання людиною або пристроєм, с.

Друкування документа -створення копії документа, зазвичай на папері, с.

Дюйм - одиниця вимірювання довжини; один дюйм наближено дорівнює двом з половиною сантиметрам, с.

Е

Ефекти змінення слайдів - візуальні ефекти, які відтворюються під час появи слайдів комп’ютерної презентації, с.

«Ш*

m

Жорсткий магнітний

диск - носій даних, входить до складу накопичувачів на жорстких магнітних дисках, с.

І

Ім’я файлу або папки -

набір символів, що може містити літери українського, англійського та інших алфавітів, цифри та інші символи, за винятком \ /: *? ”< > |, с.

Інтернет - це найбільша та найвідоміша з сучасних глобальних мереж, що об’єднує комп’ютери та комп’ютерні мережі з усього світу, с.

Інформаційні процеси -

процеси зберігання, передавання та опрацювання повідомлень, с.

Інформаційні системи -

системи, які забезпечують здійснення інформаційних процесів, с.

Інформаційні техноло

гії - технології, що описують особливості здійснення інформаційних процесів з використанням комп’ютерної техніки. Розрізняють інформаційні технології опрацювання текстів, зображень (малюнків і фотографій), числових повідомлень, звуку, відео, передавання даних комп’ютерними мережами тощо, с.

Інформація - результат сприйняття людиною повідомлень з навколишнього світу, с.

к

Клавіатура - пристрій для введення літер, цифр, розділових знаків, інших символів, а також команд на виконання певних дій, с.

Ключові слова - слова або фрази, що використовуються для пошуку відомостей в Інтернеті з використанням пошукових систем і визначають основний зміст матеріалів, які шукає користувач, с.

Кнопка дій — графічний об’єкт на слайді комп’ютерної презентації, призначений для переходу на деякий слайд або запуску певного файлу після вибору цієї кнопки або наведення на неї вказівника, с.

Комп’ютерна мережа -це сукупність комп’ютерів та інших пристроїв - принтерів, сканерів, вебкамер, комунікаційних пристроїв, що з’єднані між собою для обміну даними та спільного використання пристроїв, програмних засобів і даних, с.

Комп’ютерна презентація - це набір слайдів, підготовлених з використанням

інформаційних технологій і призначених для демонстрації текстових, графічних, відео, звукових даних з певної теми, найчастіше під час усного виступу, або з іншою метою, с.

Комунікаційні при

строї - це пристрої, які призначені для пересилання даних між комп’ютерами в мережі, с.

Л

Локальна мережа - це

комп’ютерна мережа, що з’єднує комп’ютери та інші пристрої, розташовані на порівняно невеликій відстані один від одного, як правило, в межах однієї або кількох сусідніх будівель, с.

М

Магнітний диск - носій даних. Розрізняють жорсткі та гнучкі магнітні диски, с.

Макет - схема розміщення текстових, графічних та інших об’єктів на слайді комп’ютерної презентації, с.

Мета проєкту — визначає, що повинно бути отримано у результаті виконання проєкту, с.

Миша - пристрій для введення даних у комп’ютер, с.

Міжрядковий інтервал -

властивість абзацу, яка визначає відстань між рядками тексту в абзаці, с.

Мініпанель форматування - панель, яка відображається поруч з виділеним текстом і на якій розміщено інструменти для форматування тексту, с.

Монітор (дисплей) - пристрій для відображення даних на екрані, с.

Н

Навчальний проєкт - це

форма навчальної діяльності, спрямована на досягнення певної мети, розв’язування деякої проблемної задачі, с.

Накопичувач на жорстких магнітних дисках -

основний пристрій для зберігання даних у сучасних персональних комп’ютерах, с.

Накреслення - властивість символів тексту, яка визначає особливості зовнішнього вигляду символів, с.

Напрями застосування інформаційних техноло

гій - виконання обчислень, створення комп’ютерних моделей, зберігання та опрацювання великих обсягів даних, забезпечення роботи автоматів і роботів, керуван-

ня промисловою та побутовою технікою, забезпечення навчання всіх верств населення, у тому числі і дистанційно тощо, с.

Нетбук - один з видів портативних комп’ютерів, який розрахований здебільшого на роботу з комп’ютерними мережами, с.

Носії повідомлень -об’єкти, на яких зберігаються повідомлення (пам’ять людини або тварини, папір, деревина, тканина, метал, кіно- і фотоплівки, магнітні та оптичні диски, флешкар-ти та інше), с.

Ноутбук - один з видів портативних комп’ютерів, с.

О

Оптичний диск - носій даних, що використовується для перенесення даних від одного комп’ютера до іншого, створення фонотек і відеотек та для тривалого зберігання копій даних. Розрізняють оптичні диски типу CD, DVD та BD, с.

Орієнтація сторінки — спосіб розміщення тексту на сторінці, с.

П

Пам’ять комп’ютера —

сукупність його носіїв даних, с.

Папка - об’єкт на носі

єві даних, у якому зберігаються інші папки та файли, с.

Персональний комп’ютер - один з видів комп’ютерів, що використовуються одночасно, як правило, одним користувачем. Розрізняють стаціонарні та портативні (мобільні) персональні комп’ютери, с.

Плагіат - привласнення авторства на чужий твір науки, літератури, мистецтва або на чуже відкриття, винахід, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора, с.

План проєкту — містить конкретні завдання, спрямовані на досягнення мети проєкту (пошук відомостей для проєкту, опрацювання даних, підготовку звіту про виконану роботу), с.

Планшетний комп’ютер - один з видів портативних комп’ютерів, у якому для введення даних використовується чутлива до дотиків поверхня екрана, с.

Повідомлення - містять відомості про різноманітні предмети, процеси та явища, с.

Покажчик місця заповнення - об’єкт на слайді

комп’ютерної презентації, призначений для введення тексту або вставлення графічних об’єктів, відео, таблиць або діаграм, с.

Поля сторінки - властивість сторінки текстового документа, яка визначає частини сторінки вздовж країв аркуша, с.

Портативний (мобільний) комп’ютер - порівняно невеликий за розміром персональний комп’ютер, який можна використовувати поза межами офіса, школи або дому (ноутбуки, нетбу-ки, планшетні комп’ютери, смартфони), с.

Пошукова система — це вебсайт, який надає засоби зручного пошуку вебсто-рінок з потрібними матеріалами.

Презентація - представлення чогось нового, важливого групі зацікавлених осіб, с.

Принтер - пристрій для друку даних на папері або спеціальній плівці, с.

Пристрої для роботи з даними - комп’ютери, мультимедійні проєктори, калькулятори, фото- і кінокамери, навігатори, ігрові приставки, плеєри, телефони, диктофони, факси та інші, с.

Процесор - пристрій, що

здійснює опрацювання даних у комп’ютері, с.

Пункт - одиниця вимірювання довжини (1 пт = 1/72 дюйма), с.

Редагування тексту -внесення змін у вміст тексту: виправлення помилок, видалення, переміщення,

копіювання, вставлення фрагментів тексту та інших об’єктів, с.

Редактор презентацій -

програма, призначена для створення комп’ютерних презентацій, їх редагування та форматування, збереження, перегляду тощо, с.

Розмір сторінки - властивість сторінки текстового документа, яка визначає висоту і ширину сторінки текстового документа, с.

Розташування на сторінці - властивість графічного зображення та таблиці в текстовому документі, яка визначає спосіб розміщення на сторінці, с.

Розширення імені файлу - набір символів після останньої крапки в імені. Зазвичай розширення імені файлу містить 3-4 символи, які вказують на тип файлу, с.

С

Символ - найменший об’єкт текстового докумен

та, що має такі властивості: шрифт, розмір, колір, накреслення та інші, с.

Слайд - основний об’єкт комп’ютерної презентації. На слайдах комп’ютерної презентації можуть розміщуватися текстові, графічні, звукові, відео та інші об’єкти, с.

Смартфон - один з видів портативних комп’ютерів з функціями мобільного телефону і кишенькового персонального комп’ютера. За своїми розмірами він близький до мобільного телефону, с.

Сторінка - об’єкт текстового документа, що має такі властивості: розміри сторінки, розміри полів, орієнтація сторінки, номер сторінки та інші, с.

Суперкомп’ютери -

комп’ютери, що забезпечують високу швидкість обчислень, одночасне розв’язування багатьох задач для різних користувачів, с.

Т

Текстовий документ —

документ, який складається переважно з текстових об’єктів (символів, слів, абзаців) та, можливо, інших об’єктів (графічних, мультимедійних тощо), с.

Текстовий процесор -

програма, призначена для створення та опрацювання текстових документів, с.

Типи комп’ютерів - суперкомп’ютери, персональні, вбудовані комп’ютери, с.

Ф

Файл - упорядкована сукупність даних певного типу, що розміщується на носії даних і має ім’я, с.

Фейк - неправдиві відомості, які люди навмисно розміщують в Інтернеті, с.

Флешнакопичувач («флешка») - пристрій збереження даних, що використовується для перенесення даних від одного комп’ютера до іншого, створення резервних копій даних, с.

Форматування тексту -

внесення змін у зовнішній вигляд тексту: встановлення шрифту, кольору, накреслення символів, вирівнювання абзаців, орієнтації сторінок тощо, с.

Фрагмент тексту - довільна сукупність символів тексту, с.

Шрифт - властивість символів тексту, яка визначає графічну форму символів, с.

я

Ярлик - це посилання на інший об’єкт, що міститься

на одному з носіїв даних. Таким об’єктом може бути файл, папка, пристрій збереження даних, с.

 

Це матеріал з підручника "Інформатика" 5 клас Ривкінд 2022 читати онлайн

 
Попередня сторінка:  6.1. Практикум з використання інформаці...
Наступна сторінка:   1.1. Моє цифрове середовище^