Інформація про новину
  • Переглядів: 936
  • Дата: 24-04-2019, 17:41
24-04-2019, 17:41

Фінансова та бюджетна системи України

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  Поняття фінансового права
Наступна сторінка:   Система оподаткування

Уся сукупність фінансових інститутів та ланок, органів держави та місцевого самоврядування у сфері фінансових відносин, норми та

інститути фінансового права, які використовуються для розподілу й використання фондів коштів, формують фінансову систему.

Фінансова система

Як сукупність фінансових інститутів та ланок

Бюджетна система; державні цільові позабюджетні фонди; фінанси суб'єктів господарювання; фінанси обов'язкового державного страхування; кредит (державний, місцевий і банківський)

Як сукупність органів держави та місцевого самоврядування

Міністерство фінансів України; Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим; фінансові управління та відділи місцевих державних адміністрацій; Державна фіскальна служба України; органи Державної казначейської служби; Національний банк України та його територіальні управління; органи управління Фонду соціального страхування України тощо

Як сукупність норм та інститутів права

Бюджетне право; податкове право; Банківське право; норми щодо місцевих податків і зборів, оподаткування юридичних осіб тощо

Норми та інститути, що регулюють суспільні відносини в межах фінансової системи України, складають джерела фінансового права.

Конституція України містить норми, що становлять основу джерел фінансового права: вона встановлює обов’язок фізичних та юридичних осіб, засади формування бюджетів різних рівнів, визначає повноваження центральних органів влади, у тому числі у сфері фінансів. Основою серед нормативно-правових актів, що регулюють фінансові правовідносини, є кодекси та закони.

Серед них — Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р., Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р., Закон України «Про банки і банківську діяльність» тощо.

завдання 1. подискутуйте! Яким чином взаємопов'язані між собою державна та світова фінансова система та якими правовими засобами можна забезпечити їх гармонійний розвиток?

Об’єктивною необхідністю функціонування будь-якої держави та органів місцевої влади

є існування в них бюджету як розпису доходів та видатків.

Бюджет — централізований фонд коштів держави або місцевого самоврядування, у якому закладаються видатки та доходи за певний період.

Бюджетна система України — сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного й адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права.

Бюджетна система України є дворівневою та складається з Державного бюджету та місцевих бюджетів (стаття 5 Бюджетного кодексу України).

ЦІКАВО!

Бюджет у мішку

Термін «бюджет» походить від давньофранцузь-кого слова «bougette», що означає «шкіряний мішок», сумка». із таким мішком британський канцлер казначейства приходив на сесію парламенту й розпочинав свій щорічний офіційний фінансовий звіт. лише з кінця XVIII ст. бюджетом почали називати той документ, який містив розподіл доходів і видатків та був затверджений представницьким органом.

Місцевими бюджетами є бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування. Бюджетами місцевого самоврядування є бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах), бюджети об’єднаних територіальних громад.

державний бюджет України — план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Державний бюджет України, який складається урядом та затверджується Верховною Радою України, формується на основі інформації про доходи та видатки Державного бюджету України. До доходів Державного бюджету України включаються отримувані державою податки, збори, мита, рентні платежі; плата за надання адміністративних послуг, у тому числі плата за видачу ліцензій, дозволів, посвідчень тощо; плата за користування державними коштами; кошти, виплачені в межах санкцій за правопорушення; інші види доходів, передбачені Бюджетним кодексом України. Видатки Державного бюджету України: передбачається спрямування бюджетних коштів на загальнодержавні функції, у тому числі виконання боргових зобов’язань; оборонні потреби; забезпечення громадського порядку та безпеки, функціонування судової влади, економічних структур; охорону навколишнього середовища; роботу житлово-комунального господарства, охорони здоров’я, освіти та науки; духовний та фізичний розвиток; соціальний захист та соціальне забезпечення.

Завдання 2. поміркуйте! Як ви розумієте слова 40-го президента США рональда рейгана: «складати збалансований бюджет — усе одно що захищати свою доброчесність: потрібно навчитися говорити «ні»?

ВАжливо! Створення позабюджетних фондів органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та бюджетними установами не допускається.

1. Назвіть складові, які формують фінансову систему України. 2. дайте класифікацію органів держави та місцевого самоврядування, які в сукупності є складовою фінансової системи України, за критеріями, обраними вами самостійно. 3. Опрацюйте відповідні статті конституції україни та визначте норми, що становлять основу джерел фінансового права. 4. визначте, як взаємодіють такі складові фінансового права, як податкове й бюджетне

право. 5. дайте визначення бюджету. 6. назвіть принципи бюджетної системи України. 7. Як ви вважаєте, чи існує взаємозалежність між Державним бюджетом України та місцевими бюджетами? 8. Назвіть види доходів Державного бюджету та проведіть їх класифікацію за критеріями, обраними вами самостійно. 9. Назвіть види видатків Державного бюджету та проведіть їх класифікацію за критеріями, обраними вами самостійно.

Завдання для самоперевірки до теми 6. Загальна характеристика фінансового права України. Вступ до бюджетного права України

1. Визначте спільні ознаки методу правового регулювання фінансового та адміністративного права.

2. Основним методом фінансового права є імперативний, однак деякі фінансові відносини регулюються за допомогою диспозитивного методу. Опрацюйте відповідні норми фінансового законодавства та знайдіть серед них диспозитивні. Поясніть, чому законодавством обрано для врегулювання цього виду фінансових відносин саме диспозитивні норми.

3. Як ви вважаєте, чи може Державний бюджет України поповнюватися коштами із зовнішніх джерел? Якщо так, то назвіть ці джерела.

4. У 2007 р. Указом Президента України було достроково припинено повноваження Верховної Ради України. Виділення коштів на проведення позачергових виборів до парламенту Державним бюджетом України на поточний рік не передбачалося. Деякі з політиків вважали, що кошти на вибори можуть бути виділені з резервного фонду бюджету. Дайте юридичну оцінку таким міркуванням.

5. Порівняйте: фінансові правовідносини та інші види правовідносин у сфері публічного права, що мають грошовий характер; доходи Державного бюджету та видатки Державного бюджету; Державний бюджет та місцеві бюджети.

 

Це матеріал з підручника Правознавство 11 клас Лук’янчиков

 
Попередня сторінка:  Поняття фінансового права
Наступна сторінка:   Система оподаткування^