Інформація про новину
  • Переглядів: 711
  • Дата: 24-04-2019, 17:39
24-04-2019, 17:39

Здійснення адміністративного провадження в адміністративному та судовому порядку. Види адміністративних проваджень

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  Стадії провадження у справах про адмі...
Наступна сторінка:   Звернення громадян. Електронна петиці...

Тема 5. Адміністративний процес

Опанування матеріалу дозволить:

■ називати учасників та етапи адміністративного судочинства; види адміністративних проваджень; стадії адміністративного процесу

■ описувати провадження у справах за пропозиціями, заявами та скаргами громадян

■ характеризувати етапи адміністративного судочинства

■ застосовувати знання з теми для аналізу правових ситуацій

основні поняття: адміністративне провадження, адміністративне судочинство, адміністративний суд, звернення громадян, електронна петиція.

 

Державне управління реалізується шляхом розпорядчої та виконавчої діяльності органів виконавчої влади та інших уповноважених суб’єктів. Така діяльність спрямована на реалізацію правових приписів норм матеріального права.

Для забезпечення ефективності такої діяльності вона має бути не хаотичною, а відбуватися в певній послідовності й бути однаковою на всій території держави. Саме тому держава встановлює норми, які регулюють певний порядок, послідовність дій при реалізації виконавчої і розпорядчої функції органів виконавчої влади та інших уповноважених суб’єктів.

Діяльність органів виконавчої влади, їх посадових осіб та інших уповноважених суб’єктів, урегульована адміністративно-процесуальними нормами та спрямована на реалізацію норм матеріального права (адміністративного, цивільного, трудового тощо) під час здійснення провадження щодо вирішення конкретної справи, має назву адміністративний процес.

Стадії адміністративного процесу:

1) початок адміністративного провадження;

2) підготовка адміністративної справи до розгляду;

3) розгляд адміністративної справи;

4) прийняття адміністративного акта;

5) звернення адміністративного акта до виконання.

Адміністративний процес є системою проваджень, які співвідносяться з ним як категорії загального та особливого.

Під адміністративним провадженням розуміють урегульований правом порядок вчинення процесуальних дій, що здійснюється в межах конкретної адміністративної справи.

Залежно від характеру адміністративної справи розрізняють юрисдикційні та неюрисдикцій-ні провадження.

Юрисдикційні адміністративні провадження — це провадження, спрямовані на вирішення справ про адміністративні правопорушення та інші правові спори. Тобто в цих провадженнях розглядаються адміністративні справи, в основі яких є порушення норм права.

Види юрисдикційних адміністративних проваджень:

■ провадження у справах про адміністративні правопорушення;

■ провадження в адміністративних судах із приводу оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень;

■ дисциплінарні провадження;

■ провадження за скаргами громадян тощо.

Неюрисдикційні адміністративні провадження — провадження, спрямовані на вирішення справ, що виникають у ході виконавчо-розпорядчої діяльності органів публічної адміністрації та не пов’язані з порушенням правових норм.

Види неюрисдикційних адміністративних проваджень:

■ нормотворчі провадження — діяльність уповноважених органів щодо підготовки та ухвалення правових актів;

■ установчі провадження — діяльність уповноважених органів щодо створення, реорганізації, ліквідації підприємств, установ, організацій тощо;

■ правозастосовні провадження — діяльність уповноважених органів щодо вирішення адміністративних справ із застосуванням норм адміністративного права;

■ реєстраційні провадження — діяльність уповноважених органів щодо офіційного визна

ння законності відповідних об’єднань чи нормативно-правових актів;

■ атестаційні провадження — діяльність уповноважених органів щодо визначення відповідності об’єктів атестації встановленим вимогам;

■ контрольно-наглядові повноваження — діяльність уповноважених органів щодо здійснення контролю та нагляду у сфері державного управління тощо.

Провадження може відбуватися в адміністративному та судовому порядку. У першому випадку справу розглядає будь-який орган державної влади або інший суб’єкт, уповноважений розглядати такий тип справ, а в другому випадку — суд. Слід звернути увагу на те, що в судовому порядку розглядаються справи, які стосуються публічно-правового спору. В адміністративному порядку розглядаються як справи, що стосуються публічно-правового спору, так і справи, які не пов’язані з публічно-правовим спором.

1. Дайте визначення адміністративного процесу та назвіть його стадії. 2. Що таке адміністративне провадження? назвіть його види залежно від характеру адміністративної справи. 3. Що таке юрисдикційні адміністративні про

вадження? назвіть їх види. 4. Що таке неюрисдикційні адміністративні провадження? назвіть їх види. 5. розкрийте спільні та відмінні ознаки провадження в адміністративному та судовому порядку.

 

Це матеріал з підручника Правознавство 11 клас Лук’янчиков

 
Попередня сторінка:  Стадії провадження у справах про адмі...
Наступна сторінка:   Звернення громадян. Електронна петиці...^