Інформація про новину
  • Переглядів: 695
  • Дата: 24-04-2019, 17:40
24-04-2019, 17:40

Поняття фінансового права

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  Адміністративне судочинство. Адмініс...
Наступна сторінка:   Фінансова та бюджетна системи України

Істотною умовою належного виконування діяльності щодо забезпечення інтересів та потреб суспільства є її фінансове забезпечення. Кожен нормативно-правовий акт або рішення державної влади можуть виявитися безрезультатними через відсутність джерел фінансового забезпечення. Тому саме важливість суспільних відносин, спрямованих на фінансове забезпечення суспільних інтересів, обумовлює потребу в їх правовому регулюванні.

завдання 1. поміркуйте! Австрійський економіст Фрідріх Август фон Хайєк зазначав: «Економічний контроль невіддільний від контролю над усім життям людей, бо, контролюючи кошти, не можна не контролювати й цілі». Як можна розуміти цей вислів у контексті фінансових відносин?

Фінансове право — галузь права, норми якої регулюють суспільні відносини, що виникають у процесі утворення, розподілу та використання коштів держави, органів місцевого самоврядування, необхідних для реалізації їх завдань і функцій.

Норми права, що регулюють суспільні відносини, які виникають у процесі фінансової діяльності держави, становлять фінансове право. Тобто предметом фінансового права є суспільні відносини з планомірного утворення,

розподілу та використання коштів держави та місцевого самоврядування для реалізації їх завдань і функцій.

Критерієм відмежування фінансових правовідносин від інших видів відносин у сфері публічного права, що також мають грошовий характер, є те, що однією зі сторін таких відносин є саме держава, яка має виражати й забезпечувати реалізацію публічних фінансових потреб та інтересів.

Об’єктом фінансових правовідносин є відносини з приводу формування, розподілу, використання та контролю державних фондів, які складаються переважно на стадії розподілу процесу відтворення й мають самостійний характер.

Головний суб’єкт, який зацікавлений та зобов’язаний формувати, розподіляти, використовувати фінансові ресурси, — це держава в особі Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Рахункової палати України, Державної казначейської служби України, Державної служби фінансового моніторингу України, Державної фінансової інспекції України, Державної фіскальної служби України та інших органів державної влади. Своєрідне місце серед суб’єктів фінансових правовідносин посідають органи місцевого самоврядування, які особливо в умовах децентралі-

зації разом із виконанням державних завдань і функцій забезпечують регіональні інтереси у фінансовій сфері.

Основним методом фінансового права є імперативний.

ЗАВДАННЯ 2. Поміркуйте! Як імперативний метод фінансового права проявляється в суспільних відносинах між громадянами та державою, між юридичними особами та державою?

специфіка методу фінансового права

Владні вказівки виходять від фінансових органів, із якими інші суб'єкти відносин не перебувають в адміністративній залежності

Метод фінансового права не допускає повного підпорядкування й залежності одного суб'єкта від іншого

Жорсткий ступінь імперативності на всіх рівнях регулювання, який не змінюється, не знижується залежно від типу нормативно-правового акта

1. визначте місце фінансового права в системі публічного права України. дайте визначення цієї галузі права. 2. Фінансове право свого часу було одним з інститутів іншої галузі права. визначте цю галузь права. 3. Що є критерієм відмежування фінансових правовідносин від

інших видів відносин у сфері публічного права, що мають грошовий характер? 4. назвіть об'єкт та суб'єктів фінансових правовідносин. 5. У чому полягає специфіка методу фінансового права?

 

Це матеріал з підручника Правознавство 11 клас Лук’янчиков

 
Попередня сторінка:  Адміністративне судочинство. Адмініс...
Наступна сторінка:   Фінансова та бюджетна системи України^