Інформація про новину
  • Переглядів: 640
  • Дата: 24-04-2019, 17:39
24-04-2019, 17:39

Звернення громадян. Електронна петиція

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  Здійснення адміністративного провадж...
Наступна сторінка:   Адміністративне судочинство. Адмініс...

Згідно зі статтею 40 Конституції України, усі мають право направляти індивідуальні або колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення й дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права на звернення, регулює Закон України «Про звернення громадян».

Згідно із частиною 1 статті 1 Закону України «Про звернення громадян», громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх

статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Аналіз Закону України «Про звернення громадян» дозволяє виокремити такі стадії провадження у справах за пропозиціями, заявами та скаргами громадян:

1. Подання громадянином звернення та прийняття його до розгляду уповноваженим органом (посадовою особою), що веде провадження.

Звернення може бути усним чи письмовим. Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії» та записується (реєструється) посадовою особою. Письмове звер-

нення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтер-нет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

Звернення має відповідати певним вимогам. По-перше, звернення адресується тим органам та особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

По-друге, у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення підписується заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніше ніж через десять днів від дня його надходження.

2. Розгляд справи. На цій стадії відбувається встановлення та дослідження фактичних обставин справи. При цьому заявник має право знайомитися з матеріалами перевірки, бути присутнім при розгляді заяви чи скарги, подавати додаткові матеріали тощо. Звернення розглядаються безоплатно.

Стаття 20 Закону України «Про звернення громадян» встановлює термін розгляду звернень громадян. Звернення розглядаються й вирішуються в термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, термін може бути подовжений, але не може перевищувати 45 днів.

3. Ухвалення рішення. На цій стадії уповноважений орган приймає рішення у справі, а та

кож повідомляє заявника про результати розгляду звернення.

4. Перегляд рішення у зв’язку з його оскарженням. Рішення, прийняте за наслідками розгляду звернення, може бути оскаржене в порядку підлеглості вищому органу (посадовій особі) або до суду. За загальним правилом оскарження можливе протягом одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням.

5. Виконання рішення. Рішення за результатами розгляду звернення громадян виконується в такому ж порядку, як і інші рішення органу (особи), що його прийняв.

Особливою формою колективного звернення

громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція.

З електронною петицією можна звернутися через офіційний веб-сайт органу, якому вона адресована, або веб-сайт громадського об’єднання, що здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.

Для створення електронної петиції її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті органу, якому вона адресована, або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, та розміщує текст електронної петиції. В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти.

Електронна петиція оприлюднюється на відповідному веб-сайті протягом двох робочих днів із дня надсилання її автором (ініціатором).

Електронна петиція, адресована Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, розглядається за умови збору на її підтримку не менш як 25 000 підписів громадян протягом не більше трьох місяців із дня оприлюднення петиції.

Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до органу місцевого самоврядування та строку збору підписів визначаються статутом територіальної громади.

1. Що таке звернення громадян? Назвіть його види. 2. Назвіть і стисло охарактеризуйте стадії провадження за зверненнями громадян. 3. поясніть, чому електронна

петиція не може вважатися видом звернень громадян. 4. визначте етапи проходження електронної петиції, адресованої президенту україни.

 

Це матеріал з підручника Правознавство 11 клас Лук’янчиков

 
Попередня сторінка:  Здійснення адміністративного провадж...
Наступна сторінка:   Адміністративне судочинство. Адмініс...^