Інформація про новину
  • Переглядів: 675
  • Дата: 24-04-2019, 17:43
24-04-2019, 17:43

Банківська система України

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  Поняття та види податків і зборів. Від...
Наступна сторінка:   Банківські операції. Заходи впливу, що...

Банківська система є економічною та організаційно-правовою структурою, яка забезпечує функціонування грошового ринку й економіки загалом, і є сукупністю різних видів банків і банківських інститутів та їх взаємозв’язків.

Банківська система України функціонує відповідно до принципу дворівневої структури. На першому, вищому рівні ієрархії перебуває Національний банк України, який відповідно до Закону України «Про Національний банк Укра

їни» від 20 травня 1999 р. здійснює нагляд та контроль за діяльністю комерційних банків і займається їх розрахунково-кредитним обслуговуванням. Однак найважливішою функцією Національного банку України є забезпечення стабільності національної валюти. Національний банк України здійснює свої функції шляхом адміністративного та індикативного регулювання.

Адміністративне (пряме) регулювання

Індикативне (непряме) регулювання

■ реєстрація банків і ліцензування їхньої діяльності; встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків;

■ застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру;

■ нагляд за діяльністю банків;

■ надання рекомендацій щодо діяльності банків

■ визначення норм обов'язкових резервів для банків;

■ встановлення норм відрахувань до резервів на покриття ризиків від активних банківських операцій;

■ визначення відсоткової політики; рефінансування банків;

управління золотовалютними резервами, у тому числі валютні інтервенції;

операції із цінними паперами на відкритому ринку; імпорт та експорт капіталу

Комерційні банки — це другий рівень ієрархії дворівневої банківської системи. Вони займаються обслуговуванням юридичних та фізичних осіб.

Банк— юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до державного реєстру банків.

цікаво!

Звідки взялися банки

слово «банк» походить від італійського слова «banco» — «стіл», на якому середньовічні міняйла розкладали свої монети. слова «banquier» та «bankier» французькою та німецькою мовами означають власника капіталу, який одноосібно визначає стратегію й тактику використання фінансових ресурсів.

Банки в Україні можуть функціонувати як державні (100 % статутного капіталу належать державі), так і приватні (акціонерні) та кооперативні. Порядок створення та функціонування банків урегульовано Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня

2000 р.

Вимоги до створення банку

Організаційно-правова форма: публічне акціонерне товариство або кооперативний банк

найменування банку має містити слово «банк», а також вказівку на організаційно-правову форму банку

Мінімальний статутний капітал не може бути меншим за 500 млн грн

Мінімальна кількість учасників кооперативного банку має бути не менше 50 осіб

власники істотної участі в банку повинні мати бездоганну ділову репутацію та задовільний фінансовий/ майновий стан

Банки мають право самостійно володіти, користуватися та розпоряджатися майном, що перебуває в їхній власності. держава не відповідає за зобов'язаннями банків, а банки не відповідають за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором. національний банк україни не відповідає за зобов'язаннями банків, а банки не відповідають за зобов'язаннями національного

банку україни, якщо інше не передбачено законом або договором.

Для створення банку Уповноважена засновником особа подає документи для проведення державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, після погодження Національним банком України статуту цієї особи. Юридична особа набуває статусу банку й право на здійснення банківської діяльності тільки після отримання банківської ліцензії та внесення відомостей про неї до Державного реєстру банків. Забороняється здійснювати банківську діяльність без отримання банківської ліцензії. Банк не має права передавати банківську ліцензію третім особам.

банкам забороняється здійснювати ризикову діяльність, що загрожує інтересам вкладників або інших кредиторів банку. банкам забороняється діяльність у сфері матеріального виробництва, торгівлі (за винятком реалізації пам'ятних, ювілейних та інвестиційних монет) і страхування, крім виконання функцій страхового посередника. банкам забороняється здійснювати без відображення в зобов'язаннях та активах банку операції шляхом залучення коштів фізичних осіб із метою їх прямого розміщення в кредити.

ЗАВДАННЯ. Поміркуйте! Що мав на увазі французький філософ Шарль луї Монтеск'є, коли казав «банкіри підтримують державу так само, як мотузка підтримує повішеного»?

1. у чому полягає призначення банківської системи україни? 2. назвіть складові банківської системи україни. 3. назвіть види регулювання, які здійснює національний банк україни для виконання своїх функцій. 4. Як складові індикативного регулювання безпосередньо спрямовані на забезпечення стабільності національної

грошової одиниці? 5. Що таке банк? назвіть вимоги, які висуває законодавство до створення банків. 6. Охарактеризуйте порядок створення банків в україні. 7. визначте, із чим пов'язана наявність заборон для комерційних банків щодо заняття ними окремими видами підприємницької діяльності.

 

Це матеріал з підручника Правознавство 11 клас Лук’янчиков

 
Попередня сторінка:  Поняття та види податків і зборів. Від...
Наступна сторінка:   Банківські операції. Заходи впливу, що...^